Obrázok používateľa CEZ OKNO
HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ 5

„Každý normální člověk, který nemá příznaky boha-samozvance, chápe, že náboženské nauky nevznikly z ničeho nic a že všudypřítomný pojem hřích, se kterým bojují všechna náboženství, má nějaký hluboký a velmi důležitý smysl. Věty typu „Příčinou Světové potopy byl hřích Atlanťanů." nebo „Kaj se ze svého hříchu." či „Nevpusť hřích do duše." se objevují ve všech esoterických a náboženských písemnostech. Copak je hřích tak strašný? Asi ano. Jinak by se na něj nekladl tak velký důraz."

Světový systém pyramid a monumentů dávnověku nás zachránil před koncem světa, ale...

Hypotéza, že systém pyramid a pradávných monumentů byl postaven po čtvrté planetární apokalypse s cílem umělého zničení negativní psychické energie (zlých myšlenek), mi připadala zcela opodstatněná vzhledem k následujícím okolnostem.

Hypotéza o antihříšné úloze pyramid a monumentů dávnověku

Každý normální člověk, který nemá příznaky boha-samozvance, chápe, že náboženské nauky nevznikly z ničeho nic a že všudypřítomný pojem hřích, se kterým bojují všechna náboženství, má nějaký hluboký a velmi důležitý smysl. Věty typu „Příčinou Světové potopy byl hřích Atlanťanů." nebo „Kaj se ze svého hříchu." či „Nevpusť hřích do duše." se objevují ve všech esoterických a náboženských písemnostech. Copak je hřích tak strašný? Asi ano. Jinak by se na něj nekladl tak velký důraz.

Co je to hřích z vědeckého úhlu pohledu? Pod pojmem hřích musí podle všeho chápat negativní (zlou, ďábelskou) psychickou energii, jejíž rozšíření v globálním měřítku je pro Zemi nebezpečné, protože Země má sklon k sebeočištění prostřednictvím apokalyps, určených ke zničení zdroje negativní psychické energie produkované lidstvem.

Podle našich úvah již Země přežila čtyři apokalypsy, při kterých pokaždé smetla s povrchu zemského novou lidskou rasu. Z každé rasy zanechala bohabojné lidi, které shromáždila v mnohotvářném ,Zlatém fondu lidstva', který pokládáme za legendární Šambalu.

Z mého pohledu právě v neuvěřitelném intelektuálním potenciálu Šambaly, která žije podle zvláštních duchovních zákonů pod zemí nebo v paralelním světě, byl vypracován světový systém ochrany Země před lidskou negativní psychickou energií, aby se zabránilo vzniku další, už páté apokalypsy. Zahájení výstavby tohoto světového systému ochrany Země, tvořeného pyramidami a monumenty dávnověku, podle mne nastalo po Světové potopě před 850 000 lety. Počátkem výstavby bylo patrně vytvoření obrovské pyramidy hory Kailás (a Města Bohů?) na Věčném kontinentě v Tibetu. Výstavba dále pokračovala v dalších oblastech planety, a to jak na povrchu kontinentů, jež se osvobodily od vody (Mexiko, Egypt, Anglie aj.), tak pod vodou. Základní objem prací výstavby světového systému pyramid a monumentů dávnověku byl končen podle všeho před 75-80 tisíci lety, kdy byly podle Blavatské postaveny egyptské pyramidy, přestože výstavba možná pokračovala i mnohem později tvorbou doplňujících objektů systému (Arkaim, Nazca aj.).

Myslím si, že výstavbu prováděli Atlanťané a raní Árijci, kteří po Světové potopě zůstali naživu. Používali přitom výpočty a nám neznámé technologie Šambaly.

Jaké principy leží v základu vypracování a výstavby světového antihříšného systému na Zemi? My, současní lidé, nemůžeme na tuto otázku odpovědět ani přibližně. Jsem ale přesvědčen, že tyto vědecké výpočty byly neuvěřitelně složité a obsahovaly obrovský soubor znalostí o Zemi, Slunečním systému, jemném světě, paralelních světech a mnohém jiném. Takový objem znalostí je zřejmě vlastní pouze Šambale, v níž podle vůle Boha jsou shromážděni Nejlepší z pěti Základních lidských ras na Zemi.

Je možné, že se tyto antihříšné systémy stavěly na Zemi už po první, druhé nebo třetí apokalypse? Možná, nevím. Ale pokud se skutečně stavěly, nedokázaly se vyrovnat s proudem negativní psychické energie vycházející z lidstva, což mělo za následek další apokalypsu.

Nejsem také přesvědčen, že se nynější světový systém pyramid a pradávných monumentů skutečně vyrovná se zlem, prosakujícím naší civilizací. Pokud ale pátá apokalypsa nastane, pak bude mít Země pouze jednu šanci, pouze jednu apokalypsu pro uzavření fatálního apokalyptického kruhu, sestávajícího ze 6 obratů po 6666 km. Potom Země podle mne přejde do stádia tragických obratů o 9999 km. Mnohé proto závisí na nás, obyčejných lidech Páté lidské rasy, a zejména na stupni projevení Zla v lidském bytí.

Současného vědce samozřejmě poněkud mrzí těžkopádné chápání úlohy starobylých pyramid a monumentů, kdy vzlet vědecké fantazie jen zřídka překročí hranice neblaze proslulého přežvykování otázky přehnaně velkolepého pohřbívání faraónů bez znalosti evoluce lidstva. Moderní vědec dokonce začíná vytvářet negativní energii a rozhojňovat už tak negativní pozadí planety a v hloubi duše cítí, že přitahuje fakta za uši jen proto, aby potvrdil roli pyramid coby hrobek. Tento moderní vědec, nacházející se v moci „opičí varianty" pojetí minulosti lidstva, nechce v žádném případě upřít svůj pohled na náboženský a esoterický výklad historie, ze kterého je možné mezi nabubřelými frázemi s pohádkovým nádechem pochopit, že v minulosti existovaly obrovské civilizace na vyšší vědecké úrovni, než je ta naše, a že na Zemi existuji společnost Nejlepších z Nejlepších, nám neviditelná, to jest Šambala, kde by zmínka o roli pyramid jako hrobek vyvolala hurónský smích. Tento moderní vědec se však chce urputně pokládat za vyšší větev rozvoje člověka a v této souvislosti ho „opičí minulost" zcela uspokojuje, dokonce nehledě na velmi malou důstojnost spřízněnosti s bráškou, lezoucím po stromech a drbajícím si kožich.

Z druhé strany je pro současného vědce, konkrétně mne, neskromné pokoušet se nějak pochopit hypotetickou antihříšnou úlohu monumentálních staveb Veliké Šambaly, protože rozum Nejlepších z Nejlepších je mnohonásobně vyšší. Snaha něco pochopit ale nemůže být zakazována nebo pokládánu za hřích, pokud ovšem takový pokus nezahrnuje zavrhování minulých uspěchů s nosem nahoru a provádí se v tónu uctivého vztahu k náboženským znalostem a lidové moudrosti.

Světový systém pyramid a monumentů dávnověku je postaven s ohledem na číslo apokalypsy 6666

Když jsem si prohlížel glóbus, chápal jsem, že snaha uvědomit si roli každé pyramidy a pradávného monumentu na Zemi bude nad naše síly. Ale určitě by bylo možné prozkoumat vzájemné vztahy pyramid a monumentů dávnověku v rozmezí jedné čtvrtiny zeměkoule (o které jsme hovořili ve čtvrté kapitole této knihy) z pohledu matematických zákonitostí, které se započaly na základě idey Taťány.

„Juriji Ivanoviči," otočil jsem se na svého přítele, „pojďme ještě jednou prozkoumat světový systém pyramid a pradávných monumentů jen v dané čtvrtině zeměkoule. Nebudeme už ale používat stupně nebo pojmy jako ,čtvrt nebo třetina vzdálenosti mezi Kailásem a Velikonočním ostrovem', ale pokusíme se spočítat vzdálenosti mezi pyramidami a monumenty v kilometrech a mít přitom na paměti číslo apokalypsy 6666."

„Už jsem na to myslel," řekl Jurij Ivanovič, „a od oka jsem tyto vzdálenosti odhadoval. Mám dojem, že i tady vyleze opět číslo apokalypsy 6666. Tak to mimochodem i být musí, světový systém pyramid a pradávných monumentů byl přece postaven k boji s další apokalypsou."

„Jsem zvědavý, co vyjde!"

„A jak to budeme měřit?" zaúkoloval se Jurij Ivanovič.

„Pomocí krejčovského metru na povrchu glóbu. Jak jinak?" odpověděl jsem. „Ale s ohledem na malou přesnost těchto měření si myslím, že budeme 1 muset zároveň použít ještě i matematické výpočty, vezmeme-li v úvahu následující čísla, která bereme jako základ:

9999 km je polovina polokružnice Země neboli 90°;
6666 km je třetina polokružnice Země neboli 60° (například vzdálenost mezi horou Kailás a Severním pólem;
4999 km je čtvrtina polokružnice Země neboli 45° (například vzdálenost mezi Velikonočním ostrovem a mexickými pyramidami);
3333 km je šestina polokružnice Země neboli 30° (například vzdálenost mezi mexickými pyramidami a Ďábelskou věží);
1666 km je dvanáctina polokružnice Země neboli 15° (například vzdálenost mezi Ďábelskou věží a bodem 6666 v USA)."

„Chápu, srovnání s těmito logicky odvozenými čísly nám umožní dost přesně určit vzdálenost mezi pyramidami tím spíš, že všechny pyramidy a pradávné monumenty jsou na Zemi rozmístěny přísně symetricky," souhlasil Jurij Ivanovič. (V budoucnu matematici na základě složitých výpočtů dojdou k závěru, že naše výpočty mohly mít chybu v rozmezí 0,5 %.)

Zahleděl jsem se na glóbus a cítil, že se musí objevit ještě jedno číslo, které by také charakterizovalo vzdálenosti mezi pyramidami nebo starobylými monumenty. Jaké? Nevěděl jsem. Zdálo se mi ale, že sčítání této nové vzdálenosti vyjádřené ve stupních musí vést k číslům 9, 6 nebo 3, protože takové sumy figurují ve výše zmíněných stupních (90°, tj. 9 + 0 = 9; 60°, tj. 6 + 0 = 6; 45°, tj. 4+5 = 9; 30°, tj. 3 + 0 = 3; 15°, tj. 1+5 = 6).

„Řeknu ti přesně, šéfe," přerušil mě Jurij Ivanovič, „že vzdálenost mezi Kailásem a Stonehenge v Anglii je 6666 kilometrů."

„Proč?"

„Pamatuješ, už jsme určili, že vzdálenost mezi horou Kailás a monumentem Stonehenge je 1/3 vzdálenosti mezi horou Kailás a Velikonočním ostrovem? A třetina je 60°, tj. 6666 kilometrů."

„K tomu musíme dodat, že vzdálenost mezi Stonehenge a Bermudským trojúhelníkem je také 6666 kilometrů, stejně jako vzdálenost mezi Bermudským trojúhelníkem a Velikonočním ostrovem, která je také 6666 kilometrů!" vykřikl jsem. „Pojď, změříme všechno!"

Jurij Ivanovič po měření řekl: „Všechno sedí. Mimochodem, nezapomeň, že Američan Berlitz našel pod vodou v oblasti Bermudského trojúhelníku velikou pyramidu."

„Právě. Kromě toho předpokládám, že právě tam, v oblasti Bermudského trojúhelníku, se nacházel legendární Platónův ostrov s posledními žijícími Atlanťany, který se potopil před 12 000 lety v důsledku pádu Tifonovy komety (podle Blavatské i Nostradama). Tuto pyramidu (možná, že komplex pyramid) zřejmě postavili 6666 kilometrů od Stonehenge a od Velikonočního ostrova."

Objevuje se číslo 6666 ještě někde jinde? Provedli jsme měření a srovnávací matematickou analýzu. Ve složení systému pyramid a monumentů dávnověku jsme našli ještě šest úseků po 6666 km.

Nejzajímavější bylo to, že vzdálenost mezi egyptskými pyramidami a současným Severním pólem je 6666 km.

„No, to je věc!" zvolal Jurij Ivanovič. „To by mě nikdy nenapadlo. Tak přesně spočítat polohu egyptských pyramid, aby byly ve vzdálenosti 6666 km od Severního pólu jako hora Kailás! Je to záměr, říkám ti, záměr. Je v tom uložen hluboký smysl, smysl apokalypsy, lepe řečeno jejího zamezení."

„Juro!" ozval jsem se. „Jsem téměř přesvědčen, že se pod vodou na Severním pólu nacházejí pyramidy nebo pradávné monumenty, i když je zatím nenašli."

„Jen tak lehce je najít nelze," pronesl mnohoznačně Jurij Ivanovič.

Neméně podivuhodná byla ještě jedna skutečnost, spojená se vzdáleností 6666 km. Stonehenge v Anglii a Ďábelskou věž v USA totiž také dělí vzdálenost 6666 km.

„Je to záměr, záměr," opět začal bědovat Jurij Ivanovič. „To se nestává, aby byly dva monumenty na různých kontinentech náhodou ve vzdálenosti 6666 kilometrů jeden od druhého... ve vzdálenosti čísla apokalypsy. Angličané měli rozum, když pokládali Stonehenge za monument dávnověku a nepoužívali ho pro trénink alpinistů. Ale Američané, kteří kromě dolaru nic v životě nevidí, pokládali Ďábelskou věž za přírodní skalnatý vrch a začali na něm pěstovat alpinismus. Vždyť Američané pocházejí z Anglie a o Stonehenge samozřejmě věděli, nenapadlo je ale, aby vzdálenost mezi Ďábelskou věží a Stonehenge spočítali. Američané, celí vzrušení z dolaru, praktikují kult silného člověka v přepočtu na peníze a na duchovno zapomínají. Emigranti, když to tak vezmeš, žijí vlastně bez Vlasti."

„Proč jsi, Juro, tak vysazený na Američany? Oni aspoň Ďábelskou věž vyhlásili jako národní památník. A co je lepší na prohlášení, že pyramidy jsou místa pro pohřbíváni faraónů nebo vyhlídkovými plošinami pro pozorování Měsíce a Slunce ve svatební den! Přesto máš, Juro, pravdu v tom, že pokořovat monument, který plní antihříšnou funkci, je samo o sobě hříchem."

Tehdy jsem ještě nevěděl, že nás na tibetské expedici budou lámové varovat, že se ke svatým monumentům v oblasti posvátné hory Kailás nelze dokonce ani přibližovat, nemluvě už o jejich pokořování. Toho, kdo nebude dbát varování, čeká trest formou rychlého stárnutí a smrti. Stlačený čas se o to postará.

-pokračovanie-

Ernst Muldašev


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

Súvisiace:

OČKO: Planetárna mriežka - Posvätné chrámy
www.cez-okno.net/clanok/ocko-planetarna-mriezka-posvatne-chramy

Ernst Muldašev
http://www.cez-okno.net/ernst-muldasev


máj 01, 2015 18:15 popoludní

 

 

Top