Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: DIAGNOSTIKA KARMY I.

Proč se chcete vyléčit?
Abyste mohl uspokojovat svoje fyzické touhy?
Abyste se stal ještě větším sobcem?
Pak bude lepší, když se daný stav nezmění a zůstane takový, jaký je.
Dojde-li ke změně postojů, cílů a záměrů a bude-li se bytost podle toho chovat, můžeme očekávat změnu k lepšímu.
Změníte-li se výše naznačeným způsobem, postarejte se o to, aby se součástí vaší léčby staly i masáže. Nebuďte však tak sobecký a egoistický a nedomnívejte se, že vám druzí nepomohou. Budete-li se k nim chovat přátelsky, budete mít přátele.


Budete se modlit, poprosíte Boha a Krista, aby vám odpustili?
Odpustíte ostatním?
Neboť Spasitel, Kristus vám odpustí pouze tehdy, odpustíte-li si vy sám. Jestliže odpustíte, Bůh vám to prostřednictvím vašich schopností, skutků a příslušných změn k lepšímu vrátí i s úroky.


Celostní přístup ke zdraví v pojetí nejznámějšího amerického lidového léčitele

Předmluva

Jako většina lidí jsem toho o Edgarovi Caycem, jeho výkladech a o karmě příliš mnoho nevěděl — do té doby než se mi během série přednášek pořádaných jeho nadací v srpnu v roce 1972 naskytla příležitost seznámit se s odkazem tohoto velkého jasnovidce. Onen týden v mém životě znamenal menší převrat. Uvědomil jsem si řadu věcí a souvislostí, jichž jsem si předtím nebyl vůbec vědom.

Nepřeženu, řeknu-li, že začala nová etapa mého života.

Tehdy jsem potkal Mary Annu Woodwardovou, jež se stala mou dobrou přítelkyní. Mary Cayceho znala osobně — poskytl jí několik výkladů, jež napomohly utvářet její život. Je autorkou knihy Edgar Cayce, Karma a reinkarnace. Nyní k této knize napsala pokračování Diagnostika karmy. Zabývá se vztahem karmy a tělesného zdraví.

Během svého života Edgar Cayce poskytl více jak 15 000 výkladů pokrývajících širokou škálu témat. Rada z nich se týká specifických zdravotních problémů — většinou takových, jež lékaři byly diagnostikovány jako nevyléčitelné. Jiné výklady pojednávají o reinkarnaci, prehistorických lidských civilizací a duchovním růstu. Padesát let po jeho smrti se stále snažíme porozumět tomu, co po sobě zanechal.

Podle mého mínění Diagnostika karmy patří mezi nejzajímavější knížky, jež o Cayceho výkladech byly napsány. Edgara Cayceho lze právem označit za otce holistické či celostní medicíny. Ve výkladech se nás snaží přesvědčit, že tělesné potíže by neměly být vnímány pouze jako tělesné, nýbrž jako problémy celého člověka. Chceme-li tedy odstranit celý problém, musíme léčit nejenom tělesné symptomy, ale i emocionální a mentální slabosti, jež k vzniku dané nemoci přispěly.

Tato myšlenka byla za Cayceho života kontroverzní — a do jisté míry stále je, ačkoliv na poli medicíny v nahlížení na choroby, jejich příčiny a léčení došlo k zásadním změnám. Cayce však přidal další aspekt — myšlenku, že mnoho vážných tělesných potíží má kořeny v našich skutcích a postojích v dřívějších životech!

Když spící Cayce o reinkarnaci hovořil poprvé, byla to věc, kterou v bdělém stavu nebyl ochoten přijmout. Jako křesťan nebyl připraven v takovéto cizí názory uvěřit. Postupně své postoje v této otázce změnil. Čím dál více si začal uvědomovat, že na základě karmy a reinkarnace lze vysvětlit řadu zdánlivě nepochopitelných aspektů lidského života.

Reinkarnace je jednoduchákoncepce: každá lidská duše opakovaně vstupuje na zem, aby se v nejrůznějších podmínkách rozvíjela. S reinkarnací je často spojována karma. Obvykle se o ní hovoří jako o zákonu příčiny a následku. Podle karmy, stejně jako podle Newtona, je každá akce provázena odpovídající reakcí. V lidské činnosti k ní může dojít v témže životě — což Mary nazývá „karmou v hotovosti” — anebo později v některém z následujících životů.

Sklízíme to, co jsme kdysi vyseli.

Jak dobro tak zlo. Důkazy karmy se nám nabízejí téměř každý den, jsme-li dostatečně všímaví. Minulou zimu jsme například spolu se svojí manželkou pomalu a opatrně jeli po zledovatělé vozovce. Najednou nás předjel automobil, jehož rychlost v žádném případě stavu silnice neodpovídala — nejel však dlouho. Řidič přidal plyn a dostal smyk.

Mohli bychom zmínit další příklady: vypijeme-li příliš mnoho alkoholu, bude nám špatně; budeme-li se přejídat, ztloustneme. Příklady karmických reakcí lze rovněž nalézt na emocionálních a mentálních úrovních a v mezilidských vztazích. Rodiče, jež se dostatečně nezajímají o své dospívající děti, zhusta čelí nepříjemným situacím — jejich potomci mají problémy s drogami anebo se dokonce dostávají do konfliktu se zákonem.

Lidé, kteří jsou k druhým nerudní, brzy zjistí, že se do nepříjemných situací dostávají častěji. V případě některých jedinců by zlaté pravidlo — „chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se chovali k tobě” — mělo být doplněno varováním: „…nebo se s vámi vyrovnají!” Nejedná se o jakýsi morální apel, nýbrž o reálný výraz dynamického principu žití. Cokoli děláme, vyvolá reakci. Jednáme-li moudře, náš život s námi bude spolupracovat. Jsme-li sobečtí, necháváme-li se ovládat nenávistí, záští a nepřátelstvím, život nás potrestá. Našimi skutky a myšlenkami si vytváříme budoucnost. Její součástí je i naše zdraví.

Přesto mnoho z nás životem kráčí jako výše zmíněný muž, jenž rychlost vozidla nepřizpůsobil stavu vozovky — a principy zdravého životního stylu ignoruje tak dlouho, dokud neonemocní. Potom jdeme k lékaři a očekáváme, že nás dá do pořádku — aniž bychom pro to cokoliv udělali sami. Rozhodně nečekáme, že nám lékař řekne, že jsme onemocněli vlastní vinou a že je třeba, abychom se vyvarovali negativních pocitů a nahradili je láskou a tolerancí! Ovšem přesně to by mnohým z nás mělo být řečeno.

Během svého působení Edgar Cayce položil základy holistického hnutí. Někteří lékaři se s jeho výklady seznámili detailně.

Do širšího povědomí veřejnosti se hnutí dostalo až v sedmdesátých letech minulého století. Opírá se nejenom o Cayceho materiál, ale také o další zdroje a tradice. Holistický pohled na svět a na zdraví vychází z předpokladu, že:

● každý člověk je za svoje myšlenky a činy zodpovědný osobně.

● Nemocný nebo zdravý je celý člověk, nikoliv pouze jeho tělo.

● Celým člověkem jsou míněny tělo, mysl a duše.

V úvahu je rovněž nutno vzít životní styl a způsob, jakým jedinec komunikuje s okolním prostředím. Nechová-li se zodpovědně — je-li sebestředný a egoistický, přejídá-li se či holduje alkoholu, pak je jen otázkou času, kdy se objeví vážné zdravotní potíže. Je to nevyhnutelné, neboť nemoc je reakcí na osobní selhání.

Na tato spojení Edgar Cayce ve svých výkladech poukázal nesčíslněkrát. Mnoho z nás uvedené vazby neodmítá, nicméně jim nevěnuje větší pozornost. Tato knížka se tento problém snaží napravit. Na jednotlivých případech autorka ukazuje vztah mezi nemocí a dřívějším chováním. Většinou příčiny nemoci spadají do předchozích životů. V podstatě jsou duší, jež je daleko starší než nějakých sedmdesát či osmdesát let. Je proto nutné, abychom na své zdravotní potíže nahlíželi v širším kontextu.

Je logické, že rakovinou plic onemocní spíše těžký kuřák než nekuřák. Nevysvětluje to však skutečnost, že u většiny kuřáků, jež celý život kouřili, se rakovina neobjeví. Kouření nepochybně k možnosti vzniku rakoviny plic přispívá. Chceme-li však být objektivní, musíme si uvědomit, že to není jediná příčina. Kdyby tomu tak bylo, pak by všichni kuřáci dostali rakovinu plic. Je tedy zřejmé, že musejí existovat být i další příčiny.

Z výkladů Edgara Cayceho vyplývá, že tomu tak skutečně je — jsou jimi naše postoje, myšlenky, zvyky a činy — způsob, jakým jsme se chovali k druhým, vše dobré i špatné, co jsme vykonali.

● Jestliže jsme byli čestní, štědří, laskaví a ohleduplní, nejspíše budeme mít zdravé jak tělo tak mysl.

● Pokud naše chování bylo poznamenáno sobectvím, zlomyslností, závistí a jinými podobnými negativními pocity, pak naše odolnost vůči nejrůznějším onemocněním bude oslabena.

● Je-li tomu tak, může se kouření stát oním faktorem, jenž způsobí rakovinu či jinou nemoc.

Chceme-li se však zcela uzdravit, nestačí, zbavíme-li se zlo-zvyku kouřit. Musíme rovněž překonat své egoistické touhy a přání a další nechtěné postoje a emoce.

Cayce často uváděl, že nemoc je karmické povahy pouze z části (t.j. že její kořeny spadají do minulých životů) a že určitý díl potíží lze připsat na vrub stávajících podmínek. Jinými slovy, nemoc je souhrnem všech stresů. V úvahu musejí být vzaty jak stavy karmické, tak tělesné, duševní, emoční atd.

V tom spočívá holistický přístup.

Myšlenky obsažené ve této publikaci jsou důležité pro každého z nás. Nezávisle na tom, zda pracujeme ve zdravotnictví či se o zdravotní problematiku pouze zajímáme — ať paranormální realitu přijmeme či nikoliv. Obohatí naše myšlenky týkající se zdraví a nemoci. Poznáme, co musí být uděláno, abychom dosáhli skutečného zdraví. Během četby této knížky se zaměřte na univerzální principy dobra a zla. V době, kdy se snažíme své životy zduchovnit, si Cayceho filozofie zasluhuje pozornost.

A nezapomínejte, že je nezbytné, aby ste to, co se naučíte a dozvíte, uplatňovali v každodenním životě. Mnoho lidí hledá pouze informaci, nikoliv moudrost.

A moudrost, jak říká Cayce, přichází pouze tehdy, aplikujeme-li vědomosti v praxi.

V poslední kapitole Mary Anna prezentuje řadu myšlenek, týkajících se způsobů transformace našich karmických vzorců, prostřednictvím meditace a modlitby.

C. Norman Shealy, M.D., Ph.D.

Dr. Shealy je prezidentem Amerického holistického lékařského sdružení (American Holistic Medical Association) a zakladatelem a ředitelem Zdravotního rehabilitačního centra a institutu (Health Rehabilitation Center and Institute).

-pokračovanie-

Edgar Cayce, Mary Anna Woodwardová

Z knihy DIAGNOSTIKA KARMY (Diagnostika a léčení karmických příčin nemocí)
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


august 25, 2016 23:21 popoludní

 

 

Top