Obrázok používateľa CEZ OKNO
V Kodani budou lhát o CO2, ale o vojenských manipulacích klimatu budou plánovitě mlčet (+VIDEO EN)

Pojem „environmentální modifikační techniky“ se vztahuje na jakoukoli techniku určenou pro změnu dynamiky, zemské struktury, včetně flóry a fauny, litosféry, hydrosféry a atmosféry či vnějšího vesmíru prostřednictvím záměrné manipulace přírodních procesů. Tak praví Dohoda o zákazu vojenského využití či jiného nepřátelského užití environmentálních modifikačních technik (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, United Nations, Geneva: 18 May 1977)

„Environmentální zbraně jsou definovány jako záměrná modifikace či manipulace přírodní ekologie, jako jsou klima a počasí, zemské systémy jako jonosféra, magnetosféra, tektonický systém a/nebo vyvolávání seismických událostí (zemětřesení) za účelem způsobení fyzické, ekonomické a psychosociální destrukce v zaměřené cílové geofyzikální či populační lokalitě, jako součást strategické či taktické války.“ (Exo News)

„(Modifikace počasí) poskytuje válčícímu širokou škálu možností, jak porazit či ochromit protivníka … Modifikace počasí se stane součástí domácí a mezinárodní bezpečnosti a bude moci být prováděna jednostranně … Bude moci mít ofenzívní i defenzívní aplikace a také může být použita pro odstrašovací účely. Schopnost vytvářet srážky, mlhu a bouře na zemi nebo modifikovat kosmické počasí … a produkce umělého počasí jsou součástí integrovaného systému (vojenských) technologií.“ (US Air Force document AF 2025 Final Report)

Světoví vůdci se scházejí v prosinci 2009 v Kodani s cílem dosáhnout dohody o globálním oteplování. Debata o klimatických změnách je soustředěna na vliv skleníkových plynů a opatření k redukci emisí člověkem vytvářeného CO2 dle Kyótského protokolu.

To je podloženo konsensem, že jediným původcem klimatické nestability jsou emise skleníkového plynu. Ani vlády států, ani skupiny environmentálních aktivistů nevznesly téma „meteorologických válečných zbraní“ či „environmentálních modifikačních technik (ENMOD)“ pro vojenské užití. Navzdory široké škále vědeckých poznatků bylo téma klimatických manipulací pro vojenské účely vyloučeno z jednání OSN o změnách klimatu.

John von Neumann poznamenal v době vrcholu studené války (1955) s ohromnou prozíravostí toto:
„Zásahy do atmosférických a klimatických záležitostí … se budou rozvíjet v měřítku, které je v současnosti nepředstavitelné ... to způsobí, že záležitosti všech národů splynou s ostatními ještě více, než by vyvolala hrozba nukleární nebo jakékoli jiné války.“ (Citace z Spencer Weart, Environmental Warfare: Climate Modification Schemes, Global Research, December 5, 2009)

V roce 1977 byla v Generálním shromáždění OSA ratifikována dohoda, která zakazuje „vojenské či jiné nepřátelské užití environmentálních modifikačních technologií, které mají rozsáhlý, dlouhotrvající nebo vážný důsledek.“ (18. 5. 1977) Tuto dohodu podepsaly jak USA, tak i Rusko.

Vedeni zájmem upevnění míru … a záchrany lidstva před nebezpečím použití nových válečných prostředků … uznáváme, že vojenské … užití těchto environmentálních modifikačních technik by mohlo mít extrémně škodlivé účinky na lidstvo, přejeme si zákaz efektivního vojenského užití … těchto technik za účelem vyloučení nebezpečí pro lidstvo … a prohlašujeme svou vůli pracovat na dosažení tohoto cíle, … každý stát připojený k této dohodě se zavazuje neangažovat se ve vojenském užití modifikačních technik, které by měly dalekosáhlý, dlouhotrvající nebo vážný vliv jako ničivé prostředky, které by poškozovaly či zranily jinou stranu. (Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques, United Nations, Geneva, May 18, 1977. Entered into force: 5 October 1978.)

Dohoda definovala „environmentální modifikační techniky“ jako takové, které se vztahují ke svévolným změnám přírodních procesů – dynamika, kompozice a struktura Země, včetně její biota, litosféry, hydrosféry a atmosféry či vnějšího vesmíru.“ (Environmental Modification Ban Faithfully Observed, States Parties Declare, UN Chronicle, July, 1984, Vol. 21, p. 27)

Podstata dohody z r. 1977 byla přenesena ve velmi obecných termínech do Ránmcové dohody o změně klimatu podepsané v r. 1992 na schůzce v Rio de Janeiru:

„Státy mají odpovědnost … v souladu s Chartou Spojených národů a principy mezinárodního práva .. zajistit, aby aktivity v rámci jejich jurisdikce a kontroly nezpůsobily škodu životnímu prostřední jiných států či oblastí za hranicemi národní jurisdikce.“ (UN Framework Convention on Climate Change, New York, 1992)

Po tomto summitu z r. 1992 nebylo téma změn klimatu pro vojenské účely nikdy projednáváno v následujících schůzkách o změnách klimatu. Toto téma bylo vymazáno, zapomenuto. Netvoří součást debaty o klimatických změnách.

Avšak v r. 1998 se konalo ve výboru evropského parlamentu pro zahraniční věci, bezpečnost a obrannou politiku v Bruselu veřejné slyšení o americkém válečném zařízení rozvíjeném pod programem HAARP.

Rozhodnutí výboru pro „návrh usnesení“ podané evropskému parlamentu:

„Pokud se týče HAARP, .[The High Frequency Active Auroral Research Program  based in Alaska]… vzhledem k jeho dalekosáhlému vlivu na životní prostředí je globální záležitostí a měl by být zkoumán mezinárodní nezávislou komisí z hlediska svých legálních, ekologických a etických implikací …; výbor vyjadřuje lítost nad opakovaným odmítnutím vlády spojených států poskytnout veřejnému slyšení důkazy … o environmentálních a veřejných rizicích programu HAARP.“ (European Parliament, Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy, Brussels, doc. no. A4-0005/99, 14 January 1999).

Žádost výboru získat „zelený papír“ o „environmentálním vlivu vojenských aktivit“ zůstala však na půdě Evropské komise nepovšimnuta na základě toho, že EC postrádá požadovanou jurisdikci ohledně „spojení mezi životním prostředím a obranou.“ Brusel si dal velký pozor, aby se vyhnul střetu s Washingtonem. ( Viz European Report, 3 February 1999).

V roce 2007 Daily Express informoval – vzhledem k odtajnění britských vládních dokumentů z Národního archívu, že:

„Odtajněné dokumenty ukazují, že jak USA, které v tomto oboru vedou, tak Sovětský svatz mají tajné vojenské programy za účelem kontroly světového klimatu. „Do r. 2025 budou Spojené státy vlastnit počasí,“ zdůraznil prý jeden vědec.

Tato prohlášení nejsou brána vážně různými skeptiky a jsou považována za divoké konspirační teorie stylu James Bond, přitom ale narůstají důkazy, že tyto záležitosti na rozhraní science fiction a faktu se skutečně odehrávají. Američané např. nyní přiznávají, že investovali během 5 let vietnamské války 12 miliónů na „zasévání mraků“ – záměrné vytváření prudkých dešťů ke spláchnutí nepřátelské úrody a zničení zásobovacích cest na Ho Či Minově stezce, v operaci zvané Popeye.

Srážky v cílových oblastech se údajně zvýšily o třetinu, takže tato meteorologická zbraň byla úspěšná. V té době tvrdili zástupci vlády, že tento kraj má tendence k prudkým srážkám. (Weather War?, Daily Express, July 16, 2007)

Možnost klimatických nebo environmentálních manipulací jako součást vojenské agendy, i když byla formálně uznána oficiálními vládními dokumenty a americkou armádou, nebyla nikdy považována za relevantní v debatě o klimatu. Vojenští analytikové o tomto tématu mlčí. Meteorologové toto téma nezkoumají a environmentalisté jsou voděni na drátkách globálního oteplování a Kyótského protokolu.

Program HAARP

High-Frequency Active Auroral Research (HAARP, Aktivní aurorální výzkum vysokých frekvencí) se sídlem v Gokoně na Aljašce existuje od roku 1992. Je součástí nové generace sofistikovaných zbraní v rámci americké SDI – Strategic Defense Initiative – Strategická obranná iniciativa). HAARP je řízen Vedením letecké výzkumné laboratoře vesmírných vozidel (Air Force Research Laboratorys Space Vehicles Directorate) a tvoří ho systém výkonných antén schopných vytvořit „kontrolované lokální modifikace ionosféry“ (horní vrstva atmosféry):

HAARP byl představen veřejnému mínění jako program vědeckého a akademického výzkumu. Americké vojenské dokumenty však svědčí o tom, že jeho hlavním cílem je „využití ionosféry pro účely ministerstva obrany.“ (Viz Michel Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: "Owning the Weather" for Military Use, Global Research, September 27, 2004) http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=319

Aniž by explicitně hovořily o programu HAARP, studie amerického letectva ukazují na užití „indukovaných ionosférických modifikací“ jako na prostředek ke změnám modelů počasí a rovněž na rušení nepřátelských komunikací a radarů. (Viz tamtéž).

HAARP má také schopnost způsobit výpadky energie a zničení systému elektrického vedení v celých oblastech:

„Rosalie Bertell, prezidentka Mezinárodního institutu záležitostí veřejného zdraví, říká, že HAARP působí jako „gigantický ohřívač, který může způsobit závažná porušení ionosféry, vytvářející nejen díry, ale i dlouhé incise do ochranné vrstvy, která brání smrtelné radiaci v bombardování planety.“

Fyzik dr. Bernard Eastlund ho nazval „největší ionosférický ohřívač, který kdy byl postaven.“ HAARP je prezentován americkým letectvem jako výzkumný program, ale vojenské dokumenty potvrzují, že jeho hlavním cílem je „způsobit ionosférické modifikace“ za účelem změny modelů počasí a zničení komunikace a radaru.

Podle zprávy ruské státní dumy: „Amerika plánuje provádění rozsáhlých experimentů v programu HAARP a vytváření zbraní schopných zničit radiové komunikační linky a zařízení na vesmírných lodích a raketách, vyvolávání závažných poruch v elektrických sítích, v ropovodech a plynovodech, které budou mít negativní vliv na mentální zdraví celých oblastí.“

Manipulace počasím je preemptivní zbraní par excelence. Může být namířena proti nepřátelským zemím i „přátelským národům“ bez jejich vědomí, použita pro destabilizaci ekonomiky, ekosystémů a zemědělství. Může také vyvolat chaos na finančních a komoditních trzích. Zničení zemědělství vytváří větší závislost na potravinové pomoci a dovážení základních obilnin z USA a ostatních západních zemí.“ (Michel Chossudovsky, Weather Warfare: Beware the US military’s experiments with climatic warfare, The Ecologist, December 2007) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7561

Analýza tvrzení pocházejících od amerického letectva ukazuje na nemyslitelné: skryté manipulace modelů počasí, komunikačních systémů a vedení elektrické energie jako zbraň globálního použití umožňují Spojeným státům rozložit a ovládnout celé regiony světa. Podle oficiální zprávy Amerického letectva „Modifikace počasí umožňují válečníkovi širokou škálu možností, jak porazit či oslabit nepřítele... Ve Spojených státech se modifikace počasí zřejmě stanou součástí národní obranné politiky s domácí i mezinárodní aplikací. Naše vláda bude provádět tuto politiku, závisející na jejích zájmech, na různých úrovních.“ (US Air Force, emphasis added. Air University of the US Air Force, AF 2025 Final Report, http://www.au.af.mil/au/2025/ emphasis added)

Kodaň CO15

Manipulace klimatu pro vojenské užití je potenciálně větší hrozbou pro lidstvo než emise CO2.
Proč bylo vynecháno z debaty v COP15, když Dohoda OSN z r. 1977 výslovně praví, že „vojenské či jiné nepřátelské užití těchto technik by mohlo mít extrémně škodlivé účinky na lidské blaho“? Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques United Nations, Geneva, 1977) http://www.un-documents.net/enmod.htm

K čemu ta kamufláž?

Proč se o environmentálních modifikačních technikách (ENMOD) nediskutuje v občanské společnosti a environmentalistických organizacích pod záštitou Alternativního fóra KlimaForum09?

Michel Chossudovsky
Global Research, 5. 12. 2009
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16413

Preklad: Orgonet
Zdroj: Orgo-net.blogspot.com
P.S. OrgoNet: Tak už je to přeložené celé. Konečně zase článek, který mi mluví z duše. Tak málo lidí vidí tuto skutečnost ... a situace je možná ještě horší, než evokuje článek Chossudovského. Ten totiž vyvolává dojem, že se jedná o potenciální nebezpečí, ale přitom se již dnes jedná o každodenní realitu ... každý centimetr atmosféry je již v současné době zaměřen a ovládán klimatickými válečnými technologiemi a tyto jsou nepřetržitě používány a aplikovány. Ani centimetr oblačnosti na naší Zemi již není přirozený. Vše je pod kontrolou.

Proč by jinak Obama v Americe přezdívaný O´Bomber (a mnou Bombama) dával s takovou ochotou do šrotu jaderné zbraně? Protože už je to nepotřebné harampádí, meteorologické zbraně jsou mnohem účinnější a elegantnější, a navíc, dosud o nich nikdo nemá tušení! A než lidé prohlédnou, to bude pár desítek let trvat!

Doufejme, že se bloggerům, považovaným za blázny, podaří tuto záležitost rozmazat dříve než v řádu desítek let a začne se o tom mluvit ... a jak se to provalí do prvního "oficiálního" média, už to nebudou mít tak snadný!!!

Takže šiřme informace, jak můžeme, a rozdávejme orgonit, to fakt pomáhá.

Pozn. red.: http://www.cez-okno.net/rubriky/orgonit

Zdroj: christollinger; youtube.com

Sekcie: 
december 11, 2009 23:55 popoludní

 

 

Top