Obrázok používateľa CEZ OKNO
Éter - prostredník medzi duchom a hmotou (+KLIP "Cloudbusting" Kate Bush)

Veľa kultúr pozná pojmy ktorými popisuje univerzálnu životnú energiu. Čchi v Číne, prána v Indii, pneuma v Grécku, guruwari u aborigénov, mana v Polynézii, viril, ód, orgon, éter... to je stále len jedna sila ktorá prestupuje všetko a tvorí základ spojenia ducha a hmoty. Dlhú dobu boli tieto slová v európskej vede synonymom pre tmárske alebo nevedecké témy. Vždy sa však našli ľudia, ktorí sa nezľakli perzekúcie zo strany oficiálnej vedy a skúmali éter a jeho vlastnosti naďalej. Dokonca aj Albert Einstein v svojej reči "Éter a teória relativity" ktorú predniesol na Ríšskej univerzite v Leidenu 5. 5. 1920, sa pokúsil vrátiť éteru miesto vo fyzikálnych modeloch. Prednášku ukončil slovami: "Podľa všeobecnej teórie relativity je priestor bez éteru nemysliteľný."

Medzi dlhodobo najviac zatracovanými lekármi, často pokladaný za šarlatána je Franz Anton Mesmer. Najskôr sa zaoberal liečením za pomoci magnetov, no neskôr zistil, že podobné výsledky sa dajú dosiahnuť aj rukami lekára. Na tomto základe postavil teóriu živočíšneho magnetizmu. Zo svojich pozorovaní odvodil nasledovné hypotézy: "1. existuje jediná sila, ktorá zahrňuje a preniká celým vesmírom. 2. Každá nemoc je dôsledkom nerovnováhy tejto sily. 3. Liečiť znamená obnovovať túto rovnováhu." Popísal vlastnosti éteru - napríklad jeho účinky na veľké vzdialenosti, odrážanie sa v zrkadle, pohyb spolu so zvukom, ovplyvňovanie éteru vôľou ľudí. Jeho súčasníkom bol Carl Reichenbach, prírodovedec ktorý za pomoci mnohých pokusov zistil, že éter (nazýval ho ód) je v temnej miestnosti viditeľný vo forme žiarenia v rôznych farbách, že sa dá sústreďovať lupou, ovplyvňovať pomocou kryštálov a ukladať vo vode.

Wilhelm Reich bol psychoanalytik, ktorý sa svojimi výskumami a pokusmi stal nepriateľom americkej vlády. Skončil smrťou v blázinci a jeho nasledovníci tvrdia, že bol odstránený prostredníctvom FBI. Čo objavil? Freudovské libido nepokladal len za myšlienkový koncept, ale za reálnu energiu. Pokusmi na jednobunečných organizmoch zistil, že ich neustálym dráždením na čoraz dlhšiu dobu strnú, až nakoniec prepadnú do úplnej strnulosti. Pokladal to za základný zákon života, a pri rozšírení to podľa neho znamená, že životná energia, preteká všetkým živým pokiaľ jej v tom nezabráni násilný fyzický alebo psychický akt. A rovnako ako pri jednobunečných organizmoch aj pri ľuďoch opakovaným prerušovaním prúdu životnej energie dochádza k strnulosti a nakoniec k smrti. Túto strnulosť nazval Reich opancierovanie, a zistil že je tvorená určitou formou energie, ktorú nazval smrtiaci "deadly" orgon v skratke dor. Tak ako je orgon silou života, dor je silou smrti. Pravdepodobne kvôli svojim pokusom s dor sa stal v USA personou non grata.

Reichovo ponímanie je v súlade s čínskym konceptom "čchi" ako priaznivej a "ša" ako škodlivej energie. Kruh sa uzatvára a my sme pri v súčasnosti populárnej čínskej metóde usporiadania priestoru feng-šuej. Pravidlá feng-šuej dobre vystihujú správanie sa éteru v priestore a môžu pomôcť formulovať hlavné zákony popisujúce vlastnosti éteru.

Prvý zákon hovorí, že existuje len jedno čchi. Ako sa to má ku koncepcii dor a orgon? Podobne ako keď začneme človeka popisovať podľa pohlavia, veku, rasy. To znamená, že jediná čchi môže nadobúdať rôzne kvality a je iba otázkou rozlíšenia koľko jej prejavov budeme potrebovať prakticky popisovať.

Jeden z najzávažnejších je zákon orgonomického potenciálu. Tento zákon je doplnkovým zákonom k termodynamickému zákonu entropie. Zákon entropie v hovorí, že energia v akejkoľvek forme sa pohybuje z miest alebo stavov s vyšším potenciálom na miesta alebo stavy s nižším potenciálom. Ako príklad môže slúžiť voda tečúca z kopca alebo fakt, že horúce teleso sa neohrieva samovoľne ďalej ale chladne. Éter pracuje opačne. Tam kde je mnoho éteru, tam sa ho sťahuje ešte viacej. Platí to dovtedy kým je éter voľný, akonáhle sa éter naviaže na hmotu, začne jej prostredníctvom účinkovať zákon entropie. Keby platil iba zákon orgonomického potenciálu, tak by sa všetok éter vo svete nakoniec zhromaždil na jednom mieste čo by sa rovnalo zániku sveta, rovnako ako výlučná platnosť zákona entropie by viedla k tepelnej smrti vesmíru.

Éter a voda sa navzájom priťahujú. Reich vypozoroval, že v atmosfére sa vytvárajú zhluky silným nasávaním éteru na miesta jeho vyššieho potenciálu. Tieto miesta priťahujú vodu, kde postupne vzniká v spolupráci s ďalšími procesmi množstvo naakumulovanej vody. Nakoniec začne prevažovať zákon entropie a nárastom potenciálu mraky vypršia, čím sa hromadenie éteru vyrovnáva. Vo feng-šuej táto vlastnosť vedie k budovaniu rybníčku pred vchodom do domu, ktorý hromadí čchi a prináša do domu šťastie a blahobyt. Táto istá zákonitosť vedie k varovaniu aby sa rybníčky alebo stojaté vody nikdy nestavali pri nemocniciach alebo domoch smútku, pretože tam sa v zvýšenej miere môže akumulovať práve dor.

Podobné vlastnosti ako voda má aj kremeň. Je to zásobník ktorý éter pomaly a rovnomerne uvoľňuje. Reich spomína tzv. melanorový efekt tj. že horniny ktoré obsahujú kremeň v prípade že sa nabili dor v jeho okolí sčernejú. Pozitívnym využitím tohto efektu sú takzvané "brúsne kamene". Sú to zväčša pieskovce z ktorých boli postavené kostoly alebo megalitické objekty. Ľudia už dávnejšie zistili, že kremenná múčka ktorá vznikne ich obrusovaním má liečivé účinky. Evidenciou o takýchto praktikách sú hlboké vyškriabané brázdy na stenách kostolov v Nemecku. Napríklad naškriabaná múčka z Quedlinburgu sa priamo prehĺtala alebo natierala ako masť aby cielene pomáhala pri určitých chorobách. Ěter uložený v kremeni tu slúžil ako nosné médium pre prenos informácií ktoré spôsobujú liečivý efekt. Na tomto princípe pravdepodobne fungujú aj homeopatické lieky, kde dochádza k naočkovaniu informácie prostredníctvom éteru na hmotu a jej následnému uvoľneniu na éterickom nosiči vo "vodnom" prostredí tela. Homeopatické liečenie sa nepoužíva len pri liečení ľudí alebo zvierat. Roland Plocher ožarovaním orgonickou energiou nabíja kremennú múčku ktorú potom s veľkým úspechom používa na ekologickú harmonizáciu poškodených vodných tokov. Okrem kremeňa, prípadne kremíku sa éter veľmi dobre viaže na jadeit - odveký kameň šťastia v Číne.

Iný materiál známy svojou schopnosťou viazať éter je drevo. Niektoré prírodné národy doteraz sťahujú za pomoci drevenej paličky z tela nemocného smrtiaci éter. Sú známe praktiky polynézskych šamanov, ktorí nabíjajú drevené palice éterom a potom ich používajú na zneškodnenie súpera náhlym uvoľnením smrtiaceho éteru. Takáto prax sa odráža doteraz v rozprávkach európskych národov, kde černokňažníci, čarodeji a mágovia sa dajú identifikovať podľa neodmysliteľnej čarodejníckej paličky alebo dokonca veľkej palice. Čarodejnícke klobúky môžu mať súvislosť s ďalšou vlastnosťou éteru, a to že ho ovplyvňuje tvar. Záhady pyramíd môžu súvisieť s vlastnosťou éteru prúdiť pozdĺž dlhých línií a zhromažďovať sa na ich koncoch. Vzájomná príťažlivosť éteru a vody môže vysvetľovať presun vody mimo objekt pyramídy a jej schopnosť mumifikovať - vysúšať objekty vo svojom vnútri. Vlastnosť dlhých línií viesť éter a zhromažďovať ho na ich konci je vo feng-šuej vyjadrená pravidlom, že budovy sa nemajú stavať na konci dlhých ulíc, lebo tam do nich udiera ša. Reich prišiel s hypotézou že za pomoci dlhých línií by mohlo byť možné sťahovať orgon z atmosféry a ukladať ho vo vode. Cieľom bolo ovplyvňovať počasie. Nakoniec vyvinul techniku s názvom "cloudbusting", kde za pomoci 3-4 metrových železných trubiek prepojených kovovým káblom s vodou skutočne ovplyvňoval tvorbu mrakov.

Energia nasleduje pozornosť a pozornosť nasleduje energiu. Preto napríklad by nemali dvere alebo dvere a okno byť proti sebe, lebo vyťahujú čchi z miestnosti. Miesta ktoré priťahujú pozornosť ľudí sa postupne nabíjajú veľkou silou. Naopak miesta ktoré majú veľkú éterickú silu, priťahujú pohľad. V tom môžeme vidieť ďalšie uplatnenie zákonu orgonomického potenciálu. Ľudia túto vlastnosť od nepamäti využívajú pri stavaní pomníkov, v reklame, na bilboardoch alebo módnym oblečením. Silná osobnosť priťahuje pohľady ľudí, a naopak nedostatok osobnej sily mnohí riešia upútavaním pozornosti na seba svojim zjavom, oblečením alebo vystupovaním. Chcú prilákať energiu.

Éter nasleduje pohyb a naopak. Vo feng-šuej bývalo dôležité sledovanie tokov riek alebo chodníkov zveri. Tak sa zisťoval priebeh čchi v krajine. Zaujímavé je umiestňovanie cintorínov na priaznivé miesta, predkovia tvrdili, že sa duše zomretých "kŕmia vzduchom". Znova to súvisí s transformáciou a rozptyľovaním dor éteru. Jeden zo spôsobov sledovania čchi je aj sledovanie pohybu ľudí. Dobrým miestom je napríklad nákupná zóna alebo veľkoobchod - kadiaľ sa ľudia pohybujú a kadiaľ nie? Toky ľudí súhlasia s tokmi čchi.

V ľudových povestiach je iný odkaz z tejto oblasti - prečo sa upíry neodrážajú v zrkadle? Lebo nemajú vlastnú životnú silu ktorá by sa mohla odrážať. Používanie zrkadiel sa v svetle spomenutých vlastností stáva logickým prostriedkom na vedenie éteru, jeho odrážanie alebo rozptyľovanie. Rovnako je možné použiť zvuk ktorý tiež priťahuje našu pozornosť a vyvoláva v nás javy vnútornej rezonancie či už harmonickej alebo dizonantnej povahy. Rovnako môže energiu rozptyľovať alebo koncentrovať, povznášať dušu alebo jej škodiť. Pripomeňme si zvuk zvonov alebo spoločne odriekanej modlitby, kde sa duchovný zámer viaže s éterom ktorý prúdi a prenáša ho ďalej.

Posledný zákon ako keby odporoval prvému. Hovorí že existuje mnoho éterov. Mesmer pri svojich pokusoch s magnetmi aj Reichenbach pri upresňovaní polarity éteru potvrdili dávnu tradíciu ktorá pracuje s elementmi ohňa, vzduchu, vody a zeme. Samozrejme vlastností a tým aj členení éteru je mnoho, rôzne vlastnosti je možné rôzne vnímať a popisovať. Napríklad u človeka môže predstavovať element zeme telo, voda city, rozum vzduch a oheň vôľu. Keď sa pozrieme na svoje okolie, môžeme sa pokúsiť nájsť analógie s takýmito triedeniami a zhodnotiť či posúdiť aký významný vplyv má éter na náš život.

Jaro Dunaj

Zdroj: tajomstva.org

Sekcie: 
august 01, 2009 11:25 dopoludnia

 

 

Top