Obrázok používateľa CEZ OKNO
NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE II. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Tak napríklad, ak je niekto mimoriadne obézny na fyzickej rovine, v nevedomej manifestácii bude mimoriadne chudý. Ak je veľmi otvorený a spoločenský na fyzickej rovine, na nevedomej rovine bude pustovníkom. Po integrovaní nevedomého (spolu s integrovaním oboch polarít), sa môže zasvätenec naplno vybrať strednou cestou, čo znamená že môže prekročiť obmedzenia. V uvedenom príklade to znamená, že zasvätenec bude občas spoločenský a inokedy pustovnícky. Namiesto toho, že by bol mimoriadne obézny, alebo chudý, jeho telo nadobudne optimálnu hmotnosť.


Nevedomé je paralelnou rovinou reality, v ktorej sa zaznamenáva presne opačná skúsenosť ako je skúsenosť, ktorá sa prejavuje fyzicky.

Okrem polarít v charakteristických rysoch osobnosti stelesnenia, nevedomie zaznamenáva všetku karmu z fyzickej roviny v presne protikladnej skúsenosti. A tak napríklad, ak nejaký človek podviedol iného a zavraždil ho, na nevedomej rovine prežije skúsenosť sám byť podvedený a zavraždený. Pred pádom Atlantídy, všetky duše si mohli prezrieť (pri zomieraní) svoje vedomé aj nevedomé prejavy. Tým sa všetka karma automaticky zrušila a duša sa mohla slobodne presunúť do inej slnečnej sústavy, aby pokračovala vo svojom vývoji. Po odtrhnutí nevedomého zo Zeme, počas smrti si môže duša prezrieť len jednu rovinu reality. To vedie ku karmickému zadĺženiu, ktoré za posledných 10 000 rokov chytilo do pasce väčšinu duší na zemskej rovine. Týmto spôsobom sa zastavil vývoj na Zemi aj v celom našom vesmíre.

Veľa kanálov píše o uvoľnení všetkej karmy prostredníctvom odpustenia. V decembri 1997 sa astrálna rovina presunula na Niburi. Na astrálnej rovine pokračovali v svojej existencii a bytí všetci predkovia, ktorí prešli ľudskou skúsenosťou na Zemi za posledných 10 000 rokov. Každý predok mal možnosť konečne si prezrieť nevedomý prejav zo svojej fyzickej reprezentácie a uvoľniť tak celý karmický dlh. To umožnilo všetkým dušiam ktoré uviazli na zemskej rovine, konečne prejsť do inej slnečnej sústavy a pokračovať vo svojom vývoji. Takýmto spôsobom bola uvoľnená všetka genetická karma zviazaná s ľudskou existenciou tu na Zemi.

Hoci bola na Zemi uvoľnená všetka karma, každý zasvätenec (keď stelesní 1 024 reťazcov DNA) musí uvoľniť túto karmu na bunečnej úrovni, aby vo svojej individuálnej životnej skúsenosti úplne prestúpil vplyv karmy. Skúsenosť z karmických štruktúr bude jedinečná pre každého zasvätenca, pre jeho osobný život, históriu jeho rodiny a jeho duševnú históriu. Karmické zmluvy, ktoré náš kanál zažil pri stelesnení novej DNA, boli len rozdelené tak, aby spustili paralelné zážitky u našich čitateľov, tak aby mohla byť uvoľnená aj všetka karma, ktorú môžu mať.

Predtým ako sa budeme venovať novým zasväteniam, chceme predstaviť našim čitateľom bytosti, ktoré vládnu dimenziám 144 až 360. Naše stvorenie (ktoré obsahuje dimenzie 1 až 144) je len jedným zo 144 stvorení. Aby sme boli presní, sme stvorením číslo 143. Naše stvorenie je v súčasnosti stelesnené Logosom Stvoriteľom známym ako Lord a Lady Aténa. Všimnite si prosím že 1.1.1998 sa vrátila ženská časť Stvoriteľa (Lady Aténa) a obsiahla všetkých 144 dimenzií spolu so svojou mužskou časťou. Lady Aténa je zaneprázdnená odstraňovaním tajných vlád a rádov, ktoré za posledných šesť miliónov rokov podkopávali toto stvorenie.

Nad Lordom a Lady Aténou sa nachádza Stvoriteľ známy ako Všadeprítomný Boh. Všadeprítomný Boh je Stvoriteľ, ktorý obsahuje všetkých 144 stvorení a existuje v dimenziách 145 až 244. Nad Všadeprítomným Bohom sa nachádza Stvoriteľ, ktorý obsahuje Všadeprítomného Boha a všetkých 144 Stvorení. Tento Stvoriteľ je známy ako Všadeprítomný celok a existuje v dimenziách 244 až 300. Nad Všadeprítomným celkom sa nachádza ešte ďalší Stvoriteľ známy ako Oválny celok, ktorý existuje v dimenziách 300 až 330. A nad Oválnym celkom je Božstvo tohoto stvorenia známe ako Oválny Boh, ktoré obsahuje všetkých 360 dimenzií.

Existuje život nad dimenziou 360? Áno! Nachádza sa tam 144 Oválnych Bohov (alebo Božstiev), z ktorých každé obsahuje 360 dimenzií plných života. A nad Oválnym Bohom je vedomie, ktoré obopína všetkých Oválnych Bohov, známe ako Jeden. Náš kanál prednedávnom dosiahol dimenziu 4 000. Jej prvá otázka vedomiu tej dimenzie bola "Nachádza sa ešte niečo za ním?", a odpoveď znela " Pravdaže." Delíme sa s vami o túto informáciu preto, aby ste mohli začať prijímať celý rozsah nekonečných možností tohoto prejavu, ktorý sa nazýva vedomie a život.

Po stelesnení všetkých 1024 reťazcov DNA a po prevode tela na kryštalickú formu, môže stelesnenie prijať väčšie a väčšie časti svojej duše, ktoré boli predtým neprístupné. Každá stelesnená časť duše nesie so sebou informácie a dary, ktoré zasvätencovi pomôžu naplniť svoj duševný cieľ na Zemi. Okrem toho s rozpínaním svetelného tela sa každé zväčšenie podobá kľúču, ktorý zasvätencovi umožňuje sprístupniť informačné záznamy z knižníc vo vyšších dimenziách. Napríklad náš kanál získal prístup do knižníc dimenzie 4000 po dovŕšení zasvätenia č. 960. Jej svetelné telo sa zväčšilo na 960 stien, ktoré jej rovnako ako kľúč umožnili prístup do týchto knižníc, aby získala informácie, ktoré jej pomôžu pri vyučovaní a písaní.

Nasleduje stručný prehľad krokov týkajúcich sa stelesnenia všetkých 1 024 reťazcov DNA. Zoberte prosím na vedomie, že pred tým ako sa pustíte do ďalšej vlny zasvätení, musíte stelesniť zasvätenia 1 až 108. Zasvätenia 1 - 12 sú spracované v článku Nadobudnutie stavu Krista a zasvätenia 13 - 108 v článku Nové zasvätenia zo starobylého Egypta.

ZASVÄTENIA 109 - 250:
PRESTÚPENIE ARCHETYPOV TOHOTO STVORENIA

Archetypy tohoto Stvorenia zahŕňajú archetypy, ktoré ovládajú dimenzie 1 až 144 a Logosa stvoriteľa pre toto Stvorenie známeho ako Lorda a Lady Aténu. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené, aby sa zavŕšilo toto zasvätenie zahŕňajú rozdelenie a spojenie, tvorenie a ničenie, mužskú nadradenosť a ženskú podradenosť, karmu a zadĺženosť. Po prestúpení týchto archetypov dôjde ku stelesneniu nového operačného systému, ktorý je zložený na bezpodmienečnej vláde.

Počas tohoto segmentu zasvätení je stelesnených celkovo 250 reťazcov DNA a zvyšná časť tela (vrátane kostí, svalov a hlavných orgánov) je premenená na kryštalickú formu (až na nervový systém). Počas tohoto procesu zasvätenec prijíma segment duše, ktorý vibruje 26. lúčom.

Lúč 26 - Lúč Bezpodmienečného uznania všetkých stvorení je lúčom Všadeprítomného celku a má jasnú bledomodrú farbu. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je do čakrového a aurického modelu Kvetu života integrovaná časť nevedomej roviny reality, čo spôsobí zosilnenie aurického poľa a jeho zväčšenie za hranice Zeme. Po plnom stelesnení segmentu duše vibrujúceho na úrovni 26. lúča sa svetelné telo zväčší tak, že má 125 stien v hornej časti a 125 stien v spodnej časti, čo je celkovo 250 stien.

ZASVÄTENIA 250 - 360:
PRESTÚPENIE ARCHETYPOV VŠADEPRÍTOMN0HO BOHA

Archetypmi Všadeprítomného Boha sú tie archetypy, ktoré ovládajú všetky Stvorenia v dimenziách 143 až 244. Po ich prestúpení je ľudský vzor zhodný s Božským plánom na úrovni Všadeprítomného Boha. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené zahŕňajú archetypy rozdelenia a spojenia, tvorenia a ničenia, karmu a zadĺženosť. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je stelesnená časť segmentu duše zasvätenca, ktorá vibruje lúčom č.27 a zasvätenec prijíma nový operačný systém založený na bezpodmienečnej vízii.

Lúč 27 - Lúč Bezpodmienečnej vízie pre všetky Stvorenia je lúčom Oválneho celku a má jasnú bledožltú farbu. Po dokončení 360. zasvätenia je prevedená na kryštalickú formu zvyšná tretina nervového systému a je stelesnených celkovo 360 reťazcov DNA. Do čakrového a aurického modelu Kvetu života je integrovaná časť nevedomej roviny reality, čo znova spôsobí zosilnenie aurického poľa a jeho zväčšenie po obežnú dráhu Mesiaca. Po plnom stelesnení segmentu duše vibrujúceho na úrovni 27. lúča sa svetelné telo zväčší tak, že má 180 stien v hornej časti a 180 stien v spodnej časti, čo je celkovo 360 stien.

ZASVÄTENIA 360 - 520:
PRESTÚPENIE ARCHETYPOV VŠADEPRÍTOMNÉHO CELKU

Archetypmi Všadeprítomného celku sú archetypy ovládajúce Všadeprítomného Boha. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené v tomto segmente zasvätení zahŕňajú archetypy rozdelenia a spojenia, tvorenia a ničenia, karmu a zadĺženosť. Po ich prestúpení je ľudský vzor zhodný s Božským plánom v dimenzii 300 Všadeprítomného celku. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je stelesnená časť segmentu duše zasvätenca, ktorá vibruje lúčom č.28 a zasvätenec prijíma nový operačný systém založený na bezpodmienečnej harmónii.

Lúč 28 - Lúč Bezpodmienečnej harmónie pre všetky Stvorenia je lúčom Oválneho celku a má jasnú bledozelenú farbu. Po dokončení tohoto zasvätenia je premenená na kryštalickú formu zvyšná časť mozgovej stopky a zasvätenec stelesňuje celkovo 520 reťazcov DNA. Svetelné telo zasvätenca (ktoré nielenže obsahuje 260 stien na hornej časti a 260 stien na spodnej časti, ale je schopné spojiť sa so svetelnými telami druhých zasvätencov na celej zemi, ktorí zavŕšili toto zasvätenie, alebo nasledujúce zasvätenia) pomáha udržať vibráciu zasvätenca a pomáha Matke Zemi pri udržaní jej vibrácie. Zjednotené svetelné telá zasvätencov vyššej úrovne vytvárajú most, ktorý zasahuje do vzdialenosti 16 000 kilometrov za obežnú dráhu Mesiaca a ukotvuje na Zemi lúče 26 - 36. Po dokončení tohoto zasvätenia a uvoľnení všetkej karmy je do aurického poľa zasvätenca integrovaná ďalšia časť nevedomého.

ZASVÄTENIA 520 - 960:
PRESTÚPENIE ARCHETYPOV OVÁLNEHO BOHA

Archetypmi Oválneho boha sú tie archetypy, ktoré ovládajú Všadeprítomný celok. Archetypy, ktoré musia byť prestúpené zahŕňajú archetypy rozdelenia a spojenia, tvorenia a ničenia, karmu a zadĺženosť. Po ich prestúpení je ľudský vzor zhodný s Božským plánom v dimenzii 330 Oválneho boha. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení je stelesnená časť segmentu duše zasvätenca, ktorá vibruje lúčom č.29.

Lúč 29 - Lúč Bezpodmienečnej pravdy pre všetky Stvorenia je lúčom Oválneho boha a má jasnú opálovobielu farbu. Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení sa zasvätenec celkom vzdáva svojej "slobodnej vôle" a chopí sa spolutvorenia s radou, ktorá existuje v dimenzii 500 - v dimenzii "Jedného". Je zmenený na kryštalickú formu zvyšok centra mozgu a zasvätenec teraz stelesňuje 960 reťazcov DNA, čo má za následok úplné utvorenie tela piatej dimenzie a zároveň existenciu v tele štvrtej dimenzie. Do aurického poľa je integrovaná ďalšia časť nevedomého a je uvoľnená príslušná karma. Po stelesnení 29. lúča sa svetelné telo zväčší na 480 stien v hornej časti a 480 stien v dolenej časti, čo je spolu 960 stien.

ZASVÄTENIA 960 - 1024:
OSLOBODENIE

Tento segment zasvätení súvisí s úplným oslobodením fyzického tela a emocionálneho tela od posledných záznamov o bolesti, hneve a strachu, ktoré boli uložené v bunečnej štruktúre stelesnenia. V tejto fáze sa premenia na kryštalickú formu obe mozgové pologule. Okrem toho sa pôvodné dva vrodené reťazce DNA stelesnenia vyliečia od všetkých genetických systémov viery založených na strachu. To si vyžaduje opätovné zakódovanie RNA/DNA, ktoré môže trvať mnoho mesiacov. Náš kanál sa nachádza stále vo fáze stelesnenia tohoto segmentu zasvätení. Práve v pôvodných dvoch reťazcoch DNA sú zaznamenané také systémy viery ako je súperenie, nedostatok, zneužívanie, hanba, hnev a strach. Po opätovnom zakódovaní RNA/DNA sú tieto modely nahradené modelmi spočívajúcimi na bezpodmienečnej láske. Po opätovnom zakódovaní RNA/DNA by mali byť možnými také dary ako je teleportácia, zjavenie a interdimenzionálne cestovanie, t.j. "vysoká mágia".

NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

V predchádzajúcom článku Nové zasvätenia zo starobylého Egypta sme vraveli o potrebe zbaviť telo toxínov pomocou každodenných bahenných a minerálnych kúpeľov počas celého procesu zasväcovania. Táto očista je dôsledkom jednej zvláštnej molekuly, ktorá už nie je pri kryštalickej konverzii potrebná. Touto molekulou je chlorid draselný, t.j. soľ, ktorá môže počas premeny spôsobiť nerovnováhu pomeru draslík/soľ, čo zapríčiní značné zadržiavanie vody. Užitočné sú rastliny, ktoré pomáhajú uvoľňovať nadbytočnú vodu, avšak chlorid draselný sa usadzuje v celom tele, vrátane svalov a kostí. Náš kanál zistil, že najjednoduchším spôsobom odbúravania chloridu draselného, ktorý sa usadil v svaloch a kostiach, sú bahenné kúpele uskutočňované v dvoj až trojtýždňových intervaloch. Pokožka, ako najväčší telesný orgán, má schopnosť uvoľňovať veľké množstvá toxínov alebo látok, ktoré už telo nepotrebuje. Po dokončení kryštalickej konverzie náš kanál odbúral všetky prebytočné tekutiny v priebehu dvoch až troch týždňov. Ak sú pre vás bahenné kúpele nedostupné, potom môžete skúsiť nasledovný predpis, ktorý fungoval u iných zasvätencov, s ktorými bol náš kanál v styku:

Prvý deň - Dajte si 45 minútový kúpeľ v horúcej vode, do ktorej ste pridali 7,5 l plnotučného mlieka.
Druhý deň - Dajte si 45 minútový kúpeľ v horúcej vode, do ktorej ste pridali dva veľké zaváracie poháre paradajkovej šťavy.
Tretí deň - Dajte si 45 minútový kúpeľ v horúcej vode, do ktorej ste pridali jednu veľkú krabicu horkej soli.
Štvrtý deň - Zopakujte prvý deň.
Piaty deň - Zopakujte druhý deň.
Šiesty deň - Zopakujte tretí deň.
Šiesty až dvadsiatypiaty deň - Každý deň si dajte 45 minútový horúci kúpeľ s jednou šálkou horkej soli. Môže sa nahradiť parnými kúpeľmi, saunou, alebo jacuzzi (bublinkový kúpeľ).
Dvadsiatyšiesty deň - Začnite znova prvým dňom.

Opätovné kódovanie RNA/DNA spôsobuje taktiež odbúranie molekuly, ktorá je zbytočná. Ide o proteín, ktorý sa môže vylúčiť jedine vylučovacím systémom. Po začatí tohoto procesu je dôležité, aby správne fungovali vnútornosti. Okrem toho sa objaví zvýšená potreba proteínu z rýb, keďže ryby obsahujú jeden proteín, ktorý je potrebný pri rekódovaní RNA/DNA. Tento proteín sa nevyskytuje v rastlinnej ani živočíšnej ríši. Preto je nutné aby aj tí, ktorí sú už dlhé roky vegetariánmi, jedli každý druhý deň trocha rýb, až do ukončenia konverzie.

Mnohí zasvätenci nadobudnú stav úplného oslobodenia v roku 1998 a mnohí ďalší v nasledujúcich rokoch. Odhodlanie tých, ktorí dokončia tieto zasvätenia, je astronomické. Náš kanál bol ochotný vzdať sa všetkého, len aby stelesnil novú DNA. Pod vzdaním sa všetkého rozumieme to, že sa musia zrušiť všetky väzby na ktoréhokoľvek človeka, miesto, alebo predmet. V súčasnej civilizácii to je v rozpore s tým čomu sa vraví zdravý rozum. Po pravde povedané, náš kanál nestratil nič okrem bolesti, hnevu, strachu a s tým súvisiacej citovej väzby. Keď tento stav dosiahne väčší počet ľudí, cesta ich nasledovníkov bude ľahšia.

Naša nová hierachia piatej dimenzie mala doteraz príležitosť odhadnúť podmienky na Zemi a inovovať náš pokrok. Keď jedno percento súčasnej ľudskej populácie dosiahne úplné oslobodenie (a plne si rozvinie telo piatej dimenzie), Matka Zem podstúpi svoj vzostup. Dôjde k tomu po vstupe do Fotónového pásu, ktorý zapáli kundalíny Matky Zeme a spôsobí, že terajšia štvordimenzionálna forma vzplanie. So zapálením kundalíni Matky Zeme vzplanie aj kundalíny každej ľudskej bytosti a my všetci sa spolu presunieme do piatej dimenzie. Civilizácia bude prestavaná na vyššiu úroveň. Podľa terajšej hierarchie je predpokladaným dátumom vstupu do fotónového pásu rok 2003.

Čo nás privádza k vyvrcholeniu. Všetko na Zemi doslova vzplanie. Nemá zmysel klásť zreteľ na reči a sociálnu búrku našej súčasnej civilizácie, nie je ani treba vnucovať zmeny akejkoľvek krajine, časti obyvateľstva, alebo kolektívnemu vedomiu ľudstva. Žiada sa len, aby sme každý zohrali svoju úlohu pri stelesnení novej genetiky a Zlatá éra na Zemi dôjde k svojmu naplneniu v pravý čas.

My, Kozmická hierarchia, ďakujeme vám všetkým, ktorí sa podujímate na túto cestu. Vieme, že to nie je vždy ľahké. Zavolajte prosím na nás vždy keď sa ocitnete v kríze, alebo v núdzi. Vedzte, že vás podporujeme na každom kroku cesty. Všetko je jeden. Keď sa vyvíjate vy, vyvíjame sa i my.

Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

august 29, 2011 01:42 dopoludnia

 

 

Top