Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kozmické dieťa (Cosmic baby)

Cosmic baby je prvou aplikáciou v dejinách a jedinou na svete, ktorá umožňuje vypočítať dátumy počatia silného a zdravého dieťaťa s výnimočnými psychickými a duchovnými schopnosťami. Unikátnosť aplikácie Cosmic baby spočíva vo výpočtoch, založených na staroegyptskej doktríne trojjedinosti v rámci štruktúry ľudskej bytosti, Zeme a Vesmíru.


V starobylom Egypte, kde považovali príchod dieťaťa na svet za príchod posledného stelesnenia boha, začali prípravy na počatie vypracovaním dátumov prechodu určitých energetických tokov v priebehu ročného cyklu.

To bola mimoriadne dôležitá a posvätná súčasť poznania, ktorú v hlbokom dávnoveku získali od Bohov. Bohovia ich naučili, že zdravie, talent, výnimočné kvality dieťaťa a úspech v budúcnosti závisia na vplyve špeciálnych planetárno-energetických a kozmických faktorov, uložených na základe biorytmov rodičov a budúceho dieťaťa vo chvíli jeho počatia.


 

Reflektujúc princíp “Antropo-podobnosti” (podobnosti s človekom), učenie vysvetľuje, že ľudská bytosť a Stvoriteľ sú stvorení podľa jediného genetického kódu. Logicky na základe toho je potenciál pre harmonický vývoj ľudskej bytosti, ktorá má spoločný základ so Stvoriteľom, predstavovaný v samotnej genetike Stvoriteľa. V záujme uvedomenia si toho by mal potenciál osoby obsahovať určitú vedomosť, ako sa aj angažovať v harmonickej interakcii s energiami vesmíru, ktorý je telom Stvoriteľa. V takom prípade sa inteligencia osoby a jej schopnosti vyvinú v súlade s programom, predstavovaným genetikou Stvoriteľa.

Dodržujúc princípy analógie, je používaný algoritmus pre výpočet počatia založený na biologických, bioenergetických a kozmoplanetárnych cykloch, ako aj na rezonanciách medzi nimi, ktoré prepájajú ľudských organizmus, vesmír a Zem do jedného komplexného, harmonického systému.

Vysvetľujúca časť nám hovorí o mechanizme výmeny energetických informácií, kde zdrojom energií, potrebný pre harmonický vývoj, je energetický systém ľudskej bytosti, Zeme (dole) a Kozmu (hore).

Učenie obsahuje priamu indikáciu, že schopnosti človeka sa stanú „božími“ len ak jeho, či jej energetický systém sa synchronizuje so systémom Zeme (Hermova Smaragdová doska).

Dôležitosť učenia pre ľudí dneška spočíva v skutočnosti, že napriek značnému veku obsahuje vedomosť a technológie, významne sofistikovanejšie v porovnaní s tým, čo dosiahla moderná medicína.

Na začiatku tretieho tisícročia zahŕňajú prípravy počatia u párov kompletnú previerku budúcich rodičov, identifikáciu a riešenie abnormalít, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie budúceho dieťaťa. Ale tento moderný prístup má dve slabiny.

Prvou je dlhý zoznam abnormalít, ktoré nie je možné liečiť a miera vývinu negatívnych procesov sa dá len spomaliť.

Nie je to len kvôli nedostatku pochopenia mechanizmov stojacich za vznikom a vývojom porúch. Problém spočíva vo všeobecnom neuspokojivom stave väčšiny rodičov a ich nervových, endokrinných a imunitných systémov. Moderná medicína vo všeobecnosti nemá k dispozícii vhodné riešenia, ktoré by umožnili obnoviť stav osoby prostredníctvom mechanizmov, vlastných podstate ľudskej bytosti. Naopak, starobylé učenie, stojace aj za aplikáciou Cosmic baby, je na týchto mechanizmoch založené.

Druhá podstatná slabina modernej medicíny je skutočnosť, že neberie do úvahy mechanizmy karmy a genetiky energetických schránok.Taktiež lekárom vôbec nedochádza, že dôvody početných vážnych genetických abnormalít ležia v chorobách a poruchách, ktoré majú pôvod v minulých životoch ich pacientov.

Zanedbávanie týchto mechanizmov alebo nevôľa akceptovať ich existenciu z ich vplyvu človeka neoslobodzuje. Práve tu poskytuje starobylé učenie príležitosť odolávať a vyhnúť sa negatívnemu vplyvu faktorov, ktoré nie je možné odstrániť skalpelom…

Vedomosti o rytmoch a cykloch špecifických tokov umožňujú viac, než len neutralizovať negatívny vplyv karmických faktorov a zlyhaní v genetike energetických tiel.

Synchronizácia energetického systému osoby spolu s energetickým obalom Zeme efektívne obnoví stav nervových, endokrinných a imunitných systémov, podporujúc ich a pripravujúc rodičov na počatie zdravého dieťaťa.

Správna voľba dní počatia berie do úvahy existenciu špeciálnych energetických tokov a ich rytmov, rezonanciu a interakcie s tým, čo naplňuje osobu špeciálnymi, sofistikovanými energiami. Vystaviac rodičov ich bioenergetickým rytmom vo chvíli počatia, tieto energie produkujú špeciálny impulz. Ak sa všetko udeje v správnom čase, budúce dieťa sa stane nositeľom energií, ktoré mu otvoria neobmedzené možnosti.

V rámci ročného bioenergetického cyklu budúcich rodičov existuje len niekoľko dní, ktoré sú preferované pre počatie zdravého, obdareného dieťaťa a veľké množstvo dní, ktoré sú pre také počatie nevhodné.

Nanešťastie ľudia dnešnej doby o tomto vôbec nevedia. Z tohto dôvodu je tu aplikácia Cosmic baby, ktorá umožňuje identifikovať dni, vhodné pre počatie silného, zdravého, brilantného dieťaťa dôležitého pre budúcnosť ľudstva.

-pokračovanie-


Aplikáciu COSMIC BABY nájdete na tejto adrese.

Podrobne o problematike v knihe PYRAMÍDY (EN), ktorú nájdete
na tejto adrese.


Valery Uvarov

Preklad: M.B.

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/valerij-uvarov-vyber

 


január 04, 2017 13:31 popoludní
  • Komentáre

0 Komentáre

 

Top