Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dobré zprávy Webbotu - nové Světlo, nová Elektřina!

Předpovědi v posledním reportu Clifa/webbotu ("Podoba věcí příštích - 2011/2012"), který vyšel v prosinci 2011, jsou celkem "explozivní": rok 2012 bude rokem začátku výrazného přeuspořádání sociálního organizmu Země; bude to rok [smrti (korporátní parazitické anglo-americké) říše], rok kapitulace "sil, které jsou/byly" - všechna data indikují, že globální elita, která počítá s tím, že po "přeuspořádání" bude opět "tahat za delší konec", se mýlí; v březnu dojde k významné změně či události, pozitivní pro všechny kromě globální elity. (mimo jiné, report je mnohem delší, 41 stran)

Poslední webbot obsahuje také některé věci, které stojí za bližší pozornost - fenomény "nového světla" a "nové elektřiny":

... jak [rozklad] archetyp a podpůrné množiny [sluneční nemoc/nemoc slunce] vyblednou, jsou tam nové množiny pod archetypem [zrození] které se váží přímo na myšlenku [březen až listopad] procesu ve kterém [nové světlo (frekvence? Typ?)] bude [uvolněno/vypuštěno]. Další sady dat také obsahují reference na [nové světlo] ve 2. a 3. podpůrné úrovni. Jakoby bokem, některé z těchto podpůrných sad mají interní spojení uvnitř entity Terra (Země) které vypichují nové (vysoce efektivní) léčiva které nyní budou možné díky tomuto [efektu nového světla na rostliny]. Mnoho z těchto [účinných léčiv / složek] je popsáno jako [označeno (s) novým světlem (ve smyslu značka jako u fráze „značkové zboží“)]. Jsou to typy dat (množin) s delší působností a odkazují se na [novou světelnou medicínu / medicínu nového světla] jakožto dlouhodobou věc, několikagenerační vývoj. Ale začne to v roce 2012 v [výtryskem nového světla]. Spolu se sadami dat s [výtryskem nového světla] jsou tam konexe (cross links) do entit populace, které zdá se ukazují na [solární / sluneční] původ přicházející [renesance lidstva], ale zde je třeba jasně říct, že ani čekatelé vzestupu (ascension), ani čekatelé "náboženského" spasení/extázi (rapture), nenajdou své fantazie splněny s tímto [fenoménem nového světla] objevujícího se ze slunce příští rok (psáno v prosinci 2011). Fenomén [nového světla] je popisován v podpůrných jazykových sadách velmi „vědecky“ s náznaky mluvy, jakoby měl trvat „stovky let“. A opět, tento fenomén [nové světlo] není popisován v termínech slunečních erupcí nebo jiného dnes známého chování slunce, ale vypadá to, jako by se data pokoušela popsat jev, pro který teprve bude vymyšlen termín.

...

...

Keltské objetí

[irsko-francouzská „aliance?“] která se objeví v příštích několika letech je indikována jako [skokový start] [nové elektřiny] jako globální [průmyslové aktivity]. Není to (aliance?) indikováno jako zdroj [objevů], ale spíše jako [populární hnutí] k [distribuci]. Zatímco subset [nová elektřina] indikuje, že [popularizace] [zařízení / nových generátorů] bude nezávislá na [“francouském břemenu“], stále tam jsou početné konexe (cross links) směrem k [lidem v Kanadě] a [francouzskému přijetí / reakci] který(é) [emocionálně spojí] [irsko francouzskou alianci] k jejich [dodavatelům zdrojů].

Entity GlobalPop (globální populace) a Populace/USofA (populace USA) indikují, že [nová elektřina] a [renesance] budou cokoliv, jen ne hladké či poklidné. Sady dat předpovídají intenzivní úrovně [narušení] ve sférách - [sociální], [korporátní (umírání?)], [kulturní], [infrastrukturní], [státní (státní moloch)], jak bude [nová elektřina] a příbuzný nový [„průmysl“] [pronikat/rodit se] do [populace]. Podotýkáme, že označení [pronikání/zrození] je zavádějící, protože detaily indikují, že to bude všechno jen ne „koordinovaná“ snaha. Ve skutečnosti, všechny podpůrné sady dat, které jsme prozatím (v této souvislosti) zkoumali, přímo obsahují subset [chaos]...

Zmínka o [novém světle] je velmi zajímavá zvláště vzhledem k informacím v nedávném článku na vedy.sk: Koniec časov tmy (http://vedy.sk/sk/vedy.php#koniec). Spojitost? Dost možná...

Co se týká [nové elektřiny] to je neméně zajímavé, viz článek Tok éteru – skutečný elektrický proud? níže, který vyšel před pár dny. Webbot jednoduše informuje, že nevyhnutelné v roce 2012 konečně přichází a Andrea Rossi s jeho E-Cat (http://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/e-cat-test-pr...) je zřejmě jen první kapka blížící se "bouře". Tak vida, vše do sebe zapadá, už bylo na čase :). Otázka jen je, kdy konečně ruzní skeptikové a "sysifové" veřejně uznají/přiznají, že buďto celou dobu vědomě lhali, nebo přiznají, že byli mimo a že věda byla více než sto let na naprosto špatné koleji... kolik z nich bude mít odvahu přiznat, i sobě, že mají na hlavě "opravdu hodně velké máslo"?

* * *

Tok éteru – skutečný elektrický proud?

Hank Mills, Pure Energy Systems (http://pesn.com/2012/01/27/9602024_Aether_Flow--The_True_Electric_Current/)


Mohlo by to být tak, že tok éteru ve formě elektrického pole je skutečným „elektrickým proudem“, a tok elektronů je jen vedlejší jev? Někteří výzkumníci včetně Nikoly Tesly si to zjevně myslí nebo mysleli!

Moderní koncept elektřiny je celkem jednoduchý. Elektrický proud je definován pohybem elektronů skrz vodivý materiál – obvykle kov jako měď apod. S několika základními rovnicemi jsou inženýři schopni elektrifikovat svět, zabezpečovat osvětlení a chod dalších spotřebičů.

Existují však někteří výzkumníci, kteří tvrdí, že mainstreamová věda ignoruje „pravou“ povahu elektřiny, a co je to doopravdy elektrický proud. Tvrdí, že mainstreamová věda nesprávně odstranila koncept éteru, všepronikajícího média, ve kterém se elektromagnetické vlny pohybují. Ignorováním prací raných pionýrů elektromagnetismu a zjednodušením původních Maxwellových rovnic (otce elektromagnetismu) opomenuli (schovali) éter jako skutečný zdroj elektřiny.

Nikola Tesla je příklad člověka, který byl o existenci éteru přesvědčen a postavil systémy pro jeho využití pro dobro lidstva. Některé z jeho systému (dnes známé jako Teslovy cívky) používaly vysokofrekvenční, vysokonapěťové výboje z kondenzátorů k vytváření vln (poruch, zlomů, ...) v éteru. Ve svých pracech nazýval tyto „podráždění“ éteru „impulsy“, protože mohl cítit jejich zářivé účinky. Typicky měl primární cívku s několika závity, která směřovala tyto impulsy k sekundární cívce. Sekundární cívka v systému byla plochá „palačinková“ cívka s mnoha závity, která byla umístěna uvnitř primární. Za běhu sekundární cívka zvyšovala produkované „napětí“ na velmi vysoké hodnoty. V jeho systému mohlo „napětí“ (tension namísto v angličtině běžného voltage), jak ho nazýval, dosahovat milionů voltů.

Co je však nejzajímavější je fakt, že jeho systém používal transformační efekt bez toho, aby byl hnací silou elektrický proud nebo magnetismus. Fungovalo to díky elektrostatickému indučknímu mechanismu, který násobil napětí v systému. Slovy Gerry Vassilatose, autora knihy „Cold War Technology: Project HAARP and Beyond“:

...(Tesla) objevil nový indukční zákon, takový kde se zářivé (radiant) šokové vlny ve skutečnosti samozesilovaly, když přišly do styku se segmentovanými objekty. Segmentace byla klíčem. Zářivé šokové vlny se setkaly se spirálou a „přelily se“ přes vnější povrch, z jednoho konce na druhý. Tyto šokové vlny vůbec neprocházely vinutím cívky, pro ně byl povrch cívky jako aerodynamický povrch. Podél povrchu cívky byl naměřen konzistentní přírustek elektrického tlaku. Tesla prohlásil, že voltáž může být často zvýšena o úžasnou hodnotou 10.000 voltů za palec povrchu axiální cívky. To znamená, že 24-palcová cívka může absorbovat zářivé šokové vlny, které měly na počátku 10.000 voltů, a znásobit je na 240.000 voltů! Taková transformace napětí je nevídaná pro aparát tak malé velikosti a složitosti. Tesla dále objevil, že výstupní napětí je matematicky spřízněno s odporem vinutí ve spirále. Vyšší odpor znamenal vyšší maximum napětí.

Začal mluvit o svém generátoru impulsů (šokových vln éteru) jako o „primáru“ a o spirálovité cívce umístěné v šokové zóně jako o „sekundáru“. Ale nikdy neměl na mysli tyto termíny vztahovat k jejich významu v magneto-elektrických transformátorech. Tento objev byl skutečně naprosto odlišný od magnetické indukce. Existoval reálný a měřitelný důvod, proč mohl dělat své „skandální“ výroky. Jeho systém měl atribut, který ho na čas kompletně překvapil. Tesla na svých sekundárních cívkách nenaměřil žádný proud. Vyvodil z toho, že proud, který se měl objevit, byl kompletně nepřítomný.

S každým palce povrchu cívky se zvyšovalo čisté napětí (oddělené od proudu). Tesla neustále mluvil o „zákonech elektrostatické indukce“, principu, který málokdo pochopil. Tesla nazýval kombinaci generátoru půlsů a sekundární spirálovité cívky „transformátorem“. Teslův transformátor však není elektromagnetické zařízení; využívá zářivou energii (šokové vlny v éteru) a produkuje čisté napětí, oddělené od proudu.


Není bez zajímavosti, že mnoho výzkumníků tvrdí, že navíc ke zvyšování napětí tyto systémy také násobily celkouvý výkon – produkujíce „overunity“ (účinnost větší než 1, podle mainstreamové fyziky nemůže takový přístroj existovat. Laicky – vytváří více energie, než spotřebovává, pozn. překl.). Nicméně, ti stejní výzkumníci tvrdí, že ve správně sestrojené teslově cívce není přítomen téměř žádný „proud“ v konvenčním smyslu. Jelikož mainstreamová fyzika učí, že výkon rovná se napětí krát proud (elektronů, neboli volty * ampéry), jak by mohl jakýkoliv systém násobit výkon, pokud není přítomen žádný proud?

Odpověď nalezneme jedině tehdy, pokud jsme připraveni akceptovat možnost, že naše současné porozumění elektrickému proudu není správné. Jedním důvodem špatného pochopení může být to, že mainstreamová věda nepoužívá původní Maxwellovy rovnice. Namísto toho používá „zjednodušené“ verze, se kterými se inženýrům a návrhářům obvodů lépe pracuje při návrhu konvenčních elektrických systémů.

V jeho práci, "A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field" Maxwell uvedl 8 rovnic (které měly 20 „podrovnic“, komponent), které by vysvětlily vše ohledně elektromagnetismu. Později Oliver Heaviside redukoval těchto 20 rovnic na pouhé 4, v jednodušší formě matematiky. Přitom eliminoval všechny možnosti, které byly přípustné v originální Maxwellově formě. Například éter a podélné vlny (longitudinal waves).

Pokud jsme připraveni připustit, že dogma nabízené mainstreamovou vědou není inspirováno shůry, měli bychom být otevřeni možnosti, že naše porozumění elektřině je mylné. Když je řeč o Teslových systémech, mnoho lidí navrhlo, že „napětí“ plynoucí jeho systémy je ve skutečnosti čistá forma éteru. Snad kombinací vysokofrekvenčního přepínání jiskřiště a dalších metod, které zabránily manifestaci proudu, uspěl v izolaci éteru. Pak byl s pomocí sekundární cívky schopen „nasát“ éter z okolí a zvýšit celkový tlak éteru (= „napětí“) v jeho systému.

Vypadá to, že Tesla našel cestu jak znásobit „výkon“ bez nutnosti zapojit elektrický proud. To by mohlo znamenat, že to, co nazýváme elektrickým proudem (definovaný pohybem elektronů) je ve skutečnosti jen vedlejší efekt éteru. Proud elektronů by ve skutečnosti mohl blokovat či brzdit pohyb éteru, což je skutečný zdroj výkonu (energie).

Expert na Teslu Eric Dollard o tomto tématu mluví ve své práci, "The Fallacy of Conductors." Vysvětluje, jako elektrické pole či tenze v éteru je to, co ve skutečnosti nese proud skrz vodič, a ne pohyb elektronů. Tok elektronů je jednoduše vedlejší jev.

Fyzik Frederick David Tombes také popisuje, jak je za proud odpovědný éter, ve své práci "Maxwellovy originální rovnice" (http://www.wbabin.net/Science-Journals/Essays-Mechanics%20/%20Electrodyn...):

Elektrický proud začíná jako čistý stlačený tok éteru. Může a nemusí zahrnovat tok elektronů jako druhotný efekt. Pozitivní částice mohou být strženy tokem éteru a negativní částice se mohou pohybovat proti proudu éteru, směrem ke zdroji, ale prvotní událostí je tok éteru pod tlakem. Proto když poprvé zapneme elektrický obvod, bude následovat injekce napětí (charge) do obvodu, ze zdroje síly. Stlačený éter bude proudit v uzavřeném obvodu a bude expandovat a nafukovat se, dokud se nerozmístí uvnitř vodičů. Vodiče slouží jako tepny pro stlačený éter.

Je pravděpodobně významné, že nemalý počet výzkumníků má za to, že zavržený koncept éteru je zodpovědný za elektrický proud, stejně jako za množství jiných jevů. Ale jak by existence éteru posloužila lidstvu? Jak by éter mohl být využit?

Éterická budoucnost

Pokud je éter tím, co skutečně pohání elektrický obvod, znamená to že mainstreamová věda se za posledních sto let dostala extrémně daleko od správného směru. Abychom se na něj dostali zpět, musíme připustit existenci éteru, studovat jeho vlastnosti, a zjistit jak může být využit a zachycen - nebo získán z okolního prostředí pro produkci volné energie!

Z Teslových zápisků to vypadá, že éter se chová jako vysoce stlačený plyn. Se svou cívkou byl Tesla schopen nejprve izolovat éter (čisté napětí) od proudu, a pak ho znásobit sekundární cívkou, aby získal přebytek energie. Pokud je toto možné, pak musí existovat mnoho cest, jak z tohoto nevyčerpatelného zdroje, který naplňuje celý vesmír, extrahovat energii. Musíme je jen najít.

Tato „studená“ forma elektřiny (oproštěná od proudu elektronů) má mnoho unikátních vlastností, které jsou běžně demonstrovány mnoha vynálezci. Například, pokud je připojena k anténě, může přenášet výkon bezdrátově podélnými vlnami. Tyto vlny mohou pronikat Faradayovými klecemi, na rozdíl od konvenčních (příčných) el.mag. vln. Také, proud éteru, či „studená elektřina“ může být použita k přenosu výkonu na velké vzdálenosti pouze jedním vodičem, způsobem, který s konvečním elektrickým proudem není možný. Navíc studená elektřina „nepálí“ jako konvenční elektřina v tom smyslu, že ji výzkumníci jsou schopni použít k napájení žárovek pod vodou, aniž by došlo ke zkratu nebo by cítili elektrické šoky.


Pokud by si mainstreamová věda udělala čas na studium a pochopení toku éteru, dovolilo by to realizaci nové technologické revoluce. Nejen že bychom mohli extragovat volnou energii z prostředí namísto spalování fosilních paliv, ale mohli bych navrhovat zařízení, optimalizovaná na využívání studené elektřiny (éteru). Dokud by taková zařízení nebyla široce rozšířená, mohli bychom jednoduše extrahovat volnou energii a transformovat ji na konvenční elektřinu.
Éter je jistě zodpovědný za více věcí, než pouhá elektřina. Má se za to, že se podílí na gravitaci, hmotnosti, snad dokonce času samotném. Možná UFO létající po obloze nějak manipulují éter a produkují tak antigravitaci nebo pohonnou sílu. Technologie založené na využití éteru by nás mohly dostat ke hvězdám!

Z jiné stránky, dokud skutečně nepochopíme podstatu éteru, nemůžeme získat skutečné porozumění jakékoliv síly ve vesmíru. Například, dnešní vědci nejsou schopni říct, co je to za „věc“, která tvoří magnetická nebo elektrická pole. Mohou tvrdit něco o „virtuálních fotonech“ létejících sem a tam mezi dimenzemi, ale ve skutečnosti neví, co se doopravdy děje. Pokud by studovali éter, mohli by být schopni přijít s odpověďmi.

Namísto toho jsme udržováni v temnotě nevědomými vědci, kteří vytvořili z vědy moderní náboženství a odmítají přemýšlet mimo zavedená schémata.

Potrava pro myšlení

K ukončení tohoto článku bych chtěl zahrnout zprávu na fóru, která inspirovala tento článek. Nemusí poskytnout všechny odpovědi, ale poukazuje na zajímavé body:

David L. Wenbert: Nechme je všechny dovědět se Velké Tajemství: že napětí je RYCHLEJŠÍ než „proud“, a že rychlé přepínání to může využít, využívajíc jakýkoliv zdroj volných elektronů v prostředí (země, vzduch, voda). Toto je jak v konečném důsledky všechna zařízení na volnou energii pracují; Bearden měl pravdu – vytvořit Dipól, a přepínat (ho) tak, že není nikdy vybit / zkratován a pak lze čerpat volný proud navždy. Napětí se šíří rychleji (nejméně 8x rychleji než světlo), zatímco proud se šíří v pevném vodiči rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla. To je „to“, to je Velké Tajemství. Všechno ostatní je malování oken. Je to jako to, co řekl Hans Bethe o atomové bombě - „Velké tajemství bylo, že to bylo reálné. Jakmile jste TO věděli, každý mohl přijít na to, jak to udělat...“

Je několik důvodů, proč si myslím, že tento komentář má merit: Tesla tvrdil, že podélné vlny z jeho systému se šíří rychleji, než světlo.

Když uzavřete obvod, proud zaostane za napětím. Napětí je tam jakoby hned všude.

Tesla použil rychlé přepínání aby způsobil šokové vlny či impulsy v éteru a zabránil proudění elektronů, tímto byl schopný získat čistý tok éteru, který mohl zesílit (násobit).

Zdroj: http://pesn.com/2012/01/27/9602024_Aether_Flow--The_True_Electric_Current/

* * *

(O Teslovi, volné energie atd. existuje také výborný zdroj v češtině, stránky L. Kopeckého - http://kopecky.rtyne.net/ a http://free-energy.webpark.cz, konkrétně např. článek Teslův systém zářivé energie. Kdo by ještě o realitě těchto věcí pochyboval, může podívat na "studenou elektřinu" v praxi - žárovka napájená pod vodou: http://www.youtube.com/watch?v=0MchjJy1GOs. Na youtube je na dotaz "cold electricity" i spousta dalších videí.)

Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/


Súvisiace:

Nikola Tesla
http://www.cez-okno.net/rubriky/nikola-tesla

Voľná energia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/volna-energia


Autori: 
Štítky: 
február 05, 2012 23:50 popoludní

 

 

Top