Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: Otázky a odpovědi 2

Otázka č. 1 - Představuji si správně, že události a technologie, tak, jak jsou v příběhu o Ancient Arrow vylíčeny, jsou pravdivé, zatím co jména, místa, organizace, fotografie a předměty jsou fiktivní, či mytologické? Předpokládám, že skutečné aspekty tohoto příběhu jsi získal ty sám, za pomoci nějaké varianty dálnovidné schopnosti?

V obou případech se domníváš správně.

Otázka 2 - V odpovědi na některou z předešlých otázek jsi řekl, že příběh o Ancient Arrow je pravdivý, protože „existují techniky, které by se dali použít k zjištění těchto informace“. Myslíš tím vzdálené vidění a k němu přidruženou technologii tzv. Replay?

Tyto informace jsou založeny na faktických zjištěních pomocí varianty vzdáleného vidění, které se v organizaci, ve které studuji, nazývá „senzorická bilokace“ (SBL). SBL je od normálního dálnovidění odlišná, protože je spíše součástí vyšší mysli, než psychických kanálů astrálního vidění. Kvůli tomuto rozdílu SBL umožňuje navíc analyzovat motiv a záměr, na rozdíl od techniky dálnovidění, která umožňuje pouze smyslové vnímání. SBL se také více soustřeďuje na aktivní výběr smyslového kanálu spíše, než na výběr reaktivní, jako je to v případě dálnovidění.

Otázka 3 - Jakým způsobem bylo stanoveno, kdy se uvolní ty které materiály veřejnosti? Například, jestli existuje nějaký seznam, kde by bylo stanoveno, že filosofie č. 23 bude zveřejněna například 20. února 2008?

Tento odhad je založen na činitelích, které teď nemohu zveřejnit. Existuje všeobecný plán, ale tento není rozpracován do takových podrobností, jako je den, týden, nebo dokonce měsíc zveřejnění. To je závislé částečně na vnějších okolnostech.

Otázka 4 - Máš ateliér v New Yorku. Jaké máš příjmy, když všechen tvůj čas pohltí práce na překladu materiálů Tvůrců křídel? Předpokládám, že v zaměstnání vedeš jiný život?

Žiji velice prostě, a z prostředků, které nezveřejním.

Otázka 5 - Pomáhá ti Sarah de Rosnay a minimálně jedna další osoba (dáma na fotografii). Jak se tito lidé stali tvými žáky/studenty/pomocníky? Máš v úmyslu v budoucnu získat více následovníků?

Jediní, kteří mi přímo pomáhají v mé práci, jsou Sarah a Mark. Mám skupinu studentů, se kterými pracuji v mnoha dimenzích vědomí, a pracuji s nimi pomocí Podpůrných zón, které znáte jako materiály Tvůrců křídel. Ano, budu brát další studenty za účelem jejich výuky pomocí těchto materiálů. Jako lidská osobnost mám v úmyslu zůstat v anonymitě, a umožnit, aby většinu mé nauky vykonaly smyslové datové toky těchto Podpůrných zón.

Otázka 6 - Jakým způsobem se Tvůrci křídel zjevili tobě, a jak tě zavolali k této práci?

Jsem členem studijního řádu, který existoval již před vznikem této Země. Vím, že se to může zdát jako nemožné, ale přesto je to tak. Tento studijní řád je spřízněn s esoterickými řády země. Řád ve vašem světě není znám, protože bylo rozhodnuto, že zůstane utajen dokud nebude zveřejněn objev Velkého Portálu.

Tento řád můžete nazývat Lyricus. Je to významově nejbližší název ve vašem rodném jazyce, který se vibračně podobá jeho pravému jménu. Lyricus je rovný Centrální rase, čili Tvůrcům křídel, a velká většina jeho členů pochází z Centrální rasy. V řádu je výuka soustředěna do sedmi hlavních disciplin. Zahrnuje oblast genetiky, kosmologické vědy, metafyziku, datové toky smyslů, psychickou koherenci a kulturní evoluci. Jak můžete vidět, nejsme výhradně zaměřeni na filosofii či duchovní nauku. Našim ústředním cílem je nezvratný objev humanoidní duše na planetách, nesoucích život ve třetí dimenzi.

Lyricus se dá přirovnat k řádu Jesuitů, či Tibetským mnichům Centrální rasy, kromě toho, že dávají mnohem větší důraz na vztah integrovaných věd a umění.

Přesto je to frakce Centrální rasy a nese ve vesmíru odpovědnost za humanoidní populaci do nalezení Velkého Portálu a tím také za vyučování druhů, jako takových, a jejich zapojení do širší sítě inteligentního a vzájemně propojeného vesmíru.

Tento úkol vyžaduje velmi obsáhlou činnost, ve své podstatě genetického charakteru, spolu s dalšími šesti výše zmíněnými disciplínami, jakožto integrálními, ale okrajovými silami, které pohání lidské druhy aby objevili svou vlastní oživující sílu - Navigátor Jednoty. Lyricus používá k probuzení druhů datové toky různých smyslů, od hudby, přes knihy, umění, vědu, kulturu, až k mytologii. Většinou jsou to samostatné projevy, ale když se druhy blíží k Velkému portálu, je potřeba použít datové toky, které jsou stále více integrované, zakódované, a představující mocné síly expanze vědomí.

Na zemi existuje řád učitelů, kteří nejsou ve hmotných tělech, se kterými koordinujeme naši činnosti a hlavní cíle. Tito učitelé mají zkušenosti ze svých vtělení takže mají rozhodující zkušenosti v oblasti soucitu a schopnosti vyciťování, které my, členové Lyricu, mnohdy postrádáme. Oni pak provádí správu našich cílů v lidských podmínkách a radí nám, pokud jde a emocionální a mentální konflikty, které zavádějí a matou lidstvo. Nyní, zpět ke tvé otázce. Jsem učitel šifrovaných datových toků a byl jsem vycvičen, na svou žádost, abych ztělesňoval galaktické Podpůrné zóny, jako lidský překladatel, a činil je srozumitelnými pro lidskou civilizaci dvacátého prvního století. Tvůrci křídel se mi objevují stejně, jako tví lidští přátelé se objevují tobě.

Otázka 7 - Mám zvláštní dotaz, Jsem si vědom, že jsi multidimenzionální bytostí, která současně přebývá ve věčnosti, a současně ve svých hmotných tělech v inkarnacích. Otázka se týká fyzického těla, která zodpovídá tuto otázku zde a teď. Jsi standardní lidskou bytostí, geneticky stejnou, jako jsou ostatní lidé v tomto období na Zemi, a narodil jsi se fyzicky z lidské matky? Nebo jsi klon, či hybrid, mimozemšťan, který byl na Zemi poslán jinými bytostmi?

Narodil jsem se jako člověk ze stejně lidské matky. Kdyby někdo prozkoumal mou DNK po narození, nalezl by v ní velice nepatrné rozdíly oproti té tvé. Ten rozdíl je v tom, že mé vědomí bylo svobodné od energetického systému založeného na přežití, který podmiňuje lidi aby svůj vrozený smysl života realizovali velice konkrétním způsobem. Mé vědomí bylo napojeno na svůj účel a rodokmen a plně odhalovalo indoktrinační procesy, které potenciálně podmiňují všechny ostatní lidi. Bylo to ono sjednocení se s mým smyslem života, které způsobilo že jsem se ve svém raném věku rozpomněl na to, jaký je cíl tohoto mého lidského vtělení.

Otázka 8 - Když se jednou objeví sedm hlavních Podpůrných zón, lidstvo se probudí stojíc před Velkým Portálem. Znamená to snad, že materiály o Tvůrcích křídel probudí sedm oblastí lidského ducha, či mysli, co následně povede k přesunu lidstva v roce 2012 do čtvrté dimenze?

Možná se to bude jevit poněkud náročné, ale sedm Podpůrných zón ani tak nebude objeveno, jako odhaleno. Toto odhalení je postupným rozložením datových proudů, které jsou zakódovány v četných „spouštěčích“, které se budou hluboce dotýkat příštích třech generací vybraných lidí, inkarnujících se na Zemi. Tyto smyslové datové proudy vlastně vykrystalizují finální úkol jednotlivce a zpřístupní ho jeho mysli. Toto působení může být velice nenápadné a může se projevovat například volbou kariéry vědeckého výzkumníka v oblasti genetiky, nebo třeba jako mocné probuzení stavu vědomí Svrchované jednoty.

Když bude odhaleno sedm Podpůrných zón, objeví se Velký portál. Každá ze sedmi disciplín Lyricu je napojena na jednu Podpůrnou zónu. Jinými slovy, jedna z Podpůrných zón, známá jako lokalita Ancient Arrow, se zaměřuje na lidský genom. Další lokalita, která bude odhalena, se soustřeďuje na kosmologické vědy, a tak dále. Každá z těchto oblastí působení je zakódovaným subtilním projevem smyslových datových toků které náleží k těmto lokalitám a spouští probuzení mysli příjemce...

Otázka 9 - Jsou Podpůrné zóny pouze duchovní, nebo hrají roli také v jejich otevření také skutečné události?

Sedm Podpůrných zón existuje jako místa průzkumu a šíření znalostí. Jsou vytvořena Centrální rasou, potažmo řádem Lyricus. I když je pravda, že existují v nejvnitřnějších oblastech každého ze sedmi hierarchických vesmírů, byly exportovány do každé galaxie, nějak podobně jako se převáží knihovny. Takže, každá galaxie vlastní sedm Podpůrných zón, které pochází z archetypických verzí, jenž existují v nejvnitřnější části vesmíru, patřící té které galaxii. Každá Podpůrná zóna je vyladěna na jedinečné vlastnosti lidských druhů jednotlivého hierarchického vesmíru a do určité míry i galaxie.

Zatímco pozemské fyzické události a stav vývoje lidstva má vliv na načasování fyzického odhalení těchto Podpůrných zón, neurčují odhalení těchto mysteriózních míst pokud jde o jednotlivce.

Otázka 10 - Hrají nějakou úlohu při objevení Velkého portálu, nebo přestupu ze třetí do čtvrté dimenze, globální události, jako války, hladomory, vliv životního prostředí?

Je důležité pochopit, že lidstvo dosahuje tento objev, jako přirozené rozšíření svého evolučního běhu. Podél této stezky je rozsypaná hloupost nezralé rasy a tato hloupost může zabránit, nebo pozdržet bezpečný průchod Velkým portálem. Ale naštěstí, vývoj není osamoceným sledováním fyzických, nebo mentálních schopností, zařazených do pořád rostoucí struktury způsobilosti a adaptivních schopností. Evoluce je práce na tisících kratičkých cest a mnoho z těch nejhlubších jsou lidskými smysly neviditelné.

Směrem, pomocí kterého se lidstvo vynořuje z relativní temnoty třetí dimenze a vkračuje do čtvrté dimenze, je nekoncepční varianta hnutí Nového věku. Lidstvo se vyvíjí, aby uchopilo vesmír a jak se vyvíjí, objevuje, že Všehomír je přístupný pomocí lidské mysli a to způsoby, které popírají logiku. Toto je stupeň, na který lidstvo vstupuje, ale není to vzestup na vibrace vyšší dimenze, ale spíše je to interakce s širším všehomírem inteligence, které byla dosud schopna pouze hrstka nejlepších zástupců lidstva.

Lidstvo zůstane ve třetí dimenzi, ale stane se pronikavěji vědomé si vyšších dimenzí, zatím co přebývá v dimenzi třetí, stejně jako Prvotní zdroj. Prvotní zdroj žije ve třetí dimenzi, ale současně si uvědomuje sebe v celém spektru Všehomíru. Skrze Zdrojovou inteligenci si je vědom všech živých forem ve všech dimenzích. Lidstvo konečně dosáhne stejnou perspektivu tím, že použije Velký portál, jako „čočku“, skrze kterou získá přístup k vědomí Prvotního zdroje.

V tomto zvláštním příkladu je Prvotní zdroj méně Bohem, než archetyp Navigátora jednoty.

Otázka 11 - Jaký je tvůj vztah s jinými mimozemšťany, operujícími v prostoru Země? Je rasa Animus skutečná, nebo smyšlená?

V současnosti mám vztahy s lidmi. Nemám vztahy s těmi, které nazýváš mimozemšťany, kromě svých starých vazeb s řádem Lyricus. Pokud jde o Animus, jsou velmi skuteční.

Otázka 12 - Kdy se dočkáme toho, jak se budou mimozemšťané volně procházet po Zemi a křížit se s námi? Předpokládám, že se nejdřív objeví oficiální odhalení mimozemšťanů? Jakou roli hrají Tvůrci křídel v těchto událostech?

Odpusť, jestliže tě poněkud opravím. Všude na zemi jsou mimozemšťané. Vašim vědcům je dobře známo, že atomární struktura lidské formy pochází z hvězd. Takže, lidský nástroj je v podstatě mimozemského původu.

Nechme to na chvíli bokem našeho zájmu. Co oživuje lidský nástroj? Co je vtěleno do tohoto nosiče? Není to vědomí porozumění, rozený archetyp duše, který je známý jako Prvotní zdroj? Není tento mimozemského původu?

Oživující síla a stejně tak těla, kterými se tato síla projevuje, nepochází z této Země. To, co nazýváte lidmi, my voláme Svrchovanými bytostmi Ústředního vesmíru (Sovereign Entities of the Central Universe (SECU - Sikju). Svrchované bytosti jsou alfou a omegou. Neváže je čas a neomezuje je tělesná schránka. Jsou prvotní formou, svým stvořitelem dovedenou k dokonalosti a v tom jsme všichni úplně stejní.

Nyní k otázce, mimozemšťané chodí po zemi, jenom je nerozpoznáváte, protože lidský genom, stejně jako genom mnohých mimozemských ras je v podstatě stejný. Budou zde v příštím desetiletí mimozemšťané odlišného ražení, ale nebudou zasahovat do sociálního řádu. Když lidské ruce odhalí Velký portál, vyvoláte pozornost Galaktické federace a lidstvo bude přizváno k působení v událostech galaktické rodiny. Tehdy se uzná rozmanitost lidských druhů. Právě kvůli tomu se musí nejdříve lidstvo poznat jako Svrchovaná bytost Ústředního vesmíru a pak teprve jako člověk.

Otázka 13 - Řekl jsi, že Tvůrci křídel komunikují s lidmi přibližně 11.000 let. Proč byl tento materiál uvolněn teprve nyní? Je to proto, že pomocí internetu je dána jednotlivci svoboda slova a lidstvo může konečně svobodně hovořit ke všem na planetě a tím zcela vyloučit lži, propagandu a podvody, kterými nás krmí zkorumpované vlády?

Podpůrné zóny byly uvolněny nyní, protože další tři generace Svrchovaných bytostí, které se narodí na Zemi, jsou těmi zástupci lidstva, kteří objeví Velký portál. Mytologie Tvůrců křídel bude mezi prvními smyslovými datovými toky, které uspíší jejich probuzení.

Tvůrci křídel pozorují planety, nesoucí život pomocí stejné technologie senzorické bilokace, o které jsem již mluvil. Informace, které takto získáme nám umožní stanovit s vyšší přesností kdy jsou druhy připraveny obdržet urychlení. Když ten čas nastane, Lyricus na takové planetě rozvine své šiky.

Přibližně před jedenácti tisíci lety se tato skupina inkarnovala do lidských těl a stala se na Zemi prvními učiteli vyšších věd, umění, a metafyziky. Nebudu teď o tom vykládat podrobněji, ale tito počáteční členové Lyricu umístili do genetické mysli lidské rasy záměr objevení Velkého portálu. Lidské druhy dneška tento záměr chápou poněkud nejasně, ale do přibližně padesáti let se stane jasným.

Otázka 14 - Jsi známý, jako Mahu Nahi. Je Mahu Nahi jinou inkarnací tvého ducha, která pověřila Jamese (tvou nynější inkarnaci) přinést tyto materiály lidem na Zemi?

Ne. Mé jméno v Lyricu je Mahu Nahi. Tak se jmenuji taky pro své žáky a přívržence. Vlastně, Mahu Nahi je jméno mé Svrchované bytosti Ústředního vesmíru, zatímco James je jméno mé lidské osobnosti v tomto čase.

Otázka 15 - Proč taková tajemství ohledně tvého pobytu a totožnosti? Vím, že chceš, aby tento materiál získal přednost před nějakým mesiášským scénářem. Jsi předmětem zájmu CIA, FBI, NSA, MJ12, MI6, Iluminátů, či Bilderbergrů, kteří by tě chtěli najít?

Je několik skupin, které vědí o mé přítomnosti na Zemi. Většinou se jim má práce jeví jako přídavek k dezinformačním programům, které již vybudovali. Pokud se týká většiny tajných organizací, čím protichůdnější informace se totiž o nich píší, tím je to pro ně lepší. Vytváří a zachovává to nejistotu a mlžení, ve kterém se dokáží pohodlně skrýt před zraky veřejnosti. Pokud se mne týká, to bylo záměrné, protože bylo snadnější pro určité skupiny najít mne a smířit se s mým posláním. Takto jsem sdělil mnohé pravdy o těchto organizacích a přitom věděl, že tyto pravdy se liší od zavedených spekulací. Jakkoli se to zdá nelogické, tento rozdíl mne chrání, protože Tvůrci křídel se berou jako mytologie a nepodávají o těchto organizacích jasné důkazy.

Kvůli mému spojenectví je nepravděpodobné, že by si někdo vybral úmyslně bránit této misi, protože tyto skupiny si velice považují můj původ, který je v určitém ohledu jedinou věcí, která je krotí. O Lyricu je toho známo velice málo. Je to vskutku nejzáhadnější organizace v širém vesmíru. Jeho schopnosti nejsou známé, ale tyto organizace z něho mají oprávněný respekt.

Pokud jde o mou osobní anonymitu, preferuji ji kvůli tomu, abych zkrátil období, ve kterém učím jednotlivce ve prospěch mého životního díla, které je zaměřeno na výběr populace inkarnujících se Svrchovaných bytostí. Kvůli tomu je potřeba, abych přenesl smyslové datové toky Podpůrných zón na platformu digitálních médií pro budoucí generace.

Otázka 16 - Jsou lidé v tomto diskusním fóru ohroženi nějakou organizací kvůli tomu, že studují tyto materiály?

Ne.

Otázka 17 - Kdo byl Ježíš Kristus s ohledem na Tvůrce křídel?

Pro ty, kteří budou číst tato slova a jsou nasáknutí křesťanstvím, ať mi prominou způsob mé odpovědi. Nepatřím mezi lidi, kteří si berou servítky, když říkám svou pravdu.

Ježíš se neinkarnoval proto, aby založil nějaké náboženství. On prostě vyjádřil svou vizi duchovních dimenzí, zpřístupnění Prvotního zdroje jednotlivci. Jeho lidští přátelé byli natolik chtiví aby slyšeli proroctví, že ho oblékli do mesiášského pláště, který on váhavě přijal.

Ježíš má v současné době vůdčí roli v studijní organizaci, o které jsem mluvil již dříve, která sestává z důvěryhodných duchovních vůdců Země. Velice dobře zná jak Tvůrce křídel tak i Lyricus. Taková zajímavost: Zatímco náboženské skupiny soutěží o své ovečky, tito učitelé, kteří jsou odpovědni za vznik těchto náboženství, spolupracují pod praporem, který nese nápis: evoluce lidstva.

Tito učitelé, kteří přešli z hmotné do interdimenzionálních říší, zůstávají mocnými učiteli lidství. Přesunuli svou pozornost z úrovně individualistických misí do úrovně kolektivního poslání. V tomto duchu spolupráce se stávají pořád silnějšími činiteli změny lidského stavu. Obzvlášť Ježíš, pracuje jako výkonný ředitel studijní organizace a v této funkci spolupracuje s řádem Lyricus při plánování a analýze Velkého portálu.

Mezi jádrem učitelů vládne obecné porozumění v tom, že je nevyhnutné sjednocení vědy, umění a náboženství a toto sjednocení vyvrcholí v objev lidské duše a obzvlášť toho, jakým způsobem je duše navržena.

Podobně, jako hmotné tělo obsahuje lidský genom, duchovní tělo, čili Navigátor jednoty, obsahuje duchovní genom. Je daleko důležitější pochopit tento duchovní genom, protože je původcem, zatímco lidský genom je příjemcem.

V tomto úsilí je šest bodů, které jsou zkoordinovány:

1.) Lyricus navrhne, přemístí a instaluje galaktické Podpůrné zóny do planetárního systému.

2.) Duchovní učitelé Země připraví druhy* pro přijetí Velkého portálu

3.) Vtělení duchovní učitelé objeví cestu k Velkému portálu pomocí Podpůrných zón

4.) Vtělení duchovní učitelé rozšíří a uchovají vědomosti o Velkém portálu

5.) Duchovní a fyzičtí učitelé Země sjednotí lidstvo do Sítě Svrchované jednoty

6.) Zdrojová inteligence a Lyricus tomuto procesu napomáhá všude ve Vesmíru

Ježíšova úloha je velice důležitá ve druhém bodě, a asi osmdesát let v pátém bodě. V podstatě on vede tento proces s pomocí celé organizace duchovních nanebevstoupených mistrů.

Otázka 18 - Čtvrtý rozhovor s Dr. Nerudou se zmiňuje o technologiích ze skutečných amerických a ruských společností.Tyto pochází z výzkumu ACIO. Zjišťoval jsem si to a informace o MIG29 a internetových komprimačních technologiích jsou pravdivé. Je zde riziko právního zásahu vůči tobě, Markovi a South Bay Group když podáváte tyto výpovědi?

Ano, ale je to přijatelné riziko.

Otázka 19 - Vyplývá z tvého poznání kosmogonie/kosmologie, že máme očekávat v blízké budoucnosti Antikrista? Jestliže ano, jaká je jeho povaha? Máme si pod ním představovat osobu, nějaký myšlenkový vzorec, přístup, mimozemšťany, Anima, stát, atd.?

Koncepce Antikrista hluboce proniká mytologií a proroctvími. Je to složité téma a není zde dost času, abych to blíže vysvětlil. Abychom pochopili Antikrista, musíme nejdříve pochopit Krista. To je oblast, kde selhává mnoho definicí a proroctví o Antikristovi. Neosobní Kristus je spásou člověka od represivního energetického systému, který uvrhuje lidské bytosti do vědomí založeném na přežití. Kristus je Velkým portálem. Antikrist pak představuje soubor sil, které vzdorují objevu Velkého portálu ze strachu ze změn, které tento objev přinese. Paradoxně jsou tyto síly vytvářeny náboženskými středisky a následkem toho vlády, v mnoha ohledech, jsou přinuceny je následovat.

Kdybych řekl, že Antikristem je organizované náboženství, bylo by to příliš generalizující tvrzení. Mohu vám pouze říct, že větší náboženské organizace lidstva se posléze spojí a budou celou svou mocí odporovat objevu Velkého portálu. Toto bylo nastíněno v mnohých proroctvích, ale náboženské autority to sdělují pouze neochotně. V náboženských kruzích se to obvykle nechápe, ale v největších mocenských centrech náboženských aktivit na Zemi existují úzké skupiny autorit a tito jednotlivci si jsou přinejmenším matně vědomi těchto proroctví a v tomto případě je nad slunce jasnější, co se bude dít ve dvacátém prvním století.

Otázka 20 - Mnoho se mluví o významu roku 2012 pro lidstvo. Jaká pravda se skrývá za rokem 2012?

Pochopte jednu věc, že význam je relativní pojem. Například pro mne je význam měřítkem toho, jak se lidstvo přiblíží k objevu Velkého portálu. Takže, dle mých kritérií není rok 2012 nějakým významným rokem. Nicméně, jestliže je někdo více naladěn na hmotné prostředí, rok 2012 pro něj může znamenat několik významných událostí.

Otázka 21 - Hraje toto diskusní fórum nějakou úlohu v dějové linii, která povede k odhalení Tvůrců křídel?

V současnosti nepřímo, ale přijde čas, kdy diskusní fóra se stanou důležitější pro koordinaci ideologií a vizí příchozích Svrchovaných bytostí Ústředního vesmíru.

Otázka 22 - Jelikož se zdá, že mnoho materiálů o Tvůrcích křídel je určeno pro budoucí generace, jsou nějaké důvody pro to, aby je četli a studovali současné i starší generace?

Jestliže cítíte, že nějaké materiály pravdivě rezonují ve vaší nejvnitřnější mysli a srdci, přijměte je. Když se jednou zvnitřní, dovolte jim volně odejít. Jestliže zůstávají nablízku, našli jste takto cenný přínos pro váš rozvíjející se systém víry. Jestliže takové materiály od vás odchází, anebo dochází k jejich hibernaci, jednoduše to znamená, že máte důvod hledat dál.

Toto se týká i materiálu o Tvůrcích křídel. Není záměrem být nějakou exkluzivní sbírkou smyslových datových toků. Právě opačně. Teď jsou v inkarnaci bytosti, které se budou vracet do lidského vtělení v následujících sto letech. Jejich hlavním úkolem bude pozvednout závoj a šířit informace o Velkém portálu. To, že se teď obeznámí s těmito materiály, jim pomůže vplout do těchto úkolů, protože ony překalibrují jejich vnitřní systém hodnot a v některých případech doslova přetvoří jejich osudy.

Navíc, zatímco faktický objev Velkého portálu se dá v konečném důsledku připsat hrstce jednotlivců, bude to úspěch milionů bytostí, které budou těžit současně z jejich intelektu, činnosti, a inspirativních idejí, aby vybudovali konečnou mozaiku lidského ducha. Každý, kdo je zapojen do tohoto díla, bude částí této mozaiky.

Otázka 23 - V Knize Urantie je několik odkazů, které potvrzují materiály, které se týkají Tvůrců křídel. Například referenční číslo planety Země. A také kosmologická struktura, popsaná v Knize Urantie se zdá být v některých ohledech podobná popsané Tvůrci křídel. Jakým činitelem v materiálech Tvůrců křídel je Kniha Urantie?

Kniha Urantie je Podpůrnou zónou. Není přidružena k sedmi Podpůrným zónám, protože tyto jsou zakódovanými senzorickými datovými toky. Kniha Urantie je čistý text, bez kódování. Přesto je částí sbírky Podpůrných zón pro druhý stupeň, jak jsem oněm mluvil v otázce č. 17.

Kniha Urantie je nejtěsněji spojena s disciplínou kosmologických věd Lyricu, ale nebyla napsána či vytvořena řádem Lyricus. Pochází nejvíce z interdimenzionálních zdrojů - podobných, jako jsou pozemské studijní organizace, pouze z jiného planetárního systému.

Někdy si planetární systémy vyměňují důležité spisy, či odpovídající práce, za účelem cirkulace filosofických idejí, či důležitých objevů. Tato práce je takovým příkladem.

Otázka 24 - Jakým způsobem materiály o Tvůrcích křídel souvisí se dnešními systémy víry na Zemi? Byly zde jako první, poslední, či jsou nějakou inspirací pro jiná náboženství lidstva?

Jedna z nejběžnějších vlastností lidské mysli je srovnávat jednu zkušenost s jinou. Usuzuje se, že srovnáním předmětu, zkušenosti, události, či osoby, je možno lépe je pochopit. Nicméně, v případě sedmi Podpůrných zón tento úsudek neobstojí. Sedm Podpůrných zón, které souhrnně nazýváme materiály Tvůrců křídel, nejsou filosofickými texty. Určitě to bude svádět k jejich srovnání s Biblí, Koránem, Knihou Urantie, pokyny Nanebevzatých Mistrů, a tak dále. Přijdou jiní, kteří budou přirovnávat informace, obsažené v knize a rozhovorech, k literatuře faktu investigativní žurnalistiky.

Srovnávání materiálů Tvůrců křídel nevyústí automaticky v pochopení, ale spíše ve zmatek. Tyto materiály jsou navrženy odlišně od všechno, co kdy bylo na Zemi projeveno. Je to soubor zakódovaných smyslových datových toků, které jsou určeny pro platformu spotřebitelské technologie, která právě začíná dozrávat v vývojových laboratořích.

Nicméně, i když se zažije bez této technologické platformy, jednotlivec si uvědomí, že se zde děje hluboká transformace. Něco prostě „přeskupuje“ jejich mentální úroveň.

Chci povzbudit každého, kdo své vědomí ponoří do těchto materiálů, aby v době, kdy je bude vstřebávat, činil tak beze srovnávání. Tyto Podpůrné zóny mají v sobě ukryto více informací, než kolik je schopna přijmout a pochopit lidská mysl. Jestliže je jedinec zaměstnán srovnáváním, nemůže pracovat na pochopení hlubšího smyslu Podpůrných zón na úrovni, kde jsou ukryty zakódované informace.

Mimochodem, to co jsem řekl, neznamená, že zakódovaná informace se musí z Podpůrné zóny vypáčit vědomou vůlí a úsilím. Objevit zakódovanou informaci je velice citlivá záležitost. Vyžaduje pružnou inteligenci, otevřenou mysl, rozjímavou perspektivu, a zvědavost systematického pozorování. To není boj vůle, či mysli s hmotou. A zřídkakdy se povede ve zmatku srovnávání.

Pokud se týká souvislostí materiálů Tvůrců křídel a současných systémů víry na Zemi, je zde pouze nepatrná analogie, protože nejsou výtvorem pozemských učitelů, ani nejsou jejich slovy. Jsou kódovanými datovými toky s velice specifickým účelem, které pochází od mimozemského učebního řádu. Dnešní pozemské systémy víry slouží různým a spíše obecným účelům mravních zásad, budování společenství a duchovní připravenosti. Pouze v tomto posledním bodě je určitá souvislost.

Otázka 25 - Jak se dají Podpůrné zóny přeložit z jiné dimenze do naší? Vyrábíš všechny materiály sám, jako překladatel, či tvůrce? Co znamená, že materiály Tvůrců křídel jsou kódovány? Jak je to uděláno?

Sedm galaktických Podpůrných zón existuje blízko samého středu Mléčné dráhy a jsou lidstvu nepřístupné. Toto je prvotním důvodem pro potřebu překladu.

Jiným důvodem je, že míra vibrací Podpůrných zón je úmyslně zvýšena, aby do nich mohli vstoupit pouze bytosti s podobnými vibracemi. V galaxii existují humanoidní druhy, které navštěvují tato místa ve snu, nebo v meditacích.

Přeložit tato místa z jejich původní dimenze na Zemi, či jakoukoliv třídimenzionální planetu je nemožné, beze změny jejich obsahu. Je to z toho důvodu, že vibrační rozsah původních materiálů se musí zpomalit a při takovém snížení rychlosti se vyskytnou obsahové změny.

Technicky je tento proces méně podobný překladu z jednoho jazyka do jiného a spíše je podobný transpozici z vyšších oktáv, či vibračního rozsahu, na nižší.

Těchto sedm míst si můžete představovat, jako schránky poznání, které je zde umístěno pomocí několika médií (zvuk, světlo, vědomosti, jazyk, matematika, a tak dále) které se zaměřují na již zmiňovaných sedm hlavních disciplin Lyricu. Těchto sedm disciplin je vyjádřeno rozdílně, ale každá je uložena na několika médiích, které zesilují a zdůrazňují to, že integrované poznání je spektrem, které zahrnuje umění, metafyziku, vědu a skutečnost, že řádné propojení těchto dílčích složek spektra je klíčem k odhalení Velkého portálu.

Ekvivalent lokality Ancient Arrow uvnitř galaktického jádra obsahuje třírozměrné umění, které jsou vždy ve stavu pohybu. Reagují na tlak zvukových vln, a stejně tak na myšlenky těch, kteří jsou na místě přítomni. V současnosti neexistuje žádný způsob, jak tohle replikovat v pozemských podmínkách. Tedy, obrazy musí být fixovány v čase a prostoru. Rozhodl jsem se pro tento pevný stav, a tedy, v tomto případě, jsem „tvůrcem“ já. Nicméně, mám rozsáhlé zkušenosti ve vytváření těchto reprodukcí, založených na výzkumu barevných vibrací, lidských receptorů, obluzování zrakové části mozkové kůry, asociativní hodnoty tvaru a metod katalýzy nových receptivních polí.

Zvuk vyžaduje v mnoha ohledech srovnatelný postup. Většina motivů se transformuje do slyšitelných frekvencí, ale instrumentace se nedá kopírovat. Tvorba zvuku v galaktických Podpůrných zónách nepochází z nástrojů, ale spíše z částic, uvedených do pohybu myšlenkovými formami. Tímto nepřímým popisem jsem pouze naznačil skutečný charakter tohoto procesu jehož podrobný popis by trval hodně dlouho. Je důležité vědět, že mi byla povolena umělecká samostatnost za účelem přemístění témat do nových struktur za použití lidských nástrojů, kompozičních postupů a lidských vokálů. Tyto prvky poskytují hudbě ukotvení, a činí ji lidskému uchu přístupnější.

Myslím, že tento popis vám poskytne alespoň částečné pochopení procesu, který používám. Pokud jde o kódování a jeho provedení, mohu pouze říct, že v materiálech Tvůrců křídel je zakódovaná propracovaná informace, která působí, jako navigační soustava, která vede hlouběji do účelu každé lokality, nebo Podpůrné zóny. Je částí výběrového procesu, a týká se výhradně vědomí Navigátora jednoty.V tomto ohledu nemohu prozradit více. Funguje zde jiný způsob kódování, který není esoterický, a tento prvek se vztahuje ke vzájemnému působení lidského nástroje a těchto materiálů.

Hudba, umění, piktografy a texty jsou zakódovány pomocí matematických a metafyzických přikrášlení, a jsou přístupny skrze interaktivní techniky, z nichž některé byly odhaleny ve filosofii čtvrté komnaty.

Skrze tyto interakce je lidský nástroj schopen rozkódovat tuto informaci, která mu pomůže přejít do stavu průzkumnického energetického systému, kde může dosáhnout hlubší vhled.

Závěrečný komentář

Oceňuji váš zájem a touhu pochopit důkladněji tyto věci. Vy, kteří studujete tyto materiály, prosím buďte pozorní k cestě, kterou jste si vybrali. Tato cesta není určena k fušerství, anebo provádění mentálních cvičení. Je cestou vaší osobní svobody. Jestliže hledáte něco jiného, doporučil bych vám, abyste odložili tyto materiály stranou a upřednostnili raději jinou stezku, nebo raději vůbec žádnou.

Na této cestě se každý projevuje ohleduplně, uznale a chápavě, jinak získané poznání a osobní moudrost nebudou uspokojivé ani trvalé. Toto je rozhodujícím prvkem vašeho přístupu k Velkému portálu. Zmiňuji se o tom, protože v jiném světě, když se druhy přiblížili k Velkému portálu, jejich učitelé si přestali uvědomovat, jak je osobní vyjádření nutně propojeno s hlubokým vhledem. Když pak konečně dosáhli objevu Velkého portálu, nebyl v tomto světě řádně rozptýlen a aplikován po několik generací, následujících po tomto objevu.

Diskusní fórum o Tvůrcích křídel existuje, aby umožnilo každému z vás vyjádřit vaše nejvnitřnější myšlenky a zjištění o materiálech Tvůrců křídel. Také vám to umožňuje praktikovat a tříbit vaši schopnost projevit úctu, uznání a pochopení. Vyzývám každého z vás aby projevoval tyto způsoby ve svém chování, protože ony mají schopnost roznítit informace, podané v těchto materiálech, jednak pro vás a jednak pro ty, kteří kráčí po této cestě s vámi.

Jedna poznámka na závěr. Nejsem schopen odpovídat na více dotazů po dobu dalších tří měsíců. Jestliže máte nějaké další otázky, můžete je zaslat Markovi, ale chápejte, že budete muset být trpěliví, pokud chcete odpovědi ode mne a chcete je ve „hmatatelné“ formě.

Přijměte mé laskavé pozdravy

Z mého světa do vašeho,

James

Zdroj: http://wingmakers.com/jamesqa2.html

© 1998-2012, WingMakers LLC

Preklad: Ondřej Průzračný

Prevzaté z: http://tvurcikridel.lyricus.cz/

Materiál je volne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


august 30, 2012 16:20 popoludní

 

 

Top