Obrázok používateľa CEZ OKNO
KNIHA URANTIE – Predslov – VI. Energia a vzor

0:6.1 (9.3) Všetky možné záležitosti, vzťahujúce sa k osobnostnému okruhu Otca nazývame osobnými. Všetky možné záležitosti, vzťahujúce sa k duchovnému okruhu Syna nazývame duchovnými. Všetko možné vzťahujúce sa k okruhu myslenia Spolutvoriteľa nazývame mysľou, myseľ ako vlastnosť nekonečného Ducha — myseľ vo všetkých jej fázach. Všetko možné vzťahujúce sa k okruhu príťažlivosti materiálu s centrom v dolnom raji nazývame hmotou – energiou-hmotou vo všetkých jej metamorfických stavoch.

0:6.2 (9.4) ENERGIA, ktorú používame ako paušálny termín pre duchovné, mentálne a materiálne sféry. Sila ja taktiež takto široko používaná. Moc je obvykle obmedzená na označovanie elektronickej úrovne materiálu alebo lineárno-gravitačne-responzívnej hmoty v rámci ohromného vesmíru. Moc je taktiež používaná pre označovanie nadvlády. Nemôžeme používať vami všeobecne akceptované definície sily, energie a moci. Existujú také jazykové nedostatky, že musíme týmto rozmanitým termínom priradiť viacero významov.

0:6.3 (9.5)Fyzická energia je termínom označujúcim všetky fázy a formy fenomenálneho pohybu, činnosti a potenciálu.

0:6.4 (9.6) V rámci diskutovania o manifestáciách fyzickej energie používame všeobecne termíny kozmická sila, energia vzniku a univerzálna moc. Tie sa často používajú nasledujúcim spôsobom:

0:6.5 (9.7) 1. Kozmická sila zahŕňa všetky energie z neobmedzeného absolútna, ale ktoré sú zatiaľ neresponzívne k príťažlivosti Raja.

0:6.6 (9.8) 2. Energia vzniku zahŕňa tie energie, ktoré sú responzívne k príťažlivosti Raja, ale sú zatiaľ neresponzívne k miestnej alebo lineárnej príťažlivosti. Toto je predelektronická úroveň energie-hmoty.

0:6.7 (9.9) 3. Univerzálna moc zahŕňa všetky formy energie, ktoré sú popri responzii k príťažlivosti Raja priamo responzívne aj k lineárnej príťažlivosti. Toto je elektronická úroveň energie-hmoty a všetkých z toho nasledujúcich evolúcií.

0:6.8 (9.10)Myseľ je jav implikujúci prítomnú aktivitu živej vlády okrem rozličných energetických systémov; a to je pravdivé na všetkých úrovniach inteligencie. V rámci osobnosti myseľ vždy sprostredkúva medzi duchom a hmotou; preto je vesmír osvetlený tromi druhmi svetla: materiálnym svetlom, rozumovým náhľadom a duchovným jasom.

0:6.9 (10.1)Svetlo — duchovný jas — je slovným symbolom, podobou reči, ktorá má vedľajší význam v manifestácii osobnosti charakteristickej pre duchovné stvorenia rôznych druhov. Toto svetelné vyžarovanie nie je žiadnym spôsobom napojené na rozumový náhľad alebo prejavy fyzického svetla.

0:6.10 (10.2) VZOR môže byť projektovaný ako materiálny, duchovný alebo mentálny, alebo akoukoľvek kombináciou týchto energií. Môže preniknúť do osobností, identít, bytostí alebo nežijúcej hmoty. Ale vzor je vzorom a zostane vzorom; množia sa len kópie.

0:6.11 (10.3) Vzor môže konfigurovať energiu, ale neriadi ju. Príťažlivosť je jediným riadením energie-hmoty. Ani priestor, ani vzor nie sú responzívne ku gravitácii, ale medzi priestorom a vzorom neexistuje vzťah; priestor nie je vzorom ani potenciálnym vzorom. Vzor je konfiguráciou reality, ktorá uhradila svoj dlh príťažlivosti; realita akéhokoľvek vzoru pozostáva z jeho energií, mysle, ducha alebo materiálnych komponentov.

0:6.12 (10.4) V kontraste k aspektu celku, vzor odkrýva individuálny aspekt energie a osobnosti. Formy osobnosti alebo identity sú výslednými vzormi z energie (fyzickej, duchovnej alebo mentálnej) ale nie sú v nej obsiahnuté. Kvalita energie alebo osobnosti, kvôli ktorej sa vzor objavuje, môže byť prisúdená Bohu — Božstvu — venu sily Raja koexistencii osobnosti a moci.

0:6.13 (10.5) Vzor je hlavným designom, z ktorého sa kopíruje. Večný Raj je absolútnom vzorov; Večný Syn je vzorom osobnosti; Univerzálny Otec je priamym pôvodcom-zdrojom oboch. Ale Raj nemôže poskytnúť vzor a Syn osobnosť.


Autor: Divine Counselor

Zdroj: © Urantia Foundation. All Rights Reserved

Preklad: © CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Preložil: M.B.

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Tento článok, ktorý sme pre vás preložili, má 514 slov.

Len vďaka Vašim darom môžeme ďalej prinášať informácie všetkým bezplatne a neustále sa zlepšovať. Ak chcete našu prácu oceniť a je to vo Vašich možnostiach, prispejte prosím na ďalší chod portálu


›› BILANCIE PORTÁLU

Aktuálny STAV vidíte vľavo HORE


2401591699/8330 (DAR z SK) alebo 2401591699/2010 (DAR z CZ)

Číslo účtu pre dary zo Slovenskej republiky:
2401591699/8330 │ IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX │ │ Číslo účtu pre dary z Českej republiky:
2401591699/2010 │ IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP


Keď nemáte PAYPAL konto, prispejte cez bankovú kartu:
kliknite na DONATE a potom vo formulári na ›› Continue


Súvisiace:

ZLATÝ FOND
http://www.cez-okno.net/rubrika/zlaty-fond


november 16, 2016 23:20 popoludní

 

 

Top