Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE III.

Většina lidí se soustředí na to, aby se oprostila od tělesných trampot, jelikož jsou viditelné a citlivé. Neví, že duševní nesoulad jako starosti, egoismus atd. a jejich duchovní slepota, božskému smyslu života protiřečí a jsou příčinami všeho utrpení! Jakmile člověk zničí bakterie nesnášenlivosti, hněvu a strachu a svou duši osvobodí z pout nevědomosti, nebude tak snadno podléhat tělesným neduhům a materiální nouzi.”

LÉČENÍ TĚLA, DUCHA A DUŠE

Díváme-li se na věc z pozemského pohledu, pak je člověk trojjedinou bytostí toužící po štěstí a osvobození od různých utrpení. Potřebuje:
a) Zbavit se tělesných nemocí.
b) Oprostit se od duchovních či psychických potíží jako jsou strach, hněv, zlozvyky, komplexy méněcennosti, nedostatek iniciativy, sebedůvěry apod.
c) Vyléčit se z duševních chorob jako: lhostejnost, nedostatek cílů, duchovní domýšlivost a dogmatické smýšlení, nedůvěra, uspokojování se s materiálními věcmi a neznalost zákonů života a božského určení člověka.

Je mimořádně důležité, aby všem třem druhům postižení, mají-li být léčeny, nebo přesněji odvráceny, byla věnována stejná pozornost.
Většina lidí se soustředí na to, aby se oprostila od tělesných trampot, jelikož jsou viditelné a citlivé. Neví, že duševní nesoulad jako starosti, egoismus atd. a jejich duchovní slepota, božskému smyslu života protiřečí a jsou příčinami všeho utrpení!

Jakmile člověk zničí bakterie nesnášenlivosti, hněvu a strachu a svou duši osvobodí z pout nevědomosti, nebude tak snadno podléhat tělesným neduhům a materiální nouzi.

Jak zabránit tělesným chorobám

Abychom zabránili vzniku tělesných nemocí, musíme dodržovat fyzické Boží zákony.

Nepřejídejte se! Drtivá část lidí umírá následkem vlastní nenasytností a nevhodné stravy. Dodržujte Bohem daná hygienická pravidla.

Duševní hygiena (tj. udržování ducha v čistotě) je důležitější než tělesná. I ta má však význam a nesmíme ji zanedbávat. Nežijte podle starých strnulých pravidel, aby vás i ta nejmenší odchylka od vžitých způsobů vyvedla z rovnováhy.

Zabraňte předčasnému stárnutí. Naučte se chránit si tělesnou sílu a cvičeními dodávajícími energii tělo zásobujte nevyčerpatelným božským životním proudem. Zdravou stravou zamezte kornatění tepen.

Nezatěžujte srdce. Strach, zlost ho vyčerpávají. Zajistěte mu nezbytný klid, přičemž můžete využít metod vyvinutých právě k tomuto účelu. Pokuste se zabezpečit si vnitřní klid.

Srdce při každém stahu komor napumpuje asi 1 dcl krve, tj. za den zhruba 12 tun a za rok přibližně 4 000 tun. Uvedená čísla názorně ukazují, že výkon srdce je úžasný.

Hodně lidí se domnívá, že srdce během diastolického roztažení, jež denně trvá asi 9 hodin, odpočívá. Zmíněná perioda není odpočinkem, pouze přípravou na systolický stah kmitů, jež vznikají v průběhu stahu srdečních komor a celým srdečním tkanivem vibrují i v době „klidu“. Ve skutečnosti si srdce neodpočine.

Tato dnem i nocí trvající práce na srdeční sval přirozeně klade vysoké nároky. Proto, dopřejeme-li mu klid, výrazně prospějeme vlastnímu zdraví. Vědomá kontrola spánku, tj. usnutí a probuzení podle vlastní vůle, patří k józe. Umožňuje regulovat srdeční pulz. Jestliže člověk dokáže vědomě řídit činnost srdce, stává se pánem nad smrtí. Klid a nová síla, jež člověk získává ve spánku, jsou jen chabým odleskem podivuhodného klidu a energie, které člověk vsakuje během „vědomého“ spánku, kdy srdce odpočívá.

V prvním dopise Korintským Pavel píše (15, 31): „Při slávě, kterou u nás mám v Kristu Ježíši, našemu Pánovi - denně umírám.“ To znamená, že svatý klid, jenž člověk zakouší (prožívá) ve vědomí Krista, v srdci zanechává klid a úlevu. Rada míst v bibli svědčí o tom, že staří proroci tuto velkou pravdu znali a uměli srdce nechat odpočívat díky meditačním technikám, kdy se plně soustředili na Boha.

V roce 1837 byl v Indii učiněn následující pokus. Na příkaz mahárádži Raudšita Singha z Paňdžábu se jeden známý muž jménem Sadhu Haradis nechal zaživa pochovat. Pod zemí zůstal 40 dnů. Po celou dobu u „pohřebního“ místa stála vojenská patrola. Po uplynutí uvedené lhůty byl vyhrabán. Za přítomnosti mnoha hodnostářů z Durbaru, šéfa C. M. Wadea z Londýna a dalších Angličanů z okolí, Sadhu Haridas začal dýchat. Normálně žil dál. V jednom z předchozích pokusů Radži Dhyana Singha z Džammu (Kašmír) Sadhu Haridas pod zemí setrval čtyři měsíce. Ovládal umění regulovat srdeční pulz a nechat srdce vědomě odpočívat.

Jak zabránit duchovním chorobám

Snažme se o vnitřní klid a důvěřujme Bohu. Vyžeňte tedy všechny pochmurné myšlenky a svého ducha naplňte láskou a radostí. Přesvědčíte se, že duchovní léčba převažuje nad tělesnou. Odhoďte všechny zlozvyky, jež vás činí nešťastnými.

Jak zamezit duševním nemocem

Abychom své vědomí zduchovnili, musíme ho osvobodit od omezujících představ, že jsme smrtelní a tudíž podléháme změnám. Tělo se skládá z materializovaných kmitů. To je nutné pochopit. Vědomí choroby, rozpadu a smrti lze překonat, pronikneme-li do vědecké skutečnosti, ležící v základech zákonů hmoty i ducha. Tedy zavrhneme-li klam, při němž duch vypadá jako hmota a nekonečné jako konečné.

Tělo, jež vypadá kompaktně a pevně, ve skutečnosti není ničím jiným, než svazkem pohybů či sil, jež víří v ultra rychlém pohybu.

Když se své tělo učíme vnímat, ovšem nikoliv odděleně od ducha, nýbrž jako souhrn stoupajících a padajících vln či vibrujících proudů v oceánu kosmického vědomí, směřujeme k poznání! Člověk je v podstatě nesmrtelným a všudypřítomným duchem, věčným nekonečnem, jež se stalo tělem. Z toho důvodu je nezbytné pojmy jako nemoc, stárnutí, stáří, smrt apod., z našeho mentálního slovníku vyřadit. Pevně věřte, že jste obrazem Božím, že jste nesmrtelní a dokonalí jako On.

Jak bylo vědecky dokázáno, samotné částice a vlny, z nichž se skládá hmota, jsou nezničitelné. Nezničitelná je rovněž duchovní substance člověka. Veškerá hmota podléhá změnám. I duše má proměnlivé prožitky. Do hloubky zasahující změna se označuje jako smrt. Nicméně ani smrt, ani změna formy nemohou změnit či zničit duchovní substanci.

Existují různé metody, s jejichž pomocí se lze soustředit nebo meditovat. Některé jsou vysoce účinné. Klid a vnitřní mír, jenž prožíváte ve stavu hluboké koncentrace a meditace, přeneste do každodenního života.

I za nepříznivých podmínek buďte vždy vyrovnaní. Chraňte se prudkých výbuchů citů a při každé ráně osudu zachovejte vnitřní statečnost.

Zhodnocení různých léčebných metod

Všeobecně se má za to, že choroby jsou způsobeny vnějšími či tělesnými příčinami. Pouze hrstka lidí ví, že se objevují v důsledku nečinnosti životní síly těla. Pokud jsou buňka či tkanivo obsahující životní sílu vážně poškozeny, zmíněná síla z daného tkaniva uniká a následují potíže.

● Léky, masáže a elektrické přístroje buňky povzbudí jen tak, že životní síla se vrátí a obnoví svou aktivitu.
● V žádném případě nesmíme být fanatičtí. Podle vlastního uvážení bychom měli používat všechny vhodné metody léčby.
● Léky a strava na krev a tkanivo nepochybně působí chemicky. Dokud jsme závislí na stravě, nesmíme popírat, že rovněž léky a další pomocné prostředky na tělo účinkují.
● Užitečné jsou tak dlouho, dokud v člověku převládá pozemské vědomí. Jejich dopad je ovšem omezen, neboť se používají výlučně zvenčí.
● Nejlepší jsou metody, které životní síle pomáhají znovu převzít vnitřní léčivou aktivitu.

Léky jsou tedy prospěšné, jelikož chemicky působí na krev a tkaniva. Rovněž elektrické přístroje mohou mít blahodárný vliv. Ani léky, ani elektřina však nejsou schopny chorobu vyléčit. Mohou pouze povzbudit životní sílu či ji opětovně shromáždit v postižené části těla. Zavádění cizích látek, ať už jde o léky či jiné vnější prostředky, je bezdůvodné, můžeme-li bezprostředně využít životní sílu.

Boží zákony vztahující se ke hmotě

Při svědění kůže, zánětech, řezných ranách apod., někdy pomáhají mastičky Když si zlomíte ruku či nohu, nemusíte svou životní sílu zatěžovat, aby znovu spojila polámané kosti, neboť šikovný chirurg (jenž je dítětem Božím a tudíž slouží coby Jeho nástroj, jenž zná zákony hmoty) je znovu srovná do správné polohy. Disponujete-li duchovní silou, schopnou okamžitě vyléčit zlomené kosti, tím lépe. Rozhodně však není vhodné čekat, až jí budete vládnout.

Dietami, masážemi, osteopatickými procedurami, manuální nápravou posunutých obratlů, jógou atd., lze odstranit překážky v nervech a mezi obratli, takže životní síla může znovu volně protékat.

Jak nad životní silou získat vládu

Duchovní léčba je nadřazena všem fyzikálním léčebným způsobům, neboť pracuje s vůlí, představou, vírou, tj. se stavy vědomí, jež působí zevnitř. Tvoří vyšší zdroje, které životní sílu podporují a řídí tak, že dokáže plnit určité úkoly.

Autosugesce a opakování myšlenek, jež disponují léčivou silou, sice životní sílu povzbuzují, nicméně (jak tomu často bývá) přistupujeme-li k dílu čistě mentálně, aniž bychom životní sílu vědomě zapojili, nelze vytvořit kýžené spojení s tělem, a tudíž ne vždy dosáhneme žádaného účinku. Léčba je zaručena až tehdy, použijeme-li k šíření životní síly a k dosažení nadvědomého stavu coby psycho-fyzickou metodu rovněž sílu vůle, víry a rozumu. Člověk v tomto blaženém stavu nahlíží na skutečnost a chápe nerozbornou jednotu hmoty a ducha, v níž neobstojí žádná disharmonie!

V některých technikách jsou obsaženy návody na správné využití vůle, takže člověk může soustavně činnou vibrující životní sílu skrze „ústa Boží“ posílat do každé části těla. Kdo tyto metody používá, zřetelně vnímá vnitřní proud hojivé kosmické vlnové síly.

Edgar Cayce

Z knihy ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult

-koniec-

Pokračovať budeme autorovou ďalšou knihou...


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


Autori: 
Štítky: 
júl 29, 2016 12:43 popoludní

 

 

Top