Ze samsáry do nirvány

Překlad základních buddhistických súter: Diamantové sútry a Sútry srdce s komentáři, výkladem a návodem k duchovní praxí, která vede k poznání, které sútry hlásají: Prázdnota je tvar a tvar je prázdnota.

Pohľad do tajov astrológie 3

"Systém znamení v terajšej podobe bol prevzatý od Grékov, ktorí milovali úhľadnosť a symetriu. Znamenia delia zverokruh na dvanásť častí. Jednotlivé znamenia nepredstavujú úplne oddelené, ale na seba nadväzujúce jednotky, súbory kvalít. Každé nasledujúce znamenie popiera určité vlastnosti znamenia predchádzajúceho a obsahuje vlastnosti nové. Napríklad Býk stabilizuje energiu Barana, dáva jej poriadok, Blíženci obohacujú poriadok intelektom a popierajú Býkovu materiálnosť. Jednotlivé znamenia reprezentujú vývojový cyklus a je možné si ich predstaviť ako nekončiacu špirálu, v ktorej každá nasledujúca časť je vývojovo vyššie, než predchádzajúca."

Cesta k dokonalosti

Český mystik (1908 - 1974), ktorý v mladosti do najhlbších podrobností poznal a sám na sebe uskutočnil najvyššie duchovné a mystické ideály Východu bez toho, aby pritom stratil kontakt s občianskym životom. Svoje skúsenosti potom formuloval ako originálnu, z kníh nevyčítanú duchovnú náuku, ktorá vychádza z psychológie a spôsobu myslenia súčasného Európana. Vedie ho životom a zdokonaľuje jeho bytosť ako celok; nezaoberá sa len fyzickou, mravnou alebo mentálnou zložkou, ale harmonicky ich rozvíja všetky naraz. Z veľkých svetových duchovných smerov má jeho náuka najbližšie k mahájánskemu buddhizmu. V každej zo svojich kníh vysvetľuje Květoslav Minařík duchovné náuky z iného aspektu, aby ich tak lepšie sprístupnil širokým vrstvám čitateľov. Takmer celé jeho životné dielo bolo už vydané vydavateľstvom Canopus a my Vám s jeho láskavým dovolením v pokračovaniach niektoré knihy priblížime.

Spisy Květoslava Minaříka (obsah)

Květoslav Minařík na základě vlastního úsilí podle pouček jógy dosáhl zkušeností, které se podle jeho slov shodovaly s vrcholnými výsledky tibetského buddhismu. Díky těmto výsledkům pochopil a přímo na sobě poznal smysl a způsob postupu různých duchovních směrů a náboženství. Na základě povahy tohoto poznání se také rozhodl, že se bude snažit je sdílet s ostatními lidmi. Proto mimo jiné napsal rozsáhlé literární dílo, v němž popisoval různé cesty a způsoby duchovního vývoje. Snažil se přitom brát do úvahy psychologii a způsob myšlení Evropana 20. století. Hlavní důraz kladl na způsob života, který vede k duchovnímu zdokonalení člověka a harmonicky rozvíjí všechny složky jeho bytosti (fyzickou, duševní i mentální). Květoslav Minařík ve svých knihách přibližoval problematiku duchovního vývoje, nauk a jejich praktického uplatňování z různých hledisek a různých duchovních tradic tak, aby tyto záležitosti byly přístupné co nejširšímu okruhu lidí. Z toho také vycházela šíře rozsahu jeho díla.

Stránky

Top