Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: DIAGNOSTIKA KARMY II.

„… uvnitř nás je síla, jež je schopna nás zcela vyléčit… veškeré léčení pochází z božského já. Kdo tvé nemoci léčí? Zdroj univerzálního dobra. Co se tvých postojů týče — jak hodně si přeješ se uzdravit? Do jaké míry jsi ochoten spolupracovat s božskými vlivy, jež se v tobě mohou projevovat stimulováním příslušných center? Všechny tyto síly musejí přijít z jednoho zdroje. Léčebné zákroky pouze stimulují atomy těla. Každá buňka totiž svým způsobem reprezentuje celý vesmír. Co tedy provedeš se svými schopnostmi? Čím více toho vykonáš pro druhé, tím více poznáš univerzální síly či Boha.” (4021 — 1)

CO JE TĚLESNÁ KARMA?

Karem je mnoho druhů. Dobrou nebo špatnou karmu si například může vytvořit národ, v závislosti na kolektivních činech občanů a vlády; co je vyseto, musí být sklizeno v budoucím cyklu národních dějin. Totéž lze říci o městě, skupině či kterékoli organizaci. Na osobní úrovni se karma týká stavů či událostí v životě člověka, jejichž kořeny mají původ v dřívějších vztazích, myšlenkách a skutcích.

Co je tělesná karma? Lze ji popsat jako projev karmického zákona, k němuž dochází na viditelné či fyzické úrovni uvnitř lidského těla.

Za karmické stavy Edgar Cayce označoval ty, jež byly důsledkem našeho chování nikoliv v tomto životě, nýbrž v našich životech předchozích.

„Příčina a následek pro mnohé představují totéž co karma. Přesto karmické je to, co si přinášíme z našich předchozích pobytů v materiální sféře, zatímco příčina a následek existujé pouze v tomto životě.” (2981 — 2)

Karma je výraz používaný k popisu stavů či událostí, jež jsou důsledky dřívějších myšlenek a činů. Karma jóga je založena na koncepci „práce” či činnosti duše, snažící se dosáhnout spojení s Bohem prostřednictvím služby druhým. Edgar Cayce řekl, že karma znamená „střetávání se se sebou samým”: „Jak již bylo často zmíněno — jak vyseješ, tak sklidíš. Jinými slovy, každá duše se neustále střetává sama se sebou.” (1506 — 1)

„Karma je to, co v minulosti vzniklo ignorováním toho, co jsme pokládali za správné”. (257 — 78)

Bůh si nepřeje, aby byť jediná duše zahynula. Aby člověk vymazal minulost a vytvořil si „dobrou karmu”, Cayce mu řekl: „Úniková cesta je synům a dcerám lidí neustále otevřena prostřednictvím Syna člověka. Sjednoť svoji vůli s Jeho vůlí.” (275 — 23)

Jak již bylo řečeno — aby daný stav bylo možné pokládat za „karmický”, je nutný odstup alespoň jednoho života, ačkoliv chyba, jež stav způsobila, se nezřídka stala před mnoha životy na zemi. Řada tělesných stavů nám připadá jako nevysvětlitelná. Obzvláště jsou-li nevyléčitelné a blízký člověk trpí.

Podle výkladů Edgara Cayceho je každý za situaci, v níž se nachází, osobně odpovědný. K ničemu nedochází náhodně. Není obětí svého prostředí, jak bychom předpokládali, nýbrž osud ho přivedl do situace, kde své karmické dluhy bude moci splatit.

„To, co vyseješ, sklidíš. Zdá se, že se lidé dostávají do situací, kdy sklízejí to, co nevyseli; je to však jen krátkozraká vize bytosti či toho, kdo ve vztahu k jednotlivcům analyzuje cíle nebo ideály.” (2528 — 1)

Autor knihy Cesty ke zdraví MUDr. William A. McGarey, říká: ,JDošel jsem k závěru, že většina vážných degenerativních nemocí je karmické povahy. Kupříkladu Parkinsonova choroba, revmatoidní artróza, rozstroušená skleróza, svalová atrofie atp.”

Cayce však v žádném případě nevylučuje léčivý potenciál Kristova vědomí, neboť ve výkladu č. 3744 — 1 čteme: „Neexistují nevyléčitelné stavy.” Božskost utvářející náš osud je uvnitř nás. Jak silná je naše touha vyléčit se? Výklady to říkají zcela jasně!

„… uvnitř nás je síla, jež je schopna nás zcela vyléčit… veškeré léčení pochází z božského já. Kdo tvé nemoci léčí? Zdroj univerzálního dobra. Co se tvých postojů týče — jak hodně si přeješ se uzdravit? Do jaké míry jsi ochoten spolupracovat s božskými vlivy, jež se v tobě mohou projevovat stimulováním příslušných center? Všechny tyto síly musejí přijít z jednoho zdroje. Léčebné zákroky pouze stimulují atomy těla. Každá buňka totiž svým způsobem reprezentuje celý vesmír. Co tedy provedeš se svými schopnostmi? Čím více toho vykonáš pro druhé, tím více poznáš univerzální síly či Boha.” (4021 — 1)

O významu nutnosti převzít osobní odpovědnost se hovoří í v následujícím výkladu: „Daný stav lze zlepšit. To, do jaké míry léčebné zákroky budou úspěšné, závisí na vytrvalosti a cílevědomosti nemocného, s jakou bude v praxi uplatňovat doporučení lékaře. Začít se tedy musí u mentálních postojů pacienta. Musejí být konstruktivní a tvořivé. Bytost nesmí v druhých nalézat chyby čije odsuzovat — což bylo součástí karmických sil.” (3563 — 1)

Vše, čeho člověk dosáhne či nedosáhne, leží uvnitř něj, neboť jeho úspěchy či prohry jsou přímým důsledkem jeho vlastních myšlenek a činů, odrážejících stupeň jeho duchovního rozvoje. Zatímco MUDr. McGarey se domnívá, že „většina vážných degenerativních nemocí je karmické povahy”, z Cayceho výkladů vyplývá, že záběr je širší. Mimo nemocí jako například epilepsie, cukrovka, tuberkulóza, rakovina, lupénka či závislost na alkoholu, kde karmické spojení je zcela evidentní, jsou podle výkladů karmického původu dokonce i „nehody”.

Zdá se tedy, že jakékoli naše problémy jsou produktem naše-ho myšlení a chování, tak bychom k nim měli přistupovat.

Neboť naše postoje a emoce, naše zášť a nepřátelství, lásky a jejich opak přetrvávají z jedné reinkarnace do druhé a tak způsobují psychologické či psychosomatické potíže, jež nakonec kulminují v podobě nějaké vážné choroby či nehody. V dnešní době je řada tělesných problémů pokládána za psychosomatické a následně léčena na mentální úrovni. Stav postiženého se obvykle zlepší, uvědomí-li si svoje chyby a začne-li problému čelit na vnitřní úrovni.

- Nemoc nebo tělesná nevolnost, jako například bolesti hlavy či žaludeční potíže se často objevují případně během duševních traumat.

- Mnoho lidí si je vědomo, že nachlazení přichází po výbuchu hněvu či déletrvajícím stresu.

Ne že by oprávněné rozhořčení někdy nebylo na místě, nicméně emoční výbuchy jsou pohromou. Poškozují jak nás tak druhé, neboť nevyhnutelně vyústí v nějakou formu tělesných či duševních potíží. Změny v našem duševním rozpoložení jsou rovněž spojovány s nej různějšími kožními potížemi a vyrážkami. Je nepochybné, že negativní postoje a emoce se vracejí tak rychle, že bychom je mohli nazvat „karmou v pohotovosti”!

V jistých situacích dluh vůči našemu vyššímu “já” platíme téměř okamžitě. Za to bychom měli být vděčni, jelikož naše vyšší “já” nám tak dává najevo, že jsme se dopustili chyby. Na druhé straně, budeme-li dostatečně všímaví, uvědomíme si, že tyto negativní reakce mají hlubší kořeny. Mnohdy v předchozích životech. Každý z nás by si v takovémto případě měl položit otázku: „Chci si tyto charakterové nedostatky vzít s sebou do dalšího života, nebo se s nimi nyní vypořádat?”

Karmický problém můžeme tedy odhalit pomocí sebeanalýzy anebo prostřednictvím kvalifikovaného senzibila, jakým byl například Edgar Cayce. Měla jsem to štěstí, že pan Cayce mi pomohl poznat skutečnou povahu mých potíží. Většina lidí však tak vynikajícího senzibila, jakým byl on, nezná a tak může zvolit praktičtější přístup. Může si položit otázky, jež umožní identifikovat příčiny jejich potíží.

První otázka, ať se týká nás nebo někoho jiného, zní: Jedná se o nemoc či o vrození postižení?

Poté se zeptejte: Je to nemoc nebo postižení? Jako například zdeformovaná končetina. Jestliže se o nemoc, případně o vrozené postižení nejedná:

Jak dlouho daný stav existuje? Reaguje na ni? Anebo je léčba neúčinná?

Na základě odpovědí dokážeme určit, zda se jedná o potíže karmické povahy, tj. o ty, jež mají původ v některém z našich předchozích životů či nikoliv.

CO ZPŮSOBUJE TĚLESNOU KARMU?

Je to velmi komplikovaná otázka, neboť ve hře je řada projevujících se sil. Mimoto se mohou projevovat na všech třech úrovních — tělesné, duševní a duchovní. Edgar Cayce řekl, že nechováme-li se tak, jak bychom měli, pak se následky našeho počínání mohou projevit v našem krevním oběhu. Evidentně to může pokračovat po celá staletí, dokud chování nezměníme a tak příčinu potíží neodstraníme.

Ve výkladu 275-19 čteme, že „hříchy těla jsou šrámy duše”.

Vzhledem k tomu, že problémy z předchozích životů neseme s sebou, před vstupem na zem si vybereme tělo, jež bude geneticky slabé v oblastech, v nichž se potřebujeme zdokonalit či odbourat karmické dluhy. Jeho konstituce je zděděná po rodičích. Jejich geny a chromozomy určí kvalitu neurologických, vaskulárních, biochemických, imunologických a žlázových systémů. Článek otištěný 30. srpna 1978 v The New York Times nabízí vědecké vysvětlení vztahu mezi geny a vrozenými defekty:

„Doktoři z Harvardské a Yaleské univerzity izolací a identi-fikací jednoho genu z počtu tří milionů v lidské buňce diagnostikovali poruchy v těle dosud nenarozeného dítěte.

Identifikovaný gen řídí produkci hemoglobinu, jenž je nosičem kyslíku v krvi. Odebráním vzorků z buněk z plodové vody byli schopni určit přítomnost či absenci tohoto genu a zjistit, zda plod trpí nějakou formou anémie. Dřívější detekce vyžadovala odebrání vzorku krve z lidského plodu, což bylo velmi nebezpečné. Tento druh anémií se vyskytuje velmi zřídka. Výzkumní pracovníci předpokládají, že během několika let dokážou identifikovat další genetické nemoci, jako například cystickou fibrózu.”

Cayce ve výkladech uvádí, že vrozené poruchy jsou lekcí jak pro postižené dítě tak jeho rodiče.

Značný význam připisoval žlázám s vnitřní sekrecí, tvořícím žlázový systém. Endokrinní žlázy jsou tělesnými výrazy čaker či duchovních center éterického těla. Ve výkladu 281-38 Cayce říká: „V tomto systému pramení naše dispozice, náš charakter, naše povaha.” Hormony vytvářené těmito žlázami ovlivňují všechny ostatní systémy.

„Karmické vlivy se spíše týkají zážitků na duchovní úrovni než prožitků na zemi. Tomu, co jsme vytvořili na zemi, musíme totiž čelit na ní a tomu, co jsme vytvořili v nehmotné oblasti duchovních sil se musíme zase postavit tam. Pobyt mimo zem nutně neznamená pobyt v ráji!” (314 — 1)

Žlázový systém v odbourávání naší karmy hraje klíčovou roli. Úzký vztah mezi endokrinním systémem a našimi emocemi je zmiňován v tomto výňatku: „Hněv, obavy, strach, radost a další emoce vytvářejí žlázové sekrety, jež se dostávají do celého těla…” (281 — 38)

Význam endokrinního či žlázového systému rovněž vyplývá ze skutečnosti, že řada karmických stavů se poprvé objevuje v dospívání, kdy je velmi aktivní. Vidíme tedy, že příčiny karmických potíží jsou jak přímé tak nepřímé.

- Máme duši nalézající se uvnitř a duchovní problémy, jimž někdy budeme muset čelit.

- Dále pak máme přímou či viditelnou příčinu, jako například vrozené poruchy a další tělesné stavy způsobené fyzickými prostředky, jako třeba nehodami nebo stresy.

Edgar Cayce řekl:

„Všechny nemoci jsou následkem hříchu. To si každý musí uvědomit, ať se mu to líbí či nikoliv; pochází z hříchů — ať už se jedná o nemoci těla, mysli či ducha.” (3174 — 1)

Člověk odešel od Boha a stal se sebestředným: „V jistém okamžiku člověk začal uspokojovat své tělesné touhy a odvrátil se od tváře svého Stvořitele.” (900 — 227)

„Nevíš snad, že to bylo sobectví, jež duše oddělilo od ducha života a světla? Příležitost stát se pro svého bližního vlivem, jenž pomáhá či je dokonce schopen ho spasit, se ti nabízí pouze v božské lásce.” (987 — 4)

Není snadné přijmout tvrzení, že nemoc je hříchem; ale hřích, jak praví teologové, je oddělením se od Boha. Kdybychom byli neustále naladěni na Boha či Kreativní síly, řídící se Jeho zákony a plnící Jeho vůli, žádné potíže bychom neměli.

V II. knize Mojžíšově 15:26 čteme:

„Jestliže skutečně poslouchati budeš hlasu Hospodina Boha svého, a činiti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho a ostříhati budeš všech ustanovení jeho, žádné nemoci, kterouž sem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe; neboť já jsem Hospodin, který tě uzdravuje.”

Vztah mezi hříchem a nemocí je vysvětlen v následujícím výkladu:

„Nemoc je stav, kdy se nacházíme v rozporu s ideálem nebo první příčinou či prvním principem. Nemoc lze proto nazvat hříchem. Je nezbytné udržovat rovnováhu.

A ti, jež přebývají v materiálním světě, jsou přirozeně vysta-veni hříchu a přicházejí s ním do kontaktu. Bytost se proto musí snažit nepodlehnout mu.” (2533 — 3)

Edgar Cayce opakovaně zdůrazňoval, že ,jediným hříchem člověka je sobectví”. Na materiální úrovni je tělo ovládáno emocemi a postoji. Kdykoli onemocníme, je zřejmé, že došlo ke konfliktu mezi mentálními a duchovními silami. Byla nám dána svobodná vůle, abychom se stali společníky Boha. Člověk se však rozhodl proti božím zákonům protestovat a výsledkem je spíše nemoc než harmonie.

1. Chceme-li karmické následky překonat, musíme se snažit najít vnitřní příčiny a prostřednictvím mentálního a duchovního úsilí je napravit.

2. Neboť skutečná příčina tělesných potíží vždy spočívá na nehmotné úrovni; nemoc či jakýkoli jiný problém nás nutí hledat Boha obrácením pozornosti dovnitř a své chyby napravit.

Naše postoje a emoce vytvářejí reakce způsobující nám mnoho problémů a nemocí. Edgar Cayce prohlásil, že nikdo nemůže nenávidět svého souseda a nemít žaludeční potíže či potíže s játry! Ten, kdo žárlí a dává průchod hněvu, bude mít narušené trávení nebo srdeční potíže. „Mělo by to být varováním pro každého člověka,” řekl ve výkladu 2 — 14, „hněv je pro systém rozhodně jeden.”

Slova sv. Pavla: „Hněvejte se, ale nehřešte, nedovolte, aby slunce zapadlo na váš hněv. Nedávejte místa dáblu.” (Efeským 4:26-27).

Hněv, zášť, snaha zlo oplácet zlem a další podobné projevy, náš úsudek zatemňují. Z krátkodobého hlediska nám tyto emoce mohou přinést jisté uspokojení a úlevu, avšak z dlouhodobého jsou pro nás pohromou. „Sladká pomsta” se pro některé z nás může stát lákavou představou, avšak ty konce!

A vezměme v úvahu nejrůznější předsudky. Není proto divu, že během mnoha výkladů Edgar Cayce jako nezbytnou podmínku vyléčení doporučoval změnu postojů. Učíme se skrze bolest a utrpení.

Následující výňatek nabízí nádherné vysvětlení procesu, kdy porušení duchovních či přírodních zákonů vyvolává tělesné potíže: „Jsou všechny tělesné problémy převážně způsobeny poruše-ním duchovních zákonů a nikoliv pouze přírodních?”

Jedná se spíše o kombinaci obou. Činnosti těla začínají ve chvíli početí; další vývoj ovlivňuje řada faktorů, avšak v podstatě jsme tím, jak myslíme a co jíme — tyto dvě věci z nás děla-jí to, co jsme fyzicky i duševně.” (288 — 38)

Bylo by zajímavější a patrně také užitečnější, kdyby lidé, jež obdrželi tak zvané zdravotní výklady, dostali rovněž „životní výklady”, v nichž Edgar Cayce popisoval minulé životy a karmické dluhy z dřívějších pobytů na zemi. Z následujícího výkladu 2533 — 6 týkajícího se dlouhověkosti se dozvíme, co tělesné problémy způsobuje: „Co se dlouhověkosti týče: v mnoha ohledech je každá duše zákonem sama o sobě, obzvláště ve vztahu k činnostem a způsobu stravování, jež prodlužují věk. Co je vhodné pro jednoho, nemusí být dobré pro druhé, pokud ovšem jejich stav není totožný s touto bytostí.

Činnosti tohoto těla jsou do značné míry ovlivněny genetickými vlivy zděděnými po rodičích. Neboť jak je naznačeno v zákoně, jisté stavy a okolnosti mají původ v genealogických reakcích z třetí nebo čtvrté generace.

Jsou to tendence či sklony, jež se v tělech mohou projevit za předpokladu, že si jich jsme vědomi anebo jsme nepodnikli kroky, abychom je korigovali.

V úvahu také musejí být vzaty inklinace a touhy tvořící součást duchovní a mentální výbavy bytosti — závisejí na tom, co bytost dělala v předchozích reinkarnacích v materiální sféře.

Jak jsme již naznačili, v těle tohoto muže existují jisté tendence, určitá slabá místa. Nejsou nemocemi. Spíše se jedná o stav, kdy některé části organismu nejsou zcela v pořádku.

Touhy vznikají nejenom z toho, co jíme, ale i z toho jak myslíme; a rovněž z toho co děláme a jak myslíme a co jíme!

A z toho, co mentálně a duchovně strávíme!

Tělesné slabosti v tomto konkrétním těle jsou projekcemi stavů, jež existovaly v dědovi této bytosti za jeho života na zemi; týkají se prvků ovlivňujících hormony krevních sil. A v těle (2533) se projevují jako tendence.

Chcete-li tento stav eliminovat, zamyslete se nad tím, co bylo dáno na počátku: „Plodte se a rozmnožujte se a naplňte zemi a podmaňte tendence a inklinace země.”

Dlouhověkost těla závisí na každé buňce, každé atomické struktuře schopné se reprodukovat bez ohledu na tendence či inklinace rasy nebo prostředí. Skutečnost, že si tyto tendence uvědomujete, neznamená, že se pro vás stanou strašákem. Hoďte je za záda a nevšímejte si jich. Dělejte však to, co pokládáte za správné. Budete-li příliš uspokojovat tužby svého těla, odplata vás nemine. V tomto případě je nutné patřičnou pozornost věnovat tělesným činnostem — pamatujte si, že během sedmiletého cyklu se obmění všechny buňky vašeho těla.

Čím je chcete nahradit? Těmi samými tendencemi a sklony anebo se jich chcete zbavit Závisí to na činnostech vztahujících se k tendencím. Neboť každý z nás může žít tak dlouho, jak si přeje. Smrt existuje pouze v našem vědomí. Protože všichni zemřeli, očekáváme, že se tak stane i v našem případě!

Jak již bylo řečeno, v tomto případě se nejedná o nemoc, nýbrž o tendenci — v hormonech krevní plazmy, jež má — je-li chladno — sklon k přílišné aciditě, což v kostech způsobuje statický stav.

Co se počtu červených krvinek týče, jen málo těl je v lepší rovnováze, než tato bytost. Pokud jde o plazmu v nervových refle-xech z mozku a koordinaci šedé a bílé hmoty — k výkyvům dochází jen ojediněle.

Frustrace občas v těle vyvolávají reakci, mající na organismus nežádoucí vliv.

Duchovní tendence a inklinace nelze komentovat, neboť závisejí na rozhodnutích samotné duše. Váš ideál je správný.

Je však nutné, abyste to, co pokládáte za správné, uplatňoval v dennodenním životě.

Ideály nejsou vaše mysl. Jsou to principy, z nichž mysl při své činnosti vychází. Co se dlouhověkosti týče — pamatujte si: protože váš prapraprapraděda zemřel, zemřete i vy — je toto vědomí součástí každé buňky vašeho těla? Lze to vymazat. Jak?

Budete-li se domnívat, že vám se to nestane!

Mysl je sice stavitelem, nicméně její činnost závisí na duši.

Mysl není duše, je její společnicí duše. Vytváří určité vzorce a toto je způsob, jak žít déle.” (2533 — 6)

-pokračovanie-

Edgar Cayce, Mary Anna Woodwardová

Z knihy DIAGNOSTIKA KARMY (Diagnostika a léčení karmických příčin nemocí)
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


august 30, 2016 22:40 popoludní

 

 

Top