Obrázok používateľa CEZ OKNO
Einstein - nenapraviteľný plagiátor

Meno "Einstein" prebúdza v mysli obraz dobromyseľného génia, ktorý zrevolucionalizoval naše koncepty vesmírneho priestoru, času, energie, hmoty a pohybu. Časopis Time menoval Alberta Einsteina za "osobu storočia". Dokonca v anglickom jazyku sa dnes už slovo "einstein" používa ako synonymum výnimočnej brilantnosti. Mnohí Einsteina dokonca pokladajú za najvýnimočnejšiu myseľ v ľudských dejinách. Taký je všeobecne rozšírený obraz, ktorý ešte väčšmi umocňujú učebnice, médiá a hrdinom sa klaňajúci fyzici a historici. Ale keď sa človek začíta do vedeckej literatúry, napísanej jeho súčasníkmi, začne sa vynárať úplne iný obraz: že v skutočnosti išlo o iracionálneho plagiátora, ktorý si manipuláciou prisvojil kredit za ich dielo.Einstein je hádam najznámejší teóriou relativity, publikovanou v roku 1905 v nemeckom fyzikálnom časopise "Annalen der Physik". V tom pojednaní neboli vtedy uvedené žiadne zdroje, z ktorých by bol autor vychádzal, čo Einsteinovho priateľa Maxa Borna, nositeľa Nobelovej ceny, veľmi znepokojovalo: "Prekvapujúce je, že v ňom nie žiadna zmienka o predchádzajúcej literatúre", konštatoval v roku 1955 pred poslucháčstvom medzinárodnej konferencie o relativite v Berne. "Máte dojem, že ide o čosi celkom nové. Lenže to vôbec nie je pravda, ako som sa pokúsil vysvetliť."

I keď v Einsteinovom článku z roku 1905 neboli uvedené zdroje, veľmi pripomínal teoretické pojednanie Hendrika Lorentza z predchádzajúceho roku, na čo verejne poukázal Walter Kaufmann a Max Planck: že Einstein len poskytol metafyzickú re-interpretáciu a zovšeobecnil Lorentzovu vedeckú teóriu - pritom takú metafyzickú re-interpretáciu a zovšeobecnenie, ktoré už prv publikoval Henri Poincaré.

Ako poukázal Charles Nordmann, astronóm parížskeho observatória: "To treba v skutočnosti pripísať Henri Poincarému - veľkolepému Francúzovi, ktorého smrť zanechala prázdnotu, čo nikdy nebude zaplnená - ktorý ako prvý veľmi zreteľne a odvážne dokázal, že čas a priestor, ako ich poznáme, môže byť len relatívny. Je na mieste, aby sme spomenuli pár citátov z jeho diela. Tie dokážu, že kredit za väčšinu vecí, ktoré sa momentálne pripisujú Einsteinovi, patrí vlastne Poincarému."

Einstein uznal tento fakt, ale ospravedlňoval svoje plagiátorstvo v časopise "Annalen der Physik" veľmi gavalierskym spôsobom: "Tak sa mi zdá, že v tejto oblasti je prirodzené, že záležitosť už čiastočne vyriešili iní autori. Napriek tomu však, keďže tie záležitosti sú tu predstavené z úplne nového pohľadu, ja som presvedčený, že mám právo vynechať podrobný zoznam použitej literatúry a to tým väčšmi, že nevyriešené záležitosti aj tak vyriešia iní autori, čo sa už udialo v prípade môjho prvé diela o princípe relativity vďaka chvályhodnému úsiliu pána Plancka a Kaufmanna."

Einstein bol v roku 1916 nútený uznať, že plagiarizoval prácu Davida Hilberta z roku 1915. Paul Gerber vyriešil problém s perihelionom (bod obežnej dráhy, kedy sa planéta nachádza najbližšie k slnku) Merkúra v roku 1898. Fyzik Ernst Gehrcke prednášal o teórii relativity v hale berlínskej filharmónie 24. augusta 1920 a verejne konfrontoval Einsteina, ktorý sedel medzi poslucháčmi, že odcudzil Lorentzov matematický formalizmus špeciálnej teórie relativity, Palagyiho koncepty priestor-čas, Varicaksovu ne-euklidovskú geometriu a takisto ho obvinil z plagiarizmu matematického riešenia problému periheliona planéty Merkúr, s ktorým prišiel už predtým Gerber. Gehrcke to hovoril Einsteinovi rovno do tváre a poslucháčom povedal, že cisár nemá šaty.

Einstein na toto takto reagoval v berlínskych "Tageblatt und Handels-Zeitung" 27, augusta 1920: "...Gerber, ktorý prišiel so správnou formulou periheliona planéty Merkúr skôr než ja. Odborníci nielenže sa zhodujú v tom, že Gerberove dôvodenia sú nesprávne, ale k spomínanej formule nemožno dospieť spôsobom, aký predstavuje Gerber. Preto je dielo pána Gerbera absolútne nepoužiteľné - neúspešný a chybný teoretický pokus. Ja tvrdím, že teória relativity poskytuje po prvýkrát skutočné vysvetlenie periheliona planéty Merkúr. Pôvodne som Gerberove dielo nespomenul preto, lebo som ho v tom čase nepoznal a keby som aj o ňom bol vedel, nemal by som dôvod ho spomenúť."

V fyzikálnej komunite je fakt, že Einstein bol plagiátor, dobre známy. Ale čo sa natoľko všeobecne nevie je to, že zdroje, ktorí Einstein papagájoval, boli tiež zväčša nepôvodné. V roku 1919 britský matematik a fyzik Harry Baterman, ktorý emigroval do Spojených štátov, sa v článku vo filozofickom časopise márne snažil presvedčiť, aby uznali jeho prácu. "Nedávny článok dr. Silbersteina o teórii relativity bez hypotézy o rovnovážnosti ma povzbudil predstaviť môj názor na túto tému", napísal Baterman. "Myslím, že mám právo toto urobiť, keďže moja práca na túto tému bola publikovaná ešte pred Einsteinom a Kottlerom, ale, ako sa zdá, tí dvaja si ju nevšimli."

Ja vo svojej knihe dokumentujem Einsteinovo plagiátorstvo, pokiaľ ide o teóriu relativity. Popisujem jeho metódu manipulovania, aby on dostal kredit a nie jeho súčasníci, ďalej opätovné vydania kníh, z ktorých opisoval a takisto demonštrujem, že nijako nemohol dospieť k takým záverom bez toho, aby nepoznal práce, ktoré kopíroval, ale zdroj pritom nikdy neuvádzal.

Mnohé citáty z opätovne publikovaných prác Einsteinových súčasníkov dokazujú, že títo si boli dobre vedomí jeho plagiátorstva. Porovnanie Einsteinom použitých slov s citátmi z prác tých, ktorí mu predchádzali dokazuje, že sú takmer totožné. Takisto sú tu hodnoverné dôkazy, že Einstein plagiarizoval prácu svojej prvej manželky Milevy Maricovej a že tá zase plagiarizovala iných...

Christopher Jon Bjerknes, Canberra Times

(krátené)

Zdroje:
http://canberra.yourguide.com.au/detail.asp?story_id=179892=2002&m=9&cla...
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=5236


Prevzaté z: prop.sk

Sekcie: 
december 07, 2008 19:55 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymseptember 21, 2012 23:05 popoludní

  Komentár: 

  Einstein je pre fyzikov ako encyklopédia, neprináša nič nové.
  Len keby tá encyklopédia bola len obyčajným plagiátorstvom jedného autora, bolo to však asi horšie.

 2. Obrázok používateľa Anonymný
  Anonymnýjún 09, 2019 21:48 popoludní

  Komentár: 

  takúto "diskusiu" si môžeš ...

 

 

Top