›› PŘEDSTAVIVOST – DALEKOHLED VĚDOMÍ

    

Najnovšie

Cesty tam a zase späť

„Nechce sa mi žiť.“
„Nevládzem...“
„Balím to, je mi už všetko jedno!“
„Chcem odísť – aspoň na chvíľku si oddýchnuť.“
„Môj život ma už nezaujíma!“
„Nenávidím sa!!“
„Nechcem žiť svoj život!!!“
„Chcem prestať existovať – proste nula – nič!!!“
„Že sa to nedá?“
„Ach Bože, do čoho som sa to len namočil...“

ÓM a jeho význam

Reč vyjavuje a správna reč môže vytvoriť formu pre blahodárny cieľ, rovnako ako zlostná reč môže vytvárať formu pre zhubné ciele. Či teda nie je nanajvýš zásadné, aby sme premýšľali skôr, než prehovoríme, a pamätali na príkaz, že "najskôr musíš dospieť k vedeniu (poznaniu) a až potom môžeš dosiahnuť reči"?

Okom Boha Hóra 2 - Osiris, pán reinkarnácie

V Egypte existovala uzatvorená a tajomná organizácia kňazov, ktorej symbolom bolo Hórovo oko. Kňazi predstavovali skutočnú moc ukrytú v tieni faraónov. Boli pokračovateľmi kňazov, ktorí prežili koniec predchádzajúceho cyklu ľudstva. Potopu sveta vnímali ako príležitosť obrátiť ľudstvo k vyššiemu cieľu a vytvoriť spoločnosť, ktorá by sa venovala duchovnému rozvoju.

Cesta k dokonalosti

Český mystik (1908 - 1974), ktorý v mladosti do najhlbších podrobností poznal a sám na sebe uskutočnil najvyššie duchovné a mystické ideály Východu bez toho, aby pritom stratil kontakt s občianskym životom. Svoje skúsenosti potom formuloval ako originálnu, z kníh nevyčítanú duchovnú náuku, ktorá vychádza z psychológie a spôsobu myslenia súčasného Európana. Vedie ho životom a zdokonaľuje jeho bytosť ako celok; nezaoberá sa len fyzickou, mravnou alebo mentálnou zložkou, ale harmonicky ich rozvíja všetky naraz. Z veľkých svetových duchovných smerov má jeho náuka najbližšie k mahájánskemu buddhizmu. V každej zo svojich kníh vysvetľuje Květoslav Minařík duchovné náuky z iného aspektu, aby ich tak lepšie sprístupnil širokým vrstvám čitateľov. Takmer celé jeho životné dielo bolo už vydané vydavateľstvom Canopus a my Vám s jeho láskavým dovolením v pokračovaniach niektoré knihy priblížime.

Spisy Květoslava Minaříka (obsah)

Květoslav Minařík na základě vlastního úsilí podle pouček jógy dosáhl zkušeností, které se podle jeho slov shodovaly s vrcholnými výsledky tibetského buddhismu. Díky těmto výsledkům pochopil a přímo na sobě poznal smysl a způsob postupu různých duchovních směrů a náboženství. Na základě povahy tohoto poznání se také rozhodl, že se bude snažit je sdílet s ostatními lidmi. Proto mimo jiné napsal rozsáhlé literární dílo, v němž popisoval různé cesty a způsoby duchovního vývoje. Snažil se přitom brát do úvahy psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století. Hlavní důraz kladl na způsob života, který vede k duchovnímu zdokonalení člověka a harmonicky rozvíjí všechny složky jeho bytosti (fyzickou, duševní i mentální). Květoslav Minařík ve svých knihách přibližoval problematiku duchovního vývoje, nauk a jejich praktického uplatňování z různých hledisek a různých duchovních tradic tak, aby tyto záležitosti byly přístupné co nejširšímu okruhu lidí. Z toho také vycházela šíře rozsahu jeho díla.

Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení 1

Tajemná bytost, opředená nespočtem bájí, jíž Egypťané před několika tisíciletími uctívali pod jménem Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot, která vystupuje v mytologii fénické jako Taautes a které se klaněli již staří Samothrákové, zvána byla řecky Hermes, a ztotožňována později s pánem bohů - Merkurem. Filosofii, kterou Hermes nebo Thot hlásal, nazýváme filosofií hermetickou, a stoupence jeho nauk hermetiky. Hermetická filosofie pak, vycházejíc z absolutního a nekompromisního theismu, trojjedinosti a idealismu, měla bezesporně základní vliv na kulturu lidskou, od ranných počátků Egypta až po dny naše, korigujíc materialistické aberace čas od času válkami, hladem a jinými pohromami zdivočelého lidstva alespoň do té míry, že zdeptané civilisace mohly si ve chvílích přechodného uklidnění uvědomiti, čím jsou povinny lidství, dějinám a tradici této země.

Stránky

Top