Obrázok používateľa CEZ OKNO
Faktor Apopa a faktor Seta II.

Ako prvé kňazi jemne začlenili do obrazu Apopa varovanie, týkajúce sa tej časti ľudstva, ktorá je až fanaticky posadnutá evolúciou poznania, rozvoja vlastnej energie, ako aj rastu svojich schopností, prostredníctvom rôznych druhov praktík ponárania sa do zvláštnych stavov vedomia a pripojenia sa k prúdu „Kozmickej energie“. Vo vzájomnej súčinnosti s energiami omnoho vyššieho rádu sa človek nevedomky stáva nositeľom týchto energií. Tieto energie postupne reorganizujú jeho energetický systém.

Výsledkom je, že sa v človeku spúšťajú genetické mutačné procesy sprevádzajúce prechod energetického systému človeka na ďalší evolučný stupeň. Tento proces, ktorý nemožno nijako kontrolovať žiadnym mentálnym vôľovým úsilím, bol pre kňazov staroveku znepokojujúci. Jedná sa o to, že začiatok mutačných procesov sprevádzajúcich premenu a formovanie nového energetického systému bude vždy prechádzať fázou spontánneho delenia buniek organizmu. V medicíne je tento proces známy ako rakovina.


Obr. 49 - Vineta papyrusu Nu. V ruke kňaza odháňajúceho Apopa je - "Hórova tyč"

Ukazovateľom tohto vzťahu je štatistická analýza následkov vplyvu energií na organizmus, s ktorými pracuje liečiteľ vo svojej liečiteľskej praxi. Výsledok analýzy vykonanej špecialistami Akadémie národnej bezpečnosti Ruska bol ohromujúci. Za 7-10 rokov od skončenia liečiteľskej praxe, mnohí diplomovaní špecialisti, ktorí sa aktívne a svedomito zaujímali o liečiteľskú prax, umreli nakoniec na onkologické ochorenia. Netýka sa to len liečiteľov a senzibilov, ale aj ideológov duchovných a ezoterických škôl. Šokujúcim je fakt, že také známe a vo svete uznávané autority, ako Jiddu Krišnamurti, Ramana Mahariši, Vivekánanda, Rámakrišna, Šri Aurobindo, Matky (Mirra Alfassa), Blavatská, H. I. Rerichová, Nisargadatta Maharádž, Vanga, Osho, Castaneda a mnohí ďalší zišli z tohto sveta takisto na rakovinu. Neznalosť Zákona samozrejme nezbavuje človeka zodpovednosti za jeho nedodržiavanie, ani keby bol samotným Ra!

V tejto súvislosti začneme chápať pôvod vnútorného blokovacieho mechanizmu, ktorý sa objaví u mnohých ľudí, ktorí sa zaujímajú o ezoterickú prax, pominutie záujmu, a takisto predpojato negatívny vzťah pravoslávia k okultizmu, poznaniu prírodných síl, náukám astrálnej vedy a jemných energií. Korene tohto nepriateľstva treba hľadať v minulosti vo varovaniach kňazov, ktoré sa odzrkadľujú v jednom z námetov biblického príbehu.

Potom, ako dal Had okúsiť chuť poznania Adamovi a Eve, Boh ich vyhnal z Raja, a urobil z nich smrteľníkov. Predtým sme spomenuli, že v dávnej filozoficko-názorovej doktríne plavba „Bohov v loďke Ra“ symbolizovalo proces poznania a teda znalostí, čo je dobré. No z biblického zvestovania vyplýva, že s poznaním ako takým niečo nie je v poriadku, a preto sa Boh rozhneval. Prečo by inak Adamovi a Eve bolo dovolené okúsiť plody zo všetkých stromov rastúcich v Edenskej záhrade, s výnimkou Stromu poznania?

Tento na prvý pohľad nejednoznačný biblický príbeh, sa vo svetle kňazmi zanechaných varovaní javí celkom inak. Neuvedomelý prúd na púti poznania nesie so sebou ujmu nielen v spojitosti s etickou otázkou. Vchod do vysokých energetických sfér v procese poznávania okultizmu, a v mnohom slepé neuvedomelé nasledovanie cestou ezoteriky spúšťa v človeku to, čo pri jeho neznalosti a nepripravenosti vedie k záhube. Objavenie sa rakoviny je reakciou imunitného systému človeka na vnútornú energetickú premenu, ktorá vznikla z interakcie s energiami vysokého stupňa. V danom prípade sa imunitný systém začína prejavovať nečakane: reagujúc na zmeny v energetike človeka, spúšťa imunitný systém program na samozničenie vlastného organizmu, ak v praktikách rozvoja spôsobilosti nie je zohľadnené poznanie genetických vlastností energetických tiel.

Tento nevyhnutný záver, striehnuci na všetkých, ktorí idú cestou samozdokonaľovania sa, je vlastne zosobnením Apopa, i varovaním kňazov o existencii Zákona, podľa ktorého sa treba vydať na cestu poznania. Vyhnúť sa tejto časti, a nemať predstavu o faktore Apopa - Zákona, a neovládať technológiu stabilizácie - kontroly prebiehajúceho procesu - je nemožné.

Praktiky, ktoré sa prevádzali v chrámoch a pyramídach a stali sa ústredným prvkom programu duchovného prerodu kňaza alebo faraóna, niesli v sebe mocný energetický potenciál. Pri týchto praktikách dostal človek do seba energie, ktoré vyvolávali veľké zmeny v jeho energetickej štruktúre, a bolo nutné ju stabilizovať a transformovať na takú energiu, aby ju človek mohol prijať. Transformácia energie, ktorú človek dostal, sa uskutočňovala na veľmi hlbokej energetickej úrovni v procese synchronizácie energetického systému človeka s energetickým systémom materinského organizmu Zeme.


Obr. 50 - Kniha Brán, druhá časť, tretia hodina, scéna 9, 11, 13, loď Ra, Atum si podrobuje Apopa

Na vyriešenie tejto naozaj dôležitej úlohy používali vtedajší kňazi „Hórove tyče“ a pyramídy. Idea vytvorenia týchto pomôcok prišla od civilizácie na vyššej úrovni vývoja, nepochybne kozmického pôvodu, pretože možnosť realizácie týchto pomôcok pozemšťanmi empirickými metódami je extrémne malá.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Valerij Uvarov

Zdroj: http://wands-of-horus.com/wands/factor-apopa.html

Preklad: Horča

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Seriál: HÓROVE TYČE
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-horove-tyce

Seriál: Čo sú HÓROVE USMERŇOVAČE ENERGIE?
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-co-su-horove-usmernovace-energie

Valerij Uvarov
http://www.cez-okno.net/autor/valerij-uvarov


júl 15, 2014 19:27 popoludní

 

 

Top