Obrázok používateľa CEZ OKNO
Klasická homeopatia

Pôvodná homeopatia Samuela Hahnemanna je terapiou, zaoberajúcou sa celostným - holistickým liečením človeka - psychiky a tela súčasne. Preto sa označuje ako klasická homeopatia, čo vyjadruje návrat k chápaniu homeopatie samotným Hahnemannom a jej odlíšenie od iných súčasných koncepcií homeopatie (francúzskej, kvantovej, revolučnej, doplnkovej, a ďalších). Klasická homeopatia je v opozícii so štandardnou medicínou, t.j. alopatiou a tzv. francúzskou školou homeopatie, ktoré liečia pacienta len čiastkovo, symptomatologicky.

Choroba a homeopatia

Klasická homeopatia neoddeľuje ochorenie kože, kolena, či žalúdka a iných orgánov od psychiky. Lieči príčinu choroby, nie dôsledok. Lieči človeka, nielen jeho chorobu, či diagnózu. Po zistení príčiny stanoví homeopat tzv. "konštitučný" liek, (celostný, individuálny), ktorý po jeho jednorazovom podaní naštartuje ozdravnú reakciu organizmu. Nejedná sa o dlhodobé opakované podávanie jedného lieku, alebo niekoľkých liekov spolu. Homeopatia takúto aplikáciu lieku prirovnáva k ochrannému očkovaniu, vakcinácii. Podaním konštitučného - celostného lieku, zameraného na liečenie psychickej aj fyzickej sféry, možno dosiahnuť vyliečenie i tých chorôb, pri ktorých štandardná medicína otvorene priznáva, že sú pre ňu nevyliečiteľné a preto ich nazýva chronickými.

Klasická homeopatia a jej lieky

Klasická homeopatia využíva na liečenie lieky vyrábané z prírodných zdrojov. Sú pripravované z minerálov, rastlín, živočíšnych jedov a ľudských tkanív. Lieky sa vyrábajú riedením pôvodnej látky a jej dynamizovaním, čím možno dosiahnuť vysoko efektívny účinok na ľudský organizmus. Platí, že čím vyššie riedenie, tým silnejší účinok na organizmus.

Zdravie a homeopatia

Definícia zdravia podľa vyjadrenia S. Hahnemanna v jeho východiskovej práci "Organon liečebného umenia" (zásady pri liečení v homeopatii) v §9 znie takto: "V zdravom stave je človek ovládaný duchovnou životnou silou, ktorá hmotné telo (organizmus) oživuje v podobe dynamis a udržuje všetky jeho časti v obdivuhodne harmonickom súlade pocitov a činností, takže náš rozumný duch, prítomný v našom vnútri môže tento živý, zdravý nástroj slobodne užívať k vyššiemu účelu nášho bytia."

Homeopatia je terapiou, ktorou liečia na svete tak lekári, ako i špecializovaní homeopati, liečitelia, absolventi vysokých škôl, colleges, či akadémiách, kde sa homeopatia vyučuje. Homeopati bez klasického lekárskeho vzdelania sú teraz napr. v Anglicku, či v USA aktívnejší vo vedeckom výskume, v tvorbe homeopatických programov a v publikačnej činnosti, než ich lekárski kolegovia.

Porovnanie homeopatie a štandardnej medicíny

V homeopatii platí zásada - Podobné sa lieči podobným (similia similibus curantur), t.j., aké symptómy dokáže liek vyvolať u zdravého, také lieči u chorého. Jednoduchším vyjadrením je,že sa podáva :na tú istú chorobu ten istý liek. Príklad: Ak príde pacient otrávený blenom,tak dostane vysokoriedenú dávku blenu a telo zareaguje ozdravnou reakciou. Homeopatia lieči príčinu ochorenia, nie dôsledok.

Alopatia - štandartná medicína, má slovný základ v slove allos, t.j. iný.

Alopat podáva na rozdiel od homeopata pacientovi lieky,ktoré vyvolávajú u pacienta iné, často opačné účinky, než choroba. Jednoduchším vyjadrením je, že sa podáva: na chorobu protiliek. To jest, potláča sa symptom choroby. Výsledkom je, že príčina, prečo symptóm v tele vznikol zostáva a naďalej sa v organizme rozvíja.

Upozornenie

Z uvedených rozdielov vyplýva, že pokiaľ sa homeopatiou vypudzuje choroba z organizmu von, tak alopatiou sa zatláča do vnútra človeka. Preto sa tieto dve terapie nezlučujú a nemožno ich spolu používať!

Homeopatia bola u nás zakázaná v r. 1945 a novým režimom bola inštitucionalizovaná len jediná terapia - alopatia.

Klasická homeopatia vníma človeka ako bytosť s hmotným telom, dušou a mysľou, fungujúcimi vo vzájomnej súčinnosti. Je liečbou príčinnou - casuistickou, nie dôsledkovou - symptomatickou.

Verejnosti býva často prezentovaná ako liečba alternatívna, či doplnková k alopatii. Je to mystifikácia, keďže je to práve homeopatia, ktorá svojím holistickým, celostným prístupom dokáže vyliečiť i choroby alopatiou označené za chronické, či nevyliečiteľné. Sú nimi napr. psoriáza, astma, alergia, celiakia, sterilita, diabetes...

Hahnemann venoval dosť podstatnú časť Organonu odsúdeniu alopatie, keďže mal podložené znalosti zo svojej alopatickej praxe, ktorej sa aj vzdal.

"Alopatia (štandardná medicína) ...nesprávne považuje neduh lokalizovaný na vonkajších častiach tela len za miestnu chorobu, existujúcu samostatne, nahovárajúc si, že ju vyhojila, ak ju zapudila (potlačila) vonkajšími prostriedkami. Tým však len prinúti vnútorný neduh k tomu, aby sa ešte horšie prejavil na nejakej ušľachtilejšej a dôležitejšej časti organizmu. Alopatia útočí na organizmus dlhodobo veľkými, často rýchlo po sebe opakovanými dávkami silných liekov, ktorých nezriedka vážne účinky nepozná a ktoré ešte zakryje zmiešaním väčšieho množstva takýchto neznámych substancií v jednom lekárskom predpise. Tým organizmu privodí nové, zčasti dosiaľ nevyliečiteľné choroby. V snahe zavďačiť sa chorému, pracuje s potlačujúcimi a zakrývajúcimi (paliatívnymi) prostriedkami, avšak príčinu týchto ťažkostí (chorobu samotnú) len zhorší a posilní."

Svetová zdravotná organizácia WHO vyhodnotila takto poradie najrozšírenejších oborov liečby v súčasnom svete:

1. Ajurveda (3000 r. trvania)
2. Homeopatia
3. Herbalistika
4. Alopatia - štandardná medicína

Prvenstvo majú holistické (celostné) terapie, zohľadňujúce pri liečení nielen telo, ale i myseľ a dušu človeka. Zákonitosť závislosti tela od riadiacej činnosti mysle je neodškriepiteľná.

V praxi sa často stretnete s tým, že dostanete od homeopata kombinácie homeopatických liekov. Je to porušenie všetkých zásad! Citát z knihy G. Vithoulkasa - Homeopatická veda však znie: "Takí ľudia sa nesmú nazývať homeopatmi. Používajú homeopatické lieky, ale neaplikujú homeopatiu. Ničia dlhodobo všetkých svojich pacientov a pošpiňujú homeopatickú vedu!"

Homeopatia a jej spôsob liečenia

Na počiatku liečby je potrebné absolvovať tzv. homeopatické interview, ktoré predstavuje osobné stretnutie a vzájomný dialóg.

Homeopat počúvaním pacientových ťažkostí a kladením vhodne zvolených otázok pátra po psychickej príčine (býva ňou emočný šok, trauma, stres), ktorá spôsobila chorobu. Cieľom interview je vytvorenie obrazu pacienta z pohľadu jeho povahových, návykových a zdravotných osobitostí. Dôležitosť sa kladie na osobný kontakt, pri ktorom si homeopat vytvára názor aj na základe mimiky, motoriky a iných pre pacienta samozrejmých prejavov. Tento krok nie je možné nahradiť telefónom, e-mailom, alebo inými médiami.

Postup liečby

Po podaní homeopatického lieku organizmus vyšle ozdravnú reakciu. Môže dôjsť ku krátkodobému zhoršeniu zdravotných problémov, nakoľko podaný liek nájde nevyliečené, patologické, či štrukturálne zmeny v organizme a lieči ich. Toto však možno považovať za pozitívnu reakciu na liek.

V našom imunitnom systéme je uložená informácia o všetkých chorobách, ktoré neboli vyliečené vlastnými schopnosťami organizmu a miesto nich bol použitý alopatický (bežne zaužívaný), či iný symptomatologický liek.Homeopat podaním lieku spôsobom, ktorý možno prirovnať k vakcinácii či očkovaniu, naštartuje imunitný systém k vytvoreniu protilátok.Týmto sa vyprovokujú samoliečiace pochody v organizme. Liečba postupuje od najdôležitejších orgánov, k menej dôležitým. Choroba sa presúva z jadra osobnosti smerom na povrch, aj za cenu krátkodobého zhoršenia fyzických symptómov. Tieto sa nakoniec tiež vyliečia. Čas liečenia závisí od hĺbky patológie, do ktorej sa organizmus dostal.

Je nevyhnutné, aby homeopat skontroloval priebežne liečbu, či prebieha v zmysle "Heringových" princípov liečby. (Obrazne povedané - nie je dôležité vyliečiť vašu bradavicu, ale najskôr vyliečiť príčinu toho, že sa na tele objavila). Pacienti neraz nesprávne vyhodnocujú pozitívne prebiehajúcu ozdravnú reakciu a z neznalosti často krát zavrhnú vysoko efektívnu liečbu prebiehajúcu v ich prospech.

Cieľ liečenia

Človek je integrovaná celostná bytosť, pozostávajúca z psychickej, emočnej a orgánovej sféry. Cieľom liečby je pôsobenie na pacientovo "riadiace centrum" (psychiku, podvedomie). Toto centrum následkom vzniknutej disharmónie zapríčinenej psychickými alebo emočnými prežitkami, alebo konvenčnou liečbou symptomatologicky podávanými liekmi atď. nemusí dokázať plniť svoju funkciu a preto vzniká oslabenie, ktoré môže prejsť do štádia choroby.

Účel liečby

Účelom liečby je očistenie pacienta, vykorenenie konštitučnej nemoci z jadra osobnosti smerom na povrch, odstránenie zmätku v riadiacom centre a tým i na všetkých ostatných úrovniach. Cieľom je vyliečiť človeka od duchovnej úrovne až po povrch tela.

Homeopat konštitučným celostným liekom zharmonizuje psychiku pacienta a vylieči jeho fyzické problémy. Liek umožní pacientovi nadhľad, "vidieť svetlo" a nájsť silu riešiť vlastný problém. Dá mu slobodu rozhodnúť sa vždy podľa svojej vlastnej vôle, nepodliehať tlaku okolia, nebrať na seba problémy iných. Podstatná väčšina pacientov si uvedomí, že každý je povinný žiť svoj vlastný život, nenechať sa tlačiť nikým nikam, ani v mene lásky a že nenesie zodpovednosť za úspechy či neúspechy iných.

Homeopatia, jej cesta liečenia, nie je celkom hladká. Môže byť aj dramatická. Tak, ako je dramatický život. Je to však cesta zmenšujúceho sa a miznúceho utrpenia.

Homeopatia - čo ňou možno liečiť

Klasická homeopatia sa zameriava na všetky 3 úrovne, charakterizujúce ľudskú bytosť:

1. duševnú (mentálnu) - duchovnú
2. emocionálnu / psychickú
3. fyzickú (zahrňujúcu sex, spánok, jedlo a 5 zmyslov)

Homeopatiou možno liečiť akékoľvek akútne, či chronické choroby.

1. Choroby duševnej, mentálnej úrovne, ktoré homeopatia lieči:

- Zmätenie mysle, delíriá, paranoidné stavy, bludy, letargiu, tuposť, slabé sústredenie, zábudlivosť, roztržitosť...

2. Choroby emocionálno-psychickej úrovne, ktoré homeopatia lieči:

Depresie, apatiu, strachy, úzkosti, fóbie, podráždenosť, nepokoj...

3. Choroby fyzickej úrovne, ktoré homeopatia lieči:

1. nervovú sústavu
2. obehovú sústavu
3. endokrinný systém
4. zažívaciu sústavu
5. dýchacie ústrojenstvo
6. vylučovaciu sústavu
7. reprodukčnú sústavu
8. pohybovú sústavu
9. svalovú sústavu

Je potrebné neoddeľovať ochorenia jednotlivých orgánov od psychiky. Len celostným liečením možno dosiahnuť absolútne vyliečenie.

Viera Golská

Zdroj: Homeopatia-klasicka.sk

Pozn.: Viera Golská získala odbornosť absolvovaním pražskej Homeopatickej akadémie, kde získala titul RSHom. Pôsobí v Bratislave a dnes patrí medzi skúsených homeopatov aplikujúcich v praxi práve odvetvie klasická homeopatia tak, ako ju chápal jej zakladateľ S. Hahnemann a jeho pokračovatelia.


Sekcie: 
Rubriky: 
február 17, 2008 18:11 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Igor Bednár
  Igor Bednároktóber 18, 2013 22:50 popoludní

  Komentár: 

  Dcera ma 36 rokov a ma depku.Poradte ako sa ma liecit homeopatiou aby jej pomohla.

 2. Obrázok používateľa CEZ OKNO
  CEZ OKNOoktóber 19, 2013 01:04 dopoludnia

  Komentár: 

  Dobrý večer, lekárske rady neposkytujeme, vyhľadajte prosím odborníka na daný problém, ďakujeme za porozumenie

 

 

Top