Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH II.

Kap. 6.
Říkání pro vybídnutí vešebta, aby pracoval za člověka v říši mrtvých.

N. praví: "Ó, vešebte! Až budu určen a zavolán k jakékoli práci, která má býti vykonána od Člověka v říši mrtvých a k níž jsem povinen, přihlas se za mne, ať jest to kdykoliv, k vzdělání polí, zavodňování břehů, převážení písku z východního břehu na západní, řka: "Hle, zde jsem!"

Kap. 14.
Říkání pro zapuzení ošklivostí k člověku ze srdce bohova.

N. Praví: "Sláva tobě, jenž přicházíš v hodinu tobě určenou, náčelníku všeho tajemného! Hleď, jsem osloven od boha, jenž má ošklivost ke mně, hříšnému. Ihned ji zažeň, pane pravdy!"

"Odstraňte se zlé nepravosti, tkvící na mně a slučte se s boží pravdou, aby byl spokojen se mnou tento bůh!"

"Vyžeň nečistotu ze mne do jiného, pane obětí ....................... ! Hleď, přinesl jsem ti oběti, jimiž se živíš ty, jimiž se živím i já. Buď mně milostiv a zapuď všecku ošklivost ke mně ze svého srdce!"

Kap. 18.

IA. Řeč toho, jenž jest podporou své matky.
On praví: "Přicházím k vám, bozi velkého soudního sboru v nebi, na zemi i říši mrtvých, a přivádím vám Usira N-a, na němž není viny proti žádnému bohu. Dovolte, ať jest s vámi po všechny dny!"

IB. Modlitba N-a k Usirovi, pánu Rosecau, a k velkému devateru bohů sídlících v říši mrtvých.
On praví: "Buď pozdraven, náčelníku západní říše, Vennofre ctěný v Ebozu! Přicházím k tobě. Mé srdce jest naplněno pravdou a není ve mně hříchu. Nevyřkl jsem vědomě lži a nedopustil jsem se ničeho [zlého]. Dej mi chléb, jehož se dostává jídelnímu stolu pánů pravdy! Dej, ať mohu přicházeti do říše mrtvých a odcházeti z ní, ať není odháněna má duše, ať mohu dívati se na slunce a hleděti na měsíc na věky věkův!"

IIA. Řeč syna, jehož miluje jeho otec.
On praví: "Přicházím k vám, bozi velkého soudního dvoru v Rosecau, a přivádím k vám Usira N-a. Dejte mu chléb, vodu, vzduch a kus pole v luzích nebeských jako služebníkům Horovým!"

IIB. Modlitba N-a k Usirovi, pánu věčnosti, a k bohům soudního dvoru, pánům Rosecau.
On praví: "Buď pozdraven, králi říše mrtvých, vládce podzemí! Přicházím k tobě. Znám tvé úmysly a jsem opatřen svou postavou pro duat. Dej mi sídlo v říši mrtvých vedle pánů pravdy, [dej] mi kus pole na luzích obětí, dej, ať dostane se mi chleba u tebe!"

III. [Řeč cherihebova.]

[On praví:] "Modlete se k Thovtovi a vzdávejte mu denně chválu, aby se dal dech ležícímu v mdlobách a ospravedlnil ho proti jeho nepřátelům!"

1. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako jsi prohlásil za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům přeď velkým soudním sborem bohů v Onu oné noci večeře, boje a střežení nepřátel, onoho dne, kdy zničeni byli protivníci pána vesmíru!"

(Bozi velkého soudního sboru v Onu jsou: Atum, Sov a Tefnut.

"Střežení nepřátel" značí, že zničeni byli spojenci Sutechovi, když znova se chystal k boji.)

2. "Ó Thovte, jenž jsi za spravedlivého prohlásil Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů v Zedu oné noci vztyčení svatého sloupu v Zedu!"

(Bozi velkého soudního sboru v Zedu jsou: Usirev, Eset, Nebthet a Hor, ochránce svého otce.

"Vztyčení svatého sloupu v Zedu" provedly ruce Hora, náčelníka Chemu, podpírající Usira, zavinutého do šatu.)

3. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům přeď velkým soudním sborem bohů v Chemu v oné noci večeře v Chemu!"

(Bozi velkého soudního sboru v Chemu jsou. Hor, náčelník Chemu. a Thovt z velkého soudního sboru bohů v Nardufu.

Ona noc večeře v Chemu [když minula a] rozednilo se, byl pohřeb Usirův.)

4. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho, nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů v Peu a Depu oné noci, kdy postaven byl stan Horovi a zabezpečeno mu bylo vítězství po jeho otci Usirovi!"

(Bozi velkého soudního sboru v Peu a Depu jsou: Hor, Eset, Mesti a Hepi, Stan Horovi byl postaven, [když] Sutech řekl svým soudruhům: "Postavte stan proti němu!)

5. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů v Edbori-rechtiu oné noci, kdy Eset bděla nad svým bratrem Usirem!"

(Bozi velikého soudního sboru v Edbovirechtiu jsou. Eset, Nebthet a Mésti.)

6. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů v Ebozu oné noci ebozské slavnosti, kdy počítáni byli mrtví [nepřátelé], kdy sčítáni byli zářící duchové a pořádány byly tance v Ciniu!"

(Bozi velkého soudního sboru v Ebozu jsou: Usirev, Eset a Vepvavet.)

7. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů na Cestě mrtvých oné noci súčtování s těmi, kteří nemají majetku!"

(Bozi velkého soudního sboru na Cestě mrtvých jsou: Thovt, Usirev, Anupev a Esdes.

"Súčtování s těmi, kteří nemají majetku" je zabavení majetku duším dítek vzbouřenců.)

8. Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů při rozkopávání země v Zedu oné noci, kdy rozkopávána a krví nepřátel [napojena] byla země, a Usirev byl prohlášen za spravedlivého proti svým nepřátelům!"

(Bozi velkého soudního sboru při rozkopávání země v Zedu jsou: Thovt, Usirev, Anupev a Vepvavet.

Rozkopávání a napojení země krví nepřátel [nastalo,] když přišla družina Sutechova, proměnivši se v kozy. Byli však pobiti před tváří těchto bohů a jejich krev byla vytlačena z nich, takže vytekla z nich a oni odevzdáni byli obyvatelům Zedu.)

9. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem v Nardufu oné noci, kdy skryta byla postava!"

(Bozi velkého soudního sboru v Nardufu jsou Šov, Bebi, Re a Usirev. Ona noc, kdy skryta byla postava, jest [noc, kdy] pohřbeny byly stehna, hlava, páteř a nohy Vennofrovy.)

10. "Ó Thovte, jenž za spravedlivého prohlásil jsi Usira proti jeho nepřátelům, prohlaš za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům, tak jako prohlásil jsi za spravedlivého Usira proti jeho nepřátelům před velkým soudním sborem bohů v Rosecau, oné noci, kterou ztrávil Anupev, klada ruce svoje na oběti za Usira, aby za spravedlivého byl prohlášen proti svým nepřátelům!"

(Bozi velkého soudního sboru v Rosecau jsou Usirev, Hor a Eset.)

"Hor jest vesel, Usirev se raduje a obyvatelé obou kaplí jsou s tím spokojeni, že Thovt, jenž za spravedlivého prohlásil Usira proti jeho nepřátelům, prohlásil také za spravedlivého N-a proti jeho nepřátelům před těmito deseti soudními sbory bohů, jejichž členem jest Re, jejichž členem jest Usirev; před těmito deseti soudními sbory bohů, v nichž ocitají se všichni bozi i všecky bohyně před pánem vesmíru. Kéž on zazené všecky jeho nepřátele, kéž odstraní všecko zlo na něm tkvící!"

Doslov.

Člověk — když odříká toto říkání, jsa čist — bude moci vycházeti ve dne, až bude pohřben, a bude se moci proměňovati v cokoli, v co si bude přáti. Ten pak, kdo bude je denně čísti nad sebou, bude zdráv na zemi, a vyjde bez pohromy z každého ohně.

Jest to pravda nesčíslněkráte zjištěná.

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...


január 09, 2019 01:36 dopoludnia

 

 

Top