máj 26th, 2008

Enochovo velkolepé zařízení

Enochova Kniha (Enoch 1 či Etiopský Enoch, nutno odlišit od pozdější knihy Enochova Tajemství, rovněž zvané Enoch 2 či Slovanský Enoch) byla datována do období mezi lety 200 před Kristem a 100 před Kristem (mezi Starý zákon a Nový zákon). Specialisté na židovské náboženské texty se shodli, že velká část Nového zákona použila Enocha jako svůj zdroj materiálu. Je to apokalypsa (zjevení) podobná v jistém ohledu Knize Zjevení sv. Jana. Zdá se, že přičítání jejího autorství Enochovi je kalendářním odkazem, neboť Enoch je v knize Genesis označen jako sedmý v linii od Adama a údajně měl žít 365 let. V knize se nachází množství kalendářních informací a když ji Robin Heath (autor několika knih o megalitických oblastech) analyzoval za použití jednoduchého počítačového programu, zjistil, že pozorování byla prováděna z nějakého místa velmi vzdáleného od severu Izraelu – ve skutečnosti ze zeměpisné šířky Stonehenge!

Onkológia: Biznis a podvod na ľudoch

Už dlhšiu dobu som sa odhodlával napísať článok o tom, ako v dnešnej dobe funguje biznis v onkológii. Ide o celosvetový problém, nie je to špecifikum len Slovenska, ba povedal by som, že súčasný stav na Slovensku je do veľkej miery v rámci prebiehajúcej globalizácie prebraný zo zahraničia. V dnešnej dobe nastáva celosvetová štandardizácia procesov nielen v ekonomike, ale aj medicíne, školstve, vede, politike a fungovania spoločnosti ako celku. Ak by človeka so zaviazanými očami previezli z jedného štátu do iného, častokrát by podľa pozorovania ľudí a okolia ani nevedel povedať, kde sa vlastne nachádza. Všade takmer identické výrobky, vzhľad moderných miest, nákupných centier, módy v obliekaní, rovnaké značky áut, harmonizované právne normy a podobne. Medicína nie je v tomto novom globalizačnom trende žiadnou výnimkou.

máj 25th

Jak jsem přednášel na Trnavské univerzitě

V půli února jsem ke svému velkému překvapení obdržel od pana docenta S. Gálika pozvánku k přednášce na vědeckém kolokviu „Človek, kultúra a mystika“, které univerzita pořádá a současně jmenování jedním z garantů kolokvia společně s prof. Janem Sokolem a dalšími garanty. Pana docenta jsem neznal a o ničem takovém jsem s ním předem nejednal. On mne znal z mých knih, kterých si velmi cení. Proto mne i pozval.

Nejvyšší Tajemství 2

Byly zde dva způsoby, jak psát tento materiál. Mohl jsem zadržovat informace, které jsou úžasně bizarní, ale pravdivé. Byla by to snadná cesta, zůstat v „klidné zóně“ a komunikovat pouze to, co by tolik neapelovalo na zdravý rozum většiny lidí. Nebo jsem mohl se čtenáři jednat, jako s plně vyspělými, multidimenzionálními lidskými bytostmi a komunikovat všechny závažné informace, včetně těch, které roztáhnou jejich smysl vnímání reality až do zlomového bodu. Jako vždy jsem vybral ten druhý. Není na mne, abych upravoval informace pro čtenáře, je to na čtenářích, aby si je sami upravili. Jak domýšlivé a povýšené by bylo si myslet, že bych měl lidi uchránit před takovými informacemi, „protože na ně nejsou připraveni“. Kdo jsem, abych o tom rozhodoval? A jak můžu vědět, zda jsou „na to připraveni“, když se to nedozví a nemohou tak o tom sami rozhodnout? Někteří z mých přátel naléhali, abych lidem pověděl základní příběh, ale „probůh za žádných okolností nezmiňoval plazy“. Záhy zjistíte, co tím vlastně mysleli. Chápu jejich obavy, ale já musím být sám sebou. A musím vám říci vše co vím, ne jen to, co se nachází v rámci „klidné zóny“. To jsem celý já, to je můj způsob. Samozřejmě, téma této knihy vyvolá výsměch u těch s vizí pravděpodobnosti o velikosti hrachu a přirozeně těch, kteří si jsou vědomi pravdy, avšak nechtějí, aby se ji veřejnost dozvěděla. Ale co? Koho to zajímá? Mě tedy ne.

Stránky

Top