Obrázok používateľa CEZ OKNO
SMARAGDOVÁ DOSKA V.: Obyvateľ Undalu

Často sníval som o pochovanej Atlantíde, stratenej v dobách, ktoré pohltila tma. Z aeónu na aeón si ty jestvovala v kráse, jas svietil skrze temnotu tmy.

Mocný vládca, všetkému pozemskému vládnuci, Pán Zeme v dni Atlantskom. Kráľ národov, majster múdrosti, Svetlo skrze Suntal, Strážca Cesty, prebýval vo svojom Chráme, Pán Undalu, Svetlo Zeme v dni Atlantskom.

Majster, On, z cyklu mimo nás, žijúci v telách ako jeden z ľudí. Nie ako pozemšťan, On má pôvod iný, Slnko cyklu, nad ľuďmi pokročilý.

Vedz ty, ó človeče, že Majster Horlet, nebol nikdy jedno s deťmi človeka. Ďaleko v čase minulom, keď Atlantída prvý krát nadobudla moc, objavil sa tam jeden s Kľúčom Múdrosti, ukazujúc všetkým cestu Svetla.

Ukázal všetkým ľuďom cestu naplnenia, cestu Svetla, ktorá plynie medzi ľuďmi. Zvíťaziac nad temnotou, vedúc Dušu Človeka nahor k výšinám, ktoré boli v Jednote so Svetlom.

Rozdelil On Kráľovstvá na časti. Bolo ich desať, vládli im deti človeka. Nad ďalším postavil On Chrám, ktorý však nepostavili deti človeka.

Z Éteru vyvolal On jeho substanciu, stvárnenú a vytvorenú silou Ytolanu do foriem, aké On vystaval vo Svojej mysli. Míľu za míľou všetko pokrylo ostrov, kúsok po kúsku to naberalo na sile. Čierne, a predsa nie čierne, ale tmavé ako časopriestor, hlboko v jeho srdci Esencia Svetla. V okamihu Chrám prerástol do bytia, formovaný a tvarovaný Slovom Prebývajúceho, vyvolaný z nehmotného v hmotu.

Vystaval On potom vo vnútri obrovské komory, naplnil ich útvarmi vyvolanými z Éteru, naplnil ich múdrosťou vyvolanou z Jeho mysle.

Nehmotný bol On vo vnútri svojho Chrámu, a predsa bol On stvorený k obrazu človeka. Prebývajúc medzi nimi a predsa nebol z nich, zvláštny a tak odlišný bol On od detí človeka.

Vyvolil si On potom spomedzi ľudí Troch, ktorí sa stali jeho bránou. Vyvolil si On Trojicu z Najvyšších, aby sa stali jeho spojením s Atlantídou. Poslovia, ktorí prinášali jeho radu kráľom detí človeka.

Zrodil On ďalej iných a učil ich múdrosti; tvoril z nich učiteľov detí človeka. Umiestnil ich On na ostrove Undal, aby boli pre ľudí učiteľmi Svetla.

Každý z tých, ktorí boli takto zvolení, musel sa učiť po roku päť a desať. Iba takto mohli porozumieť, a byť Svetlom pre deti človeka. Takto začal jestvovať Chrám, príbytok pre Pána človeka.

Ja, Thoth, som vždy hľadal múdrosť, hľadajúc v temnote a hľadajúc vo Svetle. Dlho vo svojej mladosti šiel som tou cestou, snažiac sa vždy získať novú múdrosť. Až po veľkom snažení, jeden z Troch, mi priniesol Svetlo. Priniesol mi On príkazy Prebývajúceho, povolal ma z temnoty do Svetla. Priviedol ma On pred Prebývajúceho, hlboko v Chráme pred veľký Oheň.

Tam na veľkom tróne, zočil som Prebývajúceho, odetého vo Svetle a žiariaceho ohňom. Pokľakol som pred tou obrovskou múdrosťou, cítiac Svetlo prúdiace mnou vo vlnách. Začul som potom hlas Prebývajúceho: “Ó temnota, vojdi do Svetla. Dlho si hľadal cestu k Svetlu. Každá duša na Zemi, ktorá uvoľní svoje okovy, bude čoskoro oslobodená od otroctva tmy. Z temnoty si povstal vpred, Svetlo tvojho cieľa sa priblížilo. Tu budeš prebývať, ako jedno z mojich detí, strážca záznamov zhromaždených múdrosťou, si nástrojom Svetla odtiaľ. Buď pripravený vykonať to, čo je potrebné, ochranca múdrosti, napriek vekom temnoty, ktoré majú prísť na deti človeka. Ži tu a pi zo všetkej múdrosti. Tajomstvá a mystériá ti budú odhalené.”

Potom som ja odvetil Pánovi Cyklov, hovoriac: “Ó Svetlo, ktoré zostúpilo k ľuďom, daj mi svoju múdrosť, aby som mohol byť učiteľom ľudí. Daj mi zo svojho Svetla, aby som mohol byť slobodný.”

Potom ku mne znovu prehovoril Pán: “Vek za vekom budeš žiť skrze svoju múdrosť. Áno, keď sa cez Atlantídu prevalia vlny oceánu, držiac Svetlo, hoci v temnote skryté, pripravený prísť, kedykoľvek budeš zavolaný. Teraz choď a uč sa väčšej múdrosti. Vyrastaj skrze Svetlo do CELKU Nekonečna.”

Dlho som potom prebýval v Chráme Prebývajúceho, až kým som nakoniec bol Jednotou so Svetlom.

Nasledoval som potom cestu k hviezdnym pláňam, nasledoval som potom cestu ku Svetlu. Hlboko do srdca Zeme nasledoval som cestu, poznávajúc tajomstvá, dole ako aj hore; poznávajúc cestu k Sieňam Amenti; poznávajúc Zákon, ktorý udržiava v rovnováhe svet. Ku skrytým komorám Zeme prenikol som svojou múdrosťou, hlboko cez zemskú kôru, do cesty, veky skrytej pred deťmi človeka. Odhalila sa predo mnou ešte väčšia múdrosť, až kým som nedosiahol nové poznanie: zistil som, že všetko je súčasťou VŠETKÉHO, veľké a ešte väčšie než všetko, čo poznáme. Hľadal som veky srdce Nekonečna. Hlboko a ešte hlbšie nachádzal som ďalšie mystériá.

Teraz, keď sa obzriem späť na veky, viem, že múdrosť je bezhraničná, a vekmi neustále narastá, Jedno s Nekonečnosťou väčšou než všetko.

Svetlo jestvovalo v starovekej Atlantíde. Áno, temnota tiež bola skrytá vo všetkom. Upadali zo Svetla do temnoty, niektorí, ktorí povstali medzi ľuďmi do výšin. Stali sa pyšnými kvôli svojim znalostiam, boli hrdí na svoju pozíciu medzi ľuďmi. Ponorili sa hlboko do zakázaného, otvorili bránu, ktorá viedla dolu. Snažili sa získať stále viac znalostí, ale snažili sa priniesť ich zdola nahor.

Ten, kto zostupuje dolu, musí byť v rovnováhe, inak je spútaný nedostatkom nášho Svetla. Oni potom otvorili svojimi vedomosťami cesty pre človeka zakázané.

Avšak, vo Svojom Chráme, vševidiaci, Prebývajúci, leží vo svojom Agwanti, zatiaľ čo Atlantídou Jeho duša voľne putovala. Videl On Atlanťanov, ako svojou mágiou otvárajú bránu, ktorá by na Zem priniesla veľkú skazu. Rýchlo letela potom Jeho duša naspäť do Jeho tela. Povstal On zo Svojho Agwanti. Povolal On Troch mocných poslov. Vydal im príkazy, a dal zničiť svet.

Hlboko pod kôru Zeme, do Siení Amenti, rýchlo zostúpil Prebývajúci. Zvolal On potom sily Siedmimi Pánmi ovládané; a zmenili rovnováhu Zeme. Potopila sa Atlantída pod tmavými vlnami.

Zničila sa brána, ktorá bola otvorená; zničil sa vchod, ktorý viedol dolu. Všetky ostrovy boli zničené, okrem Undalu, a časti ostrova synov Prebývajúceho. Zachránil ich On, aby boli učiteľmi, Svetlá na ceste pre tých, ktorí mali prísť potom, Svetlá pre menšie deti človeka.

Zavolal On potom mňa, Thotha, pred neho, dal mi príkazy pre všetko, čo by som mal spraviť, hovoriac: “Vezmi ty, ó Thoth, celú svoju múdrosť. Vezmi všetky svoje záznamy. Vezmi celú svoju mágiu. Choď ďalej, zachovávajúc záznamy, až kým po čase narastie medzi ľuďmi Svetlo. Svetlo budeš ty po všetky veky, skryté a predsa nachádzané osvietenými ľuďmi. Nad celou Zemou MY dávame ti moc, si slobodný dať ju alebo odobrať. Zhromaždi teraz synov Atlantídy. Vezmi ich a utečte k ľudu kamenných jaskýň. Utečte do krajiny Detí z Khému.”

Potom som ja zhromaždil synov Atlantídy. Do kozmickej lode som priniesol všetky svoje záznamy potopenej Atlantídy. Zhromaždil som všetky svoje sily, mnohé nástroje mocnej mágie.

Potom sme sa zdvihli na krídlach rána. Vzniesli sme sa vysoko nad Chrám, zanechajúc za sebou troch a Prebývajúceho, hlboko v Sieňach pod Chrámom. Dolu pod vlnami sa potopil veľký Chrám, uzavrúc cestu k Pánom Cyklov. Ale predsa vždy tomu, kto má poznanie, otvorená bude cesta k Amenti.

Rýchlo sme potom leteli na krídlach rána, leteli sme do krajiny detí z Khému. Tam svojou mocou, premohol som ich a vládol som im. Pozdvihol som ich k Svetlu, deti Khému.

Hlboko pod skalami, pochoval som svoju vesmírnu loď, čakajúc na dobu, kedy človek bude môcť byť slobodný. Nad vesmírnou loďou vztýčil som znak v tvare leva, a predsa ako človeka. Tam pod obrazom odpočíva moja vesmírna loď, aby bola zrodená, keď to bude potrebné.

Vedz ty, ó človeče, že v ďalekej budúcnosti prídu z hĺbky narušitelia. Potom sa prebuď, ty, kto máš múdrosť. Zroď moju loď a ľahko ich premôžeš.

Hlboko pod obrazom leží moje tajomstvo. Hľadaj a nájdi v pyramíde, ktorú som postavil. Každé k tomu druhému je Podstatou; každé je bránou, ktorá vedie do Života. Nasleduj Kľúč, ktorý za sebou zanechávam. Hľadaj a vchod do Života bude tvoj. Hľadaj v mojej pyramíde, hlboko v chodbe, ktorá sa končí v stene. Použi Kľúč Siedmich a cesta sa ti otvorí.

Teraz som ti dal svoju múdrosť. Teraz som ti dal svoju cestu. Nasleduj tú cestu. Rozrieš moje tajomstvá. Ukázal som ti cestu.

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet5.html

© 2012 www.cez-okno.net

Preklad: PH

Korektúry: Sokol, PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/egypt-odhalenie


december 22, 2012 18:35 popoludní

 

 

Top