Obrázok používateľa CEZ OKNO
Vyloučeno z kodaňské agendy: techniky modifikace prostředí (ENMOD) a klimatické změny

Výraz „techniky modifikace prostředí“ znamená jakoukoliv techniku změny – prostřednictvím vědomé manipulace přírodních procesů – dynamiky, skladby nebo struktury Země, včetně její flóry a fauny, litosféry, hydrosféry a atmosféry, či vnějšího vesmíru. (Konvence o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského využití technik modifikace prostředí, OSN, Ženeva: 18. května 1977)

Manipulování s klimatem kvůli vojenskému využití

„Válčení prostřednictvím prostředí je definováno jako záměrná modifikace nebo manipulace přirozené ekologie, jako klimatu a počasí, pozemských systémů, jako ionosféra, magnetosféra, systém tektonických desek, nebo vyvolávání seizmických událostí a fyzická destrukce geofyzikálních aspektů nebo populace místa zamýšleného cíle, jako součást strategické nebo taktické války.“ (Eco News)

„(Modifikace počasí) nabízí válečníkovi široké spektrum možných voleb s cílem porazit nebo přinutit nepřítele… Modifikace počasí se stane součástí domácí a mezinárodní bezpečnosti a může být prováděna jednostranně… Může obsahovat ofenzivní a defenzivní aplikace, a lze ji dokonce použít pro účely zastrašení/odstrašení. Schopnost vytvářet srážky, mlhu a bouřky na zemi, nebo modifikovat vesmírné počasí… a tvorba umělého počasí jsou vše součásti integrované sady (vojenských) technologií.“ (Dokument amerického letectva AF 2025, konečná zpráva)

Světoví vůdci se setkávají v prosinci 2009 v Kodani s cílem dosáhnout dohody o globálním oteplování. Debata o klimatických změnách se zaměřuje na dopady emisí skleníkových plynů a na opatření na snížení člověkem vytvořených emisí CO2 podle Kjótského protokolu.

Podkladovým konsensem je, že emise skleníkových plynů představují jedinou příčinu nestability klimatu. Ani vlády, ani zelené akční skupiny nevznesly otázku „válčení prostřednictvím počasí“ nebo „technik modifikace prostředí (ENMOD)“ pro vojenské účely. I přes velké množství vědeckých znalostí byla problematika klimatických manipulací pro vojenské účely z agendy OSN týkající se změny počasí vyloučena.

John von Neumann na vrcholku studené války (1955) poznamenal, s děsivou prozíravostí:

   „Zásahy do atmosférických a klimatických záležitostí… nabudou měřítka, které si lze v současnosti obtížně představit… To spojí záležitosti každé země se záležitostmi všech ostatních, naprosto ve všem, více, než by dokázala hrozba jaderné nebo jakékoliv jiné války.“ (Citace z článku Spencer Weart: Válčení prostřednictvím prostředí: Plány modifikace klimatu, Global Research, 5. prosince 2009).

V r. 1977 byla Valným shromážděním OSN ratifikována mezinárodní konvence, která zakazovala „vojenské nebo jiné nepřátelské využití technik modifikace prostředí, které mají široký, dlouhodobý nebo závažný dopad“. (AP, 18. května 1977). Jak USA, tak Sovětský svaz byly signatáři této konvence.

   Vedeni zájmy upevnění míru, … a snahou ochránit lidstvo před použitím nových prostředků válčení, (…) uznáváme, že vojenské … využití takových technik modifikace prostředí by mohlo mít na blaho lidstva extrémně závažné dopady. Přejeme si účinně zakázat vojenské … využití technik modifikace prostředí, abychom eliminovali nebezpečí ve vztahu k lidstvu … a potvrzujeme svoji ochotu pracovat na dosažení tohoto cíle. (…) Každá signatářská země této konvence se zavazuje, že ve vojenství nepoužije … využití technik modifikace prostředí, které mají široký, dlouhodobý nebo závažný dopad, jako prostředky destrukce, poškozování nebo zraňování jakékoliv jiné signatářské země. (Konvence o zákazu vojenského nebo jiného nepřátelského využití technik modifikace prostředí, OSN, Ženeva, 18. května 1977. Vstoupila v platnost: 5. října 1978, viz úplný text Konvence v příloze)

Tato konvence definovala „techniky modifikace prostředí“ jako jakékoliv techniky změny – prostřednictvím vědomé manipulace přírodních procesů – dynamiky, skladby nebo struktury Země, včetně její flóry a fauny, litosféry, hydrosféry a atmosféry nebo vnějšího vesmíru. (Zákaz modifikace prostředí je poctivě dodržován, prohlašují účastnické země, UN Chronicle, července 1984, ročník 21, str. 27)

Podstata Konvence z r. 1977 byla opětovně stvrzena velmi všeobecně v Rámcové konvenci o klimatických změnách (UNFCCC), podepsané na summitu Země v Rio de Janeiro v r. 1992:

   „Státy mají, v souladu s chartou OSN a principy mezinárodního práva, odpovědnost za zajištění, že aktivity v rámci jejich jurisdikce nebo kontroly nebudou poškozovat prostředí jiných států nebo oblasti mimo rámec národní jurisdikce.“ (Rámcová konvence OSN o klimatických změnách, New York, 1992)

Po summitu Země v r. 1992 nebyla problematika vojenského využití klimatických změn na následných summitech o klimatických změnách a akcích pod záštitou UNFCCC již nikdy zmíněna. Tato problematika byla vymazána, zapomenuta. Není součástí debaty o klimatických změnách.

V únoru 1998 nicméně Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční záležitosti, bezpečnost a obrannou politiku uspořádal v Bruselu veřejné slyšení o v USA se nacházejícím zařízení válčení prostřednictvím počasí, vyvinutém v rámci programu HAARP.

Výbor předložil Evropskému parlamentu „návrh rezoluce“:

   „Týká se HAARPu. (Vysokofrekvenční aktivní výzkumný program aurory se základnou na Aljašce)… S ohledem na jeho dalekosáhlé dopady na prostředí představuje globální znepokojení a vyzýváme, aby jeho zákonné, ekologické a etické důsledky byly přezkoumány mezinárodním nezávislým tělesem…; (Výbor) lituje opakovaného odmítání vlády Spojených států… vypovídat na veřejném slyšení… ohledně rizik programu HAARP pro prostředí a veřejnost.“ (Evropský parlament, Výbor pro zahraniční záležitosti, bezpečnost a obrannou politiku, Brusel, dokument č. A4-0005/99, 14. ledna 1999).

Žádost výboru vytvořit „zelený dokument“ o „dopadech vojenských aktivit na prostředí“ byla nicméně s lehkostí odmítnuta, na základě toho, že Evropská komise neměla potřebnou jurisdikci vrtat se ve „spojitostech mezi prostředím a obranou“. Brusel se úzkostlivě vyhýbal střetu s Washingtonem. (Viz European Report, 3. února 1999)

V r. 2007 Daily Express oznámil – po uvolnění a odtajnění britských vládních dokumentů z Národního archivu – že:

   „(Odtajněné) dokumenty odhalují, že jak USA, které v této oblasti vedou, tak Sovětský svaz měly tajné vojenské programy s cílem kontrolovat globální klima. „Do roku 2025 budou Spojené státy vlastnit počasí,“ chvástal se údajně jeden vědec.“

...

   Tato tvrzení jsou skeptiky zavrhována jako divoké konspirační teorie a věci z filmů s Jamesem Bondem, ale existuje stále více důkazů, že hranice mezi science fiction a fakty se stávají stále více nezřetelnějšími. Američané nyní připouští, že během pěti let vietnamské války investovali 112 milionů do „zasívání mraků“ – vědomého vytváření silných dešťů, aby spláchly úrodu nepřátel a zničily zásobovací cesty Ho-či-minovy stezky, v rámci operace pod kódovým označením projekt Pepek námořník.

   Tvrdí se, že srážky se v cílových oblastech zvýšily o třetinu, a zbraň manipulace počasím byla úspěchem. V té době představitelé tvrdili, že tato oblast má sklony k silným dešťům. (Válka prostřednictvím počasí?, Daily Express, 16. července 2007).

Možnost manipulace klimatu a prostředí jako součást vojenské agendy, zatímco byla oficiálním vládními dokumenty a americkou armádou formálně uznána, nebyla nikdy považována v rámci debaty o klimatu za relevantní. Vojenští analytici jsou u této záležitosti němí. Meteorologové tuto záležitost neprošetřují, a ochránci prostředí jsou zaslepení globálním oteplováním a Kjótským protokolem.

Program HAARP

Vysokofrekvenční aktivní výzkumný program aurory (HAARP) se základnou v Gakona na Aljašce existuje od r. 1992. Je součástí nové generace sofistikovaných zbraňových systémů v rámci americké Strategické obranné iniciativy (SDI). Provozován ředitelstvím výzkumné laboratoře vojenského letectva pro kosmické prostředky představuje HAARP systém výkonných antén schopných vytvořit „kontrolované lokální modifikace ionosféry“ (horní vrstvy atmosféry).

HAARP byl prezentován veřejnosti jako program vědeckého a akademického výzkumu. Dokumenty amerických ozbrojených sil zdá se nicméně naznačují, že hlavním cílem HAARPu je „využít ionosféry pro cíle ministerstva obrany“. (Viz Michel Chossudovsky, Poslední zbraň hromadného ničení: „Vlastnictví počasí“ pro vojenské účely, Global Research, 27. září 2004).

Bez toho, že by se explicitně zmiňovala o programu HAARP, studie amerického letectva poukazuje na využití „vyvolaných ionosférických modifikací“ jako prostředku měnění vzorů počasí, jakož i narušení nepřátelské komunikace a radarů. (Tamtéž)

HAARP je také schopen vyvolat energetické výpadky a narušit elektrické rozvodné systémy celých oblastí:

   „Rosalie Bertell, prezidentka Mezinárodního institutu pro veřejné zdraví, říká, že HAARP funguje jako „gigantický ohřívač, který může způsobit velké poruchy v ionosféře, a vytvářet nejen díry, ale dlouhé trhliny v ochranné vrstvě, která zabraňuje smrtící radiaci bombardovat planetu“.“

   Fyzik dr. Bernard Eastlund ho nazval „největším ionosférickým ohřívačem všech dob“. HAARP je americkým letectvem prezentován jako výzkumný program, ale vojenské dokumenty potvrzují, že jeho hlavním cílem je „vyvolávat ionosférické modifikace“ s cílem změnit vzory počasí a narušit komunikaci a radary.

   Podle zprávy ruské státní Dumy: „USA plánují provést v rámci programu HAARP experimenty v širokém rozsahu a vytvořit zbraně schopné zničit rádiové komunikační spojení a zařízení instalovaná na kosmických lodích a raketách, vyvolat závažné nehody v elektrických rozvodných sítích a na ropovodech a plynovodech, a majících negativní dopad na duševní zdraví celých regionů.“

   Manipulace počasí je zbraní preventivního útoku par excellence. Může být namířena na nepřátelské země nebo „spřátelené země“ bez jejich povědomí, použita na destabilizaci ekonomiky, ekosystémů a zemědělství. Může také vyvolat zmatek na finančních a komoditních trzích. Narušení zemědělství vytvoří větší závislost na potravinové pomoci a dováženém obilí z USA a dalších západních zemí. (Michel Chossudovsky, Válčení prostřednictvím počasí: Pozor na experimenty americké armády s klimatickými zbraněmi, The Ecologist, prosinec 2007)

Analýza výroků pocházejících z amerického letectva ukazuje na nemyslitelné: na tajnou manipulaci vzorů počasí, komunikačních systémů a elektrické rozvodné sítě, jako zbraň globální války, umožňující USA narušit a ovládnout celé regiony světa. Podle oficiální zprávy amerického letectva:

   „Modifikace počasí nabízí válečníkovi široké spektrum možných voleb s cílem porazit nebo přinutit nepřítele… Ve Spojených státech se modifikace počasí pravděpodobně stane součástí národní bezpečnostní politiky, jak v domácích, tak mezinárodních aplikacích. Naše vláda bude takovou politiku používat, v závislosti na svých zájmech, na různých úrovních.“ (Americké letectvo. Air University of the US Air Force, AF 2025, konečná zpráva, http://www.au.af.mil/au/2025/)

Kodaň CO15

Manipulace počasí pro vojenské využití je potenciálně mnohem větší hrozbou pro lidstvo, než emise CO2.

Proč byla vyloučena z debaty v rámci COP15, když Konvence OSN z r. 1977 uvádí zcela jasně, že „vojenské nebo jakékoliv jiné nepřátelské využití takových technik by mohlo mít dopady, které jsou extrémně škodlivé pro blaho lidstva“? (Konvence o zákazu vojenského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského využití technik modifikace prostředí, OSN, Ženeva, 1977).

Proč to zastírání?

Proč nejsou techniky modifikace prostředí (ENMOD) probírány občanskou společností a organizacemi zelených pod záštitou Alternativního fóra KlimaForum09?

Michel Chossudovsky
Článek Excluded from the Copenhagen Agenda: Environmental Modification Techniques (ENMOD) and Climate Change vyšel na serveru globalresearch.ca 5. prosince. Překlad L. Janda

Zdroj: Zvědavec.org

Sekcie: 
december 10, 2009 00:52 dopoludnia

 

 

Top