Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nové zasvätenia zo starobylého Egypta III. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Nasledujúca vlna zasvätení 49 - 72 dovedie človeka v duchovnej evolúcii na úroveň zvedomenia, ktorá bola od dôb starobylého Egypta na Zemi veľmi zriedkavá. Títo jednotlivci sú našimi budúcimi duchovnými vodcami, ktorí prostredníctvom nadobudnutej vnútornej vyrovnanosti vydláždia cestu pre zvyšok ľudstva.

ZASVÄTENIA 49 - 60:
PRESTÚPENIE SOLÁRNYCH ARCHETYPOV

Solárnymi (slnečnými) archetypmi sú tie archetypy, ktoré ovládajú náš solárny systém a Astrológiu tak ako ju dnes poznáme. Astrologické vplyvy boli a sú založené na dualite a polarite. Pri prechode do piatej dimenzie dostane v ľudskom živote prednosť nový astrologický vplyv založený na bezpodmienečnej láske. Keď zasvätenec dokončí 60. zasvätenie, stelesní tieto nové astrologické vplyvy a starý systém, tak ako ho poznáme, sa už viac nebude uplatňovať. V istom zmysle slova zasvätenec stelesní celkom nový operačný systém nášho solárneho systému, založený na bezpodmienečnej láske. Nové stelesnené planetárne vplyvy sú nasledovné:

Merkúr - Vibrácia Bezpodmienečných ideí

Venuša - Vibrácia Bezpodmienečnej lásky

Zem - Vibrácia Bezpodmienečnej vlády

Mesiac - Zosilňuje vibráciu planéty Zem

Mars - Vibrácia Bezpodmienečného toku

Neptún - Vibrácia Bezpodmienečnej vízie

Saturn - Vibrácia Bezpodmienečnej spolupráce

Jupiter - Vibrácia Bezpodmienečnej štedrosti

Urán - Vibrácia Bezpodmienečnej tvorivosti

Pluto - Vibrácia Bezpodmienečnej transcendencie

Niburi - Vibrácia Bezpodmienečného uznania

Slnko - Vibrácia Bezpodmienečnej životnej sily

Jestvuje ďalšia planéta, ktorá má byť ešte len pridaná do nášho terajšieho astrologického systému, ale je zaznamenaná v našich súčasných modeloch solárnych archetypov. Náš kanál nazval túto planétu Niburi. Niburi (ktorá v modeli pravidiel založených na strachu ovláda celkové nevedomie) má dobu obehu okolo Slnka 3 600 rokov a je najvzdialenejšou planétou. Astrológovia zajtrajška budú počítať s vplyvom tejto planéty na naše budúce životy. Okrem Niburi existuje ďalší archetypický model pre ďalšiu planétu, ktorá bola zničená pred zhruba tromi miliardami rokov a v súčasnosti sa nachádza v Mliečnej ceste. Jeden z najväčších úlomkov z tejto planéty sa nazýva Chiron, ktorý má určitý vplyv na súčasné astrologické interpretácie, ale v žiadnom prípade nie taký ako keby bola planéta neporušená. Dokončením 60. zasvätenia zasvätenec stelesňuje 19. lúč.

Lúč 19 - Lúč Bezpodmienečného odpustenia má bledú ružovobielu farbu a umožňuje zasvätencovi bezpodmienečne odpustiť každému a každej skúsenosti v svojej minulosti, alebo súčasnosti.

Stelesnením 19. lúča zostúpi ďalších 22 čakier. Tieto čakry spájajú ostatné čakry, ktoré sa tiahnu z tela, s tristošesťdesiatou dimenziou na spôsob pyramídy. To je počiatok čakrového modelu, ktorý napodobňuje model spoločenstva delfínov a veľrýb. V stelesnení sa zapoja DNA reťazce 49 - 60. U nášho kanála došlo k premene obehového systému, srdca, kostnej drene a žíl na kryštalickú formu. Na konci 60. zasvätenia sa svetelné telo rozšíri na tridsať stien v hornej časti a na tridsať stien v dolnej časti. Aurické pole zasvätenca šesťdesiatej úrovne obsiahne jednu polovicu Matky Zeme.

ZASVÄTENIA 61 - 72:
PRESTÚPENIE VESMÍRNYCH ARCHETYPOV - "OSVIETENIE"

Vesmírne archetypy sú archetypmi, z ktorých je vybudovaný náš vesmír. Tieto archetypy sa delia na sedem hlavných kategórií, alebo zákonov, ktoré zahŕňajú:

1. zákon - Oddelenie od Boha: Tento archetyp súvisí s vierou, že sme oddelení od Boha. Keď zasvätenec prestúpi tento archetyp, bude prežívať pocit neustáleho zjednotenia s Bohom a Bohyňou.
2. zákon - Energetická rovnováha: Tento archetyp prispieva k neustálemu prenosu energie medzi polaritami, alebo kývanie kyvadla od jedného extrému k druhému. Keď zasvätenec prestúpi tento archetyp, stelesní trvalý pocit rovnováhy a pocit vnútornej vyváženosti.
3 zákon - Karma a Zadĺženosť: Po prestúpení archetypu karmy, zasvätenec stráca pocit zadĺženosti voči niekomu inému. Takisto prestane mať pocit, že je mu niekto niečo dlžný. Vedie to k novému pocitu vnútornej slobody.
4. zákon - Bezvýchodiskovosť: Po uvoľnení archetypu bezvýchodiskovosti sa stratí zasvätencov pocit nutnosti uniknúť z terajšej situácie, alebo opustiť Zem, aby našiel radosť. Výsledkom je to, že zasvätenec zistí, že radosť môže prežívať kdekoľvek sa nachádza, čokoľvek robí a nech je s kýmkoľvek.
5. zákon - Ženská podradenosť: Po prestúpení archetypu ženskej podradenosti sa u zasvätenca stratí vnútorný pocit menejcennosti.
6. zákon - Mužská nadradenosť: Po prestúpení archetypu mužskej nadradenosti sa u zasvätenca stratí vnútorný pocit väčšej hodnoty. To zasvätencovi umožní pochopiť svoju vlastnú rovnosť a rovnosť všetkých ostatných na tvári Zeme.
7. zákon - Archetyp Dobra a Zla, Svetla a Tmy: Po prestúpení archetypu dobra a zla, zasvätenec príjme zvyšok svojej temnej, alebo deštruktívnej stránky a prestúpi potrebu vytvárať vo svojej realite deštruktívne, alebo temné skúsenosti.

Prekročenie tohoto segmentu zasvätení nazývajú Majstri "osvietenie". Po dokončení 72. zasvätenia stelesňuje zasvätenec nový operačný systém pre náš Vesmír, založený na bezpodmienečnej láske. Vesmír piatej dimenzie prestupuje polaritu a podmieňuje tak, že stelesnenie modelu vesmíru založeného na bezpodmienečnej láske je nevyhnutným predpokladom pre presun do piatej dimenzie. Po prestúpení týchto siedmych vesmírnych archetypov zostúpi do tela časť duše vibrujúca na úrovni Dvadsiateho lúča.

Lúč 20 - Lúč Bezpodmienečného prijatia je bledomodrej farby a ovláda bezpodmienečnú spravodlivosť. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, musia sa vyjasniť všetky skúsenosti súvisiace s nespravodlivosťou voči sebe samému, alebo iným.

Stelesnením 20. lúča zostúpi do aurického poľa ďalších 22 čakier a pyramidálne spoja čakry medzi koreňom chrbtice s prvou dimeziou. Nový čakrový systém teraz dokonale napodobňuje čakrový systém spoločenstva delfínov a veľrýb. Aurické pole zasvätenca 72. úrovne obsiahne celú planétu. Počas tohoto segmentu zasvätení sa v tele zapoja DNA reťazce 61 až 72. U nášho kanála to znamenalo premenu lymfatického systému, autonómneho nervového systému a mozgovej stopky na kryštalickú formu.

ZASVÄTENIA 73 - 90:
PRIJATIE KOZMICKÝCH ARCHETYPOV

Táto nasledovná vlna zasvätení umožňuje zasvätencovi nadobudnúť stav úplného odpútania. Stav odpútania je určený pre vedenie, ktoré bude ovplyvňovať celé ľudstvo. Toto vedenie prestúpi hranice rasy, viery a náboženstva za účelom zjednotenia cieľa a riadenia u veľkých častí populácie.

Kozmickými archetypmi sú archetypy, ktoré ovládajú kozmos. Na tejto úrovni zasvätenec stelesňuje zásady chodu kozmu spočívajúce na bezpodmienečnej láske za účelom pozemského vedenia. Keď zavätenec dokončí toto zasvätenie, stelesní ďalšie dva segmenty duše, ktoré vibrujú vibráciou lúčov 21 a 22.

Lúč 21 - Lúč Bezpodmienečnej vlády je lúčom Duchovnej hierarchie. Lúč Bezpodmienečnej vlády je bledožltej farby a súvisí s bezpodmienečnou láskou vo vedení veľkých skupín. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, vyjasnia sa všetky predchádzajúce skúsenosti zakázaného vedenia v minulých životoch, alebo v súčasnom živote.

Lúč 22 - Lúč Bezpodmienečnej harmónie je lúčom kozmickej hierarchie. Lúč bezpodmienečnej harmónie je bledej, fialovobielej farby a umožňuje človeku vytvoriť harmóniu vo veľkých skupinách. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, vyjasnia všetky oblasti jeho súčasného, alebo minulého života, ktoré viedli k stavu osobnej, alebo skupinovej disharmónie.

Stelesnením týchto dvoch lúčov zostúpi ďalších 44 čakier a celé aurické pole sa zmení na štruktúru "Kvetu Života". Týmto sa každá čakra spojí so všetkými ostatnými čakrami v pohyblivom osmičkovom energetickom modeli. Pravé a ľavé strany všetkých čakier sú spojené, vytvárajúc horizontálny sled osmičiek udržujúcich v rovnováhe vnútornú mužskosť a ženskosť. Každé zo siedmich čakrových centier v tele ďalej obdrží vlastný, miniatúrny model kvetu života. Je to počiatočný model odpútania. Všetky energetické linky z aurického poľa zasvätenca, ktoré sú natiahnuté k inej osobe, miestu, alebo predmetu, sa odpoja a zapoja sa dovnútra. Týmto sa v stelesnení zapoja reťazce DNA 72 - 90. Zo skúseností nášho kanála zmení sa na kryštalické centrum mozgu.

ZASVÄTENIA 91 - 108:
NADOBUDNUTIE STAVU ODPÚTANIA

Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení sa zasvätenec dostáva do stavu úplného odpútania. Odpútaním je aurické pole, ktoré je pánom svojej vlastnej energie. V tomto stave sa zasvätenec dostáva mimo vplyv všetkého a každého okrem svojej vlastnej duše a vedúcich orgánov našej Duchovnej a Kozmickej hierarchie. To umožňuje formu vedenia, ktorá zodpovedá cieľom Boha a Božského plánu. Počas tohoto procesu zostupujú do aurického poľa segmenty duše z Lúčov 23, 24 a 25.

Lúč 23 - Lúč Bezpodmienečného cieľa má jasnú opalizujúcu bielu farbu a je lúčom Mahatmu. Prijatím tohoto lúča, zasvätenec prijíma vo svojom aurickom poli vibráciu Mahatmu.

Lúč 24 Lúč Bezpodmienečného vedenia má jasnú striebornobielu farbu a je lúčom nášho stvoriteľa v 144. dimenzii. Stelesnením 24. lúča sa uvádza do súladu duševný účel človeka, stvoriteľov cieľ s jeho dušou a Božský plán.

Lúč 25 - Lúč Bezpodmienečnej transformácie má jasnú zlatobielu farbu a je lúčom Stvoriteľovho Stvoriteľa, známeho ako Všadeprítomný Boh (The Omnipresent One). Prijatím tohoto lúča sa dostáva do súladu smerovanie a účel zasvätenca s božským plánom z vonku tohoto stvorenia. Tento lúč zasvätencovi umožňuje pomáhať Zemi a celému ľudstvu v ich transformácii.

Stelesnením 23. lúča zostúpi do stelesnenia ďalších 44 čakier a všetky menej významné čakry sa prevedú do modelu Kvetu života. Stelesnením 24. lúča expanduje srdcová čakra a obsiahne kraj v ktorom zasvätenec žije. Srdcová čakra nášho kanála objíma celú oblasť San Francisco Bay. Nakoniec sa stelesnením 25. lúča ukotví na zemeguli ďalší 23 modelov Kvetu života s rovnakou štruktúrou. Niektorí to nazývajú stav avatára 24. bodu, alebo ten kto ukotvuje 24 bodov svetla. Zavŕšením tohoto zasvätenia sa v stelesnení zapoja DNA reťazce 91 až 108. Týmto sa ľavá aj pravá mozgová hemisféra zmenia na kryštalické. Toto je stav úplného odpútania. Náš kanál je na pokraji zavŕšenia tejto série zasvätení.

TAK ČO TO VŠETKO ZNAMENÁ?

Mnohí budú možno zvedaví či sa po 108. zasvätení objavia transcendentálne schopnosti. Ešte celkom nie. Vo vnútri pyramíd sa nachádza špeciálna komora na 100 000-násobné zosilnenie fotónovej energie. Táto komora bola naprojektovaná za účelom prevedenia zasvätencov cez posledný krok, aby prestúpili smrť. Taká úroveň energie, aká je v týchto komorách sa vyskytne na Zemi v tejto fáze dejín. Predpokladáme, že bude trvať šesť mesiacov až jeden rok, kým sa zvýši úroveň vibrácie na Zemi a fotónová energia dostatočne na to, aby prešla prvá vlna zasvätencov úplne do nasledujúcej dimenzie.

Matka Zem rýchlo mieri k svojmu vzostupu. Matka Zem prešla do štvrtej dimenzie v máji 1997. A tak sa tempo vzostupu v uplynulých mesiacoch zdvojnásobilo. Musí byť pripravené nové vedenie na prebudenie ľudstva. V nasledujúcich dvoch rokoch dokončí každý muž, žena a dieťa na Zemi svoje 6. duchovné zasvätenie, nadobudnúc tak nejjednoduchšiu formu "svetelného tela". Do konca roku 2002 každý muž, žena a dieťa na Zemi dokončí svoje 8. duchovné zasvätenie a splynie Kauzálna rovina so Zemskou rovinou. Po roku 2002 dôjde k prudkej prestavbe civilizácie na Zemi. Zhromaždí sa nové vedenie (tí, ktorých úroveň vývoja a pochopenia vychádza z princípov bezpodmienečnej lásky), aby pomohlo pri prestavbe vášho sveta.

Mnohí proroci minulosti písali o hrozných pohyboch zeme a pustošení, ktoré nás čakajú v tomto období našich dejín. Toto pustošenie zeme blokujú tí, ktorí stelesňujú tieto nové zasvätenia. Rozhoduje počet zúčastnených. Ak ich bude príliš málo, vibračné posuny nebudú mať dostatočnú podporu, čo môže vyústiť do pozemských katastrof. Príliš veľký počet zúčastnených môže uvrhnúť celý proces do ďalšieho extrému, s tým istým výsledkom. Od každého z nás sa žiada zohrať svoju úlohu v tomto procese. Mnohí sú zvedaví na neprebudené masy. Títo jednotlivci musia spať pokým nepríde vhodný čas na prebudenie. Udržiava to vzostup zeme v rovnováhe a jej pohyb pod kontrolou.

Predpokladá sa, že do konca roka 1997 dosiahne stav "Krista" 100 000 jednotlivcov. Predpokladá sa, že do konca roka 1998 dosiahne ďalších 200 000 ľudí stav "Krista", 20 000 ľudí dosiahne stav "Najvyššieho strážcu vibrácií", 10 000 stav "Osvietenia" a 5 000 dôjde k stavu "Odpútania".

Na to aby sa Zem aj ľudstvo presunuli do piatej dimenzie a do stavu hviezdy, jedno percento populácie, t.j. šesťdesiat miliónov ľudí, bude musieť nadobudnúť stav "Krista". Z toho dvadsať percent, t.j. dvanásť miliónov, nadobudne stav "Najvyššieho strážcu vibrácií", desať percent, alebo šesť miliónov dosiahne stav "Osvietenia" a päť percent, alebo tri milóny stelesnia stav "Odpútania". Tieto počty ľudí vytvoria vibračnú pyramídu, ktorá vyzdvihne celé ľudstvo do piatej dimenzie. Predpokladá sa, že by k tomu malo dôjsť niekedy pred rokom 2025.

Nie každé stelesnenie, ktoré sa pustí do tejto nasledujúcej vlny zasvätení je predurčené k tomu, aby ihneď dokončilo celý proces. Je potrebných veľa vodcov na vytvorenie novej civilizácie na pomoc pri posune úrovne zvedomenia ľudstva na Zemi. Vodca, ktorý je odpútaný nemôže vyhovovať celému ľudstvu. Je potrebných veľa vodcov, na mnohých úrovniach, aby sa dotkli aj tých, ktorí sa práve prebúdzajú. To je cieľom v prípade tých, ktorí sa dočasne zastavia na istej úrovni zasvätení. Bude vaľa takých, ktorí sa zastavia po 12. zasvätení, mnohí sa zastavia pri 24. zasvätení, mnohí pri 48. zasvätení, mnohí pri 72. zasvätení a len hŕstka začne so 108. zasvätením. Je to nevyhnutné a musíme sa povzniesť nad odsudzovanie a súperenie a naučiť sa spolupracovať ako vodcovia a služobníci svetla. Koniec koncov v skutočnosti bezpodmienečná láska a Bezpodmienečné uznanie sú práve o tom.

Ďakujeme za vytrvalosť a odhodlanie pre duchovnú cestu tým z vás, ktorí nastupujú na nasledovnú vlnu týchto nových zasvätení. Milujeme vás a podporujeme vás na každom kroku cesty.

Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

august 23, 2011 22:25 popoludní

 

 

Top