Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH V.

Kap. 70.
Jiné říkání.

Sedím u jídelního stolu svého otce Usira, jsem vládcem Zedu, .................................... na jeho březích. Líbám východní vánek na jeho vlasy, chytám severní vítr za jeho kadeře, držím západní vítr za jeho kštice, uchvacuji jižní vítr za jeho skráně. Procházím nebem na všech jeho čtyřech stranách a dávám dech ctihodným.
Dejte mi jísti chleba!

Kap. 72.
Říkání pro vycházení na denní světlo a pro otevření podzemních slují.

N. praví: "Buďte velebeni vy, kteří máte duchy, prázdné hříchu, patřící věcnosti a oběma koncům nekonečnosti!
Přicházím k vám. Stal jsem se zářícím svou bytostí, stal jsem se silným svou kouzelnou mocí, byl jsem zařazen mezi zářící duchy. Vysvoboďte mě z moci zuřivce této země obou pravd?
Mám ústa svá a mluvím jimi. Dostává se mi darů před vámi, protože znám vás, znám vaše jména, znám jméno tohoto velkého boha, u jehož nosu dostává se vám potravy, jehož jméno jest: "Putujte". On vychází z východního horizontu nebe a ubírá se k západnímu horizontu nebe. Kam jde on, tam jdu i já; jako on jest zdráv, tak jsem zdráv i já.
Nebudu hnán na popraviště, nezmocní se mne moji nepřátelé, nebudu odháněn od vašich bran, a vy nezavřete přede mnou svých dveří, protože můj chléb jest z Peu a mé pivo jest z Depu. Z chrámu jest mé bohatství, které dal mi můj otec Atum. On zabezpečil můj dům na zemi, v němž jest nesmírné množství ječmenu a pšenice, z nichž jsou mi připravovány oběti pro mé slavnosti.
Moji vlastní synové! Dávejte mi oběti býků, hus, chleba, piva, vína, oděvů, kadidla, vonných mastí a všeho dobrého a čistého, čím žije bůh, jako že pravda trvá na věky. Já jsem .......................
Doslov.
Kdo zná tuto knihu na zemi, nebo komu napsáno bude toto říkání na rakev, toho obyvatelé podzemí spatří v lesku, až tam vejde. Bude vycházeti na denní světlo v podobách, v jakých si bude přáti, a bude se zase vraceti do svého sídla, aniž bude mu v tom bráněno. Bude dostávati chléb, pivo a veliké kusy masa z jídelního stolu Usirova. Přijde do nebeských luhů, dostane tam deset měr polí osetých ječmenem i pšenicí a Horovi služebníci budou mu je požínati. Bude se živiti tímto ječmenem a pšenicí, své tělo bude natírati jiskřícím olejem, takže bude svěží jako byl na zemi, a bude moci činiti všecko, co si bude přáti, jako bohové, kteří tam jsou.
Že jest. to pravda, [bylo zjištěno] nekonečněkráte.

Kap. 87.
Říkání pro proměnu v baziliška.

N. praví: "Jsem bazilišek dlouhého věku. Denně zmírám a zase se rodím. Jsem bazilišek, sídlící na kraji světa. Zemru a zrodíme se. Jsem vším náležitě opatřen a jsem denně mlád jako Re."

Kap. 92.
Říkání pro otevření hrobky duši [přicházející] k jejímu stínu, aby mohl vycházeti na denní světlo, když nabyl vlády nad svýma nohama.

N. Praví: "Ty, jenž otvíráš to, co má býti otevřeno a zavíráš to, co má býti zavřeno! Já spím. Otevři to, co má býti otevřeno mé duši, jež jest venku! Oko Horovo, zachraň mne! Učiň trvalým moje dobro podle rozkazu Reova, Ty, jehož krok jest dlouhý, jehož stehna jsou široce rozpjata. Dokončil jsem cestu, ............................................
Jsem Hor, ochránce svého otce. Přivedl jsem velkou [bohyni], aby byla jeho podporou. Otevřena jest cesta tomu, jehož nohy jsou silné, jenž vidí velkého boha v Reově lodi, zkoumajícího duše.
Má duše jest zde před tím, jenž počítá roky. Pojď sem, oko Horovo, a zachraň mi mou duši, aby se stala mou trvalou ozdobou podle Reova rozkazu!
Ó vy obklopení soumrakem, kteří jste v těle Usirově, nevězněte mé duše, nehlídejte mého stínu! Ukažte cestu mé duši k mému stínu, ať spatří velikého boha v kapli v den zkoumání duší a ať prosloví řeč k Usirovi, vy, kteří hlídáte tělo Usirovo, kteří střežíte duší zářících duchů a vězníte stíny mrtvých, kteří mi mohou ublížiti!"
"Projdi rychle cestu ke mně a tvůj duch budiž s tebou!
Má duše i můj zářící duch jsou vším náležitě opatřeni. Oni povedou tě a ty seděti budeš v čele knížat, kteří jsou před trůnem. Nebudeš vězněn od hlídačů Usirova těla, od těch, kteří střehou duší a vězní stíny mrtvých, nebudeš vyloučen z nebe, nebudeš vězněn v zemi a nebudeš u sebe míti těchto zbůjníků.
Ty vládneš svýma nohama v dáli od své mrtvoly, jež jest na zemi pod ochranou strážců Usirovy mrtvoly."

Kap. 94.
Prosba o kalamář.

N. Praví: "Ó Velký, jenž díváš se na svého otce, jemuž patří kniha Thovtova! Hleď, přišel jsem, stal jsem se zářícím duchem, stal jsem se duší, nabyl jsem moci a jsem opatřen knihou Thovtovou. Přines mi třecí misku, přines mi, paletu, toto náčiní Thovtovo, v němž tkví božská tajemství! Hleď, jsem písař. Přines mi Usirův mok, abych jím mohl psáti a abych dobře napsal to, co denně povídá velký bůh, jak nařídil jsi mi ty, Hore, sídlící na horizontu, abych dobře činil a denně docházel k Reovi!"

Kap. 112.
Říkání o znalostí duší z Peu.

N. praví. "Ó vy, Zedetští, sídlící v mrtvolách zedetských, ptáčníci sídlící v Peu, chocholatí, kteří nechodíte, vařiči piva a pekaři chleba! Což nevíte, proč vydáno bylo město Pe Horovi? Já vím to, co vy nevíte! Re dal mu je náhradou za ránu zasazenou jeho oku. [Stalo se to] takto:
Re řekl Horovi: "Nech mne podívati se do tvého oka,5 co děje se dnes!" — A když podíval se, řekl Horovi: "Pohlédni jím na onoho černého vepře!"
Když Hor se podíval, ucítilo jeho oko velikou bolest, a řekl Reovi: "Podívej se na moje oko! Jest to, jako by Sutech zasadil mému oku strašlivou ránu!" — a omdlel.
Re řekl bohům: "Uložte ho na jeho lůžko! Kéž se pozdraví! Byl to Sutech, jenž proměnil se v černého vepře a zasadil palčivou ránu oku Horovu." — A dále řekl Re bohům: "Vepř bude odporný Horovi — kéž se pozdraví!"
Tak stalo se, že vepř stal se odporný Horovi.
Devatero bohů, jež bylo v Horovu průvodu, když ještě byl ve svém útlém věku, řeklo: "Ať se přinese krvavá oběť jeho býků, jeho ovcí a jeho vepřů Amsetovi, Heipiovi, Duamutefovi a Kebehsenufovi, jejichž otcem jest Hor a matkou Eset!"
A Hor řekl Reovi: "Pošli dva bratry mnou zplozené do Peu a dva do Nechenu, ať jsou se mnou při zkoumání věcnosti, aby ochrany dostalo se zemi a uhasla vzpoura!"
(proto dostalo se Horovi jména: Hor na svém papyrusovém květu.6)
Znám tedy duše z Peu: jsou to: Hor, Amset, Hepi.
"Zdvihněte svoje zraky, bohové duatu! Přišel jsem k vám. Pohlédněte na mne, stal jsem se velkým bohem Usirem, pánem Rosecau!"

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...


marec 12, 2019 01:37 dopoludnia

 

 

Top