Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: STROFA III. – PREBUDENIE KOZMU

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


[[Zv. 1, Strana]] 62 TAJNÁ NÁUKA

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

STROFA III.

1. POSLEDNÁ VIBRÁCIA SIEDMEJ VEČNOSTI ROZOCHVIEVA PROSTREDNÍCTVOM NEKONEČNOSTI (a). MATKA ZMOHUTNELA, EXPANDUJÚC ZVNÚTRA VON AKO PÚČIK LOTOSU (b).

(a) Zdanlivo paradoxné používanie vety „Siedma Večnosť,” takto rozdeľujúca nerozdeliteľné, je v ezoterickej filozofii posvätená. Rozdeľuje neohraničené trvanie na nepodmienečne večný a univerzálny Čas a podmienené jediné (Khandakala). Prvé je abstrakciou alebo noumenonom nekonečného času (Kala); to druhé je javom objavujúcim sa periodicky, ako účinok Mahat (Univerzálna Inteligencia limitovaná Manvantarickým trvaním). Pre niektoré školy je Mahat „prvorodeným” Pradhany (nediferencovaná substancia, alebo periodický aspekt Mulaprakriti, koreňa Prírody, ktorá (Pradhana) sa nazýva Mája, Ilúzia. V tomto ohľade verím, že sa ezoterické učenie odlišuje od oboch náuk Védanty, škôl Advaity, ako aj Visistadvaity. Pretože hovorí, že zatiaľ čo Mulaprakriti, noumenon, je samoexistujúci a bez akéhokoľvek pôvodu — je skrátka bez rodičov, Anupadaka (ako jedno s Brahmam) — Prakriti, jeho jav, je periodický a nie viac ako prelud predchádzajúceho, takisto Mahat, je u Okultistov, prvorodeným vedomosti Gnana (alebo gnóza), múdrosť alebo Logos — je prelud odrážaným z Absolútnej nirguna (Parabrahm, reality „zbavenej atribútov a kvalít”; viď Upanišády); zatiaľ čo u niektorých Vedantins Mahat je manifestáciou Prakriti, alebo Hmoty.

(b) Preto bola „posledná vibrácia Siedmej Večnosti” „vopred ustanovená” — nie obzvlášť Bohom, ale vyskytla sa v cnosti večného a nemenného Zákona, ktorý spôsobuje ohromné periódy Aktivity a Odpočinku, nazvaných tak opisne, a zároveň poeticky, „Dni a Noci Brahmu.” Expanzia Matky „z vnútra von”, nazvaná niekde inde „Vody Priestoru,” „Univerzálna Matrica,” atď., sa nezmieňuje o expanzii z malého centra alebo ohniska, ale, bez ohľadu na veľkosť alebo obmedzenie či oblasť, znamená vývoj neobmedzenej subjektivity na neobmedzenú objektivitu. „(Pre nás) vždy neviditeľná a nehmotná Substancia prítomná vo večnosti, vrhá svoj periodický tieň zo svojej vlastnej úrovne do lona


[[Zväz. 1, Strana 63]] VESMÍR, PREMIESTŇUJÚCI SA TIEŇ

Máje” Naznačuje to, že táto expanzia, ktorá nie je zväčšením vo veľkosti — pretože nekonečná expanzia nepripúšťa žiadne zväčšenie — bola zmenou stavu. „Expandovala ako púčik Lotosu”; pretože rastlina Lotos neexistuje len ako miniatúrne embryo vo svojom semene (fyzikálna charakteristika), ale jeho prototyp je prítomný v ideálnej forme v Astrálnom Svetle od „Úsvitu” do „Súmraku” počas Manvantarickej periódy, ako všetko ostatné, ako v skutočnosti, v tomto objektívnom Vesmíre; od človeka až po roztoč, od obrovských stromov po tie najtenšie steblá trávy.

Všetko toto, vyučované skrytou Vedou, je len dočasný odraz, tieň večného ideálneho pravzoru v Božskej Myšlienke; slovo „Večný,” opäť si správne všimnite, stojac tu len v zmysle „AEón,” ako trvajúci počas zdanlivo nekonečného, ale stále obmedzeného cyklu aktivity, ktorý nazývame Manvantara. Pretože čo je skutočný ezoterický význam Manvantara, alebo skôr Manu-Antara? To znamená, ezotericky, „medzi dvomi Manu,” z ktorých existuje štrnásť v každom „Dni Brahmu,” ako „Deň” pozostávajúci z 1000 nahromadení zo štyroch vekov, alebo 1000 „Veľkých Vekov,” Mahajúg. Dovoľte nám teraz analyzovať slovo alebo názov Manu. Orientalisti a ich Slovníky nám povedia, že výraz „Manu” je z koreňa Man, „myslieť”; preto „mysliaci človek.” Ale, ezotericky, každý Manu, ako perzonifikovaný patrón jeho špeciálneho cyklu (alebo Kruhu), je len perzonifikovanou ideou „Božskej Myšlienky” (ako Hermetický „Poimander“); preto každý z Manuov, je špeciálnym bohom, tvorcom a návrhárom všetkého, čo sa objavuje počas jeho vlastného individuálneho cyklu bytia alebo Manvantara. Fohat riadi posolstvá Manuov (alebo Dhjána-Čohanov), a spôsobuje expanziu ideálnych pravzorov z vnútra von — totiž postupne skrížiť, na zostupnej stupnici, všetky úrovne od noumena k najnižšiemu javu, vykvitnúť nakoniec do plnej objektivity — vrcholu ilúzie, alebo tej najhrubšej hmoty.

———————

STROFA III. — pokračovanie

2. VIBRÁCIA SA ROZLIEHA VÔKOL, DOTÝKAJÚC SA SVOJÍM RÝCHLYM KRÍDLOM (súčasne) CELÉHO VESMÍRU, I ZÁRODKU, SPOČÍVAJÚCEHO V TEMNOTE: V TEMNOTE, KTOREJ DYCH VANIE (hýbe sa) PONAD DRIEMAJÚCE VODY ŽIVOTA (a).


[[Zväz. 1, Strana 64]] TAJNÁ NÁUKA

(a) O Pythagorejskej Monáde sa tiež hovorí, že prebýva v samote a temnote ako „zárodok.” Predstava „dychu” Temnoty pohybujúcej sa ponad „spiace Vody života,” ktoré sú prvotnou hmotou s latentným Duchom v sebe, spomína prvá kapitola Genesis. Jej originál je Brahminická Narajána (iniciátor na Vodách), ktorý je perzonifikáciou večného Dychu nevedomého Všetkého (alebo Parabrahm) Východných Okultistov. Vody Života, alebo Chaos — ženský princíp v symbolizme — sú prázdnotou (pre náš mentálny zrak), v ktorej ležia latentný Duch a Hmota. Toto prinútilo Demokrita tvrdiť, po jeho učiteľovi Leukippovi, že prvotné princípy všetkého boli atómy a prázdnota, v zmysle priestoru, ale nie prázdneho priestoru, „Príroda sa desí prázdnoty“ podľa Peripatetikov, a každého starovekého filozofa.

Vo všetkých Kozmogóniách hrá „Voda” tú istú dôležitú úlohu. Je základom a zdrojom materiálnej existencie. Vedci, pomýliac si slovo s vecou, chápali pod pojmom voda definovanú chemickú kombináciu kyslíka a vodíka, takto dávajúc špecifický význam termínu, ktorý používajú Okultisti vo všeobecnom zmysle, a ktorý sa používa v Kozmogónii v metafyzickom a mystickom význame. Ľad nie je voda, takisto ani para, hoci všetky tri majú presne to isté chemické zloženie.

———————

STROFA III. — Pokračovanie

3. „TEMNOTA” VYŽARUJE SVETLO, A SVETLO VYPUSTÍ JEDEN JEDINÝ LÚČ DO VÔD, HLBOKO DO MATKY. LÚČ VYSTRELÍ CEZ PANENSKÉ VAJCE; LÚČ SPÔSOBÍ, ŽE SA VEČNÉ VAJCE ROZOCHVEJE, A VYPUSTÍ NE-VEČNÝ (periodický) ZÁRODOK, KTORÝ KONDENZUJE NA VAJCE SVETA (a).

(a) Jediný lúč vypustený hlboko do matky sa môže chápať ako zmysel Božskej Myšlienky alebo Inteligencie, nasycujúcej chaos. Avšak toto nastane na úrovni metafyzickej abstrakcie, ale skôr na úrovni, na ktorej to, čo nazývame metafyzická abstrakcia, je realitou. Panenské vajce je v jednom zmysle abstraktné vajce-bytie (egg-ness), alebo sila stávajúca sa vrcholnou prostredníctvom oplodnenia, večná a navždy tá istá. A práve tak ako sa oplodnenie vajca stane predtým, ako je vypustené; tak ne-večný periodický zárodok, ktorý sa neskôr stáva


[[Zväz. 1, Strana 65]] SYMBOLY PRÍRODY

v symbolizme svetským vajcom, obsahuje v sebe, keď sa objaví z vyrieknutého symbolu, „nádej a mohutnosť” celého Univerza. Hoci pojem per se je, samozrejme, abstrakciou, symbolickým spôsobom vyjadrenia, je to skutočne symbol, ako to predpokladá predstava nekonečna ako kruh bez konca. Prináša to pred oko mysle obraz Kozmu objavujúceho sa z a v bezhraničnom priestore, Vesmír ako bezbrehý vo veľkosti, ak nie ako nekonečný vo svojom objektívnom prejavení. Podobenstvo s vajcom tiež vyjadruje skutočnosť, ktorú učí Okultizmus, že prvotná forma všetkého prejaveného, od atómu po zemeguľu, od človeka po anjela, je sféroidálna, sféra je u všetkých národov emblémom večnosti a neobmedzenosti — had prehĺtajúci svoj chvost. Avšak pre uvedomenie si toho významu, na sféru sa musí pomýšľať, akoby bola videná zo svojho centra. Pole pohľadu alebo myšlienky je ako sféra, ktorej okruhy pochádzajú z jedného ja v každom smere, a rozširujú sa do priestoru, otvárajúc bezhraničné perspektívy všade dookola. Je to symbolický kruh Pascala a Kabalistov, „ktorého stred je všade a obvod nikde,” koncepcia, ktorá vstupuje do zloženej predstavy tohto znaku.

„Svetské Vajce” je možno jedným z najuniverzálnejšie prijatých symbolov, vysoko sugestívnym, akým je, rovnako v duchovnom, fyziologickom i kozmologickom zmysle. Preto sa nachádza v každej svetovej teogónii, kde je prevažne spájané so symbolom hada; to druhé menované je všade, vo filozofii, ako aj v náboženskom symbolizme, znakom večnosti, nekonečnosti, obnovenia a omladenia, a tiež múdrosti. (Viď Časť II. „Uctievanie Stromu a Hada a Krokodíla.”) Mystérium zjavného seba-vytvárania a vývoja prostredníctvom svojej vlastnej kreatívnej sily opakujúc v zmenšenom meradle proces Kozmického vývoja vo vajci, oboje kvôli teplu a vlhkosti v súlade s vytekaním neviditeľného tvorivého ducha, úplne odôvodňuje výber tohto grafického symbolu. „Panenské Vajce” je mikrokozmickým symbolom makrokozmického pravzoru — „Panenská Matka” — Chaos alebo Prapôvodná Hlbina. Mužský Tvorca (pod akýmkoľvek menom) vyviera z ženskej Panny, nepoškvrneného koreňa oplodneného Lúčom. Ak je niekto skúsený v astronómii a prírodných vedách, môže nevidieť jeho sugestívnosť? Kozmos ako vnímavá Podstata je Vajce oplodnené — predsa ponechané nepoškvrnené; keď už raz považované za neohraničené, nemohlo mať iné znázornenie ako sféroid. Zlaté Vajce bolo obklopené siedmimi prírodnými elementmi (éter, oheň, vzduch, voda), „štyri pripravené, tri tajné.” Je možné nájsť to


[[Zväz. 1, Strana 66]] TAJNÁ NÁUKA

uvedené vo Višnu Purane, kde sú elementy preložené ako „Obálky” a je pridané tajomstvo jeden: „Aham-kara” (viď Wilsonova Višnu Purana, Kniha I., s. 40). Pôvodný text nemá žiadnu „Aham-kara;” zmieňuje sa o siedmich Elementoch bez špecifikovania posledných troch (viď Časť II. „Svetské Vajce”).

———————

STROFA III. — Pokračovanie

4. (Potom) TROJKA (trojuholník) PADNE DO ŠTVORKY (štvoruholník). ŽIARIACA ESENCIA SA STÁVA SEDMIČKOU VO VNÚTRI, SEDMIČKOU VONKU (a). SVETELNÉ VAJCE (Hiranyagarbha), KTORÉ JE V SEBE SAMOM TROJKOU (trojitá hypostáza Brahmu, alebo Vishnu, tri „Avasthas”), STUHNE A ROZŠÍRI SA V MLIEČNE-BIELYCH ZAHUSTENINÁCH HLBINAMI MATKY, KOREŇA, KTORÝ VYRASTÁ V OCEÁN ŽIVOTA (b).

Používanie geometrických figúr a časté narážky na čísla vo všetkých starovekých písmach (viď Purany, Egyptské papyrusy, „Knihu mŕtvych” a dokonca Bibliu) je potrebné vysvetliť. V „Knihe Dzyan,” ako v Kabale, sú na štúdium dva druhy čísloviek — čísla, často prosto zaslepujú, a Posvätné Čísla, ktorých všetky hodnoty sú Okultistom známe prostredníctvom Iniciácie. Tie predchádzajúce sú dohodnutým glyfom, tie ďalšie sú základným symbolom všetkého. To jest, tamtie sú čisto fyzické, tie druhé čisto metafyzické, obidve navzájom v takom vzťahu ako hmota k duchu — extrémne póly jednej Substancie.

Keď Balzac, nevedomý Okultista francúzskej literatúry, niekde hovorí, že Číslo je pre Myseľ to isté, čím je pre hmotu: „nepochopiteľným agentom;” (snáď pre svetskú, nikdy nie pre Zasvätenú myseľ). Číslo je, ako veľkolepá spisovateľova myšlienka, Entitou, a súčasne, Dychom vychádzajúcim z toho, čo nazýval Bohom a čo nazývame všetkým; dych, ktorý by samotný mohol organizovať fyzický Kozmos, „kde ničota získava svoju formu, ale prostredníctvom Božstva, čo je účinkom Čísla.” Je poučné citovať Balzacove slová ohľadom tejto veci: —

„Tak ako tie najmenšie, aj tie najnesmiernejšie stvorenia, nie sú odlíšené jedno od druhého svojou kvantitou, kvalitou, rozmermi, silami a atribútmi, všetky plodené Číslom? Nekonečnosť Čísel je skutočnosť dokázaná našej mysli, ale nie je možné poskytnúť žiadny dôkaz fyzicky.


[[Zväz. 1, Strana 67]] MOC ČÍSEL

Matematik nám povie, že nekonečnosť čísel existuje, ale nie je demonštrovaná. Boh je Číslo obdarené pohybom, ktorý je cítený, ale nie demonštrovaný. Ako Jednota, začína Číslami, s ktorými nemá nič spoločné. . . . . Existencia Čísla závisí od Jednoty, ktorá, bez jednotlivého Čísla, plodí ich všetky. . . . . Čože! neschopní zmerať prvú abstrakciu, ktorú vám poskytne Božstvo, alebo ju zachytiť, stále dúfate, že mystérium Tajných Vied, ktoré vyžaruje z toho Božstva, podlieha vašim proporciám? . . . . A čo by ste cítili, keby som vás ponoril do priepastí Pohybu, Sily, ktorá organizuje Číslo? Čo by ste si mysleli, keby som doplnil, že Pohyb a Číslo* sú plodené slovom, Zvrchovanou Príčinou Vizionárov a Prorokov, ktorí, za dávnych dní, vnímali mocný Dych Boha, svedkom ktorého je Zjavenie?”

(b) „Žiariaca esencia sa zrazila a rozšírila hlbinami” Priestoru. Z astronomického hľadiska je to ľahké vysvetliť: je to „mliečna dráha,” hmota-sveta, alebo prvotná podstata vo svojej prvej forme. Avšak, je ťažšie to vysvetliť niekoľkými slovami alebo dokonca riadkami zo stanoviska Okultnej Vedy a Symbolizmu, keďže je to najkomplikovanejší z glyfov. Je tu uchovávaných viac ako tucet symbolov. Na začiatok, celý panteón mysterióznych objektov,† každý jeden z nich majúci nejaký definovaný Okultný význam, extrahovaný z alegorického „čerenia oceánu” hinduistickými bohmi. Okrem Amrita, vody života alebo nesmrteľnosti, „Surabhi”, „krava hojnosti,” nazývané „žriedlom mlieka a tvarohu††,” bolo extrahované z tohto „Mora Mlieka.” Preto to univerzálne uctievanie kravy a býka, ona produktívna, on generatívna sila v Prírode: symboly spájané jednak so Slnečnými a tiež Kozmickými božstvami. Špecifické vlastnosti, pre okultné účely, „štrnástich drahocenných vecí,” vysvetlených len pri štvrtom Zasvätení, sa tu nesmú uviesť; ale je možné poznamenať nasledujúce. V „Satapatha Brahmana” sa uvádza, že vírenie „Oceánu Mlieka” sa uskutočnilo v Satja Juge, v prvom veku, ktorý hneď nasledovala „Potopa.” Ako však ani Rig-Véda, ani

[[Poznámka(y)]] -------------------------------------------------

* Číslo áno, ale nikdy nie Pohyb. Je to Pohyb, ktorý, v okultizme, plodí Logos, Svet.

† „Štrnásť drahocenných vecí.” Rozprávanie alebo alegória sa nachádza v Satapatha Brahmana a iných. Japonská Tajná Veda Buddhistickej Mystiky, Yamabooshi, má „sedem drahocenných vecí.” Budeme o nich hovoriť neskôr.

†† inde zrazeniny, pozn. prekl.


[[Zväz. 1, Strana 68]] TAJNÁ NÁUKA

Manu — oboje predchádzajúce Vaivasvatovu „povodeň,“ ktorá z prevažnej časti Štvrtej rasy — zmieňujúc túto povodeň, je zrejmé, že to nie je oná „veľká“ povodeň, ani tá, ktorá odniesla Atlantídu, dokonca ani Noeho povodeň, ktorá sa tu myslí. Toto „čerenie” sa vzťahuje na obdobie pred formovaním zeme, a je v priamej súvislosti s tou ďalšou univerzálnou legendou, ktorej rozmanité a protichodné verzie vyvrcholili v kresťanskej dogme „Vojny v Nebi,” a páde Anjelov (viď Knihu II., tiež Zjavenia kap. xii.). Brahmanas, ktorým Orientalisti vyčítali ich verzie tých istých tém, často navzájom v konflikte, sú predovšetkým okultnými dielami, z toho dôvodu používanými zámerne ako skryté. Smeli pretrvať vo verejnom užívaní a vlastníctve len preto, že boli a sú masám absolútne nezrozumiteľné. Inak by boli zmizli z obehu tak dávno, ako boli dni Akbar.

———————
STROFA III. — Pokračovanie

5. KOREŇ ZOSTÁVA, SVETLO ZOSTÁVA, ZRAZENINA ZOSTÁVA, A OEAOHOO (a) JE DOSIAĽ JEDNO (b).

(a) Oeaohoo sa vyjadruje ako „Otec-Matka Bohov” v Komentároch, alebo šesť v jednom, alebo sedmičkový koreň, z ktorého všetko postupuje. Všetko závisí od prízvuku, ktorý sa dáva týmto siedmim samohláskam, ktoré sa môžu vysloviť ako jedna, tri, alebo dokonca sedem slabík pridaním e po písmene „o.” Toto mystické meno sa rozširuje, pretože bez dokonalého majstrovstva trojitej výslovnosti zostáva navždy neefektívne.

(b) Toto odkazuje na Neoddeliteľnosť všetkého, čo žije a má svoje bytie, či už v aktívnom, alebo pasívnom stave. V jednom zmysle, Oeaohoo je „Bezkoreňový Koreň Všetkého”; z toho dôvodu, jedno s Parabrahmam; v ďalšom zmysle je to názov pre prejavený jediný život, Večnú žijúcu Jednotu. „Koreň” znamená, ako už bolo vysvetlené, čisté poznanie (Sattva),*

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Originál pre Pochopenie je Sattva, ktorému Sankara (ačarja) poskytuje antahkarana. „Zušľachtené,” hovorí, „obeťami a inými svätiacimi operáciami.” V Katha, na s. 148, hovorí Sankara o Sattve, že znamená buddhi — bežne používané slovo. („Bhagavadgíta s Sanatsugatija a Anugita,” prelo- [[Poznámka pokračuje na ďalšej strane]]


[[Zväz. 1, Strana 69]] ROZKVET KOREŇA ŽIVOTA

večná (Nitja) nepodmienená realita alebo sat (Satja), či to nazývame Parabrahmam alebo Múlaprakriti, pretože tieto sú dva aspekty jedného. „Svetlo” je ten istý Všadeprítomný Duchovný Lúč, ktorý vstúpil a hneď oplodnil Božské Vajce, a zvoláva kozmickú hmotu, aby začala svoju dlhú sériu diferenciácií. Zrazeniny sú prvou diferenciáciou, a pravdepodobne poukazujú tiež na tú kozmickú hmotu, o ktorej sa predpokladá, že je pôvodom z „Mliečnej Cesty” — hmoty, ktorú poznáme. Táto „hmota,” ktorá, podľa odhalenia prijatého od prvotných Dhjáni-Buddhov, je, počas periodického spánku Vesmíru, konečnej jednoduchosti predstaviteľnej pre oko perfektného Bódhisatvu — táto hmota, základná a chladná, sa stáva, pri prvom znovuprebudení kozmického pohybu, rozptýlenou skrze Priestor; objaviac sa, keď je videná zo Zeme, v zhlukoch a hrčkách, ako zrazenina v riedkom mlieku. Toto sú semená budúcich svetov, „Hviezdna hmota.”

———————

STROFA III. — Pokračovanie

6. KOREŇ ŽIVOTA BOL V KAŽDEJ KVAPKE OCEÁNU NESMRTEĽNOSTI (Amrita)* A OCEÁN BOL ŽIARIACIM SVETLOM, KTORÉ BOLO OHŇOM A HORÚČAVOU A POHYBOM. TEMNOTA ZMIZLA A VIAC NEBOLA.† STRATILA SA VO SVOJEJ VLASTNEJ ESENCII, TELO OHŇA A VODY, OTCA A MATKY (a).

(a) Esencia temnoty súc absolútnym svetlom, Temnota je braná ako príslušná alegorická reprezentácia stavu Vesmíru počas Pralaje, alebo výraz absolútneho odpočinku, či nebytia, ako sa to javí našim ohraničeným mysliam. „Oheň,” „horúčava” a „pohyb”, o ktorých sa tu hovorí, nie sú, samozrejme, ohňom, horúčavou ani pohybom fyzikálnej vedy, ale základnými abstrakciami, noumenonmi, alebo dušou, z esencie týchto materiálnych prejavov — „vecami samými v sebe,” ktoré, ako moderná veda priznáva, celkom unikajú laboratór-

[[Poznámka(y)]] ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] žil Kašinat Trimbak Telang, M.A.; editoval Max Muller.) Akýkoľvek význam môžu dať termínu rôzne školy, Sattva je pomenovanie dané medzi študentmi Okultizmu Školy Arjasanga duálnej Monáde alebo Átma-buddhi, a Átma-buddhi na tejto úrovni zodpovedá Parabrahm a Múlaprakriti na vyššej úrovni.

* Amrita je „nesmrteľnosť.”

† Viď Komentár č. 1 k tejto Strofe.


[[Zväz. 1, Strana 70]] TAJNÁ NÁUKA

nym prístrojom, a ktoré dokonca ani myseľ nedokáže uchopiť, hoci sa môže dostatočne tesne vyhnúť záveru, že tieto základné esencie vecí musia existovať. Oheň a Voda, alebo Otec* a Matka, sa tu môžu brať tak, že znamenajú božský Lúč a Chaos. „Chaos, z tejto jednoty s Duchom získajúc zmysel, svietil s radosťou, a takto sa vyprodukoval Protogonos (prvorodené svetlo),” hovorí časť Hermas. Damascius to nazýva Dis v „Teogónii” — „pripravovateľ všetkých vecí.” (Viď Coryho „Staroveké fragmenty,” s. 314.)

Podľa Rosekruciánskych princípov, ako to ovládal a vysvetlil svetský človek tentoraz správne, hoci iba čiastočne, tak „Svetlo a Temnota sú identické samé v sebe, súc oddeliteľné v ľudskej mysli”; a podľa Roberta Fludda, „Temnota prijala ilumináciu, aby urobila samú seba viditeľnou” (On Rosenkranz). Podľa princípov Východného Okultizmu, Temnota je jednou pravdivou skutočnosťou, základom a koreňom svetla, bez ktorej by sa nemohlo samotné nikdy prejaviť, dokonca ani existovať. Svetlo je hmota, a Temnota čistý

Duch. Temnota, vo svojom úplnom, metafyzickom základe, je subjektívnym a absolútnym svetlom; zatiaľ čo Svetlo v celej svojej zdanlivej žiare a nádhere, je iba masou tieňov, keďže nikdy nemôže byť večné, a je jednoducho ilúziou, alebo Májou.

Dokonca v myseľ mätúcej a vedu znepokojujúcej Genesis, svetlo je vytvorené z temnoty „a temnota bola na tvári hlbiny” (k. i. v. 2.) — a nie vice versa†. „V nej (v temnote) bol život; a život bol svetlom ľudí” (Ján i. 4). Môže prísť deň, keď oči ľudí budú otvorené; a potom môžu pochopiť lepšie, ako chápu teraz, verš v Evanjeliu podľa Jána, ktorý hovorí „A svetlo svieti v temnote; a temnota ono nepochopila.” Potom uvidia, že slovo „temnota” sa netýka duchovného pohľadu človeka, ale skutočne „Temnoty,” absolútna, ktoré nepochopilo (nedokáže poznávať) pominuteľné svetlo, akokoľvek transcendentné pre ľudský zrak. Demon est Deus inversus. Diabla teraz nazýva Cirkev Temnotou, zatiaľ čo v Biblii ho nazývajú „Syn Boha” (viď Jób), jasná hviezda skorého rána, Lucifer (viď Izaiáš). Tam je celá filozofia dogmatickej zručnosti v dôvode, prečo prvý Archanjel, ktorý skákal z hĺbok Chaosu, bol nazývaný Lux (Lucifer), „Jasný Syn Rána,” alebo man-

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Viď „Kwan-Shai-Yin.” Skutočné meno z textu nie je možné poskytnúť.

naopak, pozn. prekl.


[[Zväz. 1, Strana 71]] SVETLO SA VYNÁRA Z TEMNOTY

vantarický Úsvit. Cirkev ho transformovala na Lucifera alebo Satana, pretože je vyšší a starší ako Jehova, a musel byť obetovaný novej dogme. (Viď Kniha II.)

———————

STROFA III. — Pokračovanie

7. HĽA, Ó LANOO!† JASNÉ DIEŤA DVOJKY, JEDINEČNÁ LIGOTAVÁ NÁDHERA, JASNÝ PRIESTOR, SYN TMAVÉHO PRIESTORU, KTORÝ SA VYNÁRA Z HLBÍN OHROMNÝCH TMAVÝCH VÔD. JE TO OEAOHOO, MLADŠÍ, * * * (ktorého ty poznáš teraz ako Kwan-Shai-Yin. — Poznámka) (a). ON ŽIARI VPRED AKO SLNKO. ON JE PLANÚCI BOŽSKÝ DRAK MÚDROSTI. EKA JE CHATUR (štyri), A CHATUR SI BERIE K SEBE TRI, A ZJEDNOTENIE VYTVORÍ SAPTA (sedem), V KTOREJ JE SEDEM, KTORÁ SA STÁVA TRIDASA‡ (trikrát desať) MNOŽSTVÁ A POČETNOSTI (b). ZBADAJÚC JEHO DVÍHAJÚCI SA ZÁVOJ, A ROZŤAHUJÚC HO OD VÝCHODU NA ZÁPAD. ON ZAHRADÍ TO NAD A ZANECHÁ TO DOLNÉ, ABY BOLO VIDENÉ AKO OHROMNÁ ILÚZIA. OZNAČÍ MIESTA ZA SVIETIACE (hviezdy) A ZMENÍ HORNÝ (priestor) NA BEZBREHÉ MORE OHŇA, A TEN JEDEN SA MANIFESTOVAL (element) DO OHROMNÝCH VÔD (c).

„Svetlý Priestor, syn tmavého Priestoru,” zodpovedá Lúču klesnutému pri prvom rozochvení nového „Úsvitu” do ohromných Kozmických hlbín, z ktorých sa znovu vynára rozlíšený ako Oeaohoo mladší, („nový ŽIVOT”), aby sa stal, do konca životného cyklu, zárodkom všetkých vecí. On je „Nehmotným človekom, ktorý v sebe obsahuje božskú Ideu,” — pôvodca Svetla a Života, pre použitie výrazu Philo Judaeus. On sa nazýva „Planúcim Drakom Múdrosti,”

[[Poznámka(y)]] ———————————————

† Lanoo je študent, služobník, ktorý študuje praktický Ezoterizmus.

‡ „Tri-dasa,” alebo trikrát desať (30), naráža na Védické božstvá, v okrúhlych číslach, alebo presnejšie 33 — sväté číslo. Je ich 12 Adityas, 8 Vasus, 11 Rudras, a 2 Aswins — synovia dvojičky Slnka a Oblohy. Toto je koreňové číslo Hindu Panteónu, ktorý vymenováva 33 desiatok miliónov alebo vyše tristo miliónov bohov a bohýň.


[[Zväz. 1, Strana 72]] TAJNÁ NÁUKA

pretože, po prvé, on je tým, čo grécki filozofi nazývali Logos, Verbum Božskej Myšlienky; a po druhé, pretože v Ezoterickej filozofii táto prvá manifestácia, súc syntézou alebo úhrnom Univerzálnej Múdrosti, Oeaohoo, „Syn Syna,” obsahuje v sebe Sedem Tvorivých Základov (Sefirot), a je takto esenciou prejavenej Múdrosti. „Ten, ktorý sa kúpe vo svetle Oeaohoo, nebude nikdy oklamaný závojom Máje.”

Kwan-Shai-Yin je identický so Sanskritským Avalokitešvarom a jeho ekvivalentom, a ako taký je obojpohlavným božstvom, ako Tetragrammaton a všetky Logosy* staroveku. Len prostredníctvom niektorých siekt v Číne je antropomorfizovaný a zastúpený ženskými atribútmi,† kedy, pod jeho ženským aspektom, sa stáva Kwan-Yin, bohyňou milosrdenstva, nazývaný „Božský Hlas.”‡ Ten posledne menovaný je patrónom božstva Tibetu a ostrova Puto v Číne, kde majú obe božstvá množstvo kláštorov.§ (Viď Časť II. Kwan-Shai-Yin a Kwan-yin.)

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Z toho dôvodu sú všetci vyšší bohovia staroveku „Synovia Matky”, predtým ako sa stanú tými „Otca.” Logoi, ako Jupiter alebo Zeus, Syn Kronosu-Saturnu, „Nekonečný Čas” (alebo Kala), vo svojich počiatkoch boli opisovaní ako mužsko-ženskí. O Diovi sa hovorí ako o „krásnej Panne,” a Venuša je vytvorená s bradou. Apollo je pôvodne bisexuál, tak ako aj Brahma-Vach v Manu a Puranách. Osiris je zameniteľný s Izis, a Horus má obe pohlavia. Nakoniec videnie sv. Jána v Zjavení, videnie Logosu, ktorý sa teraz spája s Ježišom — je hermafrodit, pretože sa popisuje tak, že má ženské prsia. Takisto je aj Tetragrammaton = Jehovah. Ale v Ezoterizme sú dvaja Avalokitešvarovia; prvý a druhý Logos.

† Žiadny náboženský symbol nemôže v našej dobe politiky a Vedy uniknúť pred znesvätením a dokonca ani pred výsmechom. V Južnej Indii videla zapisovateľka konvertovaného domorodca, ako robí pujah s obeťami pred sochou Ježiša odetého v ženských šatách a s prsteňom v nose. Po opýtaní sa na význam tej maškarády nám odpovedal, že to je Ježiš-Mária zmiešaní v jedno, a že sa to vykonalo s povolením Padri, keďže horlivý konvertita nemal dosť peňazí na kúpu dvoch sôch alebo „idolov”, ako ich, veľmi náležite, nazýval svedok — ďalší hinduista, ale nie konvertovaný. Dogmatickému kresťanovi sa to bude zdať ako rúhanie, ale teozof a okultista musia udeliť konvertovanému hinduistovi cenu za logiku. Ezoterický Kristus v gnóze je, samozrejme, bezpohlavný, ale v exoterickej teológii je muž a žena.

‡ Gnostická Sofia, „Múdrosť”, ktorá je „Matkou” Ogdoad (Aditi, v určitom zmysle, s jej ôsmimi synmi), je Duchom Svätým a Tvorcom všetkého, ako v starovekých systémoch. „Otec” je oveľa neskorším objavom. Najskôr prejavený Logos bol všade ženský — matka siedmich planetárnych síl.

§ Viď „Čínsky buddhizmus,” od Rev. J. C. Edkinsa, ktorý vždy udáva správne skutočnosti, hoci jeho závery sú veľmi často chybné.


[[Zväz. 1, Strana 73]] DRAK A LOGOSY

(b) „Drak Múdrosti” je Jeden, „Eka” (Sanskrit) alebo Saka. Je zvláštne, že meno Jehova by v hebrejčine tiež malo byť Jeden, Echod. „Jeho meno je Echod”: hovoria Rabíni. Filológovia by mali rozhodnúť, ktorý z tých dvoch je odvodený od toho ďalšieho — lingvisticky a symbolicky: isto, nie Sanskrit? „Jeden” a Drak sú výrazy používané starovekými národmi v spojitosti s ich príslušnými Logosmi. Jehova — ezotericky (ako Elohim) — je tiež Had alebo Drak, ktorý pokúšal Evu, a „Drak” je starým glyfom pre „Astrálne Svetlo” (Prvotný Princíp), „ktorý je Múdrosťou Chaosu.” Archaická filozofia, nerozpoznávajúca Dobro ani Zlo ako základnú alebo nezávislú silu, ale začínajúc od Absolútneho všetkého (večná Univerzálna Dokonalosť), sledovala oboje v priebehu prírodnej evolúcie k čistému Svetlu kondenzujúcemu sa postupne do formy, z toho dôvodu stanúc sa Hmotou alebo Zlom. Bolo to klamstvo skorých a neznalých kresťanských otcov, aby degradovali filozofickú a vysoko vedeckú ideu tohto symbolu (Draka) na absurdnú poverčivosť nazývanú „Diabol.” Prevzali to od neskorších Zoroastriánov, ktorí videli diablov alebo Zlo v hinduistických Dévoch, a slovo Zlo sa takto stalo prostredníctvom dvojitej transmutácie D’Evil v každom jazyku (Diabol, Diabolos, Diable, Diavolo, Teufel). Ale Pohania vždy ukazovali vo svojich symboloch filozofické rozlišovanie. Primitívny symbol hada symbolizoval božskú Múdrosť a Dokonalosť, a vždy znamenal psychickú Regeneráciu a Nesmrteľnosť. Z toho dôvodu — Hermes, nazývajúci hada najduchovnejším zo všetkých bytostí; Mojžiš, zasvätený do múdrosti Herma, nasledujúca zhoda v Genesis; Gnostický Had so siedmimi samohláskami nad hlavou, ktoré sú symbolom siedmich hierarchií Sedmičkových alebo Planetárnych Tvorcov. Z toho dôvodu, tiež hinduistický had Seša alebo Ananta, „Nekonečno,” meno Višnu, ktorého prvý Vahan alebo vozidlo na prvotných vodách je tento had.* Predsa oni všetci rozlišovali medzi dobrým a zlým Hadom (Astrálne Svetlo

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Ako logosy a Hierarchie Mocností, avšak, „Hadi” sa musia jeden od druhého rozlišovať. Seša alebo Ananta, „lôžko Višnu,” je alegorickou abstrakciou, symbolizujúcou nekončený Čas v Priestore, ktorý obsahuje zárodok a chrlí periodicky rozkvet tohto zárodku, prejavený Vesmír; pričom gnostický Ofis obsahoval rovnaký trojitý symbolizmus vo svojich siedmich hláskach ako Jeden, Tri a Sedem-slabičný Oeaohoo Archaickej náuky; t.j., Jeden Neprejavený Logos, Druhý prejavený, trojuholník konkretizujúci sa do Štvoruholníka alebo Tetragrammatonu, a lúče toho posledne menovaného na materiálnej úrovni.


[[Zväz. 1, Strana 74]] TAJNÁ NÁUKA

Kabalistov) — medzi tým skôr menovaným, stelesnením božskej Múdrosti v oblasti Duchovnej, a tým neskôr menovaným, Zlom, na úrovni hmoty.* Ježiš prijal hada ako synonymum Múdrosti, a toto sformovalo časť jeho učenia: „Buďte múdri ako hadi,” hovorí. „Na začiatku, predtým, ako sa Matka stala Otcom-Matkou, ohnivý Drak sa pohyboval v nekonečnostiach sám” (Kniha Sarparajni.) Aitareja Brahmana nazýva Zem Sarparajni, „Hadia Kráľovná,” a „Matka všetkého, čo sa pohybuje.” Predtým, ako naša Zem dostala vajcovitý tvar (a tiež Vesmír) „dlhá dráha Kozmického prachu (alebo ohnivej hmly) sa pohybovala a vinula ako had v Priestore.” „Boží Duch postupujúci Chaosom” každý národ symbolizoval v tvare ohnivého hada vydychujúceho oheň a svetlo ponad prvotné vody, až kým vyliahol kozmickú hmotu prstencovitého tvaru hada so svojím chvostom v ústach — ktorý symbolizuje nielen Večnosť a Nekonečnosť, ale tiež guľovitý tvar všetkých tiel formovaných vnútri Vesmíru z tejto ohnivej hmly. Vesmír, ako tiež Zem a Človek, periodicky odkladajú, ako had, svoje staré kože, aby po čase odpočinku prijali nové. Had nie je, isto, menej pôvabným alebo menej poetickým obrazom, než húsenica a kukla, z ktorej vyletí motýľ, grécky symbol Psyché, ľudskej duše. „Drak” bol tiež symbolom Logosu pre Egypťanov, tak ako u Gnostikov. V „Knihe Herma,” Poimander, najstarší a najduchovnejší z Logosov Západného Kontinentu, sa Hermovi javí v tvare Ohnivého Draka „Svetla, Ohňa a Plameňa.” Poimander, zosobnená „Božská Myšlienka”, hovorí: ja som Svetlo, ja som Intelekt (myseľ alebo Manu), ja som tvoj Boh, a ja som oveľa starší, než ľudský princíp, ktorý uteká z tieňa („Temnota,” alebo ukryté Božstvo). Ja som zárodkom myšlienky, žiarivé Slovo, Syn Boha. Teda všetko, čo v tebe vidí a počuje, je Verbum Pána, je to Myšlienka (Mahat), ktorá je Boh, Otec.†

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Astrálne Svetlo, alebo Éter starovekých pohanov (pretože názov Astrálne Svetlo je dosť moderný) je Duch-Hmota. Začínajúc s čistou duchovnou úrovňou, stáva sa hrubším, ako zostupuje, až kým sa stane Májou, alebo zvodným a zradným hadom na našej úrovni.

† „Bohom, Otcom,” siedmym princípom v Človeku a Kozme sa tu určite myslí tento princíp, ktorý je neoddeliteľný vo svojom Bytí a Podstate zo siedmeho Kozmického princípu. V jednom zmysle je to Logos Grékov a Avalokitešvara ezoterických Buddhistov.


[[Zväz. 1, Strana 75]] NOUMENÁLNE A FENOMENÁLNE SVETLO

Nebeský Oceán, AÉter . . . . je Dychom Otca, život oživujúci princíp, Matka, Duch Svätý, . . . . pretože títo nie sú oddelení, a ich jednota je život.”

Tu neomylne nachádzame ozvenu Archaickej Tajnej Náuky, ako je teraz vyložená. Len ten posledne menovaný sa neumiestňuje na čele a v Evolúcii Života, „Otec,” ktorý prichádza tretí a je „Synom Matky,” ale „Večným a Neustálym Dychom Všetkého.” Mahat (Pochopenie, Univerzálna Myseľ, Myšlienka atď.), predtým, než sa prejaví ako Brahma alebo Šiva, javí sa ako Višnu, hovorí Sankhja Sara (s. 16); z toho dôvodu má Mahat niekoľko aspektov, tak ako logosy. Mahat sa nazýva Pánom, v Prvotnej Tvorbe, a je, v tomto zmysle, Univerzálnym Poznávaním alebo Božskou Myšlienkou; ale, „Tá Mahat, ktorá sa vytvorila ako prvá, sa (potom) nazýva Ego-izums, keď sa narodí ako „Ja,” čomu sa hovorí druhá Tvorba” (Anugita, k. xxvi.). A prekladateľ (schopný a učený Brahmín, nie Európsky Orientalista), vysvetľuje v poznámke (6), „t.j., keď sa Mahat vyvinie do pocitu Vedomia vlastného ja — Ja — potom prevezme názov Egoizmus,” ktorý, preložený do našej ezoterickej frazeológie, znamená, keď je Mahat transformovaná do ľudskej Manas (alebo dajme tomu konečných bohov), a stáva sa Aham-stvom. Prečo sa nazýva Mahat Druhej tvorby (alebo deviatym, tým Kumarom vo Višnu Purane), bude vysvetlené v Knihe II. „More Ohňa” je potom Super-Astrálne (t.j., noumenálne) Svetlo, prvé vyžarovanie z Koreňa, Múlaprakriti, nerozlíšená Kozmická Substancia, ktorá sa stáva Astrálnou Podstatou. Nazýva sa tiež „Ohnivý Had,” ako je popísané vyššie. Ak má študent na pamäti, že tam je Jeden Univerzálny Element, ktorý je nekonečný, nezrodený, a neumierajúci, a že celý zvyšok — i keď vo svete javov — je tak veľa rôznych rozlíšených aspektov a transformácií (korelácií, tak sa teraz nazývajú) toho Jedného, od Kozmického dolu k mikrokozmickým efektom, od nad-ľudských k ľudským a pod-ľudským bytostiam, celosť, skrátka, objektívnej existencie — potom prvá a hlavná prekážka zmizne a je možné ovládnuť Okultnú Kozmológiu.* Všetci Kabalisti a Okultisti, východní i západní, rozoznávajú (a)

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* V Egyptskej, ako aj v Indickej teogónii bolo skryté božstvo, jediný, a tvorivý, hermafroditický boh. Teda Shoo je boh tvorby a Osiris je, vo svojej pôvodnej prvotnej forme, „boh, ktorého meno je neznáme.” (Viď Mariettov Abydos II., s. 63, a Zväz. III., s. 413, 414, Č. 1122.)


[[Zväz. 1, Strana 76]] TAJNÁ NÁUKA

identitu „Otca-Matky” s prvotným AÉterom alebo Akášou, (Astrálne Svetlo)*; a (b) jeho homogénnosť pred evolúciou „Syna,” kozmicky Fohat, pretože to je Kozmická Elektrina. „Fohat stvrdne a rozptýli sa sedem bratov” (Kniha III. Dzyan); čo znamená, že prvotná Elektrická Entita — pretože Východní Okultisti trvajú na tom, že Elektrina je Entita — sa elekrifikuje na život, a oddeľuje prvotnú látku alebo pregenetickú hmotu na atómy, oni samotné zdroj všetkého života a vedomia. „Existuje univerzálny agent unique** všetkých foriem a života, ktorý sa nazýva Od,† Ob, a Aour, aktívny a pasívny, pozitívny a negatívny, ako deň a noc: je to prvé svetlo v Stvorení” (Kabala Elifasa Léviho): — prvé Svetlo prvotného Elohima — Adam, „mužský a ženský” — alebo (vedecky) elektrina a život.

(c) Pradávni reprezentovaní hadom, pretože „Fohat syčí, ako sa plazí sem a tam” (kľukato). Kabala to zobrazuje hebrejským písmenom Teth

, ktorého symbolom je had, čo hral tak prominentnú rolu v Mystériách. Jeho univerzálnou hodnotou je deväť, pretože je to deviate písmeno abecedy a je deviatou bránou päťdesiatich portálov, alebo priechodov, ktoré vedú k skrytým mystériám bytia. Je to magický činiteľ par excellence, a určuje v Hermetickej filozofii „Život naliaty do prvotnej hmoty,” esencia, ktorá sa skladá zo všetkých vecí, a duch, ktorý určuje ich formu. Ale sú dve tajné Hermetické operácie, jedna spirituálna, druhá materiálno-korelatívna, a sú navždy spojené. „Ty budeš oddeľovať zem od ohňa, jemné od pevného . . . to, ktoré vystupuje zo zeme k nebu a zostupuje znovu z neba na zem. To (jemné svetlo), je silnou mocou každej sily, pretože zdolá každú jemnú vec a prenikne do každej pevnej látky. Takto bol formovaný svet” (Hermes).

Nebol to len Zeno sám, zakladateľ Stoikov, ktorý učil, že

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Viď ďalšiu poznámku.

** jedinečný činiteľ, pozn. prekl.

† Od je čisté, životodarné Svetlo, alebo magnetická tekutina; Ob, posol smrti využívaný čarodejníkmi, mrzká, zlá tekutina; Aour je syntézou tých dvoch, vlastné Astrálne Svetlo. Môžu filológovia povedať, prečo Od — výraz, ktorý používa Reichenbach na pomenovanie životodárnej tekutiny — je tiež tibetským slovom znamenajúcim svetlo, jas, žiarenie? Rovnako znamená „Oblohu” v okultnom zmysle. Odkiaľ je koreň toho slova? Ale Akáša nie je úplne Éter, je oveľa vyššie, ako bude ukázané.


[[Zväz. 1, Strana 77]] BOŽSTVO V PRIESTORE A V ČASE

Vesmír sa vyvíja, keď sa jeho prvotná substancia transformuje zo stavu ohňa na vzduch, potom na vodu, atď. Hérakleitos z Efezu tvrdil, že princíp, ktorý je základom všetkých javov v Prírode, je oheň. Inteligencia, ktorá hýbe Vesmírom, je oheň, a oheň je inteligencia. A zatiaľ čo Anaximenes povedal to isté o vzduchu, a Táles z Milétu (600 rokov B.C.) o vode, Ezoterická Náuka urovnáva spor všetkých tých filozofov ukázaním, že hoci mal každý pravdu, systém žiadneho z nich nebol úplný.

———————

STROFA III. — Pokračovanie

8. KDE BOL ZÁRODOK, A KDE TERAZ BOLA TEMNOTA? KDE JE DUCH PLAMEŇA, KTORÝ HORÍ V TVOJEJ LAMPE, Ó LANOO? JADRO JE TAMTO, A TOTO JE SVETLO; BIELY OSLNIVÝ SYN TMAVÉHO SKRYTÉHO OTCA (a).

(a) Odpoveďou na prvú otázku, ovplyvnenú druhou, ktorá je odpoveďou učiteľa žiakovi, obsahuje v jedinej fráze jednu z najpodstatnejších právd okultnej filozofie. Indikuje existenciu vecí našimi fyzickými zmyslami nepostrehnuteľných, ktoré sú oveľa dôležitejšie, reálnejšie a trvalejšie, ako tie, ktoré pôsobia na samotné tieto zmysly. Predtým, ako Lanoo môže dúfať, že pochopí transcendentne metafyzický problém obsiahnutý v prvej otázke, musí byť schopný odpovedať na tú druhú, zatiaľ čo skutočná odpoveď, ktorú dáva na tú druhú otázku, mu poskytne záchytný bod pre správnu odpoveď na prvú.

V Sanskritskom Komentári ohľadom tejto Strofy, sú použité mnohé termíny pre skrytý a neodhalený Princíp. V najrannejších MSS. indickej literatúry toto Neodhalené, Abstraktné Božstvo nemá žiadne meno. Nazýva sa všeobecne „To” (Tad v sanskrite), a znamená všetko, čo je, bolo a bude, alebo čo môže byť prijaté ľudskou mysľou.

Medzi takými pomenovaniami, danými, samozrejme, len v ezoterickej filozofii, ako „Nesmierna Temnota,” „Víchor,” atď. — tiež sa nazýva „To z Kalahansa, Kala-ham-sa,” a dokonca „Kali Hamsa,” (Čierna labuť). Tu sú m a n zameniteľné, a


[[Zväz. 1, Strana 78]] TAJNÁ NÁUKA

obidve znejú ako nosové francúzske an alebo am, alebo, opäť, en alebo em (Ennui, Embarras, atď.) Ako v hebrejskej Biblii, mnoho mysterióznych, svätých mien v sanskrite znie uchu pohana nie lepšie, než nejaké bežné, a často vulgárne slovo, pretože je anagramaticky alebo inak skryté. Toto slovo Hansa alebo ezotericky „hamsa” je len ako púzdro. Hamsa sa rovná a-ham-sa, trom slovám znamenajúcim „Ja som on” (v angličtine), zatiaľ čo rozdelené predsa iným spôsobom sa bude čítať ako „So-ham,” „on (je) Ja” — Soham sa rovná Sah, „on,” a aham, „Ja,” alebo „Ja som on.” V tomto samotnom je obsiahnuté univerzálne mystérium, náuka totožnosti podstaty človeka s podstatou boha, pre toho, kto rozumie jazyku múdrosti. Z toho dôvodu glyf, a alegória Kalahansa (alebo hamsa), a meno dané bezpohlavnému Brahmovi (neskôr, mužskému Brahmovi) „Hansa-Vahana,” ten, ktorý používa Hansa ako svoje vozidlo.” To isté slovo je možné čítať „Kalaham-sa” alebo „Ja som Ja” vo večnosti Času, zodpovedajúc biblickému, alebo skôr Zoroastrijskému „Som ten, ktorý som“. Tá istá náuka sa dá nájsť v Kabale, ako svedčí nasledujúci úryvok z nezverejnených MS. od p. S. Liddella McGregora Mathersa, učeného Kabalistu: „Tri zámená

, Hoa, Atah, Ani; On, Ty, Ja; sa používajú na symbolizovanie ideí Makroprosopus a Mikroprosopus v hebrejskej Qabalah. Hoa, „On,” sa aplikuje na skryté a utajené Makroprosopus; Atah, „Ty,” na Mikroprosopus; a Ani, „Ja,” na posledne menovaného, kedy On je zastúpený ako hovoriaci. (Viď Menšie Sväté Zhromaždenie - Lesser Holy Assembly, 204 et seq.) Je potrebné poznamenať, že každé z týchto mien pozostáva z troch písmen, z ktorých písmeno Aleph

, A, tvorí záver prvého slova Hoa, a začiatok Atah a Ani, ako keby to bol spojovací článok medzi nimi. Ale

je symbolom Jednoty a následne nemennej Idey Božského konajúceho prostredníctvom týchto všetkých. Ale za

v mene Hoa sú písmená

a

, symboly čísel Šesť a Päť, Muž a Žena, Hexagram a Pentagram. A čísla týchto troch slov, Hoa Atah Ani, sú 12, 406 a 61, ktoré pokračujú v kľúčových číslach 3, 10 a 7, podľa Qabalah Deviatich Komnát, ktorá je formou exegetického* pravidla Temura.”

Je zbytočné pokúšať sa vysvetliť mystérium úplne. Materialisti a ľudia modernej Vedy ho nikdy nepochopia, keďže, aby

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* vykladačského, pozn. prekl.


[[Zväz. 1, Strana 79]] PRVOTNÉ ŽIARENIA Z JEDNOTY

sa získalo jeho jasné pochopenie, je potrebné, aby človek predovšetkým pripustil predpoklad univerzálne rozptýleného, všadeprítomného, večného Božstva v Prírode; po druhé, aby pochopil mystérium elektriny v jej pravej podstate; a po tretie, aby uznal, že človek je sedmičkový symbol, na pozemskej úrovni, Jedného Veľkého Celku (Logosu), ktorý je sám Sedem-samohláskovým znakom, Dychom kryštalizovaným do Slova.* Ten, kto verí v toto všetko, musí tiež veriť v mnohonásobnú kombináciu siedmich planét Okultizmu a Kabaly, s dvanástimi zodiakálnymi znameniami; pripisovať, ako aj my, každej planéte a každému súhvezdiu vplyv, ktorý, slovami Ely Stara (francúzskeho Okultistu), „je jej vlastný, blahodarný alebo škodlivý, a takto, potom ako planetárny Duch, ktorý tomu vládne, ktorý, vo svojom otočení, je schopný ovplyvňovať ľudí a veci, ktoré sa nachádzajú s ním v harmónii a s ktorými má akúkoľvek afinitu.” Z týchto dôvodov, a keďže len menšina verí v skôr uvedené, všetko, čo je teraz možné poskytnúť, je to, že v obidvoch prípadoch je symbol Hansa (či „Ja,” „On,” Hus alebo Labuť) dôležitým symbolom, zastupujúcim, napríklad, Božskú Múdrosť, Múdrosť v temnote nad dosahom ľudí. Pre všetky exoterické účely, Hansa, ako vie každý Hind, je vybájený vták, ktorý, keď dostal mlieko zmiešané s vodou ako potravu (v alegórii), oddelil tie dva, vypijúc mlieko a zanechajúc vodu; teda ukážuc vnútornú múdrosť — mlieko zastupujúc symbolicky ducha, a voda hmotu.

To, že táto alegória je veľmi stará a datuje sa do najskoršieho archaického obdobia, je ukázané zmienkou (v Bhagavata Purana) o istej kaste nazvanej „Hamsa” alebo „Hansa,” ktorá bola tou „jednou kastou” par excellence; keď veľmi dávno v ďalekej zabudnutej minulosti existovala medzi Hinduistami len „Jedna Veda, Jedno Božstvo, Jedna Kasta.” Existuje tiež horský hrebeň v Himalájach, opísaný v starých knihách ako situovaný severne od hory Meru, nazývaný „Hamsa,” a spájaný s epizódami vzťahujúcimi sa k histórii náboženských mystérií a zasvätení. Čo sa týka názvu Kala-Hansa, ktorý sa považuje za vozidlo Brahma-Pradžapati, v exoterických textoch a prekladoch

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Toto je zasa podobné náuke Fichteho a nemeckých Pantheistov. Ten skôr menovaný uctieva Ježiša ako veľkého učiteľa, ktorý kázal o jednote ducha človeka s Duchom-Boha (náuka Advaity) alebo o univerzálnom Princípe. Je ťažké nájsť jednu jedinú úvahu v Západnej metafyzike, ktorú by nepredvídala Archaická Východná filozofia. Od Kanta po Herberta Spencera, je to všeobecne všetko viac alebo menej skreslená ozvena Dvaity, Advaity a náuk Védanty.


[[Zväz. 1, Strana 80]] TAJNÁ NÁUKA

Orientalistov, je to čistý omyl. Brahmu, bezpohlavného, nazývajú Kala-Hansa a Brahmu, muža, Hansa-Vahana, pretože vskutku „jeho vozidlo alebo Vahan je labuť alebo hus” (viď „Klasický Slovník Hindu.”) Toto je čisto exoterická poznámka. Ezotericky a logicky, ak Brahma, nekonečný, je všetko to, čo opisujú Orientalisti, a to, súhlasne s Védantickými textami, abstraktné božstvo žiadnym spôsobom necharakterizované popisom akýchkoľvek ľudských vlastností a stále sa zastáva názor, že on alebo ono sa nazýva Kala-Hansa — potom ako sa to vôbec stalo Vahanom Brahmu, prejaveným konečným bohom? Je to celkom opačne. „Labuť alebo hus” (Hansa) je symbolom toho mužského alebo dočasného božstva, keďže on, emanácia prvotného Lúča, je vytvorený, aby slúžil ako Vahan alebo vozidlo pre ten božský Lúč, ktorý by sa inak sám nemohol prejaviť vo Vesmíre, súc, nefrázovite, sám vyžarovaním „Temnoty” — pre náš ľudský intelekt, rozhodne. Je to Brahma, teda, ktorý je Kala-Hansa, a Lúč, Hansa-Vahana.

Čo sa týka zvoleného cudzieho symbolu, je rovnako sugestívny; pravý mystický význam je ideou univerzálnej matrice, vzorkovanej prvotnými vodami „hlbiny,” alebo otvorením sa kvôli prijímaniu, a následne kvôli výdaju, toho jedného lúča (Logos), ktorý obsahuje sám v sebe iných sedem tvorivých lúčov alebo mocností (logosy alebo stavitelia). Z toho dôvodu voľba Rosekruciánov, vodného vtáka — či labute alebo pelikána,* so siedmimi mláďatami ako symbol, modifikovaný a prispôsobený náboženstvu každej krajiny. En-Soph sa volá „Ohnivá Duša Pelikána” v Knihe Čísel.† (Viď Časť II. „Skryté Božstvo a jeho Symboly a Glyfy.”). Objavujúc sa s každým Manvantara ako Narajan, alebo Svajambhuva

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* Či je to druh vtáka cygnus, anser, alebo pelecanus, na tom nezáleží, keďže je to vodný vták plávajúci alebo pohybujúci sa na vodách ako Duch, a potom vychádzajúci z tých vôd, aby zrodil iné bytosti. Pravdivý význam symbolu Osemnásteho Stupňa Rose-Croix (Rosekruciánskeho, pozn. prekl.) je presne tento, hoci neskôr poetizovaný na materský cit Pelikána rozorvúc svoje prsia, aby nakŕmil svojich sedem mláďat vlastnou krvou.

† Dôvod, pre ktorý Mojžiš zakazuje jesť pelikána a labuť, zatrieďujúc tieto dva medzi nečisté vtáky, a povoľuje jedenie „bezsrstých sarančov, chrobákov a kobyliek podľa jeho druhu” (Leviticus xi. a Deuteronomy xiv.) je čisto fyziologický, a má čo do činenia s mystickou symbolikou len potiaľ, pokiaľ slovo „nečistý,” ako každé iné slovo, by sa nemalo čítať a chápať doslovne, keďže je ezoterické ako všetky [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


[[Zväz. 1, Strana 81]] PRAVEKÉ DIFERENCOVANIA

(Sebaexistujúci), a prenikajúci do Svetského Vajca, vynára sa z neho na konci božského liahnutia ako Brahma alebo Pradžapati, predchodca budúceho Univerza, do ktorého expanduje. On je Puruša (duch), ale je tiež Prakriti (hmota). Preto je to len po jeho oddelení na dve polovice — Brahma-vach (žena) a Brahma-Viraj (muž), kedy sa Pradžapati stáva mužským Brahmom.

———————

STROFA III. — Pokračovanie

9. SVETLO JE STUDENÝ PLAMEŇ, A PLAMEŇ JE OHEŇ, A OHEŇ PRODUKUJE TEPLO, KTORÉ DÁVA VODU, VODU ŽIVOTA V OHROMNEJ MATKE (Chaos) (a).

(a) Je potrebné pamätať si, že slová „Svetlo,” „Oheň,” a „Plameň” použité v Strofách boli prijaté ich prekladateľmi zo slovníka starých „Filozofov ohňa,”* aby lepšie vyjadrili význam archaických výrazov a symbolov použitých v origináli. Inak by zostali európskemu čitateľovi úplne nezrozumiteľné. Ale pre študenta Okultného budú použité termíny dostatočne jasné.

Všetky tieto — „Svetlo,” „Plameň,” „Teplé,” „Studené,” „Oheň,” „Teplo,” „Voda,” a „voda života” sú, na našej úrovni, potomstvom; alebo ako by povedal moderný fyzik, koreláciami elektriny. Mocné slovo, a ešte mocnejší symbol! Svätý ploditeľ nie menej svätého potomstva; z ohňa — tvorca, ochranca a ničiteľ; zo svetla — esencie našich božských predkov; z plameňa — Duše vecí. Elektrina, jeden Život na vrchnom stupienku Bytia, a Astrálna Tekutina, Athanor† Alchymistov, na najnižšom; boh a diabol, dobro a zlo. . . .

[[Poznámka(y)]] ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] ostatné, a môže takisto znamenať „svätý” ako aj nie. Je to závoj, veľmi sugestívny v spojitosti s istými poverami — napr., Rusov, ktorí nepoužijú holuba ako potravu; nie pretože je „nečistý,” ale pretože „Duchu Svätému” je pripisované, že sa zjavil vo forme Holubice.

* Nie stredovekí Alchymisti, ale Ctitelia Mágie a Ohňa, od ktorých si Rosekruciáni alebo Filozofi per ignem (ohňa, pozn. prekl.), následníci mágov, si požičali všetky ich idei týkajúce sa Ohňa, ako mystického a božského elementu.

pec, pozn. prekl.


[[Zväz. 1, Strana 82]] TAJNÁ NÁUKA

Teda, prečo sa Svetlo nazýva v Strofách „studený plameň”? Pretože v poriadku Kozmickej evolúcie (ako učí Okultista), energia, ktorá poháňa hmotu po jej prvom formovaní na atómy je generovaná na našej úrovni prostredníctvom Kozmického tepla; a pretože Kozmos, v zmysle oddelenej hmoty, pred tým obdobím nebol. Prvá praveká hmota, večná a súčasná s Priestorom, „ktorá nemá ani začiatok ani koniec,” nie je „ani horúca ani studená, ale má svoju špeciálnu povahu,” hovorí Komentár (Kniha II). Teplo a chlad sú relatívne vlastnosti a týkajú sa ríš prejavených svetov, ktoré všetky pochádzajú z prejavenej Surovej hmoty, ktorá, vo svojom absolútne skrytom aspekte, sa uvádza ako „chladná Panna,” a keď sa prebudí k životu, ako „Matka.” Staroveké Západné Kozmogonické mýty uvádzajú, že najprv bola chladná hmla, ktorá bola Otcom, a plodné bahno (Matka, Íl alebo Surová hmota), z ktorej sa vyplazil Svetský had-hmota, (Izis, zväz. i., s. 146). Praveká hmota vtedy, predtým, ako sa objavuje z nikdy-neprejavujúcej sa úrovne, a prebudí sa rozochvením činu pod impulzom Fohat, je len „chladným Žiarením, bezfarebným, beztvarým, bez chuti a zbavené každej vlastnosti a každého aspektu.” Dokonca takí sú jej prvorodení, „štyria synovia,” ktorí „sú Jedným, a stanú sa Siedmimi,” — entity, ktorých kvalifikáciami a menami nazývali starovekí Východní Okultisti štyri zo siedmich pôvodných „centier Síl,” alebo atómov, ktoré sa neskôr vyvinuli na veľké Kozmické „Elementy,” teraz rozdelené na sedemdesiat alebo asi toľko pod-elementov, známych vede. Štyri pôvodné povahy prvých Dhjána Čohanov, sú takzvané (pre nedostatok lepších termínov) „Akášické,” „Éterické,” „Vodné” a „Ohnivé,” zodpovedajúc, v terminológii praktického okultizmu, vedeckým definíciám plynov, ktoré, aby sa sprostredkovala jasná predstava pre Okultistov a tiež laikov, musia sa definovať ako Parahydrogenické,* Paraoxygenické, Oxyhydrogenické a Ozonické, alebo možno Nitro-zonické; posledne menované sily alebo plyny (v Okultizme, superzmyslové, predsa atomické substancie) súc najefektívnejšími a najaktívnejšími, keď sa energetizujú na úrovni hrubo (makroskopicky) diferenciovanej hmoty.† Tieto sú elektropozitívne a elektronegatívne.

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* [[Para]], „za,” vonku.

† Každý z týchto a mnoho ďalších sú pravdepodobne chýbajúcimi článkami chémie. Sú známe pod inými názvami v Alchýmii a u Okultistov, ktorí sa cvičia v neobyčajných silách. Tie najväčšie javy sa produkujú kombináciou a rekombináciou (alebo oddeľovaním) „Elementov” istým spôsobom prostredníctvom astrálneho ohňa.


[[Zväz. 1, Strana 83]] SIEŤ BYTIA

STROFA III. — Pokračovanie

10. OTEC-MATKA SPRIADA SIEŤ, KTOREJ HORNÝ KONIEC JE PRIPEVNENÝ K DUCHU (Puruša), SVETLU JEDINEJ TEMNOTY, A DOLNÝ KONIEC K HMOTE (Prakriti) JEHO (Ducha) TIENISTÉMU KONCU; A TÁTO SIEŤ JE VESMÍR SPRADENÝ Z DVOCH SUBSTANCIÍ UČINENÝCH V JEDNU, KTORÁ JE SWABHAVAT (a).

(a) V Mandukja (Mundaka) Upanišádach je napísané, „Ako pavúk napína a sťahuje svoju pavučinu, ako byliny vypučia v zemi . . . tak je Vesmír odvodený od jedného neporušeného” (I. 1. 7). Brahma, ako „zárodok neznámej Temnoty,” je materiálom, z ktorého sa všetko vyvíja a rozvíja „ako pavučina z pavúka, ako pena z vody,” atď. Toto je len obrazné a pravdivé, ak Brahma je „Tvorca”, ako termín, odvodený od koreňa brih, pre zväčšiť alebo roztiahnuť sa. Brahma „sa rozťahuje” a stáva sa Vesmírom tkaným mimo svojej vlastnej podstaty.

Tú istú ideu krásne vyjadril Goethe, ktorý hovorí:

„Tak na búrlivých krosnách Času ja činím,
A tkám pre Boha rúcho, ktoré Mu vidíš.”

———————

STROFA III. — Pokračovanie

11. TO (Sieť) SA ROZTIAHNE, KEĎ DYCH OHŇA (Otec) JE NAD ŇOU; STIAHNE SA, KEĎ SA JEJ DYCH MATKY (koreň Hmoty) DOTKNE. POTOM SA SYNOVIA (Elementy s ich príslušnými Silami, alebo Inteligenciami) ODLUČUJÚ A ROZPTYĽUJÚ, ABY SA VRÁTILI K MATKINÝM PRSIAM NA KONCI „OHROMNÉHO DŇA” A OPÄŤ SA S ŇOU STALI JEDNÝM (a). KEĎ SA TO (Sieť) OCHLADZUJE, STÁVA SA ŽIARIACOU, JEJ SYNOVIA SA ROZŤAHUJÚ A SŤAHUJÚ PROSTREDNÍCTVOM SEBA SAMÝCH A SVOJICH SŔDC; OBJÍMAJÚ NEKONEČNO. (b)

Rozpínanie Vesmíru pod dychom Ohňa je veľmi sugestívne vo svetle obdobia „Ohnivej hmly”, o ktorom moderná veda tak veľa hovorí, a ktoré v skutočnosti tak málo pozná.

Veľké teplo rozbije zlúčené elementy a rozloží


[[Zväz. 1, Strana 84]] TAJNÁ NÁUKA

nebeské telesá na ich prvotný jeden element, vysvetľuje komentár. „Už rozložené na svoj pôvodný prvok tým, že sa dostane do príťažlivosti a dosahu ohniska, alebo centra tepla (energie), z ktorých mnohé sú nesené sem a tam v priestore, telo, či živé alebo mŕtve, sa premení na pary a bude držané na „prsiach Matky”, až kým ho Fohat, zhromaždiac zopár zhlukov Kozmickej hmoty (hmloviny), tým, že dá impulz, znovu uvedie do pohybu, vyvinie požadované teplo, a potom ho nechá nasledovať svoj vlastný, nový rast.

Rozťahovanie a sťahovanie Siete — t.j., hmoty sveta alebo atómov — tu vyjadruje pulzujúci pohyb; pretože to je pravidelné sťahovanie a rozťahovanie nekonečného a bezbrehého Oceánu toho, ktorý môžeme volať noumenon hmoty vyžarovanej Swabhavat, ktorá zapríčiňuje univerzálnu vibráciu atómov. Ale naznačuje to tiež niečo iné. Ukazuje, že staroveké národy boli oboznámené s tým, čo je teraz hádankou pre mnohých vedcov a obzvlášť astronómov: príčina prvého vznietenia podstaty alebo hmoty sveta, paradox tepla produkovaného ochladzovacím stiahnutím a ďalšie Kozmické rébusy. Pretože poukazuje neomylne na znalosti takých javov u starovekých národov. „V každom atóme je vnútorné a vonkajšie teplo,” hovoria Komentáre rukopisu, ku ktorým má autorka prístup; „dych Otca (alebo Duch) a dych (alebo teplo) Matky (hmota);” a oni poskytujú vysvetlenia, ktoré ukazujú, že moderná teória vyhasnutia solárnych ohňov stratou tepla prostredníctvom radiácie, je mylná. Že je predpoklad nesprávny dokonca pripúšťajú i samotní Vedci. Pretože ako zdôrazňuje profesor Newcomb (Populárna Astronómia, s. 506-508), „stratou tepla sa plynné teleso sťahuje, a teplo generované stiahnutím prekračuje to, ktoré muselo stratiť, aby produkovalo stiahnutie.” Tento paradox, že teleso bude horúcejšie, pretože sťahovanie produkované jeho ochladením je väčšie, viedol k dlhým diskusiám. Prebytok tepla, ako sa argumentovalo, sa stratil prostredníctvom vyžarovania, a predpoklad, že teplota sa nezníži pari passu* so úbytkom objemu pod stálym tlakom, má stanoviť nulový zákon Charlesa (Nebulárna Teória, Winchell). Stiahnutie vyvíja teplo, to je pravda; ale stiahnutie (z ochladenia) nie je schopné kedykoľvek vyvolať celé množstvo tepla existujúc vcelku, alebo dokonca udržovať teleso pri stálej teplote, atď. Profesor Winchell sa pokúša zmieriť paradox — len zdanlivo jednotka v skutočnosti, ako

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* rovnakým spôsobom, pozn. prekl.


[[Zväz. 1, Strana 85]] VEDOMÁ ELEKTRINA

dokázal Homer Lanes, — naznačením „niečoho okrem tepla.” „Nemôže to byť,” pýta sa, „jednoducho odpudivosť medzi molekulami, ktorá sa mení podľa nejakého zákona vzdialenosti?” Ale to sa bude považovať za nezmieriteľné, pokiaľ toto „niečo okrem tepla” nebude označené ako „Bezdôvodné Teplo,” „Dych Ohňa,” vševytvárajúca Sila plus absolútna inteligencia, ktorú fyzikálna veda pravdepodobne neprijme.

Nech už je to akokoľvek, čítanie tejto Strofy to ukazuje, hoci jeho archaická frazeológia je dokonca vedeckejšia ako moderná veda.

———————

STROFA III. — Pokračovanie

12. POTOM SVABHAVAT VYSIELA FOHAT SPEVNIŤ ATÓMY. KAŽDÝ (z týchto) JE ČASŤOU SIETE (Univerzum). ODRÁŽAJÚC „SEBA-EXISTUJÚCEHO PÁNA” (Prvotné Svetlo) AKO ZRKADLO, KAŽDÝ SA POSTUPNE STÁVA SVETOM.* . . .

„Seba-Existujúceho Pána” (Prvotné Svetlo) ako zrkadlo, každý sa postupne stáva svetom.* . . .

„Fohat spevní atómy”; t.j., vleje do nich energiu: rozptýli atómy alebo prvotnú hmotu. „On sa rozptýli sám, počas rozptyľovania hmoty do atómov” (MSS. Komentáre.)

Idey Univerzálnej Mysle sa vtláčajú do hmoty prostredníctvom Fohat. Z pomenovania „Kozmická Elektrina” môže byť aplikovaná jedna slabá predstava o povahe Fohat; ale k bežne známym vlastnostiam elektriny sa musia, v tomto prípade, pridať iné, vrátane inteligencie. Je dobré poznamenať, že moderná veda prišla k záveru, že mozgovú činnosť a rozumovú aktivitu sprevádzajú elektrické javy. (Pre ďalšie podrobnosti týkajúce sa „Fohat” Viď Strofu V. a Komentáre.”)

[[Poznámka(y)]] ———————————————

* V tom zmysle, že plameň ohňa je nekonečný, a svetlá celého Univerza by bolo možné opísať jedným jednoduchým rýchlym zažatím sviečky bez oslabenia jeho plameňa.

[[Pokračovanie v nasledujúcej časti]]


Preklad: PH, Sokol

© 2010 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

Tajná Náuka: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA III.

exkluzívne.cez.okno

máj 18, 2010 04:13 dopoludnia

 

 

Top