Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elegantní Bůh: 7. Kvazibytosti

Přestože se víceméně snažím vyhýbat příliš detailním popisům a zaměřuji svoji pozornost spíše na vzájemné souvislosti, takže ani v této kapitole nenajdete popis jednotlivých druhů bytostí, chtěl bych přece jen věnovat pozornost určitému druhu bytostí. Jedná se o druh bytostí, které ke škodě věci nejsou jako takové vůbec vnímány, což má pak za následek nepochopení určitých jevů.

Pro přesnost je nutno konstatovat, že spíše než zařazení jako druh bytostí je vhodnější pro tento fenomén označení kvazibytosti. Vzhledem k tomu, že se však jedná o poměrně významný fenomén, jehož pochopení ovlivňuje i pochopení jevů naší společnosti, pokusím se o jeho přibližný popis.

Tyto kvazibytosti vznikají jako myšlenkové útvary v astrálním a jemu podobných světech. Jedná se o myšlenkové útvary, které po svém vzniku žijí svým relativně samostatným životem. Tyto myšlenkové útvary by se daly popsat jako určité „ideje“ a používá se pro ně i výraz egregor. Řadí se sem například všechny -ismy, které si získaly podporu významné části lidí (pro názornost jde v tomto případě o vědomé zúžení pouze na lidstvo). Příkladů je mnoho. Uvedu jen ty nejtypičtější – buddhismus, hinduismus, křesťanství, islám, ale i nacismus, fašismus, komunismus, socialismus, kapitalismus.

Rozdíl mezi kvazibytostí – egregorem jako je například katolický nebo materialistický egregor a Bytostí, tak jak je popsána v této knížce je ten, že kvazibytost je ve své existenci zcela závislá na ostatních Bytostech ve všech jejich formách, které ji živí energií a pokud ji přestanou posílat, tato bytost zaniká. Kdežto Bytost ve své prapodstatě nemůže zaniknout, je věčná.

Tyto kvazibytosti jsou stvořeny a udržovány při existenci energií, kterou jim věnují bytosti (v našem případě lidé). Na konkrétním případě této knížky by se dalo říci, že se snaží vytvořit podmínky pro to, aby více lidí předávalo energii kvazibytosti s označením „mentalismus“.

Právě to, co je známo pouze úzkému okruhu lidí je skutečnost, že tyto myšlenkové útvary po svém stvoření již nadále žijí relativně samostatným životem jako kvazibytosti a snaží se svým „energeticko informačním polem“ vytvářet takové podmínky, aby stále více bytostí jim předávalo stále více energie.

Čím je kvazibytost silnější (čím více bytostí jí posílá energii), tím větší má „energeticko informační pole“ a zpětně tím silněji působí na ostatní bytosti. To vysvětluje, proč tak často již dávno neudržitelné myšlenky přijímá po tak dlouhou dobu neuvěřitelné množství lidí.

Netýká se to pouze dogmatických náboženských představ (jako například, že Země je střed Vesmíru), ale i dogmatického materialismu. Vzpomeňme již slavné výroky vědeckých koncilů typu: „Z nebe kameny nemohou padat, protože tam žádné nejsou“ apod.

I v současné době kvazibytost, které bychom při určité dávce nadsázky mohli dát jméno „Karteziánsko-newtonovské paradigma (KNP)“ usilovně bojuje o svůj „život“. Nemá již tak silné prostředky, jako bylo upalování odpůrců ve středověku, ale i zesměšnění nebo znemožnění pracovní či vědecké kariéry je silný prostředek proti „nevěřícím“. Kvazibytosti bojují tím zoufaleji, čím více cítí, že se blíží jejich konec.

V raném novověku začala katolická církev ztrácet částečně půdu pod nohama a astrální bytost jakožto katolický egregor začala slábnout, protože se oslabil přísun energie tím, jak ubylo věřících, kteří jí denně posílali energii.

Vznik inkvizice a její činnost byla pouze logickým vyústěním snahy této kvazibytosti zachovat přísun energie, protože již od pradávna oběť, a lidská oběť zejména, byla nejúčinnějším způsobem jak doplnit energii.

Obdobně i dnes, kdy bytost – egregor „KNP“ začíná slábnout, vzniká novodobá inkvizice – kluby skeptiků, kteří bojují za čistotu té „správné pravdy“ a hlavně proti všemu odlišnému od té „správné pravdy“. Před třiceti lety to nebylo zapotřebí, to byla kvazibytost „KNP“ ještě na vrcholu sil.

Ještě štěstí, že už nemají ty pravomoci, které měla církevní inkvizice. Bůh ví, co by s námi jinověrci bylo. Když mám příležitost občas vidět v televizi, s jakou nenávistí se snaží potřít lidi s jinými názory, jímá mě hrůza, jak by to vypadalo, kdyby tito lidé měli moc.

Existence kvazibytostí také dovoluje lépe pochopit tvrzení klasika, že ke změně paradigmatu nedochází tím, že současná generace vědců změní myšlení, ale tím, že vymře a přijde generace nová.

Povědomí lidstva o těchto kvazibytostech a mechanismu jejich vzniku, existence a zániku se odráží v mnoha mýtech a pohádkách, kde určitá negativní idea je personifikovaná konkrétní bytostí (čarodějem, čarodějnicí, zlou vílou, králem či královnou temnoty apod.).

Vítězství nad touto negativní bytostí je většinou dosahováno tím, že lidé přestanou věnovat svoji pozornost (energii) negativní ideji a negativní bytost tím ztrácí síly, až umírá či mizí. Jako i v mnoha dalších oblastech jsou mýty a pohádky blíže skutečnosti než soudobá věda.

Miroslav Zelenka

Bližší informace o možnostech nákupu knihy je možno získat na adrese www.miroslav-zelenka.cz


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Výber MIROSLAV-ZELENKA.cz
http://www.cez-okno.net/rubrika/vyber-miroslav-zelenkacz


Štítky: 
máj 19, 2014 13:24 popoludní

 

 

Top