Obrázok používateľa CEZ OKNO
DŮLEŽITÁ POSELSTVÍ GEORGE KAVASSILASE PRO NADCHÁZEJÍCÍ ČAS (2011-2012) část třetí

Rok 2011 by měl být rokem, kdy by lidé měli být informováni!
George Kavassilas - dále jen GK - pochází z Austrálie. Sám sebe označuje jako obyčejného člověka, který v životě prošel neobyčejnými zážitky a zkušenostmi. A právě povaha a hloubka jeho zkušeností ho přiměla k tomu, aby se o ně začal dělit s ostatními, protože podle svých slov cítí zodpovědnost a povinnost poskytnout lidem důležité informace, na základě kterých se budou moci v blízké budoucnosti svobodně rozhodnout o dalším osudu svého života.

SCÉNÁŘ Č.3 A SCÉNÁŘ Č.4

Pro úplný výčet vyústění událostí roku 2012, nám chybí ještě dva scénáře. V souvislosti s procesy Matky Země dojde i k řadě úmrtí během katastrofických událostí, nebude to však záležitost v řádech miliard, spíše miliónů (scénář 3) – tito lidé se na Zem inkarnovali s vědomím, že projdou v tomto čase uvedenou zkušeností, jedná se o jejich volbu. Nicméně i veliká část z těch, kteří zahynou, následně projde do 5D, pouze za jiných okolností (ze 4D) než lidé tady na Zemi (ze 3D). Velice malá část populace pak Vzestupem neprojde ani se neúčastní scénářů 2 a 3, protože se jedná o inkarnované zástupce jednotlivých galaktických civilizací, kteří si sem na Zem přišli pro cennou zkušenost (bude zapsána do jejich genů), o níž se pak podělí v rámci své civilizace. Ti budou vyzvednuti před Vzestupem. Půjde prý o velice malý počet lidí a tito jedinci to prý nyní již o sobě většinou vědí, patrně to nebude váš případ, ale pro úplnost GK uvádí i toto vyústění, tedy scénář č.4. REKAPITULACE VŠECH ČTYŘ SCÉNÁŘŮ Podle GK je na každém, zda se svobodně rozhodne odevzdat svojí sílu někomu jinému nebo bude čerpat ze svého středu-srdce a nenechá se tak vtáhnout do dramat či falešných her. Dodává, že neříká nikomu, co má dělat, pouze doporučuje Matku Zemi neopouštět.

Pokud to však budete cítit jinak, bude to vaše volba, a pak každá cesta zasluhuje respekt. GK také ví, že ve výsledku vše dopadne tzv. WIN-WIN variantou, tj. obě strany zvítězí. Vzestupem prý projde okolo dvou miliard lidí (scénář 1), což je obrovské číslo, ze Země bude ke spokojenosti negativních entit vylákáno prý něco mezi třemi až čtyřmi miliardami lidí (scénář 2), Část lidí zahyne (scénář 3) a velice malá část lidí bude před vzestupem vyzvednuta svými galaktickými rodinami (scénář 4). (pozn. Při setkání se zástupci tzv. galaktické rodiny, prý jde podle GK o okamžitý prožitek či pocit známého, není potřeba slov, nikdo vám nemusí nic vysvětlovat, víte to okamžitě. Odtud plyne i varování před tzv. falešnými zástupci – pokud se vám něco hned nezdá či je kolem toho mnoho vysvětlování, jedná se o podvod.) VŠE, CO POTŘEBUJEME VĚDĚT, NALEZNEME UVNITŘ SEBE! Vesmír je plný života, plný civilizací. Až dojde ke globálnímu prozření a porozumění této skutečnosti (a okolnostmi se můžeme nechat jen překvapit), mnoho věcí se změní. Ale i pak bude platit, že jak nahoře, tak dole, že mikro je obrazem makra a naopak. Život na Zemi je pestrý, je zde mnoho lidí s různou úrovní uvědomění a porozumění. Každý přirozeně sleduje zájmy, které odpovídají určitému stupni jeho vývoje. Víme, že např. člověk, který je třeba bohatý, vlivný a disponuje možnostmi, které většina nemá, nemusí současně být spirituálně vyspělejší než ti materiálně chudší a automaticky hodný následování a obdivu. Důležitější je obsah, nikoliv forma. Bude potřeba mít na paměti naše zkušenosti a uplatnit podobný střízlivý či zdravý úsudek v situacích, kdy se budeme konfrontovat s něčím novým. A i zde podle GK platí, že vše potřebné, tj. i odpovědi na naše otázky či potenciál k správnému rozhodnutí, najdeme v našich srdcích, tedy uvnitř sebe, nikoliv vně!

Je víceméně veřejným tajemstvím, že se připravuje způsob, jak na světovou scénu uvést fenomén mimozemských civilizací, mnohé z nich za oponou spolupracují s vládami či soukromými nadnárodními subjekty řadu desetiletí, jejich další utajování není v zájmu připravovaného scénáře, tj. vzhledem k roli, kterou tady mají sehrát. Informace o takové spolupráci jsou pro někoho překvapením, pro jiné ne. Jejich výsledkem jsou, mimo jiné, tajné kosmické a vědecké programy, které používají vysoce vyspělé technologie. Pokud pravda stihne vyjít najevo, budeme jistě překvapeni rozsahem těchto programů. Není ale předmětem zájmu se tomu tady hlouběji věnovat, to už dělají jiní. EXISTUJÍ JEN ŠPATNÉ ET CIVILIZACE? GK však přináší několik velmi důležitých informací. Podle něj, všichni zástupci mimozemských civilizací, které v současně době více, či méně intervenuji do událostí na Zemi (a čím dále do blízké budoucnosti, tím větší bude jejich intenzita) patří do skupiny tzv. false light – falešného světla. Co to znamená? Buď mají jednoznačně negativní úmysly, a tam je to pak jasné, i když míra jejich schopnosti manipulovat realitou dokáže jejich pravé úmysly důmyslně skrýt, nebo sice mají úmysly dobré (tzv.do-gooders), avšak míra jejich uvědomění není na takové úrovni, aby jejich intervence mohly být z nadhledu či vyšší perspektivy vnímány jako adekvátní. GK v této souvislosti uvádí následující paralelu: je to asi tak, jako když „milující“ rodič „zkazí“ dítě přemírou pozornosti a láskyplné péče – úmysl sice dobrý, výsledek již nikoliv. Tady už tomu rozumíme. Nezapomeňte, zatím se stále ještě pohybujeme v konceptu hluboké duality. Může se tedy stát, že ta druhá skupina (do-gooders) v dobré vůli nabídne pomoc např. formou vyspělých technologií, které by třeba mohly vyřešit mnohé problémy současnosti.

GK však jednoznačně trvá na tom, že stávající realita – matrix, ve kterém žijeme na planetě Zemi, je před svým koncem a rozpadem a že současná situace nesměřuje k vyřešení problémů lidstva s pomocí nových technologií – bude to prý jen příklad neporozumění těch, kteří, byť s dobrými úmysly, sami jsou omezeni dualistickým pohledem na věc a nechápou, o jaký proces se tu skutečně jedná. Pro doplnění, podle GK se bytosti reprezentující civilizace tzv. true light (pravdivého světla) stáhli „ze scény“, podobně jako moudrý rodič, který důvěřuje vnitřnímu vedení svého dítěte, protože věří v jeho potenciál.

PODOBA 5D REALITY

Podstata změn na planetě Zemi je podle GK taková, že zde život na úrovni 3D přestane existovat, staré barbarské paradigma, kdy zde jeden přežívá na úkor druhého (v přírodě to vidíme všude kolem sebe) zanikne, protože po vzestupu do 5D už nebude potřeba živit se na úkor jiných. Země se promění ve hvězdu, zářící bytost-planetu na jiné vibrační úrovni. Hvězdy jsou podle GK planetami s životem, pouze v jiném frekvenčním pásmu. Na 5D planetě-hvězdě Zemi budou žít lidé, kteří svým vzestupem mimo jiné získají přístup k novému poznání a porozumění, pochopí všechny dílčí aspekty své osobnosti, smysl všech předchozích inkarnací atd. 5D těla budou živena z organické energie světla, nebude žádný příjem potravy, nebude střídání dne a noci, stále světlo, žádné stíny, žádný spánek, okamžitý přistup k vědění, konstantní pocit plynutí, jednoty a radosti, všudypřítomná harmonie a jistě mnoho dalších okolností. Popis 5D reality vychází z četných osobních zkušeností, kdy se jeho vědomí dostalo do 5D a on v ní manifestoval své tělo. Země na úrovni 5D již existuje, označuje se jako Avalon či Šambala. GK říká, že se vrátíme tam, kde jsme již byli, jsme na zpáteční cestě napříč dimenzemi, tentokrát však s cenným poznáním, které jsme získali na základě nezměrné řady zkušeností. Vracíme se, a to vysvětluje pocit známého a důvěrného, který lze při kontaktu s uvedenými informacemi zaznamenat uvnitř řady lidí.

CO NÁS KVALIFIKUJE PRO PŘÍPADNÝ VZESTUP DO 5D? UVOLNĚTE SE, PROSÍM…

Proces Vzestupu do 5D se týká pouze planety Země – aspektu Božské Matky. (pozn. GK nikdy neopomine vyjádřit Matce Zemi hlubokou úctu a obdiv k dobrovolné oběti, kterou podstoupila, když nám doslova poskytla svoje tělo, které pak bylo mnohdy drancováno a znásilňováno. GK jí (Gaiu) nazývá velikou ženou a dodává, že když se na ní člověk napojí a uvědomí si veškerý kontext její oběti a její bezbřehou lásku ke všemu živému, nebude mu stačit jeden balíček papírových kapesníčků. Lidem, kteří se ptají, jak se s ní spojit, že jim to nejde, jen odpovídá: „ Je to přeci tak snadné. Stačí si jen uvědomit a procítit, že dýcháme její vzduch, pijeme její vodu, také vše co jíme, pochází od ní. Nebýt jí, vůbec bychom neexistovali!) 3D realita jako taková nezanikne. Lidé, kteří se dobrovolně rozhodnou Zemi opustit, budou dál pokračovat v životě na úrovni 3D, nikoliv však na planetě-hvězdě Zemi, tady už pro život na úrovni 3D nebudou podmínky - zemská kůra přestane existovat (GK používá pro podobu procesu zániku zemské kůry termín implodovat). Sluneční soustava sice také projde dílčími změnami, nikoliv však tak zásadními.

GK vyjadřuje přesvědčení, že bychom neměli mít v současné situaci pocit, že musíme za každou cenu něco speciálního dělat (např. dostatečně meditovat, jíst správné jídlo atd.), abychom si zasloužili být mezi těmi, kdo vzestupem projdou. Nic z toho není v zásadě potřeba, mnohdy to spíš člověka stresuje, protože má pocit, že není dost dobrý apod. Na druhou stranu, pokud někdo cítí vnitřní vedení něčemu se věnovat, je to tak také v pořádku. Podle něj není Vzestup záležitost nějaké elity nebo nějakých zásluh. Uvádí příklady lidí, kteří nemají čas a energii se v současné době věnovat tzv. duchovní praxi – matka třech dětí, která s nimi žije sama, má dvě zaměstnání a žije každodenními starostmi – vzestoupí, člověk pracující u pásu ve fabrice – i on projde vzestupem, dokonce i někteří z těch, kteří v současnosti hrají tzv. „negativní“ roli projdou vzestupem, protože jejich současná inkarnace pouze „vybalancovává“ ty předchozí. Pro některé v tuto chvíli nepřijatelná představa, ale proto je důležité jít s životem bez předsudků - nehodnotit, neposuzovat, respektovat! Každý prožívá přesně to, co právě potřebuje. (pozn. Na četné dotazy posluchačů, zda přeci jen neexistuje nějaká možnost, jak současný proces pozitivně podpořit, uvádí jednoduchou meditaci, ve které se člověk zaměří na světlo vycházející ze svého středu, tedy zevnitř vaší bytosti ven. Zpočátku to prý pro někoho může být těžké, doporučuje tedy zkusit zapojit i ruce, jako by vytahovaly světlo z oblasti vašeho srdce. Meditace však není podmínkou, je to jen doporučení.

Nemusí být ani dlouhá, třeba jen v řádu vteřin. Může však podpořit pocit tzv. ukotvení či posloužit jako ochrana před negativními vlivy.) KDE JSOU KOŘENY NAŠÍ VNITŘNÍ NEJISTOTY? GK říká, že naše vnitřní nejistota je důsledkem dlouhodobé manipulace lidstva, během které v nás byl pěstován pocit méněcennosti a potřeby hledat odpovědi a jistoty venku, vně nás samých. V současné intenzitě zahrnuje manipulace období zhruba 6000 let. Souvisí prý s uvedením Měsíce na oběžnou dráhu Země do podoby, jakou známe teď. Historie Měsíce je kapitola sama o sobě. Původně se prý jednalo u Plejádské plavidlo – umělý planetoid, který sehrál v historii Země zásadní úlohu, protože doslova jako banka života „rozséval“ život. Nebýt Měsíce, nebyla by na Zemi nynější úchvatná pestrost veškerého života (fauny a flory), všichni na Zemi jej prý milovali. Avšak Měsíc padl v dávných dobách do rukou negativních entit, byl zničen (dříve měl svojí atmosféru a život) a zhruba před 6000 lety byl, již coby „mrtvé“ těleso, naveden na současnou dráhu a použit jako mocný nástroj manipulace pro vysílání tzv. měsíčního matrixu. Od této doby je mimo jiné geologicky doložitelná přítomnost přílivu a odlivu na Zemi. Negativním způsobem pak vstoupil do přirozeného 28-denního ovulačního cyklu ženy – u žen se začaly objevovat nepříjemné stavy a prožitky v souvislosti s jejich cyklem. Před tím byl prý vázán na stejně dlouhý cyklus Slunce a byl doprovázen euforickými stavy. Také všechna náboženství podle GK zapadají do scénáře masové manipulace - podřízenost, poslušnost, vnější vedení. Abychom se na ně chytli, najdeme v nich samozřejmě mnoho pravdivého, jedná se však o rafinované konstrukty, přizpůsobené k účelu podmanění a ovládání lidstva. Z vlastní zkušenosti (po mnoha intervencích z řad pozemských i mimozemských negativních entit) však GK ví, že neexistuje nic vně nás, co by bylo silnější než my, a že síla probuzeného vědomí a vnitřního světla odolá všemu. OBAVY LIDÍ V SOUVISLOSTI S PŘECHODEM DO 5D? NENÍ ČEHO SE BÁT!

Mnoho lidí si v souvislosti s přechodem do 5D klade otázky a vyjadřuje obavy, které se týkají dětí, domácích zvířecích miláčků a dalšího života na Zemi – vegetace a zvířat. U fauny a flory GK připomíná, že rovněž neexistuje stejný scénář pro všechny, každý má svojí individuální cestu, nicméně přechod se bude týkat i řady z nich. Mezi zvířaty či vegetací, podobně jako u lidí, najdeme ty, u kterých převažují negativní aspekty chování a naopak. Mnozí domácí zvířecí miláčci jsou podle GK vtěleními bytostmi z oblasti galaktické rodiny, protože se dobrovolně rozhodli nám být nablízku a podpořit nás na cestě, ti pak projdou s námi. Dále tvrdí, že pokud jde o rostlinstvo a vegetaci obecně, probíhá v současné době na planetě doslova boj o minerály, našim očím ukrytý a tudíž bez naší pozornosti. I u vegetace podle něj platí, že část z ní projde, část ne. Například ta část vegetace, která vzestoupí, projde následně (podobně jako člověk) určitou metamorfózou-proměnou. Úplně zaniknou ochranné prvky (jako např. trny apod., nebudou zkrátka potřeba) a jejich výživa bude rovněž na energetické bázi. Pokud jde o děti, rovněž platí princip individuální cesty. Mnoho z nich ale přišlo na Zem s tím, aby pomohly dospělým v přechodu, protože údajně budou přesně vědět, co mají dělat. GK uvádí i příklad, kdy třeba i několikaměsíční děti budou schopni asistovat rodičům v inkriminovaném čase a sdělit jim, co je potřeba udělat – nikoli formou slov či telepatie, ale na úrovni Vědomí-Vědomí. Děti jsou podle GK těmi posledními, o které bychom se měli bát! Nicméně bude prý docházet k situacím, kdy si v rámci jedné rodiny jednotliví členové zvolí (nebo lépe na úrovni vyššího já již zvolili) odlišnou cestu, a je to tak prý v pořádku, protože všechny zvolené cesty jsou správně a všechny zasluhují respekt. GK v této souvislosti uvádí svůj prožitek budoucího okamžiku, kterým prošel se svojí sestrou. Jeho sestra považuje bratra za blázna, je hluboce zakořeněna v současném matrixu např. ve smyslu orientace na materiální statky atd.

V tom prožitku prý nastala situace, kdy GK hovořil se sestrou a najednou jí sdělil svůj pocit, že už nastal jeho čas přechodu a že bude muset odejít do Avalonu (Země na úrovni 5D). Následně se pak před jejíma očima doslova de-materializoval z její reality, z jejího spektra vnímání a ještě „z druhé strany“ pak mohl sledovat její užaslý, nevěřícný pohled! Z uvedeného vyplývá, že od určitého okamžiku bude docházet k loučení a mizení lidí ze současné 3D reality. Sám GK uvádí ono loučení s těmi, kteří si zvolili jinou cestu, jako nejtěžší část zkušenosti související s přechodem. Míra otevřenosti našeho vědomí však v té době bude už na takové úrovni, že vším projdeme s hlubokým porozuměním a situaci zvládneme.

SETKÁNÍ S PARTNEREM DUŠE

V souvislosti s přechodem do 5D GK také zmiňuje důležitou věc. Bude to čas, kdy se nejpozději každý z nás potká s partnerem své duše (tzv. twin-flame nebo soul-mate). Mnozí se s nimi setkali již nyní, nebo se s nimi právě setkávají, většiny se to ale bude týkat až bezprostředně po přechodu. Před vzestupem bude tedy často docházet k situacím, kdy současní partneři pochopí a poznají, že jejich stávající protějšek není jejich partnerem duše, bude to však silný moment, kde bude převládat uznání, poděkování za kus společné cesty, neboť se vždy jednalo o jejich vzájemnou dohodu, která měla oběma posloužit. Partner duše je tím, kdo přináší pocit celistvosti a harmonie, jako když se opět spojí dvě části, které kdysi tvořily jeden celek. Nicméně, GK upozorňuje, že společná cesta partnerů duše na úrovni 3D nemusí podle GK vždy znamenat procházku růžovou zahradou bez výzev a zkoušek v podobě různých dramat. Říká, že mnozí partneři duše souhlasili s tím, aby jejich vztah byl zkouškám podroben.

BOJ O NAŠÍ POZORNOST

A ještě pár důležitých informací od GK na závěr. V dnešní době jsme svědky boje o naší pozornost, protože to, na co se zaměřujeme, tam putuje naše energie, která objekt pozornosti následně živí. Šíření informací je jedna z nejmocnějších „zbraní“ současnosti – proto jsou v podstatě všechna média tzv. mainstreanu pod kontrolou negatvních entit. Proto zaznamenáváme v poslední době snahy o zavedení cenzury na internetu, začíná být nepohodlný, lze tam „bohužel“ pro některé najít i pravdu. Necháme-li se vtahovat a unášet dramaty, která jsou mnohdy uměle vytvářena, podlehneme-li strachu či budeme-li negativním entitám přisuzovat větší moc, než skutečně mají, pak budeme přesně tam, kde nás chtějí mít, pak odevzdáme svojí sílu do jejich rukou a nevymaníme se z područí. (pozn. Možná i to je jedním z důvodů, proč se GK neprobírá fakty o praktikách tzv. vládců světa víc, než kolik je potřeba pro získání základního přehledu, byť o nich má samozřejmě přehled. GK tvrdí, že současné elity jsou rádi, když jim přisuzujeme moc tím, že se na ně příliš zaměřujeme a pak máme tendenci přeceňovat jejich možnost či schopnosti. Získávají naší pozornost na úkor té, kterou by si spíše zasloužilo naše nitro, dále pak Matka Země, Otec Slunce – Svatá trojice). Existují mnohé (rafinované) způsoby jak nás dostatečně rozptýlit a držet hromadně tzv. pod pokličkou, v mlze nevědomosti. Mezi silné zbraně jistě patří uměle vyvolávané válečné konflikty a nepokoje, pak média a jejich globální používání pro rozsévání strachu či dezinformací, filmový a hudební zábavní průmysl, zbožšťování sportovců a kolektivních her s fotbalem včele, ale i nutnost zapojení se na trhu práce takovým způsobem, že nám při všem tom fofru nezbývá čas se zastavit a obrátit se do sebe.

Je na nás, jestli se dál rozhodneme žít v nevědomosti nebo se probudíme - dostatečná informovanost zásadně přispívá k tomu druhému. Tady ale už nejde jen o následování někoho či nějakých idejí, ale o probuzení a znovunalezení schopnosti čerpat sílu a moudrost ze svého vnitřního zdroje. Informace je světlo a kde je světlo, tam není tma a kouZLO matrixu ztrácí sílu. (Pozn. GK odmítá často zmiňovanou myšlenku, že vše kolem nás je jen pouhá iluze. Tvrdí, že naše ztělesnění nejsou žádným syntetickým konstruktem. Naše realita – planeta Země a naše okolí- nic z toho není žádnou iluzí, vše je reálné a součástí organického života. Pod pojmem iluze v této souvislosti vnímá pouze naší omezenou míru uvědomění, iluzorní povahu konstruktu naší mysli.) Vše na úrovni mysli může být manipulováno, na úrovni srdce nikoliv. CESTA SE UZAVÍRÁ… Podle GK jsme tedy u konce naší cesty současnou realitou. Naše esence-podstata-duše, která se před dávnými věky rozhodla projít procesem poznání stávajícího vesmíru skrze osobní zkušenost, se podle GK dostala do bodu, kdy doslova vyčerpala všechny možnosti a prožila vše, co se v tomto vesmíru prožít dá. Všichni jsme prý prošli vším – byli jsme jak těmi nejodpornějšími bytostmi zla, které si lze přestavit, tak i těmi nejvíce milujícími, jejichž život je prodchnut bezmeznou láskou a soucítěním.

Stávající inkarnace na Zemi slouží k tomu, abychom znovu dosáhli rovnovážného stavu a následně se mohli sami stát tvůrci na úrovni univerza. Nacházíme se před závěrem dílčí části této neuvěřitelné cesty vesmírem. 5D ale není konečnou fází vzestupu, pouze jejím prvním krokem. K tomu abychom došli až sem, bylo prý podle GK potřeba hodně odvahy. Nyní se směrem k nám s respektem a úctou upínají zraky mnoha civilizací celého vesmíru, protože podoba procesu, kterým spolu s Matkou Zemí projdeme, tj. kdy se na Matce Zemi zrodí nové lidstvo, je z vesmírného hlediska unikátní, jedná se o premiéru a my jsme v pozici těch, kteří tzv. ukazují cestu („way-showers“). „Nejedná se zde ani o fantazii či šimrání lidského ega. Toto je realita toho, kým skutečně jsme. Nebojím se to tady říct, protože jsem se mnohokrát vydal na cestu, abych znovuobjevil důvod života na této planetě. Nejsem jediným, kdo to ví, já jsem se však rozhodl o tom promluvit, protože jestli to, co říkám, je pravda, zarezonuje následně v ostatních, neboť pravda je ukryta v každém z nás. Jde o to se jen rozvzpomenout a pravdu znovu v sobě objevit. Proto je mnoho lidí, kteří intuitivně souzní s tím, co říkám. A v tom spatřuji svojí roli tady na Zemi.“

A CO KDYŽ SE NIC NESTANE?

Na dotaz: „Co když se události v letech 2011-2013 neodehrají tak jak je popisujete nebo se nestane vůbec nic?“ GK odpovídá – „Nikdy nelze nic vyloučit, i když osobně s jiným vyústěním
nepočítám. Pokud by se tak hypoteticky stalo, alespoň bych si mohl říct, že jsem vyslyšel své vnitřní vedení a našel odvahu k tomu, abych udělal, co jsem udělat měl. Přinejmenším můžu lidem posloužit k tomu, aby se zamysleli nad životem v intencích, které jsou nutné k tomu, aby člověk vůbec mohl uchopit mnou prezentovaná témata a koncepty. Současně se i domnívám, že mé myšlenky a názory mohou přispět k tomu, aby lidé překonali určitou závislost a připoutanost k stávající úrovni reality a podoby života. Možná jsem jen tím, kdo v čase obrovských, právě probíhajících změn na Zemi, posouvá pomyslné kyvadlo až do extrému, až na samotnou možnou hranici. Možná, že pravda je někde blíže vyváženému středu. Pro mě je však důležité promlouvat z hloubky svého srdce a odtud přinášet důležité znalosti a poznání. A kdyby se pak události skutečně staly, aniž bych se před tím o své poznání podělil s ostatními, měl bych pocit, že jsem nesehrál svoji roli a neudělal, co jsem udělat měl.“ A ještě jedna citace GK na závěr: „Don´t take my word for what I am sharing! You connect with Mother Earth yourself and you connect with Father Sun himself and ask them what is actually going on, what it´s all about.“ „Nevěřte jen slepě tomu, co říkám! Sami se přesvědčte a prostě se jen přímo zeptejte Matky Země a Otce Slunce na to, co se skutečně děje a o čem to celé vlastně je.“
Děkuji za trpělivost při čtení těchto řádek :o) J.S.

Redakcia ďakuje za zaslanie uvedených materiálov, pdf seriálu nájdete v prílohe


Všetky časti seriálu nájdete na tejto adrese.

august 03, 2011 21:16 popoludní

 

 

Top