Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kniha Enocha, Vesmírné Bytosti a Mimozemšťané (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť VIII.)

V nábožensko-historických textech byly vesmírné bytosti popisované jako transcendentní entity, které zasahovaly v lidské civilizaci ve formě strážců a ochránců. Vesmírné bytosti hrály vedoucí úlohu při pomoci lidstvu vypořádat se s mimozemskými entitami a jinými formami života, které měli tu moc významně ovlivnit lidskou civilizaci. Zdá se, že vesmírné bytosti hrají klíčovou roli při pomáhání řešit konflikty spojené s používáním vyspělých technologií. V některých případech přímo zasáhly proti mimozemským entitám, které porušily to, co se jeví jako vesmírné normy, jako je nevměšovat se a nerozšiřovat pokročilou technologii nepřipravené populaci.

Apokryfní kniha Enocha živě vykresluje složité vztahy mezi vesmírnými bytostmi a lidstvem. V knize Enocha přišlo na Zem asi 200 mimozemských entit nazývaných „Nephilim“ nebo „padlí andělé“, údajně kvůli svému zájmu o lidské ženy. Následně nato, začali Nephilim s lidstvem vzájemně působit ve smyslu křížení:

„(K.6:1) A tak se stalo, když se děti mužů rozmnožily tak, že se jim v oněch dnech rodily překrásné a půvabné dcery. A andělé, děti nebes, je uzřeli a toužili po nich a říkali si navzájem: pojďme, vyberme si ženy mezi dětmi mužů a zploďme s nimi děti. A Semjasa, který byl jejich vůdcem, jim řekl: obávám se, že nebudou souhlasit učinit takový skutek a já sám budu muset zaplatit trestem za velký hřích.“

Výše jmenovaná pasáž ukazuje, že mimozemské křížení s lidstvem je hřích nebo porušení vesmírného zákona. Podle všeho to vzniklo z potomstva takových spojení, které měly genetické výhody, které by je nepochybně vedly k tomu, že se stali vládci nebo že vynakládali nepřiměřený vliv vzhledem k jejich počtu. Mimoto, by se pravděpodobně mimozemské technologie s těmito potomky sdílely, aby se jim pomohlo při uplatňování své vlády nad lidskou společností.

Vztah mezi mimozemšťany a lidstvem vedený Semjasou není zcela negativní, protože později učí lidstvo širokému okruhu technologií a esoterickým znalostem podstatným pro vývoj a pokročilou civilizaci.

V klínovém písmu jsou zprávy zobrazující to, jak Anunnaki pomohli při budování sumerské civilizace v Mezopotámii kolem roku 3800 před naším letopočtem:

„(K.8:1) A Azazel učil muže vyrábět meče, nože, štíty, brnění a učil je poznávat kovy země a umění s nimi pracovat a vyrábět náramky, ornamenty a používat antimon ke zkrášlování očních víček a všechny druhy drahých kamenů a všechny tinktury k barvení. A zavládlo mnoho bezbožnosti a páchali smilstvo, byli sváděni z cesty a byli všemi způsoby zkažení. Semjasa učil kouzlům (zaklínadlům) a řezání kořínků; Armaros učil řešení kouzel (zaklínadel); Baraqijal učil astrologii; Kokabel souhvězdím; Ezequeel učil znalostem mraků; Arachiel učil znamením Země; Samsiel znamením Slunce a Sariel fázím Měsíce. A jak muži umírali, plakali a jejich nářek stoupal do nebe...“

Zatímco mimozemšťané jsou vykreslováni jako učitelé pokročilých technologií a civilizace, vesmírné bytosti jsou vykreslovány jako nástroje vesmírné vůle a vysokých etických standardů. V procesu představování pokročilých technologií lidstvu mimozemšťané rozdmýchali velmi ničivý válečný konflikt a utrpení, které vedlo lidstvo k bědování směřujícímu do nebes se žádostí o podporu. Kniha Enocha popisuje konflikt, který se pak odehrál mezi Nephilim a jakousi skupinou „spravedlivých“ andělských entit nebo „vesmírných bytostí.“:

„(K.9:1) A pak Michael, Uriel, Rafael a Gabriel zhlédli dolů z nebe a spatřili mnoho prolité krve na zemi a všechny nezákonnosti, kterými je Země zmítána... A oni (Nephilim) šli za dcerami mužů na zemi a spali se ženami a zpronevěřili se tím, že jim odhalili všechny druhy hříchů. A ženy rodily obry a tím byl celý svět naplněn krví a bezprávím.“

Vypadá to, že vesmírných bytostí se nějak dotýká způsob, kterým byly rozšiřovány pokročilé technologie nepřipravenému lidstvu a také to, jak byla uzurpována lidská suverenita potomky Nephilim. Specifická stížnost zde spočívá v tom, že mimozemšťané „odhalili věčná tajemství, která byla uchovávána v nebesích, o čemž se muži usilovali dozvědět.“ (K.9:6). Vesmírné bytosti jsou pak líčeny jako ti, co vykonávají vesmírnou vůli natolik, aby zasáhli a ukončili vládu Nephilim, která přivodila nevyvážený stav událostí na planetě ve smyslu úrovně vyspělých technologií a etického chování.

Každé z vesmírných bytostí nebo archandělů jsou přiděleny specifické instrukce při jednání s Nephilim od transcendentních „Nejvyšších“ popisovaných v knize Enocha. Archanděl Rafael měl za úkol svázat a uvěznit jednoho z vedoucích Nephilim také popisovaného jako jednoho z padlých andělů a měl léčit Zemi. Vesmírné bytosti mají moc manipulovat s mimozemšťany tak, aby zničili sami sebe velmi podobným způsobem jako mimozemšťané nebo Nephilim podněcovali válku a spor mezi lidstvem. Prastaré války, které se vedly mezi mimozemšťany a ve kterých se používaly vyspělé zbraně a které ničily jejich města, popisují badatelé Zecharia Sitchin a Joseph Farrell. Nakonec je archanděl Michael požádán, aby chytil vedoucího padlých andělů Semjasu a jeho komplice a uvěznil je na skrytých místech po celé Zemi:

„(K.10:11) ... A Pán řekl Michaelovi: Jdi, svaž Semjasu a jeho společníky, kteří se spojili se ženami, čímž se poskvrnili s pozemskými ženami ve vší jejich nečistotě. A když jejich synové povraždili jeden druhého a oni uzřeli ničení svých milovaných synů, rychle je spoutali po sedm generací v údolích země, až do dne dovršení jejich soudu, až do soudu, který je navždy a jehož naplnění je napořád... Zničit všechno špatné z povrchu Země a nechat každé zlo dojít svému konci: a vypěstovat spravedlnost a zjevit pravdu: a dokazovat milosti; dílo spravedlnosti a pravdy bude pěstováno vpravdě a radosti navždy.“

Ve výše zmíněné pasáži jsou vesmírné bytosti vedené archandělem Michaelem popisovány jako ochránci lidstva, kteří skončili to, co vypadalo, že je vysoce nespravedlivé a násilné vůči civilizaci ovládanou Nephilim a jejich potomky. Zdá se, že hlavní chybou mimozemšťanů mělo být nalákat lidstvo na vyspělou technologii a znalosti, i když nebylo připravené je zodpovědně integrovat. To vedlo k nerovnováze mezi lidskou úrovní technologických sofistikovaných a etických standardů. Proto se zdá, že vesmírné bytosti v knize Enocha jsou poslední ochránci lidstva, které se dá snadno svést na scestí malými skupinami mimozemšťanů, kteří využívají přání elit po vyspělých technologiích a vědomostech. Napravit nepoměr mezi vyspělou technologií a vysoce pokročilými etickými standardy se zdá být hlavním cílem vesmírných lidí.

Kniha Enocha popisuje situaci ne nepodobnou tomu, co existuje v současné éře ve smyslu tajných dohod mezi vládou/korporačními entitami a některými mimozemskými skupinami. Tyto dohody mají za následek bizarní genetické experimenty, masové porušování lidských práv a široce rozvětvenou manipulaci lidské společnosti. Samozřejmě, že se lidstvo nevyvinulo do potřebných etických standardů, aby bylo schopno zodpovědně využívat vyspělé mimozemské technologie.

Zopakuje se sama historie s vesmírnými bytostmi, které přímo zasahují do lidských záležitostí, aby ukončily vliv malé, ale historicky vlivné skupiny mimozemšťanů spolupracujících s lidskými elitami?

PhDr. Michael Salla

28. 8. 2009

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

   Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.

Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.

november 29, 2009 23:55 popoludní

 

 

Top