Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – I. Božstvo a Božskosť

Vesmír vesmírov predstavuje fenomény božských aktivít na rozličných úrovniach kozmických realít, významov mysle a duchovných hodnôt, ale všetky z týchto duchovných útech – osobných alebo iných – sú božsky koordinované.

BOŽSTVO sa dá zosobniť ako Boh, je nad-osobné a super-osobné spôsobom človeku nie vždy zrozumiteľným. Božstvo je charakterizované kvalitou jednoty – aktuálnou alebo potenciálnou – na všetkých super-materiálnych úrovniach reality; a táto zjednocujúca kvalita je najlepšie chápaná stvoreniami cez bohoslovie.
Božstvo funguje na osobných, nad-osobných a super-osobných úrovniach. Celkové božstvo je funkčné na nasledujúcich siedmich úrovniach:

1. Statická – samo-obsahujúce a samo-existujúce Božstvo.

2. Potencionálna – samo-úmyselné a samo-účelné Božstvo.

3. Asociatívna – samo-osobné a božsky bratské Božstvo.

4. Tvoriaca – samo-distribuujúce a božsky odhalené Božstvo.

5. Evolučná – samo-rozpínavé a stvorením identifikované Božstvo.

6. Najvyššia – samo-empirické a stvorenie so Stvoriteľom zjednocujúce Božstvo. Božstvo pôsobiace na prvej stvorením – identifikačnej úrovni ako nad – riadiaci časo-priestoru veľkého vesmíru, niekedy určovaného Zvrchovanosťou Božstva.

7. Maximálna – samo-plánujúce a časo-priestor presahujúce Božstvo. Božstvo všemocné, vševedúce a všadeprítomné. Božstvo pôsobiace na druhej úrovni vyjadrenia zjednocujúcej božskej podstaty ako účinné nad-kontroly a podpora hlavného vesmíru konečným absolutnom. V porovnaní s Božskou vládou k veľkému vesmíru toto fungovanie konečného absolútna v hlavnom vesmíre je rovnajúce sa univerzálnej nadkontrole a super-posilneniu, niekedy nazývanému maximálnosťou Božstva.

Konečná úroveň reality je charakterizovaná obmedzeniami života stvorenia a časo-priestoru. Konečné reality nemusia mať ukončenie, ale vždy majú počiatky – sú stvorené. Božská úroveň Zvrchovanosti môže byť koncipovaná ako funkcia vo vzťahu ku konečným existenciám.

Absonitná úroveň reality (úroveň reality konečného absolútna) je charakterizovaná vecami a bytosťami bez začiatkov alebo koncov a transcendenciou času a priestoru. Absoniteri (prípadné bytosti existujúce v absonite úrovni) nie sú stvorení, sú uskutočnení – jednoducho sú. Božská úroveň Maximálnosti znamená funkciu vo vzťahu k absonitným realitám (realitám konečného absolútna). Bez ohľadu na to, v akej časti hlavného vesmíru, kdekoľvek, sú čas a priestor prestúpené, (kedykoľvek sú čas a priestor prestúpené), tak ako taký absonitný fenomén (fenomén konečného absolútna) je činom Maximálnosti Božstva.

Absolútna úroveň je bez začiatku, bez konca, bez času a bez priestoru. Napríklad: v Raji čas a priestor neexistujú, časo-priestorový stav Raja je absolútny. Táto úroveň je dosiahnutá Trojicou, existenčne, Rajom Božstiev, ale táto tretia úroveň zjednocujúceho vyjadrenia Božstva nie je úplne empiricky zjednotená. Kedykoľvek, kdekoľvek, a akokoľvek prejavuje sa absolútna úroveň funkcií Božstva, Rajské absolútne hodnoty a významy.

Božstvo môže byť existenciálne, ako vo Večnom Synovi; empirické, ako vo Zvrchovanej Bytosti, asociatívne, ako v Sedemnásobnom Bohu, nerozdelené, ako v Trojici Raja.

Božstvo je zdrojom všetkého, čo je božské. Božstvo je charakteristicky a trvale božské, ale všetko, čo je božské, nie je nevyhnutne Božstvom, hoci bude koordinované s Božstvom a bude inklinovať k nejakému štádiu jednoty s Božstvom – spirituálnej, mentálnej alebo osobnej.

BOŽSKOSŤ je charakteristickou, zjednocujúcou a koordinujúcou vlastnosťou Božstva.

Božskosť je stvorenie pochopiteľné ako pravda, krása a milosť; súvzťažná v osobnosti ako láska, milosrdenstvo a vláda, odhalená na neosobných úrovniach ako spravodlivosť, sila a zvrchovanosť.

Božskosť môže byť dokonalá – kompletná – na existenciálnych a stvoriteľových úrovniach Rajskej dokonalosti, a môže byť nedokonalá - na empirických a stvoriteľských úrovniach evolúcie časo-priestoru, alebo môže byť relatívna, ani dokonalá, ani nedokonalá, ako na určitých Havona úrovniach existenciálno-empirických vzťahov.

Keď sa pokúsime predstaviť si dokonalosť vo všetkých fázach a formách relativity, stretneme sa so siedmimi predstaviteľnými druhmi:

1. Absolútna dokonalosť vo všetkých aspektoch.

2. Absolútna dokonalosť v niektorých fázach a relatívna dokonalosť vo všetkých ďalších aspektoch.

3. Absolútne, relatívne, nedokonalé aspekty v rozmanitých asociáciách.

4. Absolútna dokonalosť v určitých ohľadoch, nedokonalosť vo všetkých ďalších.

5. Absolútna dokonalosť v žiadnom smere, relatívna dokonalosť vo všetkých prejavoch.

6. Absolútna dokonalosť v žiadnej fáze, relatívna v niektorých, nedokonalá v ostatných.

7. Absolútna dokonalosť v žiadnom atribúte, nedokonalosť vo všetkých.

Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložili: Petra Zulu, Sokol, Izis

Korektúry: Sokol
exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


apríl 02, 2008 03:08 dopoludnia

 

 

Top