Obrázok používateľa CEZ OKNO
Heraklove úlohy

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu. Tvrdí, že každý z nás môže ísť touto cestou. Na duchovnej ceste čaká človeka veľa úloh - tak ako bájneho Herakla. Ale kto by nechcel naplniť svoj život, poradiť si v každej situácii? Získať takúto vnútornú silu si však vyžaduje námahu a čas. Alice Baileyová sa rozhodla prizrieť mýtom o Heraklovi z inej strany a dospela k názoru, že každá úloha, ktorú dostal primitívny, divoký Herakles, je stupňom na ceste jeho duchovného rozvoja. Aby sme boli schopní kráčať cestou osobnej evolúcie, musíme dosiahnuť vnútornú silu a pestovať svojho ducha prekonávaním prekážok.

Herakles mal božského otca (Dia) a pozemskú matku (Alkménu, manželku kráľa Amfitryóna). Otec, symbol ducha a matka, symbol hmoty, sa spojili v jednej osobe. Poslednou úlohou hrdinu bolo vyslobodiť z pút matku - hmotu - a rozvinúť v sebe duchovné vlastnosti. Podarilo sa mu to, keď zvládol dvanásť prác. Práve ony symbolizujú cestu zrýchleného duchovného rozvoja.

Duchovný rozvoj sa môže odohrávať dvoma spôsobmi:

- pomalým, "prirodzeným" procesom zmien, ku ktorým dochádza počas nespočetných vtelení v procese našej individuálnej evolúcie;

- môže byť výsledkom vnútornej disciplíny a vedomého systematického snaženia urýchliť tento prirodzený proces. Vtedy človek dôsledne pracuje na tom, aby vôľou ovládol svoju prirodzenú povahu. Platí pritom pravidlo: keď je žiak pripravený, učiteľ príde.

Znamenia a rozvoj

Pomocou channelingovej spolupráce s majstrom Tibeťanom Alice Baileyová ukazuje, ako 12 Heraklových prác súvisí s dvanástimi znameniami zverokruhu. Herakles pomocou úloh, ktoré mu zveril duchovný učiteľ, absolvuje pomyselnú cestu zverokruhom posúvajúc sa od znamenia Barana až k znameniu Rýb. Každá z jeho prác tematicky súvisí s určitým znamením a ilustruje jeho charakter a vlastnosti. V každom znamení prekonáva prirodzené sklony (a chyby!), ktoré s ním súvisia: po vykonaní danej úlohy získava cnosti, akými ho toto znamenie obdarúva.

V znamení Barana Herakles začína svoj duchovný rozvoj v snahe pochytať nebezpečné rozbehané kobyly kráľa Diomedesa, čiže, snaží sa získať kontrolu nad svojou mysľou. Táto práca sa odohráva na nižšom mentálnom pláne.

V znamení Býka pracuje hrdina na pláne astrálnom: podmaní si krétskeho býka, zosobňujúceho telesnú žiadostivosť. Herakles je úspešný, získava kontrolu nad "býkom svojej žiadostivosti" (samozrejme, nielen sexuálnej). Znamená to, že podriadi svoje prirodzené pudy vyššiemu dobru, na prospech spoločnosti.

V znamení Blížencov Herakles získava zlaté jablká Hesperovien, čo znamená, že rieši problém zladenia potrieb duše a tela. Jablká symbolizujú poznanie, čiže získanie kontroly nad fyzickým telom, emóciami a nižšou mysľou.

V znamení Raka Herakles chytí laň so zlatým rohom, ktorá symbolizuje intuíciu a ktorá je nevyhnutná na duchovnej ceste: intuíciu, ktorú musíme v sebe prebúdzať vždy znova. Inštinkt, ktorý v tejto fáze dominuje, má byť ešte subtílnejší a treba ho zmeniť na intuíciu. Rovnako je to aj s intelektom: musí ho obohatiť intuícia. Vďaka nej začína človek chápať veci, ktoré nemožno pochopiť len inštinktom a intelektom.

Vo fáze Leva, keď hrdina prekonáva nemejského leva (ktorý má neprestreliteľnú kožu) je už silnou osobnosťou, má pocit moci a dôležitosti svojej osoby. Jeho úlohou je teraz zvíťaziť nad egoizmom a samoľúbosťou, naučiť sa pokore, zabudnúť na vlastnú osobu a prebudiť v sebe schopnosť prinášať pomoc iným.

Prvých päť prác predstavuje Cestu skúšky. Po jej absolvovaní Herakles môže vojsť na Cestu učenia, ktorá zahŕňa práce súvisiace s ďalšími štyrmi znameniami zverokruhu.

V znamení Panny Herakles získava pás kráľovnej Hyppolyty - urobí prvý krok k svojej duchovnosti. Ako matka dáva život svojmu dieťaťu, aj žiak má teraz prejaviť v každodennom živote svoju spiacu dušu. Príčinou nesprávnych postojov a správania sa nie je totiž fyzické telo, ale jeho nedostatočná kontrola zo strany duše.

Zajatie diviaka v znamení Váh je obrazom získania prevahy duše nad nedokonalým telom a jeho pudmi, snaha o rovnováhu a harmóniu, ako aj vyjadrovanie svojich emócií. Dôležité je to, že diviak (čiže prirodzené pudy a emócie) nemal zostať "zabitý", ale ovládnutý a podriadený vôli človeka.

Prekonaním Hydry v znamení Škorpióna Herakles zmenil svoje temné stránky, ktoré sa skrývajú v každom človeku v zákutiach podvedomia. Boj s hydrou sa skončí úspešne len vtedy, keď žiak prešiel úplnou vnútornou premenou a uvidel problém z inej perspektívy.

V znamení Strelca musel Herakles zahnať hrozných dravých vtákov, ktorí pustošili okolie horšie ako kobylky. Tými vtákmi sú negatívne myšlienky a slová, ktorými krivdíme iným a ktoré ešte pričasto zamestnávajú našu myseľ. Aby sme zvládli lekcie na ceste učenia sa, je nevyhnutné získať celkovú kontrolu nad svojimi myšlienkami a slovami.

Ďalšie tri Heraklove úlohy zobrazujú etapy na Ceste zasvätenia. Jeho predchádzajúce práce súviseli s vlastným duchovným zdokonaľovaním, teraz sa však začína práca pre dobro všetkých. To si vyžaduje celkom zabudnúť na vlastný prospech, ba dokonca na vlastný duchovný pokrok!

Zostup do podsvetia a prekonanie psa Kerbera s troma hlavami v úlohe pre Kozorožca je symbolom prechodu cez prvé veľké zasvätenie a začatie práce pre iných. Okrem iného si to vyžaduje získanie vnútornej slobody voči vonkajším obmedzeniam, ale aj pestovanie lásky a akceptácie všetkých, bez ohľadu na ich chyby a pády. Iba takýto človek môže pracovať pre dobro sveta.

Čistenie Augiášovho chlievu je úlohou pre znamenie Vodnára. Herakles sa stáva majstrom a začína slúžiť iným. Nezainteresovane spolupôsobí pri očisťovaní sveta od zlej karmy a chýb a robí to nekonvenčným spôsobom: prelamuje bariéry separatizmu pomocou životnej energie a všeobjímajúcej lásky (agapé).

Heraklova práca, ktorá súvisí so znamením Rýb, je oslobodenie stáda dobytka, ktoré ovládol netvor Géryon. Stádo zobrazuje zotročené ľudstvo a netvorom je veľká ilúzia, čiže forma, akú má hmota. Herakles sa stáva osloboditeľom svojich chránencov, vracia im voľnosť, učí ich samostatnosti a zodpovednosti, inšpiruje ich, aby chytili osud do vlastných rúk.

Cesta pre každého

Práce, ktoré Herakles vykonáva, sú symbolické, ale svojou povahou aj univerzálne. Zobrazujú etapy a problémy, ktoré sa týkajú každého človeka, ktorý sa túži oslobodiť od sveta hmoty. Každý, kto si uvedomuje, že sme duálne bytosti (teda nielen hmotné, ale predovšetkým duchovné), kto chce kráčať duchovnou cestou, je postavený pred rovnaké úlohy a musí dosiahnuť spomínané ciele.

O ceste duchovného rozvoja vznikla celá záplava kníh. Ak sa nám však podarí pochopiť Heraklove úlohy, získame výnimočne ucelený a presný pohľad na duchovný vývoj. To nám umožní hlbšie pochopiť cieľ a význam tejto cesty vďaka prepojeniu jednotlivých jej etáp so znameniami zverokruhu. Vzbudzuje to dojem, že na nebi bol namaľovaný veľký evolučný plán, obraz pokroku ľudskej duše, ktorý sa končí návratom k jej zdroju. Stačí vari len dodať, že slovo zverokruh, pôvodne zodiak, je odvodené z prvotného kmeňa hebrejského "sodi", čo znamená cesta: akoby všetky formy života smerovali k rozvoju touto kozmickou cestou.

Pochopenie príčiny neúspechu znamená úspech v budúcnosti

Baileyová je presvedčená, že to, čo sa učíme v znameniach od Barana do Leva je prípravou na ceste k osvieteniu a od Panny k Strelcovi - učením sa. Zasvätenie prichádza v znameniach Kozorožca, Vodnára a Rýb. V krátkom seriáli vám povieme podrobnejšie o týchto etapách duchovnej cesty.

Krotiť myšlienky, získať múdrosť

Jednou z prvých úloh je kontrola myšlienok, ktoré v mýte symbolizujú divé kone. Ich skrotenie Heraklom nie je ničím iným ako krotením neusporiadaných myšlienok, ktoré sú rovnako nebezpečné, ako divé kone. Myšlienka je energia. Zlé, nenávistné myšlienky zraňujú blížnych nemenej bolestne ako slová a činy (veď rituály čiernej mágie vychádzajú zo špeciálne zosilnených zlých prianí). Nezvládnutie myšlienok znemožňuje hlbšie sústredenie. Bez neho niet pokoja a bez pokoja - šťastia. Človek sám od seba nezvládne disciplínu v myslení. Potrebná je vedomá duchovná námaha. Krotiť a zastaviť zlé myšlienky sa učíme dlho. Počiatočné neúspechy prijímajme s pokorou: zlé skúsenosti nech nás povedú k pochopeniu príčin porážky: to nám zabezpečí úspech v budúcnosti.

Ovládnutie tela

Jednou z ďalších Heraklových úloh bolo zvládnutie Minotaura, poločloveka, polobýka, symbolizujúceho žiadostivosti. Rozkoše, aké okúsime v materiálnej sfére, zatemňujú duchovné svetlo.

Posvätného býka niekedy predstavovali so zlatou guľou medzi rohmi. Tá guľa je Mesiac a materiálny svet. Úlohou býka je zduchovnenie hmoty. Sám býk zosobňuje vitálnu silu, sex. Herkules však nemal býka zabiť, ale ho ovládnuť. To znamená, že sex ako taký nie je hodný potupy. Nemáme sa týrať krotením sexuálnych potrieb, ale nemôžeme im ani holdovať. Treba si vybrať strednú cestu: pohlavný pud podrobiť kontrole mysle a vôle. Nadužívanie v tejto oblasti môže viesť k splodeniu netvora (Minotaura).

Ten, kto sa naučí zvládať svoje myšlienky, si dokáže poradiť aj s telesnými žiadostivosťami (nie je to len sex, aj pažravosť, nadmerné pitie a iné). Chce to len vytrvalosť a dobrú vôľu.

Ako si však vysvetliť, že Herakles dá býka nakoniec jednookým kyklopom? Alice Baileyová predpokladá, že kyklopi sú v skutočnosti jasnovidiaci mudrci, ktorí majú otvorené tretie oko (uprosterd čela). Možno to pochopiť tak, že každý z nás si musí uvedomiť, že žiadostivosť nám neumožňuje vidieť veci takými, aké sú v skutočnosti. Nezvládnutie zmyslov je nepriateľom každej múdrosti a poznania. Žiadostivosť možno ovládnuť len sústredeným rozumom a vedomou duchovnou námahou.

Na dosiahnutie múdrosti intelekt nestačí

Ďalšie, čo musí zvládnuť hľadajúci človek na duchovnej ceste, je pochopiť, že intelekt nestačí k dosiahnutiu múdrosti. Preto Heraklovu úlohu - získanie zlatých jabĺk od Hesperíd (hrdina sa najskôr vydá na juh, kde mu príde do cesty obor, potom na západ, kde stretne majstra, ktorý mu sľúbi osvietenie, neskôr na východ kde zbadá Promethea prikutého ku skale, ktorému sup trhá pečeň, až nakoniec uvidí horu so zlatými jablkami, ktoré stráži stohlavý drak) - vysvetľuje Baileyová ako symboly.

Sever je symbol ducha: aby získal múdrosť, ktorú v príbehu o Heraklovi symbolizujú zlaté jablká, Herakles sa vydá týmto smerom. Potom sa vydá na juh, kde stretne hada Antea: ten zosobňuje astrál s jeho klamlivými zážitkami. Táto "príhoda" učí, že záujem o špiritizmus, materializácie a iné fenomény je pascou na ceste duchovného rozvoja. Ale ešte horšou prekážkou na tejto ceste je falošný majster, ktorý robí žiaka závislým na sebe, straší ho, či dokonca terorizuje. Tvrdí, že existuje len jedna cesta k poznaniu pravdy, samozrejme, tá jeho. Pri stretnutí s takýmito majstrami treba byť bdelým a kritickým. Vtedy sa hodí rada, ktorú dal Nereus Heraklovi: "Pravda spočíva v tebe."

Zabudnúť na seba

A prečo sup trhá pečeň Promethea, dobrodincu ľudstva? Pečeň a solar plexus sú sídlom žiadostí, ktorým človek podlieha. Sup symbolizuje ničivú silu žiadostivosti. V tejto lekcii sa Herakles učí zvíťaziť nad egoizmom, učí sa spolucíteniu, službe trpiacim. Pomoc trpiacemu je dôležitejšia ako vlastný duchovný postup.

Keď Herakles vidí, akú ťarchu nesie Atlas na svojich pleciach, vezme nebeskú klenbu na seba. Zabudne na cieľ svojej ďalekej cesty. Ale keď zabúda na seba, urýchli svoj duchovný vývoj. Práve vtedy získava múdrosť. Nakoniec Atlas a jeho dcéry prinášajú Heraklovi zlaté jablká, lebo dospel k pravde nezištne.

Atlasove dcéry zosobňujú tri aspekty duše: Egle dokonalosť života; na jablku Eritreji je nápis "služba iným" a Hesperida a jej dar sú symbolmi vyššej vôle, vôle podrobenej vôli Božej.

Povaha Blížencov je dvojitá. Úlohou žiaka v tomto znamení je spojiť myseľ a dušu pre jeden cieľ. Intelekt nestačí, ak chceme dosiahnuť skutočnú múdrosť. Aby sa poznanie zmenilo na múdrosť, potrebujeme úprimnosť, spolucítenie, čestnosť, chuť podeliť sa s inými. Spoločne vykonaná práca je ľahšia. Prežiarenie intelektu láskou vedie k múdrosti (nezbavenej kritičnosti). Získanie takejto múdrosti a spolupráce je úlohou Blížencov.

Prekonávame svoj egoizmus a pýchu

Anglická duchovná učiteľka Alica Baileyová zistila, že každá Heraklova úloha je ďalším stupňom na ceste jeho duchovného vývoja. Dvanásť znamení zverokruhu symbolizuje dvanásť úloh, dvanásť stupňov, ktoré musí človek hľadajúci poznanie, prekonať. Zvládnutie všetkých úloh, od znamenia Barana až po Ryby, nám umožní plne sa realizovať ako bytosť. Môže nám to zabrať niekoľko rokov, celý život, alebo dokonca niekoľko životov...

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali prvými troma úlohami v troch znameniach zverokruhu. Dnes sa pozrieme, aké úlohy musí hľadajúci PRAVDU prekonať v znameniach Raka, Leva, Panny.

Vieme už, že prvou úlohou (znamenie Barana) je "skrotiť divoké kone", čiže ovládnuť svoje myšlienky: zbaviť sa tých negatívnych, škodlivých a nahradiť ich láskyplnými, pozitívnymi, k čomu je potrebná vedomá duchovná námaha. Ďalšou úlohou je zvládnuť svoje rôzne telesné žiadostivosti (symbolizuje to znamenie Býka), dostať ich pod kontrolu mysle a vôle. Treťou úlohou hľadajúceho je pochopiť, že na dosiahnutie múdrosti nestačí intelekt. Pri tomto hľadaní čaká na človeka veľa nástrah, pričom jednou z najväčších je falošný majster, ktorý robí žiaka závislým na sebe, straší ho, či dokonca terorizuje.

Keď inštinkt nestačí

V znamení Raka sa hľadajúci učí prehlbovať svoju intuíciu. Inštinkt (mimovoľný pocit, vnuknutie, tušenie), ktorý v tejto fáze poznávania získavame, musíme ustavične prehlbovať a zmeniť na intuíciu (vycítené vnuknuté poznanie). Postupne obohacujeme aj svoj intelekt o intuíciu, vďaka čomu začíname chápať všetko to, čo sme nedokázali pochopiť len intelektom alebo inštinktom. Tento proces symbolizuje v príbehu o Heraklovi laň so zlatým rohom, ktorá patrila bohyni Artemide (bohyni Mesiaca) a bola nesmierne plachá a rýchla (presne ako intuitívne vnuknutie)...

Číslo človeka

Piata Heraklova úloha je vari najznámejšia: hrdina mal zabiť nemejského leva, ktorý ohrozoval ľudí. Z ezoterického hľadiska má číslo 5 kľúčový význam, pretože symbolizuje proces individualizácie ľudskej bytosti. V tejto etape si človek uvedomuje existenciu svojho JA, preto päťku možno nazvať číslom človeka. Až po zvládnutí piatej skúšky začína proces skutočného učenia sa. Človek v tejto etape vývoja môže byť priveľmi sebavedomý, pyšný, dokáže byť dokonca agresívny a pôsobiť vo svojej rodine a spoločenstve deštruktívne. Preto ho symbolizuje lev, ktorý narúša pokoj celého okolia. Piatou úlohou je teda prekonať leva svojej osobnosti. Hľadajúci musí zabiť to, čo predtým dosiahol. Egoizmus, sebaláska, snaha dominovať, nafúkanosť musia ustúpiť altruizmu a podriadiť sa službe širšiemu spoločenstvu.

V súčasnosti žijeme v období urýchleného rozvoja celého ľudstva. Dnes je svet plný "významných osobností" a nastal čas, aby pocit súnáležitosti k širšiemu celku a prispôsobenie vlastných záujmov jeho dobru zvíťazilo nad sebapresadzovaním, záľubami vlastného ega. Herakles premohol leva v jaskyni s dvoma otvormi, pričom jeden uzavrel najskôr. Mnohé mýty uchovali skrytý zmysel každej podrobnosti, napriek tomu, že ich ľudia tisícročia nepochopili. V našej hlave sa takisto nachádza malá jaskyňa, v ktorej je skrytá jedna z najdôležitejších žliaz, hypofýza. Keď správne funguje, osobnosť je aktívna, intelektuálne zdatná, vytrvalá, schopná sebakontroly. Hypofýza sa skladá z dvoch častí - v prednej sídli intelekt, v zadnej emócie, predstavivosť.

Koordinuje aj činnosť iných žliaz, napríklad vzrast človeka a ak nie je plne rozvinutá, intelekt aj emócie sú postihnuté. Práve ona je tou jaskyňou, kde lev nadmieru rozbujnelej osobnosti má svoju skrýšu - tam ho treba prekonať. To je takisto symbolické: iba vtedy, keď zablokujeme silné osobné emócie (umiestnené v zadnej časti hypofýzy) a zanecháme egoistický spôsob života, môžeme premôcť "nemejského leva", čiže skrotiť svoju osobnosť pomocou vyššej mysle.

Prebudiť spiacu dušu

Ako však pochopiť šiestu Heraklovu úlohu, ktorou bolo získanie pásu Hippolyty, kráľovnej Amazoniek? Pás darovala Hippolyte Afrodita, ako symbol jednoty, ktorá má vládnuť medzi mužmi a ženami. Kráľovná chcela Heraklovi odovzdať pás sama, ale Herakles to nepochopil: vytrhol jej ho z rúk a navyše jej zasadil smrteľný úder. Pochopil však svoj omyl... Práca spočíva v zmierení sa s "nepriateľom iného druhu", s ľudskou bytosťou. Heraklovým omylom bol jeho nedostatok lásky a pochopenia pre druhého. Napriek tomu, že dokonale zvládol päť predchádzajúcich úloh, schybil. To znamená, že zblúdiť môže aj ten, kto je už vo svojom vývoji ďaleko. Omyl však možno napraviť. To, pravda, platí aj pre Hippolytu, ktorá takisto konala bez pocitu lásky, necítila vnútornú potrebu zložiť túto obeť. Amazonky, modliace sa k Mesiacu (patrónovi rôznych materiálnych foriem) a k bohovi vojny Aresovi, nepochopili úlohu, ktorú mali splniť: prebudiť dušu spiacu v hmote.

Znamenie Panny je prípravou k prvému zasväteniu. Žiak tu robí prvý krok ku svojej duchovnosti: snaží sa podriadiť materiálnu formu vôli duše, ktorá v nej žije. Ako matka dáva život dieťaťu žijúcemu v jej lone, tak aj žiak má teraz vo fyzickom svete prejaviť svoju spiacu dušu. Nie fyzické telo je zdrojom omylov, čiže nesprávnych postojov a činov. Ono je len automatickým vykonávateľom impulzov prichádzajúcich od "vnútorného človeka".

Príčinou zla je prislabá vláda duše nad materiálnou formou. Telo má byť prispôsobené duši na fyzickom pláne.

Číslo šesť je numerologicky číslom Šelmy. Panna, tak ako Škorpión, symbolizujú trojitosť, čo znamená, že Šelmu treba prekonať na troch úrovniach: fyzickej, emočnej a mentálnej. Obe tieto znamenia sú kritickými, integračnými bodmi v skúsenostiach duše, v ktorých sa môže zjednotiť s materiálnou formou i duchom.

Symbolika znamenia Panny súvisí s cieľom celého evolučného procesu: chrániť, kŕmiť a nakoniec prejaviť duchovné úrovne skryté v každej forme. Zblíženie ducha s hmotou je konečným cieľom evolúcie, o ktorú na našej planéte ide. V znamení Panny k tomu dochádza v obmedzenej miere, lebo musíme prejsť ešte dlhú cestu, ako píše Alica Baileyová vo svojej Ezoterickej astrológii.

Astrologickým zobrazením Panny je mladá žena držiaca obilný klas: najjasnejšou hviezdou súhvezdia Panny je Spica, ktorá je týmto klasom, symbolom chleba. Pripomeňme si, že Ježiš sa narodil v Betleheme, čo doslova znamená "dom chleba", chlieb sa počas omše mení na telo Krista, je symbolom všetkých druhov potravy: zabezpečiť ho pre všetkých, je problémom nášho sveta. Hmota je teda matkou sveta a možno povedať, že "živí" rôzne bytosti a duše, ktoré sú v nej skryté. Keď pochopíme túto peknú syntézu, žiak sa môže stotožniť s oboma úrovňami bytia - s hmotou i dušou a prenesene: s matkou a jej dieťaťom...

Keď sme "skrotili divoké kone" svojich negatívnych myšlienok (v znamení Barana), zvládli svoje rôzne telesné žiadostivosti (v znamení Býka) a pochopili, že na dosiahnutie múdrosti nestačí intelekt, ale musíme rozvíjať intuíciu (v znamení Raka), musíme prekonať leva svojej osobnosti (ego). V znamení Panny sa hľadajúci snaží podriadiť materiálnu formu vôli duše, ktorá v nej žije.

Veľký zákon karmy

Ďalšou Heraklovou úlohou, ktorú symbolizuje siedme znamenie Váh, je chytiť erimatejského diviaka. Práca súvisiaca s týmto znamením je jediná, ktorá sa končí výbuchmi smiechu, keď Herakles pred sebou vedie diviaka. Je to krásne zakončenie, hoci hrdina znova urobil chybu. Diviaka síce nezabil, len si ho podrobil, ale prispel k smrti svojich priateľov. Znamená to, že hoci sa nám zdá, že sme očistili cestu od hroziacich nám pascí, pokušenie prichádza z nečakanej strany (odporúčam prečítať si Heraklove úlohy a hľadať v nich skryté ponaučenie). Diviak v tejto časti mýtu symbolizuje emočnú, astrálnu povahu človeka v rôznej forme, akú môže nadobudnúť. Býva tým silnejšia, o čo pokročilejšiu etapu rozvoja dosiahol žiak. Ukázalo sa, že na kontrolu vlastných emócií nestačí sila ani snaha. Možno získať chvíľkový úspech, ale emócie prichádzajú znova. Jedinou možnosťou je uvidieť svoju živočíšnu povahu z úrovne čistého rozumu a duše. Keď Herakles vedie obrovské zviera za zadné nohy, je to obraz získania konečnej prevahy duše nad nedokonalým telom a jeho pudmi.

Človek, ktorý vykonáva túto lekciu (v znamení Váh), ustavične bilancuje všetko, s čím sa stretáva: často váha, je nerozhodný, každý problém zvažuje z viacerých uhlov, zdráha sa konať. Zriedkavo býva extrémistom. Toto ustavične zvažovanie a meranie má jeden cieľ: hľadanie bodu rovnováhy. Aj vesmírny zákon karmy možno chápať ako smerovanie k rovnováhe, ako protipól k extrémnym sklonom. Katastrofy, aké človeka postihnú, ho nemajú trestať, ale prinavrátiť do rovnováhy. Ten, kto ju vo svojom živote našiel, už nemusí zažívať ťažké okolnosti a nútené skúšky.

Keď však Váhy zasimilujú mäkkú harmóniu Venuše, začínajú odpovedať na vibrácie Urána, ktorý je ezoterickým vládcom tohto znamenia. Takáto osoba cíti, že staré formy musí odmietnuť a vymiesť ich, aby sa k slovu mohli dostať nové hodnoty a myšlienky. Pravda, tieto revolučné zmeny, ktoré Urán prináša, nemajú v znamení Váh ešte tvar a vonkajšiu formu: Váhy sa najčastejšie obmedzia na zmenu vnútornú, na prestavbu svojej osobnosti, vediac, že je to prvý krok k prestavbe sveta.

Čo zosobňuje Hydra?

Úlohou znamenia Škorpióna je prekonanie deväťhlavej Hydry s jednou nesmrteľnou hlavou. Z jednej zoťatej hlavy však vyrastú dve nové... Herakles zvíťazil nad Hydrou tak, že ju holými rukami vytiahol z jej "domova" bahna a tmy na čistý vzduch, slnko a svetlo. Vtedy nad ňou zvíťazil.

Test súvisiaci s Hydrou nemôže žiak začať, kým nezíska vnútornú koordináciu a rovnováhu. Keď ju získa, rovnováha sa znova zachveje a vyššia myseľ a duša strácajú vládu nad emóciami. Hydra symbolizuje temné stránky našej mysle: trvá dlho, kým pochopíme, že Hydru ustavične kŕmime nízkymi myšlienkami. Boj s ňou sa zdá byť nekonečný: keď niektorú nízku potrebu či myšlienku stlmíme, iné, podobné, ju hneď nahradia. Žiak si musí uvedomiť kriticky a pokorne temné stránky svojej osobnosti a uzrieť ich vo svetle múdrosti. Kým Herakles bojoval s Hydrou na jej úrovni, nemohol ju premôcť (preto nemáme bojovať rovnakými zbraňami ako zlo). Keď padol na kolená, do bahna a zodvihol Hydru hore, čiže uzrel problém z inej perspektívy, podarilo sa mu nad ňou zvíťaziť.

Každá z deviatich hláv Hydry zosobňuje jeden problém, ktorý vyvstane pred človekom, ktorý chce zvíťaziť nad sebou samým.

Prvé tri hlavy symbolizujú práce na fyzickej úrovni (sex, zaľúbenie vo výhodách a hromadenie materiálnych statkov).

Tri ďalšie práce predstavujú emočnú úroveň: pocity ako strach, nenávisť, túžbu po moci.

Tri posledné hlavy - práce na mentálnej úrovni - čiže chyby ako je pýcha, myšlienková separácia od iných, ukrutnosť.

Desiata hlava Hydry bola nesmrteľná, čo znamená, že každá, aj tá najväčšia prekážka, akú máme prekonať, obsahuje klenot veľkej hodnoty. Žiadna snaha prekonať svoju nižšiu povahu nie je zbytočná, každá smeruje k objaveniu tohto klenotu. Keď Herakles sťal poslednú hlavu Hydry, zakopal ju a prikryl kameňom, znamenalo to, že energia prekonaných problémov existuje naďalej, hoci už očistená a inak nasmerovaná. Teraz ju treba pravidelne kontrolovať, aby sa "pod kameňom vytrvalej vôle" mohla stať zdrojom sily.

Škorpión je znakom transformácie. Herakles sa učí umeniu pretvárať týchto deväť energií, ktoré ponechané samy na seba vedú často ku katastrofám a tragédiám. Fyzika a prírodné vedy nám ponúkajú veľa príkladov zmeny jednej formy energie na inú.

Podobnou premenou môžu prejsť "ľudské" energie: negatívne môžu byť sublimované, použité tvorivým spôsobom a usmernené na pozitívne ciele.

Celková vnútorná premena

Psychoanalýze vďačíme za objavenie nízkych pudov a egoistických sklonov nášho podvedomia. Táto metóda vyplavuje potlačené myšlienky a túžby na povrch, ale zvyčajne to tým aj končí.

Pacient si začína uvedomovať, aké monštrum žije v zákutiach jeho mysle, keď sa ho však pokúša zdolať, cíti sa bezmocný. Herakles však zdvihol svoj problém do vyššieho rozmeru, uzrel ho vo svetle múdrosti, ktorú nazývame duchovnou. Uvoľnil sa z tlaku šelmy, keď si podrobil hrozné, podvedomé energie. Podarilo sa mu to však až vtedy, keď prešiel celkovou vnútornou premenou (povedané inak, usmrtil v sebe nízkeho, starého človeka).

Aj my teoreticky vieme, aký postoj by sme mali zaujať a ako sa správať, ale je pre nás ťažké použiť to v praxi. Je to tak preto, lebo duchovná evolúcia je postupný, zložitý proces. Neznamená to však, že máme pasívne čakať, ale postupovať krok za krokom.

Znamenie Škorpióna nás teda učí, že Vyššie JA, čiže duša, musí prebrať moc nad Nižším JA, čiže osobnosťou, učí ju transformácii, v rámci ktorej staré JA zomiera, aby sa mohol zrodiť nový človek schopný plnšieho života, sebarealizácie...

Pomoc iným v utrpení

Ďalšou Heraklovou úlohou po prekonaní Hydry (v znamení Škorpióna) bolo zbaviť krajinu stymfálskych vtákov. Učiteľ mu povedal, aby ich vyplašil z ich skrýš. Vtáky mali pazúry a perá z tvrdej medi, ktoré mohli zhadzovať ako strely: obrana proti nim bola nemysliteľná. Herakles však nakoniec vtáky vyplašil obrovskými mosadznými bubnami, ktoré vydávali strašné zvuky. Vtáky spadli do blata, kde mnohé uviazli a ostatné odleteli...

Symbolom znamenia Strelca je kentaur, napoly kôň, napoly človek, s lukom a strelami. Tak ako strela mieri k cieľu, aj Herakles smeruje v znamení Strelca k celkovému ovládnutiu svojho spôsobu myslenia a reči. Dokončí úlohu začatú v znamení Blížencov (získanie jabĺk múdrosti). V znamení Strelca už vidíme pred sebou cieľ a smerujeme k nemu rýchlo a priamo. Doteraz sme cieľ nemohli vidieť, lebo ho zacláňala mrákava tvorov (výplodov) našej mysle, myšlienkových útvarov. Stáva sa totiž, že aj osoby plne oddané vyšším ideálom a túžiace sa duchovne vyvíjať, toľko o tom hovoria, že mimovoľne vytvárajú myšlienkové útvary, ktoré im znemožňujú vidieť cieľ.

Vyvinutejší duch má silnejšie myšlienky

V boji Herakla so stymfálskymi vtákmi symbolizuje močiar, v ktorom žili, tzv. nižšiu myseľ, ktorú vždy podfarbujú emócie. Herakles musí preto urobiť konečný poriadok so svojimi myšlienkami a slovami, čiže hroznými stymfálskymi vtákmi. Herakles má pochopiť, že čím viac je ktosi duchovne rozvinutý, tým je mocnejší a tým viac škody môže spôsobiť. Negatívne myšlienky a slová u menej duchovne rozvinutých osôb nie sú také silné, a preto nie sú až také škodlivé.

Nebezpečné vtáky (myšlienky) treba vyhnať z ich skrýš, dostať na čistý vzduch, kde ich dobre vidieť a vzápätí ich treba odohnať.

Niektoré mýty o Heraklovi tvrdia, že tri vtáky boli najhoršie: symbolizujú neduhy ako je ohováranie iných (duchovná klebeta je vrah, ktorý sa nám vracia). Ak ťa ľudia berú zle, hľadaj vinu v sebe, pretože voči človeku, ktorý neubližuje, nepriateľstvo okolia prestáva. Druhým nebezpečným vtákom je egoistický spôsob reči, čiže to, keď človek veľa hovorí o sebe. Tretím, rovnako nebezpečným, je ono Šalamúnovo "hádzanie perál sviniam", čiže presviedčanie o duchovných veciach ľudí nepripravených, ktorí sa z nich často vysmievajú. V dávnych knihách znamenie Strelca symbolizovalo mlčanie. Kto teda chce vstúpiť do kráľovstva ducha, musí získať kontrolu nad myšlienkami, nekrivdiť iným a zdržať sa zbytočných rečí...

Strelec je štádiom "kukly", ktorá sa už-už zmení na motýľa. Správne rozvinutý Strelec je teda osoba duchovne silná, dokáže mlčať a má jasne určený cieľ. Uzatvára etapu učenia sa. Teraz sa začína cesta zasvätenia...

Otvára sa brána Zasvätenia

Je čas odkódovať zmysel rozprávok a mýtov a zreteľne ľuďom túžiacim po poznaní povedať, v čom spočíva tajomstvo ľudskej existencie. Preto dnes vychádza najavo toľko skrytého poznania, ktorého sa, žiaľ, neraz dostáva aj nepripraveným...

Úlohou v znamení Kozorožca je prekonanie psa Kerbera, strážcu podsvetia. Učiteľ otvoril Heraklovi tretie oko a on zbadal trpiacich titanov, ktorých mal oslobodiť po tom, čo prekoná Kerbera.

Keď Herakles získal múdrosť a silu, mal svoje schopnosti použiť na oslobodenie iných od utrpenia. Herakles premohol Kerbera a oslobodil titanov. V širšom chápaní sa cieľ tejto práce prejavuje nasledovne: na svete nemôže zavládnuť pokoj a súlad, kým trpia titani a ich bolesť padá na prsia matky Zeme. Zmysel desiatej práce je v tom, aby žiak svojim každodenným životom dokázal, že vie byť čistý, oslobodený od pokušení a egoizmu.

Potom Herakles prešiel zasvätením. Musel prejsť osobným peklom, prežiť vo svojom živote veľmi ťažké obdobia, kým dokázal vstúpiť do všeobecného pekla, slovom musel zažiť peklo ako individuálnu skúsenosť. Až potom mohol zaujať neosobný postoj, zakúsiť pocit všeobjímajúcej lásky, ktorá bola spočiatku nasmerovaná len ku konkrétnym ľuďom. Teraz má túto lásku pocítiť voči celému ľudstvu. Takýto človek je schopný milovať každého, dokáže ho vidieť takého, akým je, spolu s jeho chybami a pádmi a napriek tomu ho akceptovať a milovať.

V Hádovej ríši Herakles prekonal Kerbera, ktorého tri hlavy symbolizujú: honbu za senzáciami a neustálymi dojmami, znova oživované túžby a dobré, ale nepremyslené a nezrealizované predsavzatia, o ktorých sa hovorí, že peklo je nimi vydláždené. Hady, ktoré ovíjajú netvora, to sú rôzne ilúzie, ktoré brzdia náš postup na duchovnej ceste, ťahajú nás dole a pútajú nás k materiálnym veciam, podporujú naše rôzne obavy. Medzi inými je to aj strach z neúspechu, ktorý paralyzuje aktivitu a rodí pasivitu: to je veľký hriech adeptov a žiakov.

Kedy sme pripravení slúžiť ľudstvu

Kozorožec je aj pre astrológov náročné znamenie zverokruhu, plné smútku, náročné na interpretáciu. Jeho vládca Saturn je prísny ale spravodlivý sudca. Zobrazuje ho kozol driapajúci sa hore, ktorý hľadá obživu v chudobnej skalnej pôde. Po mnohých ťažkostiach sa vyšplhá na štít, získa zasvätenie, pretože dokázal, že mu možno zveriť tajomstvá života a vyšších síl.

K zasväteniu vždy dochádza v znamení Kozorožca. Pravda skutočnosť, že sa niekto narodil v tomto znamení, neznamená, že už je zasvätený. Ľudia smerujúci k duchovnému rozvoju buď trpia komplexom menejcennosti a cítia, že nemôžu nič dosiahnuť alebo majú prehnané predstavy o svojej dôležitosti a stávajú sa pyšní, namyslení. Zasvätenca možno spoznať podľa mlčania a ticha: nehovorí o svojich duchovných úspechoch. Zasvätenie vždy sprevádza osamelosť a zvyčajne aj intenzívne utrpenie. Symbolika tohto znamenia hovorí o stúpaní hore, ale Herakles zostúpil do podsvetia, čo je presným opakom cesty hore, cestou do pekla.

Spomeňme si však, že podľa slov modlitby Verím v Boha Ježiš takisto zostúpil do pekiel. Jeho láska k ľuďom sa týka aj zatratených duší, aby sa aj ten najposlednejší mohol vrátiť do domu Otca.

V znamení Kozorožca vstupujeme do kráľovstva ducha, k čomu môže dôjsť len vtedy, keď sa človek prestane stotožňovať so svojou pominuteľnou stránkou, telom, a uprednostní duchovnú časť svojej existencie. Jeho vedomie je sústredené v duši, ktorá sa oslobodila od obmedzení formy.

Všetky predchádzajúce Heraklove práce súviseli s jeho vlastným duchovným rozvojom: teraz je slobodný, je zasvätencom a môže pracovať na prospech iných... Bránou Kozorožca človek prechádza do dvoch posledných znamení - Vodnára a Rýb, ktoré symbolizujú službu ľudstvu.

Keď Herakles skončil desiatu úlohu, majster mu prikázal odvrátiť sa od lesku svetla a vrátiť sa k tým, pre ktorých je svetlo iba iskierkou v tme. Poslal ho očistiť od zla kráľovstvo Augiáša...

Posledné kroky k oslobodeniu duše - Čas lámania bariér

Kráľ bol prekvapený, že ktosi ako Herakles chce urobiť čosi bez nároku na odmenu. Sľúbil mu však, že ak prácu - vyčistenie jeho chlievov - vykoná za deň, dostane desatinu jeho stáda. Ak nie, Heraklov život i majetok sa ocitnú v rukách kráľa. Keď však Herakles zmenil korytá riek a usmernil ich do znečistených stajní (vďaka čomu vykonal úlohu za deň), kráľ bol rozhorčený: "To nie ty, ale rieky vykonali túto prácu!" A nedal hrdinovi nič.

Keď sa Herakles vrátil k učiteľovi, ten mu povedal: "Začal si slúžiť svetu. Postúpil si dopredu zdanlivým krokom späť. Daroval si časť vlastného svetla, aby svetlo iných svietilo jasnejšie. Klenot jedenástej práce je navždy tvoj."

Nie hmota a rozum, ale život a láska

Cieľom jedenástej práce je pomoc v očistení sveta správnym nasmerovaním sily a životných energií. Herakles čistí stajne Augiáša od zlej karmy predchádzajúcich chýb a ignorancie. Špina sa v nich zhromažďovala 30 rokov - toľko približne trvá cyklus obehu Saturna, planéty, ktorá si od nás vyžaduje sebazaprenie a odpracovanie toho, čo sme zanedbávali.

Astrologický obraz znamenia Vodnára je človek vylievajúci vodu z nádoby, z ktorej vytekajú dva prúdy vody. Dve rieky, o ktorých hovorí mýtus o Heraklovi, vidíme aj v grafickom symbole znamenia Vodnára - dve vlnky. Dvoma riekami sú - rieka života a rieka lásky. Tieto dve slová sú v ére Vodnára kľúčové. Čiže nie hmota a rozum, ale život a láska. Keď zlomíme bariéry separatizmu, budeme mať k dispozícii iné energie a necháme ich plynúť rodinou ľudí.

Dovtedy však nečakajme uznanie iných, keď sa snažíme chrániť život (nielen v podobe nenarodeného, ale aj v podobe vojaka posielaného brániť záujmy mocibažných) a vyjadrovať lásku. Byť pionierom v nejakej oblasti, hlásať nové myšlienky je ťažká úloha: vždy sa stretáva s nedôverou, často pohŕdaním, nepochopením a dokonca vysmievaním. Takýto človek nech nečaká odmeny: je kliesniteľom cesty do budúcnosti.

Nemusíme akceptovať špinu v živote

Jedenásta Heraklova práca však ukazuje, že nemusíme akceptovať "špinu" ani vo svojej povahe ani vo svete, ktorý nás obklopuje. Zbaviť sa jej môžeme vtedy, keď vedome usmerníme energiu "dvoch riek" do svojho života.

Ten, kto vo svojom živote dostatočne trpel, prestáva myslieť len na seba. Pochopí, že cesta k šťastiu nespočíva v zbavení sa utrpenia, ale v rozplynutí v čomsi, čo prekračuje vlastné problémy. V znamení Vodnára sa žiak stáva majstrom, ktorý začína slúžiť iným. Môže sa ním stať, lebo sa naučil slúžiť iným a vie slúžiť, lebo sa už stal majstrom.

V tejto etape vývoja človeka zaväzujú tri vlastnosti. Ak neboli dostatočne rozvinuté, človek ešte nevstúpil na cestu zasvätenia.

Ide o nezištnú službu iným (pre majstra je pomoc iným prirodzená, neznamená žiadne odriekanie sa). Schopnosť pracovať v skupine znamená celkom zabudnúť na seba na prospech skupiny. Existuje veľa skupín, organizácií, spoločenstiev, ktoré sú živnou pôdou pre mnohých ambicióznych ľudí. Každá takáto skupina je liahňou žiarlivosti: ľudia sa snažia zapôsobiť na iných svojim vedomosťami, svojim zaradením, dosiahnutým stupňom "duchovnosti". Správne chápaná úloha "lídera" v skupine spočíva v zabudnutí na seba a na vlastné záujmy v prospech skupiny či organizácie. Samozasvätenie je posvätením svojho JA. Taký človek prebúdza v každom s kým sa stretne túžbu po pravde, dobre a kráse. V jeho prítomností ľudia cítia rozšírenie vedomia, uvoľnenie, vnútorný pokoj... Jednoducho povedané, prítomnosť skutočného majstra človeka duchovne povznáša.

Jedným zo súhvezdí spojených s Vodnárom je okrídlený kôň Pegas, symbol večne inšpirujúcej vyššej mysle, lásky k umeniu, odpútania sa od toho, čo je prízemné. Znamenie Vodnára možno nazvať aj znamením Jána Krstiteľa, lebo je prípravou pre mimoriadnu udalosť, ku ktorej má dôjsť v poslednej práci Herakla. Tá je spojená so znamením Rýb.

Zostala teda už len jedna práca, ktorú musí Herakles vykonať, aby dosiahol oslobodenie. Z toho, ktorý slúži, sa teraz má zmeniť na toho, čo oslobodí.

Ako pomôcť iným postaviť sa na nohy

Jeho úlohou je vyslobodiť červené stádo netvora Géryona, ktoré strážil dvojhlavý pes. Pri spiatočnej ceste Herakles strácal a znova nachádzal cestu. Keď sa však vrátil k učiteľovi, ten mu oznámil, že klenot nesmrteľnosti je jeho: vykonaním dvanástich prác prekonal ľudské chyby, dosiahol vlastnosti božské a stal sa nesmrteľným...

Stádo, ktoré mal Herakles zachrániť, symbolizuje ľudstvo, a pastier, ktorý ho stráži, rozum; pes s dvoma hlavami - to je materiálna stránka a povaha emócií. Herakles zabil dvojhlavého psa, ale omilostil pastiera. Znamená to, že vlastnosti predstavované psom musíme prekonať, kým rozum, ako pastier stáda, má kontrolovať všetku činnosť.

Géryon je symbolom máje, ilúzií, je tvar, ktorý naberá hmota.

Medzi nebeskými súhvezdiami sa súhvezdie Herakla nenachádza náhodne. Navyše nebeský Herakles má nohu na hlave draka (v súhvezdí Draka). Je to drak zbavený krídel, čiže had, bytosť s nie najlepšou reputáciou...

Súhvezdie Rýb symbolizujú dve ryby: jedna, väčšia, predstavuje ľudskú dušu a pláva smerom k severu - čo je smer duchovného snaženia sa. Druhá ryba, menšia, predstavuje osobnosť, čiže našu fyzickú, emočnú povahu a konkrétny rouzum: pláva pozdž nebeského rovníka akoby "s prúdom". Páska medzi nimi je niť života spájajúca dušu s nasledujúcimi osobnosťami v jednotlivých vteleniach. Pohyby jednej ryby prostredníctvom pásky pôsobia na správanie sa druhej a naopak.

Počas mnohých vtelení ryba (duša) nie je aktívna, ťahá ju malá ryba, osobnosť. Ale postupne sa úloha obracia, telesno prestáva dominovať nad potrebami duše, až nakoniec sa človek stáva nositeľom svetla, lásky a sily, ktoré duša vyžaruje.

Podľa tradície je vládcom znamenia Rýb Neptún a ezoterickým vládcom Pluto, planéta hlbokej vnútornej transformácie. Neptún môže pôsobiť rôzne: podľa toho, ako prijímame jeho vibrácie. Zle znáša kontakt s materiálnou úrovňou: vtedy spôsobuje, že človek podlieha ilúziám, zlým návykom, klamstvám, rozčarovaniu. Vyššími prejavmi vplyvu Neptúna je umelecká vnímavosť a ešte vyššími spolucítenie, milosrdenstvo a všezahŕňajúca láska bez podmienok.

Znaku Rýb na tele človeka sú podriadené chodidlá. Kristus pred poslednou večerou umyl svojim žiakom nohy. Týmto rituálom im poskytol intuitívny vhľad na ich ďalšiu cestu, na ktorej dosiahnu svoj duchovný cieľ.

Každý skutočný majster pomáha svojim žiakom postaviť sa na vlastné nohy, aby dokázali vziať svoj osud do vlastných rúk. Slúži iným, ale nerobí ich na sebe závislými, naopak, učí ich samostatnosti, sebadôvere, inšpiruje ich byť sebou, odmietnuť staré formy. Majster vedie žiaka k tomu, aby realizoval svoju dušu, "sprítomnil" ju v tele, zbavil okov fyzickej, emočnej a mentálnej povahy, závislosti na prostredí, a tak dosiahol stav vnútornej slobody.

Znamenie Rýb uzatvára cyklus a je zároveň bránou k novému cyklu zmien na vyššom stupni špirály života.

Lebo cesta poznania je nekonečná...


Pripravila Viola Košáriová

© Via

Čerpané z: Alice Ann Bailey: "The Labours of Hercules"

Zdroj: Jurášek.sk

máj 13, 2008 19:56 popoludní

 

 

Top