Obrázok používateľa CEZ OKNO
František Bardon: BRÁNA K OPRAVDOVÉMU ZASVĚCENÍ I.

Kdo se snad domnívá, že v tomto díle nalezne snůšku receptů, pomocí jichž dospěje snadno, to jest bez jakékoliv námahy ke cti a slávě, moci a bohatství, nebo kdo očekává, že se dozví, jak by mohl zničit své nepřátele, tomu budiž hned na počátku řečeno, že bude trpce zklamán a že bez jakéhokoliv dalšího zájmu tuto knihu odloží.

Je mnoho duchovních společností, které pod slovem magie rozumí jen pouhé kouzelnictví a zapřisahnutí se temným mocnostem. Nelze se proto divit, když jednotlivcům již pouhé slovo magie nahání hrůzu. Také kejklíři, jevištní kouzelníci, šarlatáni a jak se tito lidé ještě jinak nazývají, zneužívají většinou pravého pojmu magie, což rovněž nemálo přispívá k tomu, aby bylo na magickou vědu pohlíženo s určitým opovržením.

Již za starověku platili Mágové za nejvyšší zasvěcence, od nichž také slovo magie vzniklo. Tak zvaní kouzelníci nejsou zasvěcenci, nýbrž břídilové mystérií, kteří většinou využívají jednak neznalosti, jednak lehkomyslnosti jednotlivce i celého národa, aby lží a podvodem dosáhli svých sobeckých cílů. Pravý mág však podobným jednáním opovrhuje.

Ve skutečnosti je magie svatou vědou. Je v pravém slova smyslu vědou všech věd, neboť učí znát a prakticky upotřebit veškeré univerzální zákony. Mezi magií a mystikou, případně jiným přiléhavým pojmem není vlastně rozdílu a tam, kde jde o pravé zasvěcení, bez ohledu na to, jaký název ten či onen světový názor pro to zvolil, je třeba postupovat na téže základně a dle stejných univerzálních zákonů. Se zřetelem k univerzálnímu zákonu polarity, týkajícího se dobra a zla, aktivity a pasivity, světla a stínu, může každá věda sloužit jak dobru, tak i zlu. Tak např. je pravým účelem nože, aby jím byl krájen chléb a pod. V rukou vraha se však může stát nebezpečnou zbraní. Vždy zde rozhodují povahové vlastnosti jednotlivce. Tato zásada platí pro všechna odvětví tajné nauky. Ve svém díle nazývám žáka mágem, abych vyjádřil symbol nejvyššího zasvěcení a nejvyšší vědy.

Mnohému čtenáři je jistě známo, že Taroty nejsou karetní hrou, sloužící pouze mantickým účelům, ale že jsou zasvěcovací knihou, obsahující nejvyšší, v symbolech ukrytá tajemství. První karta této knihy představuje mága, znázorňujícího zvládnutí živlů a držícího klíč k prvnímu arkánu, tj. tajemství nevyslovitelného jména Tetragramatonu, kabalistickému JOD-HE-VAU-HE. Branou k zasvěcení je zde tedy mág; jak mnohostranně se dá této karty použít, pozná čtenář tohoto díla sám. V žádném dosud vydaném spise není pravý smysl první tarotové karty tak zřetelně objasněn, jako v tomto mém díle.

Soustava, kterou jsem vybudoval s největší péčí a krajní obezřetností, není spekulativní metodou, nýbrž je pozitivním výsledkem třicetiletého bádání, praktického cvičení a nesčetného porovnávání s mnoha jinými soustavami nejrůznějších tajných společností a orientální vědy, která je přístupná jen mimořádně schopným a ojedinělým vyvolencům. Tato soustava vznikla tedy z vlastní praxe a je určena pro praxi mnohých. Všemi mými žáky byla vyzkoušena a uznána za nejlepší a nejpraktičtější.

Tím ovšem není řečeno, a ani to tvrdit nechci, že tato kniha popisuje všechny záhady magie nebo mystiky. Uveřejnit o této vysoké vědě vše by znamenalo popsat celé objemné svazky. Plným právem lze však říci, že je toto dílo skutečně vstupní branou k opravdovému zasvěcení, je prvním klíčem k použití univerzálních zákonů. Připouštím také, že jednotlivá díla různých autorů obsahují tu a tam též nějaké to zlaté zrnko, ale nikde v jedné knize nenalezne čtenář cestu k duchovnímu vzestupu tak podrobně vyznačenou jako v této.

Bylo mojí snahou podat látku jednotlivých učebních osnov tak zřetelně, jak jen bylo možné, aby se největší pravdy staly přístupné každému, ačkoliv bylo místy velmi těžké volit pro tyto pravdy slova tak jednoduchá, aby byla všem srozumitelná. Zdali se tato moje snaha setká s očekávaným výsledkem, nechť čtenář posoudí sám. Mnohdy jsem uznal za vhodné některé složky tohoto díla opakovat, abych zdůraznil obzvláště důležitá místa.

Často byly vzneseny stížnosti, že zájemcům a žákům tajných nauk není dána možnost, aby byli zasvěcování osobním vůdcem (Guruem, a že je tudíž pravé vědění přístupné jen obzvláště omilostněným a výjimečně nadaným. Mnozí z opravdových zájemců museli prostudovat celé stohy knih, než se jim podařilo ojediněle ulovit alespoň jednu perličku pravdy.

Komu záleží tedy na vlastním vývinu, kdo nesleduje tuto svatou vědu jen z pouhé zvědavosti a nehledá pouze splnění svých sobeckých přání, nalezne v tomto díle pravého vůdce zasvěcení. Žádný ztělesněný zasvěcenec, byť by jeho duchovní hodnost byla sebevětší, nemůže žákovi pro začátek poskytnout více, než je v této knize uvedeno. Nalezne-ti v ní poctivý žák a pozorný čtenář to, co dosud jinde marně hledal, splnilo dílo zcela své poslání.

Autor


HMOTNÝ SVĚT (hmotná úroveň)

V této kapitole nehodlám popisovat hrubohmotný svět se zřetelem k říší nerostné, rostlinné a zvířecí, nechci se též zabývat fyzikálními úkazy v přírodě, neboť jsme se o nich učili již ve škole; např. že je severní a jižní točna, jak dochází k dešti, co způsobuje bouři atd. Nastávajícího zasvěcence budou tyto úkazy zajímat méně a jistě bude spíše toužit po tom, aby poznal hmotný svět pomocí živlů a jejich polarity. Není také třeba se zvláště zmiňovat o tom, že je na naší planetě oheň, voda‘ vzduch a zem, neboť to je každému logicky myslícímu člověku jasné.

Avšak přece jen bude dobře, kdy nastávající zasvěcenec pozná příčinu a činnost všech čtyř živlů, aby jich mohl dle příslušných analogií jiných úrovní správně použít. Jak je možno na základě znalosti hrubohmotných živlů navázat současně styky s vyššími světy, zůstává vyhrazeno dalšímu pojednání o praktickém využití magických schopností. Zatím je důležité vědět, že se na naší zemi odehrává práce živlů nejjemnějším způsobem právě tak, jako v lidském těle. Sledujeme-li analogii k lidskému tělu, přijdeme na to, jak utvořit k živlům rovnoběžku a chtíce nechtíce musíme uznat, že analogie k lidskému tělu je oprávněná.

Ke kapitole, ve které hovořím o těle. o životosprávě a o funkcích živlů v těle, zbývá jen ještě dodat, že zasvěcenec, jenž se naučí manipulovat se živly v jejich nejjemnější formě, dokáže již na vlastním těle hotové zázraky. Ale nejen to; může potom také právem tvrdit, že v tomto směru není nic nemožného.

V zemním principu působí kromě ostatních živlů také čtyřpólový magnet se svou polaritou. Ohnivý živel má ve své aktivitě v přírodě úkol vše oživovat a ve své negativitě pravý opak, tedy vše rozkládat a ničit.

Vodní živel má po aktivní stránce rovněž budovat a po negativní ničit. Vzdušný živel je se svou podvojnou polaritou v přírodě neutrálním, vyrovnávajícím a udržovacím principem. Zemní živel sdružuje v sobě následkem své specifické vlastnosti o kohezi ony dva hlavní živly ohně a vody s neutrálností vzduchu, takže můžeme zemní živel považovat za nejhrubohmotnější.

Jak jsem v kapitole o těle již podotkl, vznikají vzájemným působením ohnivého a vodního živlu na základě týchž zákonů, jako v těle dvě základní fluida se vzájemnou činností a to elektrické a magnetické. Zmíněné dva živly řídí svými fluidy vše hmotné na naší zemi, ovlivňují veškeré chemické pochody vně i uvnitř země, v říši nerostů, rostlinstva a zvířeny. Z toho vyplývá, že se elektrické fluidum nachází ve středu a fluidum magnetické na povrchu naší země. Toto magnetické fluidum povrchu zemského udržuje vše hmotné, týkající se soudržnosti (koheze), nehledě k vlastnosti vodního principu.

Specifickou vlastností každého tělesa, závislého na složitosti živlu je, že má každý předmět se zřetelem na elektrické fluidum určité záření, což jsou tak zvané elektronové kmity, které k sobě přitahuje všeobecně magnetické fluidum hmotného světa. Tuto přitažlivost nazýváme váhou. Váha je tedy úkazem přitažlivé síly země. Známá nám přitažlivost železa a nikluje malým příkladem, výstižněji řečeno je vlastně jen napodobeninou toho, co se na naší zemi děje ve velkém. To, co na naší zemi známe jako magnetizmus a elektřinu, je úkazem čtyřpólového magnetu, neboť jak víme, lze libovolně přeměnit magnetizmus v elektřinu a mechanickou cestou opět elektřinu v magnetizmus. Přeměňování jedné síly v druhou je vlastně již alchymistickým nebo magickým pochodem, který během doby tak zevšeobecněl, že se v něm alchymie nebo magie již nespatřuje a připisuje se tedy jednoduše fyzikální vědě.

Na základě toho vidíme, že i zde je možnost použití čtyřpólového magnetu a každý hermetik ví dle zákonů o problému magnetizmu a elektřiny, a to nejenom v těle, jak bylo v kapitole řečeno, nýbrž také v hrubohmotném světě, že to, co je nahoře, jest také to, co je dole. Každý zasvěcenec, jenž je schopen užít všech živlových sil neboli velkého tajemství Tetragramatonu na všech úrovních, dokáže také na našem hmotném světě velké věci, které v očích nezasvěcence budou platit za hotové zázraky. Pro zasvěcence to však zázraky nejsou. I největší zvláštnost může na základě znalosti zákonů vysvětlit.

Na této zde popsané zásadě spočívá na naší zemi všechen růst, veškeré zrání, všechen život a také veškeré umírání. Zasvěcenci je následkem toho také jasné, že smrt neznamená rozpadnutí v nic, nýbrž je pouhým přechodem z jednoho stadia do druhého.

Hmotný svět vzešel z akášického principu, což je onen nám známý éter. A tento akášický princip Svět také řídí a udržuje. Z toho jasně vyplývá, že přenos elektrického a magnetického fluida je původcem všech vynálezů, které se týkají přenosu do dálky éterem, jako např. rádio, telegrafie, telefonie, televize a budou původcem i všech ostatních vynálezů, které ještě budoucnost pomocí elektrického a magnetického fluida v éteru objeví. Avšak základna a zákony byly, jsou a zůstanou vždy tytéž.

O samotném působení jednotlivých magnetických a elektrických fluid na hmotné úrovni by se dala napsat objemná kniha s velmi poutavým obsahem. Avšak vnímavý čtenář, který se rozhodne jít cestou zasvěcení a nenechá se z ní žádnými vlivy odradit, pozná sám nejrůznější variace sil a vlastností. Vynaloženým úsilím získá poznání, které ho za vše štědře odmění.

František Bardon


KNIHU môžete kúpiť i na tejto adrese

Redakcia ďakuje Petrovi Vyšehradskému za skvelý tip


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Mágia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/magia


jún 04, 2012 22:52 popoludní

 

 

Top