Obrázok používateľa CEZ OKNO
Z KOHO JSME VZNIKLI? časť tretia

V té době ke mně přišel hlavní gynekolog města Ufy. Výjimečná solidnost jeho zevnějšku nevzbuzovala pochybnosti: vysoký růst, krásné břicho, velký oválný obličej s mohutným plnovousem a vysoké čelo. Téměř současně s ním vešla do ordinace operační sestra Lena Voroninovová, krásná, milá, velmi malá dívka. Tváře hlavního gynekologa a Leny Voroninovové byly natolik odlišné, že jsem jim navrhl, aby se podrobili oftalmogeometrickému počítačovému fotografování jako pokusné osoby. „Jestliže jsou jejich tváře natolik rozdílné," pomyslel jsem si, „jak se asi liší jejich oči?"


Průměr rohovky nezávisí na velikosti tváře

Vložili jsme fotografie obou tváří do paměti počítače a také jsme tam dodatečně vložili snímek obličeje čtrnáctiletého chlapce, syna naší spolupracovnice Olgy Išmitovové. Potom jsme začali analyzovat geometrické útvary, které jsme získali vedením tečen k horním a spodním víčkům.

Vznikly z toho dva čtyřúhelníky, velký (spojení tečen vedených po vnější křivce víček) a malý (spojení tečen vedoucích po vnitřní křivce víček). Tvar a velikost těchto dvou čtyřúhelníků u všech tří zkoumaných jedinců byla zcela různá, ale velikosti dvou rohovek na schématu uvnitř velkého čtyřúhelníka byly naprosto stejné. Na základě tohoto poznatku vznikla myšlenka využít průměr rohovky jako jednotku míry pro matematickou analýzu velkého a malého čtyřúhelníka a jejich vztahů. V konečném výsledku nám to umožnilo vyjádřit matematické charakteristiky těchto čtyřúhelníků pomocí rovnice, jejímž řešením bylo číslo vyjadřující oftalmogeometrii zkoumaného jedince.

Porovnání získaného „oftalmogeometrického čísla" hlavního gynekologa, Leny Voroninovové a čtrnáctiletého chlapce ukázalo významné rozdíly u každého z nich. Hlavní gynekolog měl číslo 3474, Lena Voroninovová 2015, chlapec 2776.

Je možné porovnat individuální charakteristiky velkého a malého čtyřúhelníka s rysy tváře každého člověka? Rozkreslili jsme tvář hlavního gynekologa jako kombinaci geometrických útvarů. Totéž jsme udělali s obličeji Leny Voroninovové a chlapce. Snažili jsme se dále najít matematické závislosti kombinace geometrických útvarů, obkreslujících rysy obličeje, s geometrickými charakteristikami dvou čtyřúhelníků. Tyto závislosti se poměrně lehce projevovaly, čímž se nám podařilo ze čtyřúhelníků hlavního gynekologa rekonstruovat základní rysy jeho obličeje, které se v podstatě blížily originálu, totéž se nám podařilo provést s obličejem Leny Voroninovové a chlapce.

Pochopili jsme, že se nám v obecných rysech podařilo najít princip rekonstrukce obličeje podle geometrických charakteristik očí.


Oftalmogeometrické charakteristiky oční oblasti tváře

Dále byly upřesněny principy rekonstrukce obličeje podle geometrických charakteristik dvou čtyřúhelníků na podkladech 1500 jedinců. Nepodařilo se nám však dosáhnout dostatečně vysoké přesnosti. Proč? Bylo to tím, že i nic získali dohromady 22 oftalmogeometrických charakteristik, ale vymezené čtyřúhelníky reprezentují pouze dvě z nich. Současná matematická analýza všech 22 parametrů byla však natolik složitá, že jsme si s ní neporadili.

Oftalmogeometrické charakteristiky oční oblasti tváře

A co víc, všech 22 parametrů se neustále mění v závislosti na emocích, stavu člověka, nemocech a obdobných faktorech.

Jak velkou výpočetní sílu musí mít malé podpovrchové uzliny mozku člověka, které zpracovávají oftalmogeometrické informace! Vždyť ony jsou schopny zpracovat tyto nejsložitější informace okamžitě a předávat je mozkové kůře ve formě obrazů, vjemů a pocitů nehledě na to, že velikost mozkových uzlin (okolo 10 mm) je nesrovnatelná s velikostí moderního počítače. Vskutku veliký je Bůh, když vytvořil mozek s tak dokonalou vyhodnocovací schopností!

Ernst Muldašev

Z ruského originálu preložila RNDr. Věra Vachalcová, vydalo TML v roku 2010


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese


Ďalšie časti postupne nájdete na tejto adrese.


Ernst Rifgatovič Muldašev: doktor medicíny, profesor, ředitel Všeruského centra oční a plastické chirurgie (Ufa), chirurg vyššího stupně, čestný konzultant Luisvillské univerzity (USA), mezinárodní člen Americké akademie oftalmologie, diplomovaný oftalmolog Mexika, člen Mezinárodní akademie věd, mistr sportu ve sportovní turistice, trojnásobný mistr SSSR.

E. R. Muldašev je vynálezcem chirurgického biomateriálu Alloplant, s jehož pomocí bylo umožněno léčit nemoci, které se pokládaly za beznadějné (atrofie očního nervu, diabetická retinopatie, pigmentový retinit aj.). Vynález Alloplantu otevřel možnosti pro regenerativní chirurgii zaměřenou na pěstování vlastních lidských tkání.

E. R. Muldašev je ruský vědec světového jména. Rozpracoval více než 70 postupů nových očních a plastických operací, zavedl do výroby 58 druhů biomateriálu. Publikoval okolo 300 vědeckých prací v ruském a zahraničním tisku, získal 52 patentů v Rusku, USA, Německu, Francii, Švýcarsku a Itálii. Jeho práce byly oceněny zlatými medailemi na mezinárodních výstavách. Přednášel a prováděl ukázkově operace ve 40 zemích světa. Každoročně provádí 300-400 složitých operací.

Zájem vědce o problematiku původu lidstva není náhodný. E. R. Muldašev jako vědec se širokým obzorem začal chápat medicínský problém lidské energetiky ve filozofickém a všelidském plánu, což nakonec vyústilo ve vědecký výzkum problematiky tajemného původu lidstva. Z tohoto filozofického a senzačního pojednání udělal přímě praktické závěry, které vyústily do nových metod léčení.

E. R. Muldašev má originální myšlení a umí prostým a dostupným jazykem vykládat vědecké problémy. Čtenáři předkládaná kniha „Z koho jsme vznikli?" je napsána v poutavém stylu, přestože je svou podstatou hluboce vědecká. Kniha je zajímavá jak pro široký okruh čtenářů, tak pro odborníky.

R. T. Nigmatulin
profesor, doktor medicíny

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

:::film::: TAJEMSTVÍ TIBETSKÉ MUMIE
http://www.cez-okno.net/clanok/badanie/film-tajemstvi-tibetske-mumie


marec 22, 2012 11:09 dopoludnia

 

 

Top