Obrázok používateľa CEZ OKNO
Léčivá síla čaker: Univerzální zákony 1.

V ezoterických naukách se praví, že je několik zákonů, které řídí vesmír:
1) Zákon shody,
již dříve zmíněný, vyjadřuje myšlenku, že vše, co se stane na duchovní úrovni, se objeví i na pozemské úrovni.
2) Zákon reinkarnace
říká, že nežijeme jen jeden, ale mnoho životů. To nám dovoluje prožívat život ze všech jeho stránek a pozvednout tak úroveň našeho vědomí na vyšší úroveň.

Pojem reinkarnace byl v bibli až do r. 553 n. l., kdy byl na církevním koncilu v Konstantinopoli vydán dekret o vyloučení reinkarnace z náboženské věrouky. Následkem toho lidé na Západě věří, že existuje jen jeden život a život posmrtný.

Ve východní filosofii se původní učení zachovalo a tyto myšlenky se nyní opět dostávají do duchovních středisek na Západě.

MNOHO ŽIVOTŮ

Na více životů se můžeme dívat jako na vyjádření odlišných stránek JÁ ve snaze pochopit celek.

Jsem přesvědčena, že než jsme vstoupili na pozemskou úroveň, vybrali jsme si látku, kterou se chceme v tomto životě naučit. Znamená to, že jsme si vybrali své rodiče a rodinu a další známé a přátele. Členové naší „pokrevní" rodiny jsou našimi největšími učiteli a přesto, že k nim cítíme hněv nebo nepřátelství, je na ně těžké zapomenout. Co se týče přátel, je podstatně snadnější se vzdálit z jejich přítomnosti.

Naše pravá duchovní rodina s námi nemusí žít pod jednou střechou... poznáme je však na první pohled. Jsou našimi průvodci a pomáhají nám, když je to třeba a pak mohou z našeho života odejít.

Není podstatné, zda věříme v jeden nebo více životů. Podstatná je schopnost žít v přítomném čase a v přítomnosti své duše.

Uvádím další tři univerzální zákony, které řídí naši schopnost pro sebe získat to, co potřebujeme pro svůj růst:

3) Zákon příležitosti
Říká se v něm, že příležitost pro učení a růst se objeví vždy, když je to třeba pro plnění našeho úkolu.

4) Zákon přitažlivostí
Vyjadřuje, že k sobě přitahujeme vše, co potřebujeme. To však neznamená, že je to vždy to, co chceme.

5) Zákon karmy
Tento zákon vyjadřuje, že vše, co vyšleme ven, se k nám nakonec vrátí; vydechujeme a pak vdechujeme; když natáhneme pružinu, uvolní se.

STEJNÁ ZKUŠENOST

Karma není trest za naše prohřešky. Má nám pomoci pochopit obě krajní polohy a neztotožnit se ani s jednou (vybrat si střední cestu). Pokud se nám nepodaří nebo nechceme využít příležitost, kterou před nás život postaví, pak díky tomu, že život lze chápat jako spirálu, se nám stejná zkušenost nabídne znovu v jiném převleku. Nemáme však žádnou záruku, že to příště bude snadnější!

Často je to tak, že každým pokusem „přelézt zeď", položíme další vrstvu země, která vytvoří nakloněnou plošinu, po níž nakonec opustíme své původní nečinné postavení.


Shrnutí
1) Na počátku byl Božský zdroj energie.
2) Když tato energie přijala formu, rozdělila se do dvou pólů: Ducha a Hmoty.
3) Jednotu mezi těmito póly vytváří Duše.
4) Duše vyjadřuje stupeň vědomí dosažený skrze tuto jednotu.
5) Cílem života je zvyšovat úroveň vědomí, a to se dosahuje vzájemným působením ducha a hmoty.
6) Cílem člověka je rozvinout své sebeuvědomění, t. j. pochopit sám sebe jako odděleného od své osobnosti a potom toto oddělení překonat tak, že se energie duše i osobnosti spojí a vytvoří duchovního člověka.
7) Zvyšování úrovně vědomí se dosahuje zkušenostmi a přijetím různých stránek duality; zprvu dochází k pochopení jejich odlišnosti a potom k uvědomění si jejich totožnosti.
8) Tak na sebe člověk začne pohlížet jako na ducha i hmotu a pochopí, že obě složky přicházejí ze stejného zdroje.
9) Vzhledem k tomuto úsilí je jednou z nejproblematičtějších lidských oblastí oblast citů a žádostí.
10) Nemoc fyzického těla je často prostředkem, jak obnovit ztracenou rovnováhu.

Cvičení 1

1) Vyberte si šest věcí, které se vám na sobě líbí, např. nos, smích, ochotu starat se o druhé, schopnost naslouchat, citlivost a obratnost v navazování kontaktů s lidmi.

2) Vyberte si šest věcí, které se vám na sobě nelíbí (to je mnohem snadnější!), např. míra přes boky, netolerance, podrážděnost, náladovost, přání, ať vás všichni nechají na pokoji, obliba čokolády a nečistá pleť.

3) Nyní říkejte sobě v zrcadle, popř. jiné osobě, tvrzení o svých kladných stránkách: „Mám ráda svůj..." nebo „Jsem ráda, že jsem..."

4) Teď říkejte sami sobě nebo jiné osobě tvrzení o svých záporech: „Přijímám své..." nebo je-li to možné „Miluji své..."

5) Nyní se podívejte na oba seznamy a všimněte si, zda jsou tam nějaké vzájemně si odporující tvrzení. „Starám se o druhé... jsem netolerantní". „Snadno navazuji kontakty... toužím po samotě." „Mám ráda čokoládu... nelíbí se mi má nečistá pleť."

Tyto příklady nás upozorňují na naše stěžejní problémy. Vyčítat si své zápory má za následek, že se nic nevyřeší. Jejich přítomnost nás upozorňuje na oblasti nerovnováhy.

V příkladě, který jsme uvedli, dochází k tomu, že přílišné starání se o druhé má za následek nepoměr mezi přijímáním a dáváním a vede k nerovnováze, která se projevuje podrážděností, náhražkovitým pojídáním sladkostí a náladovostí.

Podstatné je objevit, co je podstatné. V tomto příkladě vedl k disharmonii nedostatek sebelásky, kdy člověk přijímá sám sebe jen v roli pečovatele - toho, kdo je tu pro druhé a umí jim naslouchat.
Řešením je udělat si čas jen pro sebe a všímat si oblastí, které byly zanedbané, jako byla v tomto případě strava. Pak tzv. „zápory" zmizí a „klady" se uplatní pozitivním, vyrovnaným způsobem.

Cvičení 2

1) Vyberte si dvě osoby, se kterými jste v nesouladu.

2) Napište seznam věcí, které vás trápí, rozčilují nebo kterých se bojíte.

3) Podle zákona přitažlivosti jste tyto lidi k sobě přitáhli proto, abyste se něco naučili. Odrážej nějakou vaši stránku, která je dosud skrytá a neprojevená. Tuto myšlenku je často těžké přijmout. Uvědomte si, že podstatné není hledat konkrétní podobnosti, ale objevit skrytou stránku věci, která je v nerovnováze.

Příklad

Váš muž se odmítá drát v práci dopředu a vždy se nechá předběhnout ostatními kolegy. Pohlížíte na něj jako na slabocha a jste unavená z věčného nedostatku peněz a z toho, že si nikdy nemůžete dovolit slušnou dovolenou.

Jenže když někdo nadhodí, že byste si mohla vy najít nějakou práci, nacházíte si jednu výmluvu za druhou. Všechny mají společné to, že „na to nejste dost dobrá", a v pozadí je představa, že by každý takový pokus dopadl špatně.

Stojí za tím nedostatek sebedůvěry z dětství a rodiči opakované „ty nikdy nic v životě nedokážeš".

Když uvidíte u svého muže vlastní tendence, začnete si uvědomovat, že vaše nespokojenost se týká vás samotné. Lze se jí zbavit jen tehdy, když přestanete s výmluvami a začnete se podle svých možností věnovat něčemu, v čem budete úspěšná.

Tím vzroste vaše sebedůvěra a když si váš muž odpočine od vašeho sekýrování, má možnost sám pracovat na svém růstu.

Jemná energetická těla

Člověk je víc než jen fyzické tělo. Má duši a duše je produktem vzájemného působení ducha a hmoty. Ty jsou zase produktem Božského zdroje energie. Člověk má také osobnost, která zahrnuje logickou mysl, emoce a fyzické tělo.

O těchto různých částech člověka se v ezoterickém jazyce hovoří jako o „tělech". Když nebereme v úvahu fyzické tělo, hovoří se o Jemných tělech", protože je nelze pozorovat fyzickým zrakem. Člověk tedy nemá jen jedno, ale sedm těl.

Analogie

Když bílé světlo prochází hranolem, rozdělí se na sedm barev duhy. Poté, co tyto barevné paprsky projdou opět hranolem, stane se ze sedmi jediné - bílé světlo:

Stojí za tím nedostatek sebedůvěry z dětství a rodiči opakované „ty nikdy nic v životě nedokážeš".

Když uvidíte u svého muže vlastní tendence, začnete si uvědomovat, že vaše nespokojenost se týká vás samotné. Lze se jí zbavit jen tehdy, když přestanete s výmluvami a začnete se podle svých možností věnovat něčemu, v čem budete úspěšná.

Tím vzroste vaše sebedůvěra a když si váš muž odpočine od vašeho sekýrování, má možnost sám pracovat na svém růstu.

Jednotlivá těla jsou sjednocena soudržnou silou duše, která je projevem síly lásky.

NIŽŠÍ TĚLA

Tato energetická těla jsou vytvořena z původní jednoty ducha a hmoty. Je tedy zjevné, že mají také svou vlastní úroveň vědomí.

Jejich vývoj lze chápat jako paralelu myšlenky evoluce, kde jeden stupeň přechází v další.

Evoluce

Na začátku nebylo nic. Byl zde však prostor pro veškerý život... éter (původní ženská energie). Působením elektromagnetické síly slunce (původní mužská energie) byla vytvořena říše minerálů. Představiteli této říše jsou krystaly a kameny včetně základních chemických prvků, z nichž je vytvořen člověk a všechny ostatní živé organismy.

Jako další vznikla říše rostlin. Ty se vyvíjejí díky vzájemnému působení slunce, minerálů a vody na zemi.

Po rostlinách vzniklo království zvířat, která se živí říší rostlin a minerálů a zmnožují tak své druhy.

Pak přichází člověk - člověk je všežravý a jeho existence je tedy závislá na existenci ostatních tří říší.

Abychom získali úplnou představu o evoluci, měli bychom na člověka pohlížet jako na malou část celkové hierarchie, jejíž energie nebo inteligence se dohromady projevuje jako Božský zdroj energie. Energie uvolněná z potravy každé skupiny je použita k tomu, aby zmnožila a pozvedla k vyšší úrovni příslušníky vyšší říše. Člověk je tedy součástí kolektivní energie minerálů, rostlin a zvířat.

Pokud to vztáhneme zpět k utváření osobnosti, vidíme, že „inteligence" každé této říše vytváří určité nižší tělo:

a) fyzické tělo je z říše minerálů
b) éterické tělo je z říše rostlin
c) astrální tělo je z říše zvířat
d) mentální tělo je z říše člověka a je sídlem vůle duše člověka.

Nic však není v tomto světě stálé a cílem každé říše je dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Proto je zjevné, že minerály nejsou schopné jen zadržovat a vést energii, ale - jak ukazuje moderní použití krystalů při léčení a jejich využití v oblasti mikrotechnologie - jsou schopné působit jako transformátory energie produkované éterickým tělem.

Rostlinná říše zachycuje a přeměňuje energii a slunce. V posledních letech však vědci dokazují, že rostliny citlivě reagují na své okolí a odtahují se od bolestivých nebo poškozujících podnětů. Jejich citlivost a schopnost reagovat na okolí je funkcí astrálního těla.

Živočišná říše se řídí především instinkty, které napomáhají přežití a rozmnožování, ale rozvinutější druhy, jako např. domácí zvířata, mají schopnost projevovat určitý stupeň individuálního myšlení. A na konci toho se člověk se svým logickým myšlením snaží poznat a pochopit svou duši jako moudrou a milující bytost.

Christine R. Page: "Léčivá síla čaker"


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Zdroj: http://probuzeni.blogspot.sk/


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

Súvisiace:

Čakry
http://www.cez-okno.net/cakry


február 04, 2013 18:35 popoludní

 

 

Top