Obrázok používateľa CEZ OKNO
PARADIGMA PALEOLITICKÉ KONTINUITY INDOEVROPANŮ V EVROPĚ

V 90. letech 20. století byla formulována teorie paleolitické kontinuity indoevropanů v Evropě, dnes přejmenovaná na paradigma paleolitické kontinuity. Teorie je známá pod zkratkou PCT = Paleolithic Continuity Theory, nověji tedy PCP. Tento směr bádání, který postupně nabývá na síle a významu, je důležitý pro všechny z nás, kteří se snažíme zlomit chybnou představu o stěhování národů ve smyslu příchodu slovansky mluvícího obyvatelstva do střední Evropy a na Balkán v raném středověku. Tato teorie poskytuje vědecká křídla pro naše snažení.

Logo teórie paleolitickej kontinuity a súvisiaca mapa, pozn. red.


ZAPOMEŇME NA EXISTENCI JEDNOTNÉHO JAZYKA SLOVANŮ V ROCE 500 N.L. A JEDNOTNÉHO INDOEVROPSKÉHO JAZYKA V ROCE 4 000 PŘ.N.L.

Zakladatelem a nejznámějším zastáncem teorie paleolitické kontinuity je italský lingvista Mario Alinei, profesor emeritus na univerzitě v Utrechtu, Nizozemí. Mario Alinei skromně sám sebe řadí mezi 5 dalších spoluzakladatelů, jimiž jsou archeologové Homer L. Thomas (USA), Marcel Otte (Belgie), Alexander Hausler (Německo) a lingvisté Gabriele Costa (Itálie), Cicerone Poghirc (Rumunsko). Názvy zemí původu uvádím proto, že nejen zakladatelé, ale i následovníci se rekrutují zejména ze západoevropských zemí, přičemž tato teorie se zásadně dotýká i slovansky mluvící Evropy.

Ke Slovanům a slovanským jazykům se Alinei vyjadřuje takto: "Musím začít vyjasněním jedné z nejabsurdnějších konsekvencí tradiční chronologie, což je rozšíření Slovanů na obrovskou plochu, kterou v současné době obývají. Jediný logický závěr může být ten, že jižní větev slovanských jazyků je nejstarší a z ní se vyvinuly západní a východní větev. Balkánští Slované odjakživa sousedili s italickými lidmi v Dalmácii, Východních Alpách, Pádské nížině. Slované byli přítomni na teritoriu téměř shodném s tím, které obývají dnes, již v době kamenné."

Teorie je obecně založena na postulátu stability jazyků, nejen evropských. Kdy ke změnám v jazyku nedochází průběžně samovolně, ale vždy pod tlakem událostí typu kontakt s jiným jazykem, nové technologie a nový způsob života. Tudíž nelze rychlost s jakou se evropské jazyky vyvíjely v historické době aplikovat na předhistorické doby, kdy ke změnám životního stylu, např. zavedení zemědělství, metalurgie, docházelo jen zřídka, s dlouhými časovými obdobími "nehybnosti" společenského vývoje mezi změnami.

Dalším postulátem této teorie je datování vzniku nových slov přibližně podle období, kdy vyvstala potřeba pojmenovat nové nástroje, či nové instituce. Příkladem budiž to, že evropské jazyky mají společné slovo pro "smrt" odvozené od společného praindoevropského kořene "mer". ("mord" apod.) Nicméně slova pro "pohřeb" se liší - Jazyky slovanské, germánské, latina, řečtina, mají každý svůj výraz pro "pohřeb" odlišný od všech ostatních. To naznačuje, že tyto jazyky byly odděleny již v době, kdy se v Evropě lidé začali pohřbívat, což je záležitost mladšího paleolitu, tj. období před 10 000 až 40 000 lety. Takováto datace oddělení jednotlivých Evropských jazyků od společného základu je řádově jiná, než tvrdí tradiční lingvistika, která konstruuje hypotetický společný jazyk do doby cca 4 000 př.n.l. Není prostor a vůle, abych na tomto místě uváděl všechny argumenty, které znám, nicméně shrnu je do věty ZAPOMEŇME NA EXISTENCI JEDNOTNÉHO JAZYKA SLOVANŮ V ROCE 500 N.L. A JEDNOTNÉHO INDOEVROPSKÉHO JAZYKA V ROCE 4 000 PŘ.N.L. Reálná časová měřítka jsou řádově delší. Jde o to uvést do souladu archeologické poznatky s lingvistickou rekonstrukcí prajazyků, přičemž musíme pohnout s lingvistickou rekonstrukcí - archeologické nálezy jsou tvrdá data, na rozdíl od lingvistické rekonstrukce.

Paradoxně nejsilnější argumenty pro teorii paleolitické kontinuity držíme v rukou my Slované, bohužel však na nich sedíme jako žába na prameni. Jde o jazykovou evidenci na nápisech z předřímské severní Itálie - venetština, rétština, severní pikénština - v menší míře i jinde. Všechny tyto 3 jazyky severní Itálie jsou luštitelné s použitím slovanštiny jako klíče, což je objevem Slovince Mateje Bora v případě venetštiny, jeho pokračovatelů Antona Perdiha, Vinka Vodopivce a dalších v případě Rétštiny a Čecha Antonína Horáka v případě severní pikénštiny, tj. Novilarské stély. Netvrdím že Antonín Horák má racio ve všem co říká, ve všech svých pokusech o luštění starých nápisů, ale tvrdím, že jeho čtení Novilarské stély je úderem hřebíčku na hlavičku, jakkoliv amatérským, s možnými drobnými korekcemi jeho výkladu v budoucnu. Horákovo čtení Novilarské stély se snažím spamovat mezi českými a slovanskými lingvisty bez úspěchu, respektive pokud někdo konstruktivně zareaguje, tak nepopírá "slovanskost" daného textu, ale odmítá jej s poukazem na rozpor s časovými měřítky lingvistické rekonstrukce praindoevropštiny, která, jak naznačuje celý tento text, je ve svých časových měřítcích jednoduše mylná.

Samozřejmě další protiargument, který se nabízí, zní "Kde by se tam tenkrát vzali Slované. V historických záznamech té doby o nich není zmínky." Tady můžeme argumentovat aspektem "historie se píše o pánech, nikoliv o poddaných".


Dobrým příkladem tohoto aspektu jsou Slováci, kteří pro středověké dějiny jakoby neexistují. Až v 18. či 19. století se najednou objeví Slováci se snahou kodifikovat svůj jazyk a profilovat se jako národ. Toto není způsobeno tím, že by předkové Slováků byli nějak odlišní od předků Maďarů, Čechů, Poláků, o kterých ve středověku záznamy máme. Je to dáno tím, že historie se píše o pánech, nikoliv o poddaných. Čeští a polští páni se na úsvitu dějin chovali k porobenému lidu obdobně jako maďarští páni, ale s tím rozdílem, že mluvili slovanskými jazyky, což svádí k představě českého či polského národa s moudrým králem v čele. Připomínám fakt, že český stát v 10. století fungoval jako firma na export otroků. Těmito otroky, chytanými jako zvěř, nebyl nikdo jiný než středoevropští vesničané. Představa moderního národa ve smyslu populace cítíci sounáležitost s celou společností a králem - tatíčkem lidu, je nesmyslná.

Tento "slovenský efekt", kdy jakoby odnikud se vynoří slovansky mluvící masa lidí, lze vztáhnout na celý Balkán v raném středověku. Balkán byl z většiny slovansky mluvící již v časech antického Říma a Řecka. Podobným způsobem jako Slováci "neexistovali" ve středověkém Maďarsku, "neexistovali" balkánští Slované v době, kdy byl Balkán součástí Římské říše. Viz. např. kniha prof. Curty, odborníka na archeologii Balkánu raného středověku - The Making of The Slavs, Cambridge University Press, 2001. Naše kořeny ve střední Evropě jsou hluboké, a sahají až do doby kamenné, nicméně slovanský jazyk je primárně jazykem "porobeného zemědělného lidu". Existence slovansky mluvících velmožů a vojevodů je sekundarní efekt po smíšení míromilovnějších kultur neolitické Evropy s bojovnými kulturami, přicházejícími povětšinou z východních stepí.Závěr

Paradigma paleolitické kontinuity je něco, co se naše děti jednou budou učit ve školách. Jde o teorii prosazovanou západními vědci, pro niž mají rozhodující argumenty v ruce slovanští amatéři. Žábou na prameni mezi nimi jsou slovanští vědci, neschopni překročit stín teorie "o praotci Čechovi".

Dušan Polanský

exkluzívne.cez.okno

Odkazy:

www.continuitas.org - stránky paradigmatu paleolitické kontinuity

www.korenine.si - stránky slovinských pokračovatelů Mateje Bora

www.novilarastele.com - stránky věnované Novilarské stéle


Autorov seriál venovaný NOVILARSKEJ STÉLE nájdete na tejto adrese.

október 02, 2010 21:45 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Leo
  Leooktóber 02, 2010 22:57 popoludní

  Komentár: 

  Zaujímavý "pohľad zvonka" na naše dejiny - vidím to veľmi pozitívne do budúcna. Ešte pred pár rokmi sme sa nechali topiť v nezmyselnom obraze dejín našich predkov, ktorých nám vykresľovali ako roľníkov neschopných brániť svoju zem ani svoje ženy. Genetické výskumy dokazujú že to celé bolo inak. Anglo-germánsko-hunské víťazné teórie sa rozpadajú deň za dňom rýchlejšie a hájiť ich je už na smiech. Dúfam, že osveta tohto druhu prenikne čím skôr i do vedeckých kruhov. Vďaka za dobrý článok.

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymjúl 25, 2012 14:39 popoludní

  Komentár: 

  Právě kdyby to tak bylo, jak píše autor, že slovanská řeč je ve střední evropě jazykem původních paleolitických zemědělců, kteří zůstali na svých polích a nechali si vládnout o keltů a germánů, tak právě to by nahrávalo vítězným teoriím germánských, hunských a kdovíjakých autorů.
  Navíc příchod Jižních Slovanů na jejich dnešní území je historicky popsán v písemné podobě a je popsán s patřičnou hrůzou z jejich příchodu a válečnického umění. Nemluvě o archeologických důkazech!!!
  To že jazyky různých národů měly pravděpodobně stejný základ, určitě není "TO" co by mně přesvědčilo, alespoň náznakem o reálnosti myšlenky autora...

 3. Obrázok používateľa Overview
  Overviewoktóber 02, 2010 23:31 popoludní

  Komentár: 

  V tomto článku:
  http://www.prop.sk/dobra_sprava.html
  je napr. spomínané: ".... vyše 80 percent Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už v mladšej kamennej dobe .... Súčasná slovenská populácia sa geneticky v ničom zásadne nelíši od ostatných stredoeurópskych populácií. Z toho vyplýva, že väzba neolitikov na obrábanú pôdu bola taká tesná, že geograficky zotrvali na jednom území po celých 8-tisíc rokov". Jednoducho tam kde sme, sme doma.

 4. Obrázok používateľa 123
  123október 02, 2010 23:50 popoludní

  Komentár: 

  Gény, ktoré máme, tu v Európe boli už pred desiatkami tisíc rokov!
  http://www.cez-okno.net/clanok/v-skratke/geny-ktore-mame-tu-v-europe-bol...

  Toto je parádny seriál
  http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-tajne-dejiny-slovenska

 

 

Top