Obrázok používateľa CEZ OKNO
MAXIMILLIEN DE LAFAYETTE A ANNUNAKI

V létě 2009 poskytl spisovatel, historik a lingvista Maximillien de Lafayette rozsáhlý rozhovor týkající se odhalení starověkých bohů Annunaki. Je autorem osmi knih o UFO, mimozemšťanech, genetickém vytvoření lidské rasy od Annunaki, mimozemských setkání, Šedých, hybridech, únosech a dalším. Mluví plynně anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, řecky, latinsky, arabsky, německy, akkadsky, aramejsky, hebrejsky, asyrsky, sumersky, starou babylónštinou, hittisky, fénicky, ugariticky a chaldeno-syrsky. Rozhovor vedla turecká ufoložka žijící v Americe Farah Yurdözü.

Farah: Co znamená slovo Annunaki?

Maximillien: Na to musíme do historie, do geografických a lingvisticko-etymologických zdrojů: Annunaki je akkadské slovo. Akkadština byl jazyk Sumerů, který se používal, aby zaznamenával jejich vlastní historii a epos, jakož i velmi stručnou historii Annunaki, bohů a bohyň, na hliněné tabulky. Slovo Annunaki bylo psáno klínovým písmem. To se skládá ze dvou nebo tří akkadských slov, běžně používaných v akkadštině, sumerštině, hittitštině, asyrštině, chaldejštině a staré babylonštině. Tato slova jsou: Anu nebo Anunna, což znamená Bůh Anu nebo Anu vůdce, pán této rasy.

Na nebo inna, slova, která jsou ve shodě s příslovcem znamenajícím zevnitř a uvnitř, jak se běžně používá na monumentech v Nineveh jako jsou válce, obelisky, nápisy a anály Sennacherib, Nebuchadnezzar, Tiglath-Pileser, Berossus a Esarhaddon.

Ki, znamená mnoho věcí včetně Země a podzemí, jak dokumentují akkadské nápisy a obzvláště v eposu o sestupu Ištary do podsvětí. Toto slovo bylo úmyslně psáno tímto způsobem, aby zbudovalo odlišné rozdíly s jinou rasou bohů nazývaných Igigi, což v akkadštině, sumerštině a chaldejštině znamená bůh nebes. Tato první správná definice Annunaki byla poskytnuta v roce 1867 tehdejším profesorem a asyrologem Edwinem Norrisem a učenci jako Paul-Emile Botta, Julius Oppert a Henri Michaux, které následoval stejně správný překlad od Georga Smithe v roce 1875.

Překlady byly publikovány v Daily Telegraph 4. 3. 1875 jakož i L. W. Kingem z britského muzea, který v roce 1910 přeložil akkadsko-sumerský epos na hliněných destičkách a stovky dodatečných tabulek a nápisů z knihovny Ašurbanipala (syn krále neoasyrské říše, pozn. překl).

Smith byl prvním světovým lingvistou, který prohlásil, že bohyně Annunaki, Aruru, vytvořila prvního člověka – prototyp A – a že biblická genesis, biblická povodeň, a další zásadní biblické příběhy, byly založeny na babylónském eposu. Ale první učenci, kteří interpretovali význam Annunaki jako mimozemskou rasu, byli Ulema (Ulemové – učenci islamických studií, pozn. překl.), 650 let před naším letopočtem. Tito Ulemové jsou zbytky či potomci Anu.Na.Ki.

Farah: Jsou Annunaki mimozemšťané z jiných planet nebo solárního systému, nebo jsou bytostmi z jiných sfér nebo dimenzí?

Maximillien: Podle klínového písma na hliněných tabulkách ze Sumeru-Babylonu v Mezopotámii a z Iráku, Annunaki přišli z planety Nibiru: Ne.Be.Ru. Podle ugariticko-fenické kosmologie, Annunaki přišli z Aštaru, z jiného solárního systému.

Habirové je nazývali Nephilim, což znamenalo v pra-hebrejštině „spadnout na zem“. Starý zákon se na ně odkazuje jako na Elohim, což je množné číslo od Elohi či Eli, nebo jako na Adonai, což znamená bůh či můj pán.

V pradávné aramejštině a chaldejštině jim říkali Gibborim, což znamená obr. Ve starobylé arabštině byli nazýváni Gababira, což také znamená obr. Pradávní lidé Arwardu jim říkali Anuki, což znamená osoby Anu. Hyksosové je nazývali Anu-Ram-kir: to je Anu a Ram nebo lidé - a kir nebo kur, znamená zemi, pevninu. Egypťané jim říkali Neteru. V podstatě všichni na ně odkazovali jako na lidi, kteří přišli z nebes a sestoupili na Zem.

Farah: Jaký je fyzický původ Annunaki? Jsou fyzickými bytostmi s biologickými orgány?

Maximillien: Mají mnohonásobný biologický organizmus. Vypadají jako my, avšak mají schopnost měnit tvar a rozkládat molekuly, jakož i schopnost materializace a dematerializace.

Farah: Jaký je duchovní původ Annunaki? Jsou to andělé, duchové, bohové, démoni?

Maximillien: Jsou multidimenzionální. Annunaki jsou ti, co stvořili anděly, duchy (džiny), afrity (nadpřirozené bytosti arabské kultury – také „ifrit“ - pozn. překl.), Iblisy (v islámském světě „ďábel“- pozn. překl.), démony a dávných sedm prototypů lidské rasy. Ve stručnosti, vytvořili všechny inteligentní a kvazi-inteligentní životní formy na Zemi.

Farah: Vytvořili nás podle vlastních představ? Vypadáme fyzicky a duchovně jako oni?

Maximillien: Akkadské a sumerské hliněné tabulky obsahují tři pasáže o stvoření prvních lidí annunackými bohy a bohyněmi. Zpočátku genetický experiment Annunaki vyrobil deformace a hrozné příšery, které vypadaly napůl lidské a napůl zvířecí. Později, annunacká bohyně Aruru úspěšně vytvořila „normálně vypadajícího člověka.“ Aruru byla také známa pod jmény Nintu, Ninhursaga, Mami, Beletili a Ninmah. Na základě rady a prosby annunacké bohyně Ea, smíchala hlínu s krví zabité bohyně Igigi nazývané Geshtu-e, aby vytvořila prvních sedm mužů a sedm žen. To je odkaz na kvazi-lidskou bytost v Kabale, nazývanou golem v hebrejském Mishnah (učení, pozn. překl.) a na golema v Praze.

Farah: Proč nás vytvořili s omezeným fyzickým zdravím a nedostatkem etiky? Jsou-li dokonalí, proč jme nebyli vytvořeni přesně jako oni?

Maximillien: Na samém začátku měli Annunaki jeden záměr k vytvoření lidí: potřebovali silné bytosti k nošení těžké práce a fyzické námahy na zemědělských polích, nikoli v dolech, jak se chybně tvrdí některými autory. Akkadské a sumerské hliněné tabulky jsou v této otázce velmi jasné. Bůh Enki řekl: „Zatímco je přítomna bohyně zrodu Aruru (Nintu), ať tedy bohyně zrodu vytvoří potomky, ať muž nosí pracovní nůše bohů“. Tato nůše znamená potravu, zrní a ovoce, nikoli zlato!

Ale o století později bohové a bohyně Annunaki, kteří nás stvořili, začali projevovat vůči těmto prvotním lidem cit a nakonec vyvinuli třináct mentálních schopností v mozku a v těle těchto ranných lidských bytostí. A o další století poté vyvinuli Annunaki dodatečné inteligenční schopnosti, včetně kanálu, což je neviditelná "mozková buňka" schopná produkovat mimořádné výkony a nadpřirozené síly. Všichni Annunaki-Ulema mají takovýto kanál.

Farah: Můžete vysvětlit Boha a Satana v termínech Annunaki?

Maximillien: V literatuře Annunaki neexistuje žádný bůh ani satan a žádné metamorfózy stvoření. Bůh a satan jsou stvořením člověka, jeskynního člověka, šíleného pouštního proroka, pohanských kněží a organizovaného náboženství.

Farah: Jsou na zemi dnes Annunaki stále aktivní?

Maximillien: Ne. Opustili Zemi před tisíce lety.

Farah: Co je to Annunaki-Ulema? Jsou tajnou společností?

Maximillien: Existuje několik kategorií Annunaki-Ulema. Někteří jsou mimozemšťané, někteří jsou multidimenzionální a zbytek jsou lidé, kteří jsou těmi osvícenými. To je velmi složitá otázka. Jednoduše řečeno, jsou to opatrovníci tajných doktrín našich mimozemských tvůrců a předků, učení Annunaki a jejich nadpřirozených sil, jsou zasvěcení do knihy „Book of Ramadosh“ a mentální, duchovní průvodci na Zemi. Jsou uzavřeným kruhem učitelů, adeptů a studentů.

Farah: Mají nějaký symbol nebo značku, kterou každý zná nebo ji nikdo nezná?

Maximillien: Není to stoprocentně pozemská organizace. Jejich symbol je delta; trojúhelník.

Farah: Jak se rozeznávají?

Maximillien: Rozeznají se navzájem. Ti mimo jejich okruh je nepoznají.

Farah: Je Annunaki-Ulema lóží, stejnou jako Velké bílé bratrstvo Heleny Blavatské a Gurdžijev, který je hledal také v Turecku?

Maximillien: Helena Blavatská, Georgij Ivanovič Gurdžijev z Arménie, Hrabě Saint Germain, Nicholas Flammel, Leonardo da Vinci a mnoho dalších duchovních, esoterických a metafyzických učitelů a rádců mělo přístup k minimální části učení a tajným silám Annunaki-Ulema.

Farah: Byli Annunaki zapleteni do historie, revolucí, válek a politiky, zatímco lidská rasa byla zaměstnána zakládáním nových republik nebo ničením a invazí do jiných zemí?

Maximillien: Ne. Annunaki jsou daleko, velmi daleko od nás. Avšak ti šťastní mistři a všichni ti osvícení a spravedlivé osoby, kteří otevřeli nebo aktivovali své kanály, jsou spojeni s Annunaki až do konce časů.

Farah: Jsou Annunaki nějak zapleteni do dnešní politiky, jako je třebas struktura Evropské unie, do budoucnosti Ameriky, Asie a Středního východu?

Maximillien: Absolutně ne.

Farah: Jste i vy mistr Annunaki-Ulema?

Maximillien: Z lidské stránky ano. Ale nemám nic společného s mimozemšťany. Jsem z masa a krve, se spoustami chyb, někteří litují můj život, ale také jsem stvořen z lásky pro poezii, umění a k hudbě. Věřím v nepodmíněnou lásku a cit ke všem lidským bytostem. Věřím, že to každý dává ze svého srdce, tím o centimetr povyrostete. A velký a požehnaný je ten, kdo pomůže každému a zvláště těm, kteří nemohou laskavost vrátit.

Farah: Jsou na světě někteří známí členové této skupiny?

Maximillien: To je částečně jeden z hlavních problémů naší společnosti; koncept, dilema, nezbytný předpoklad, nutnost a důležitost být známý, slavný a bohatý. Annunaki-Ulema mají ohromnou moc sahající za hranice víry a představ, ale oni nevěří v tituly, fanfáry, červené koberce, slávu a štěstí.

Farah: Kolik Annunaki-Ulema dnes existuje?

Maximillien: Asi kolem sedmi stovek.

Farah: Jaký je dnešní moderní svět Annunaki-Ulema? Pracují, žijí ve společnosti, žení se, mají rodiny? Nebo žijí v tajnosti a na tajných místech daleko od ostatních?

Maximillien: Někdy se materializují přímo před vašimi zraky, když je potřebujete. Jsou vegetariáni. Mluví všemi známými jazyky na Zemi. Annunaki-Ulema se naučí během „žádné doby“ 15 až 20 řečí. Nezabývají se sexuálními vztahy. Reprodukují se cestou smícháním a splýváním světla.

Peněz se nedotýkají. Mají jakýsi ma´had, což je středisko učení a tam spolu sdílejí komunální život. Nemají tresty a nesoudí se s ostatními. Mohou se zjevit fyzicky a étericky na mnoha místech současně, kolektivně nebo individuálně. V jejich čele stojí ženy, protože podle starých nápisů, byl náš svět stvořen ženou, nikoli mužem nebo nějakým křesťanským bohem. Je to matriarchální společnost. Někteří žijí zároveň v třech dimenzích: na zemi, v páté dimenzi a v šesté dimenzi. Vy tomu říkáte paralelní vesmír.

Farah: Jste mluvčím Annunaki-Ulema, který je zastupuje v naší společnosti?

Maximillien: Ne. Jsem docela obyčejný historik a lingvista zamilovaný do Annunaki, prastarých civilizací, kultury, poezie, architektonického umění, přírody a zvířat. Měl jsem štěstí, že mě byla představena jejich společnost, když mi bylo pět let. Oni jsou základní součástí mého života a já jsem jen pomíjivý stín na cestách života.

Farah: Učí se Annunaki nějakému náboženství? Pokud ano, jaké je jejich náboženské poslání? Je to nějaká svatá kniha?

Maximillien: Pohrdají organizovaným náboženstvím. Někteří z Ulema jsou velmi zábavní. Jeden z mých učitelů jednou řekl: "deset dalších kněží a budeme mít deset dalších přikázání. Tři další rabíni a budeme mít tři další synagogy, jednu pro každého z nich a ten třetí v ní bude sedět a nikdo jej nenavštíví. Dva další muslimští šejkové a budeme mít dvě nové sady rozvodového zákona, oba ve prospěch muže." Annuaki-Ulema se neřídí ani se neučí žádné formě náboženství. Jejich konečným cílem je vysoký etický a morální standard.

Farah: Může být někdo přijat do lóže Annunaki-Ulema?

Maximillien: Ne. Oni si vybírají ty správné. A proto vědí, kdo jsou. Oni je vidí a vyberou si je i na dálku.

Farah: Jaký je původ učení Annunaki-Ulema?

Maximillien: Annunaki samotní.

Farah: Mluvil jste o osvícených. Máte na mysli známé Illumináty?

Maximillien: Ne.

Farah: Co je to Shams Al Maaref Al Koubra?

Maximillien: Shams znamená v arabštině slunce, Shemesh v hebrejštině, Samas v akkadštině a sumerštině. Shomi a Shems v anakhštině, Shama v pra-ugaritičštině a tak dále. Al Maaref znamená v některých starých semitských jazycích vědomosti. Al Koubra, Kabiri a podobné formulace znamenají velký. Grosso modo se odvolává na sadu esoterického učení a technik k rozvoji nadpřirozených sil, komunikaci s vyššími bytostmi, přemisťování se do různých dimenzí, vstupování do paralelních sfér, zdolávání a zastavování procesu stárnutí, vývoj schopnosti učit se tucty jazyků za žádnou dobu, nalézání svých šťastných hodin, dní, let a míst, které učiní, aby se vašim snahám dařilo a tak dále.

Farah: Jaká je vlastně řeč Annunaki?

Maximillien: Říká se jí Ana´kh. Napsal jsem o této řeči dvě knihy. Tyto knihy jsou dostupné na www.amazon.com a po celém světě. Ana´kh je první mluvená řeč na světě. Dala zrod tisícům slov a výrazům ve Starém Babylónu, Asýrii, Sumeru, Fénicii, Ugariticku a Egyptě.

Farah: Vytvořili Annunaki také Šediváky, Nordické a ostatní rasy?

Maximillien: Ne. Šedí, Nordičtí a další mimozemské rasy přišli z různých galaktických lokalit.

Farah: Cestují Annunaki vesmírem s UFO?

Maximillien: Annunaki používají merkaba, akkadské, sumerské a arabské slovo pro vesmírnou loď. Vstupují a vystupují z četných vesmírů a galaxií skrze Ba´abs, což znamená vesmírnou bránu. Ohnou čas i prostor. To, co vidíte dnes na obloze, nejsou UFO Annunaki! To jsou neidentifikované podmořské objekty – USO z moře a oceánů pilotované Šedými, původně ze Zeta Reticuli a dalších planet, kteří žijí ve velkých lokalitách pod vodou a někteří na povrchu Země. Jejich genetický program křížení vyrábí hybridní rasu nazývanou „vnitrozemšťané“. Někteří se zapojili do velmi vyspělých vědeckých operací a projektů financovaných a spravovaných mocnými vládami. Pod vodou využívají plazmatický koridor k navigaci. Právě proto je sonary a satelity nezachytí.

Farah: Je možné dnes hovořit o skutečné ufologii? Je něco takového?

Maximillien: Moje odpověď vás asi překvapí. Ne, v současné době, nemáme objektivní, poctivou, rozumnou a směrodatnou ufologii navzdory od laviny dokumentů a silných tajných, vojenských a vědeckých zpráv dokazujících existenci UFO, které nejsou přístupné veřejnosti. Pouze poctivý znalec – nikoli slavný autor knih o UFO a přednášející – zná celý příběh UFO v Americe.

Novicové v ufologii začínají Roswellem. Ti, co již něco málo o ufologii vědí, začínají s Aurorou v Texasu, kde se zřítilo UFO. A tou velkou sprškou ufologie, která se objevila, když Keneth Arnold hlásil poprvé pozorování takzvaných létajících talířů. Incident v Auroře (v roce 1897 se v texaském městě Aurora po mnoha předchozích pozorováních neobvyklých objektů již od 1895 mělo zřítit UFO a 19. 4. 1897 došlo k setkání s mimozemšťany. V roce 1986 byl natočen film za produkce Charlese B. Pierce „The Aurora Encounter“. Podle literatury má jít o úplně první, dobře zdokumentovaná setkání s mimozemšťany novodobé historie. Pozn. překl.) nebyl tak dobře zdokumentován, jak se tvrdí, zapomeňte na něj. Roswell se stal, ale bohužel tehdejší ufologové, neufologičtí badatelé a spisovatelé o UFO události překroutili; svědkové poskytli zveličené výpovědi, úředníci, kteří byli do toho zapojeni zakamuflovali fakta a nebo o faktech lhali. Tím, se neobjevil žádný hmatatelný důkaz.

Keneth Arnold viděl neobvyklé létající stroje, ale nebyla to UFO. Byly to buď zbytky nebo repliky německých Horten 221 a 229.

Často létaly ve formacích. Nedávno a jak jsem vždy očekával, společnost Northrop obnovila jednu autentickou repliku nacistického Horten 221 a předvedla tento letoun veřejnosti. Mnozí vědci tvrdili, že tento jednokřídlý letoun byl v provozu za éry amerických bombardérů stealth. Následkem toho, bez dobrého úmyslu akademické osnovy, tedy legitimního studijního programu a plného odhalení, je současná ufologie spící sopka. To je jeden z důvodů, že jsem začal a napsal sadu 25ti knih – 20.000 stran – De Lafayettova Mega encyklopedie UFO, mimozemšťanů, mimozemských setkání a galaktických ras (DeLafayette Mega Encyklopedia of UFO, Extraterrestrials, Alien Encounters, Galactic Races – vydalo CreateSpace 2008). Doposud bylo publikováno deset titulů.

Farah: A co exopolitika a její hnutí o odhalení? Věříte, že bude úplné odhalení UFO světovou vládou?

Maximillien: Ohledně exopolitiky bez komentáře. Úplné odhalení světovou vládou se stane, ale až před rokem 2022, ale nejprve musí CERN ve Švýcarsku najít „boží částice“. (CERN – evropská organizace pro nukleární výzkum; boží částice – je vesmír odpověď, nebo otázkou? Pozn. překl.). Pracují na tom.

Farah: Očekáváte brzy otevřený kontakt s mimozemšťany nebo ukončení utajování?

Maximillien: Brzy ne. Mimozemsko-lidský kontakt se odehraje v roce 2022. Kolem roku 2020 do 2021 Spojené státy začnou připravovat Američany a celý svět na setkání s mimozemšťany. Je to nevyhnutelné. Naše společnost na to není ještě připravená. Časné oznámení nebo předčasné odhalení zdecimuje samotné základy, strukturu a konstrukci naší společnosti, našeho způsobu života, náboženství a světového míru. Vytvoří se světová hysterie.

Farah: Co se stane, když nastane mimozemský kontakt a když se dozvíme pravdu o mimozemských rasách?

Maximillien: Naše mysl zamrzne. Chaos, panika, hysterie. Padne náboženství. Padnou vlády, masivní rozpad a zkáza veškeré naší společnosti, náboženství, vědy a filozofických vyznání. Právě proto vláda Spojených států pracuje vytrvale, poctivě a tajně ohledně UFO a mimozemsko-lidského kontaktního protokolu. To se všechno děje. Nejprve se musíme připravit sami a postupně získávat vedení a informace, jak již předepsal tento protokol na stránce 4, 6 a 8 (dodatek).

Farah: Co si myslí Annunaki-Ulema o dnešním UFO, exopolitice a hnutí za odhalení?

Maximillien: Usmívají se. Nemám dovoleno to komentovat.

Farah: Jaký je Váš názor na očekávání roku 2012? Co se stane nebo co se nestane?

Maximillien: V roce 2012 se nestane nic. Pamatujete si na hysterii a předpovědi na rok 2000? Nic se nestane.

Farah: Co znamená rok 2022?

Maximillien: Je to rok, kdy se Annunaki vrátí na Zem.

Farah: Pokud se to stane, co se pro lidskou rasu změní?

Maximillien: Všechno! Začne nový systém v přesvědčení, v našem chápání vesmíru, našeho světa, ve kterém žijeme, boha i života, a po smrti.

Farah: Jaká je definice ufologie slovy Maximilliena de Lafayetta?

Maximillien: Nejsem ufolog. Tudíž má odpověď nezabere na prvním místě místo na diskusní platformu nebo nepřinese žádné ovoce. V závodě bystě měli skončit vždy jako první, protože pouze vaše žena a váš pes si bude pamatovat, že jste skončili druzí. Dnešní ufologie je negativní pole, nezdravé prostředí.

Podle mých nejlepších vědomostí a během vztahu s mnoha ufology v Americe, jediní tři ufologové, kteří neshazují ostatní jste vy (Farah Yurduzu), Dr. William Birnes a Dr. Lynne Kitel. A shazování také přichází od mnoha lidí, co čtou knihy o UFO. Právě proto trvám na tom zůstávat stranou, nikdy nechci být nazývám ufologem.

Farah: Mluvil jste o Ba´abs nebo hvězdných bránách. Kolik jich na světě existuje?

Maximilien: Jsou po celém světě. A blíže než si myslíte. Jsou spojeny do jedné obrovské matrice nazývané Mak-Khal. O všech se ve svých knihách zmiňuji.

Farah: Je hvězdnou bránou i město New York?

Maximillien: Na to vemte jed!

UFOMAGAZINE ročník 23, číslo 11, 2010-02-07

Překlad Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

marec 08, 2010 23:59 popoludní
 • krát komentár

6 krát komentár

 1. Obrázok používateľa wansawer
  wansawermarec 21, 2010 13:19 popoludní

  Komentár: 

  Veľmi zaujímavý článok o Anunnaki.Už po dlhú dobu som si myslel že sme nemohli vzniknúť z opíc,vedel som že nás museli stvoriť mimozemšťania.

 2. Obrázok používateľa meteořiť
  meteořiťmarec 26, 2010 10:11 dopoludnia

  Komentár: 

  pred 20 romi to bol rok 2010 kedy malo dosjt k tomu co presuvaju v clanku na 2022.. mam pocit ze aj tento pan sa hra na docela vseveda, ale nejak mam tušáka, ze vyprava polopravdy. Ak si vlada nemoze dovolit hovorit otvorene, moze si niekto vydavat "pravdive" knizky? alebo pan x zanedlho nahodne havaruje?
  nech sa stane cokolvek, cakat ze nas osvietia mimozemci je tazky úlet,
  osvietit sa musime sami vlastnou etickou aj inou disciplinou.

  A tiez mam odmalicka pocit ze su medzi nami bytosti ktore v jednom momente vidim, v druhom uz nie. Tak isto Darwinove dristy mi nesli nikdy do hlavy. Kto sa citi byt z opice, alebo ludoopice, nech sa paci.
  Ak uz my teraz mozeme klonovat, nemohli aj Oni Nas? ale mohli..

  V kazdom pripade vdaka za clanok! zdravim redaktorov cez-okno :)

 3. Obrázok používateľa Alladin
  Alladinjún 02, 2010 21:37 popoludní

  Komentár: 

  Tak tento článek je vážení silně tendenční záležitost.
  Autor výše uvedených slov jistě není zasvěcenec, aby znal skutečnost.
  A ta je následující:
  Annunaki byli stvořeni jednou z poražených frakcí tzv.padlých andělů cca před 250 mld. let a jejich jméno doslova znamená" pomsta Annů".
  Jsou to odvěcí nepřátelé lidského rodu, jež je též prastarý a jeho domovem nebyla vždy Země.Lidský rod byl touto démonickou rasou(není jediná, bylo jich na nás víc) poražen a planeta Země je jeho kosmickým vězením. Lidská rasa byla zotročena a její DNA byla poškozena. Lidstvo zdegenerovalo.A pro snadné ovládání otroků bylo překrouceno a utajeno vše, co by mohlo vést k opětovnému uvědomění a vzestoupení liské rasy na místo, jež jí ve vesmíru náleží.
  Tedy žádní bohové, ale strašliví démoni.

 4. Obrázok používateľa Stargateman
  Stargatemanjún 02, 2010 21:45 popoludní

  Komentár: 

  Tak ako u ľudí, i u Annunaki sú frakcie - rozhodne sa nedá povedať, že KOMPLET Annunaki sú negatívne a zvrátené bytosti. Dôležité je však rozlíšiť, s ktorou frakciou zrovna máme či budeme mať do činenia, nič viac nič menej, aloha!

 5. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 04, 2010 13:13 popoludní

  Komentár: 

  a ked su najdene pozostatky kostry ze jak sme boli opicami a to vsetko??:))) more neviem co si mysliet a comu verit ale desi ma co vsetko by mohlo byt tou pravdou tak isto vesmirny lide to mi pride dost chore ale moze byt nieco na tom pravdy a verim ze je nieco nadprirodzene nieco viac ako sme my alebo iso sme nieni sami zacal som sa tomuto niako venovat ked som videl film 4 druh ten ma dosti dostal a kludne to tak moze byt tak ako nam hovori tento clanok naozaj so myslite ze sme boly vytvoreny? ako niaky vyrobok ??? trebalo by cosi aby sa stalo aby ludia zacaly na svete znova verit v nieco a zacat odznova lebo koniec s nami neviem mozno som pozeraval moc hviezdnu branu ked som bol maly heh ale povedzte kludne to tak moze byt nie uplne ale moze........

 6. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymaugust 04, 2010 13:48 popoludní

  Komentár: 

  Všetky tieto články sú dobré na to aby človek dostával rôzne informácie. Nie len tie oficiálne. Samozrejme, čo je na tom pravda a čo je len beletria je otázne ale ja to chápem ako mozaiku. Čítal a počul som už vela a niekedy som si myslel, že jedna informácia vylučuje inú ale časom som získal tretiu informáciu, ktorá mi dala odpoveď ako by bolo možné aby platili obidve predchádzajúce informácie. Teda chcem povedať, treba čítať a postupne si vytvárať svoj názor. Treba byť otvorený a prístupný a nikdy neodmietať, to čomu nerozumieme, lebo to napriek tomu, že tomu "ešte" nerozumieme môže byť pravda a môže fungovať. Všetky takéto články majú za úlohu masírovať vnímavých čitatelov, že prakticky je možné všeličo, že je všetko možno úplne inak, len to samozrejme nemôže byť vydané ako certifikát. Je to však spôsob ako sa naučiť akceptovať aj iné myšlienky a názory a časom možno aj iné "pravdy" než na akých sme vyrastali a potom keby sa náhodou stalo, čo sa určite stane, že príde k otvorenému kontaktu napríklad s "mimozemšťanmi", tak väčšina ľudí už nebude šokovaná, lebo bude na to aspoň čiastočne pripravená.
  Je nesporné,
  že všetky náboženstvá na Zemi sú výplodom ludí a šikovným alebo nešikovným využitím udalostí , ktoré sa nepochybne stali ale neboli správne pochopené, to po prvé.
  Že takmer všetky živé tvory na svete sú v podstate rovnaké je tiež fakt. Samozrejme to musíme deliť na ryby , cicavce a tak ale keď si zoberiete napríklad psa a človeka, tak je to z hľadiska základnej konštrukcie veľmi viditeľne podobné. Jedna hlava, dvoje oči, dvoje uši, zuby, jazyk, chrbtica, končatiny prsty, kĺby, svaly, krv, pľúca na dýchanie, srdce na krvný obeh, koža chlpy... Množstvo absolútne rovnakých znakov. Samozrejme z genetického hľadiska je to trochu odlišné aby neprichádzalo k náhodným degeneráciám ale rovnako je na tom aj kôň aj opica aj myš.. Samozrejme človek je trochu iný ....má "rozum" alebo ho má len výrazne rozvinutý... z toho mne vychádza, že všetky tvory na zemi boli nejak "vytvorené" "vyvinuté" podobným spôsobom a do určitej miery sa aj adptovali na podmienky v ktorých žili. Určitá forma evolúcie je nepopieratelná. Zoberte si len plemená psov. Bola to jednoduchá ľudská činnosť a zo psa, ktorý pôvodne vyzeral ako vlk je niečo ako čivava len jednoduchým riadeným párením...tolko pre odporcov evolúcie ako takej.. Na druhej strane je nepochybné, že vývoj "človeka" bol v istom momente ovplyvnený najpravdepodobnejšie vonkajším zásahom. a či to boli Annunaki alebo iní Mimozemšťania alebo to boli mimozemšťania, ktorých dnes kresťania volajú Boh to je jedno. Možno , že to bolo tak, že na zemi sú dobré podmienky pre život a ten tu jednoducho vždy evolučne vznikne a potom vplyvom nejakej pozemskej alebo vesmírnej katastrofy zanikne, aby sa znovu a znovu počas miliónov rokov spamätával. Možno vždy do toho niekto zvonku zasiahne a tomu alebo inému druhu trochu napomôže a potom to sleduje, čo z toho vyrastie. Takže tak vnímam problematiku Annunaki, Vo všetkých takýchto prácach vrátene biblie sú problémy s určovaním dĺžky jednotlivých období a tak možno to čo bolo povedané ako deň bolo milión rokov, možno to bolo 100 rokov možno 3600 a pod. V ničom nie je istota a pán "LA" ktorého si môžem len vážiť za jeho znalosť tolkých jazykov mi pripadá trochu zvláštne keď tvrdí niektoré fakty , ktoré mi pripomínajú jehovistov, ktorí "presne vedia" kolko je v nebi ešte voľných miest.....

 

 

Top