Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kdo byl vlastně Ježíš? část 4.

Byl Ježíš člověk, mýtus nebo Bůh?
Odpověď vás možná překvapí...

Hlavní hráči

Buddha

Přestože si většina lidí myslí, že Buddha je osoba, která žila v pátém století př.n.l., stejně jako v případě postavy Ježíše lze ukázat, že je kompilací boholidí, legend a rčení různých svatých mužů předcházejících nebo následujících po době, v níž údajně Buddha žil.

Postava Buddha měl s Ježíšem Kristem následující společné rysy:

Buddha se narodil panně jménem Maya, která byla považována za „Královnu nebes.“
Buddha pocházel z královského rodu.
Rozdrtil hlavu hada.
Buddha měl 12 učedníků.
Konal divy a zázraky, léčil nemocné, nakrmil 500 lidí z „malého košíku koláčů“ a chodil po vodě.
Zrušil modlářství , byl „rozsévačem slova“ a zvěstoval „zřízení království spravedlnosti.“
Kázal cudnost, zdrženlivost, toleranci, slitování, lásku a rovnost všech lidí.
Byl proměněn a hoře.
Sakya Buddha byl ukřižován na usmíření hříchů, trpěl tři dny v pekle a byl vzkříšen.
Vstoupil do Nirvány nebo „nebe“.
Buddha byl považován za „Božího pastýře“, „tesaře“, „nekonečného a věčného“.
Byl nazýván „Spasitelem světa“ a „Světlem světa“.

Pokud jde o buddhistický vliv na příběh z evangelia, v roce 2003 buddhistický učenec a znalec sanskrtu dr. Christian Lindtner napsal následující:

„Rukopisy v Sanskrtu bez stínu pochybností dokazují, že:

Vše, co Ježíš řekl nebo vykonal, řekl nebo udělal před ním Buddha. Ježíš je tudíž pouhou literární fikcí.

„Poslední večeře byla poslední večeří Buddhy.
Křest ve jménu Otce, syna a Ducha Svatého byl křest ve jménu Buddhy, Dharmy a Samghy.
Všechny zázraky, které vykonal Ježíš již před ním vykonal Buddha.
Dvanáct učedníku Ježíše bylo vlastně dvanáct učedníků Buddhy.
Byl to král Guayana, kdo byl ukřižován, nikoli Ježíš.
Byl to Tathâgata, kdo vstal z mrtvých, nikoli Ježíš.
V Evangeliích není nic, žádné osoby, žádné události, které nemají analogické osoby, události nebo okolnosti v buddhistických evangeliích.
Ježíš je Buddha převlečený jako nový zákonodárce, učitel, mesiáš a král.

Evangelia, tvořící základy křesťanství, jsou tudíž typickou buddhistickou literaturou, fikcí, napsanou pro misionáře, jejichž rodným jazykem byla řečtina.

Co se týče „ukřižování“ Buddhy, popisovaného v buddhistických textech datovaných do prvního století př.n.l., Ken Humphreys tvrdí:

V tomto příběhu svatého muže Gautamy je náš hrdina neprávem odsouzen k smrti na kříži za vraždu kurtizány Hadry. Gautama je přibit na kříž a jeho učitel Krišna Dvapayana jej navštíví a vstoupí s ním do dlouhého dialogu, na jehož konci Gautama umírá na místě lebek dvou zplozených potomků – prapředků dynastie Ikshavaku.“

Humphreys dále líčí, že „mrtvý Buddha je zpopelněn a v kouř jeho těla stoupá vzhůru – pravé ‚vzkříšení’.“

Podle dr. Burkharda Scherera, klasického filologa (jazykovědce), indologa a lektora náboženských (buddhismus a hinduismus) studií na univerzitě Kristovy církve v Canterbury, byl fakt, že buddhismus měl masivní vliv na evangelia, dlouho velmi dobře znám mezi elitními učenci. Dr. Scherer říká:

„…je velmi důležité věnovat pozornost faktu, že buddhismus měl masivní vliv na evangelia…

„Buddhistický vliv na evangelia je znám a uznáván více než sto let učenci z obou stran. Duncan McDerret napsal vynikající knihu The Bible and the Buddhist (Sardini, Bornato [Italy] 2001). S McDerretem jsem přesvědčen, že v Evangeliích je mnoho buddhistických příběhů.“

Egyptský Hór

Příběhy Ježíše a Hóra jsou velmi podobné, Hór dokonce přispěl ke jménu Ježíše Krista. Hór a jeho otec Osiris jsou v mýtech často zaměnitelní („já a můj otec jedno jsme“). Legendy o Hórovi jdou zpět o tisíce let a ten má následující společné rysy s Ježíšem:

Hór se narodil panně Isis-Meri 25. prosince v jeskyni/jesličkách, jeho narození bylo oznámeno hvězdou na Východě a provázeno třemi mudrci.
Byl dětským učitelem v Chrámu byl pokřtěn, když mu bylo třicet let.
Hór byl pokřtěn „Anupem Křtitelem“, který se stal „Janem Křtitelem“.
Měl 12 učedníků.
Konal zázraky a nechal ožít mrtvého muže jménem El-Azar-us.
Chodil po vodě.
Hór se proměnil na Hoře.
Byl zabit, pohřben v hrobce a vstal z mrtvých.
Byl také „Cestou, Pravdou, Světlem, Mesiášem, Bohem pomazaným Synem, Synem Člověka, Dobrým pastýřem, Beránkem Božím, Slovem“, atd.
Byl také „rybářem“ a byl spojován s Beránkem, Lvem a Rybou ("Ichthys").
Hórovým osobním přízviskem bylo „Iusa“, „stále se stávající syn Ptaha“, „Otec“.
Hór (nebo Osiris) byl nazýván jako „KRST“ dlouho předtím, než křesťané tento příběh okopírovali.

Katakomby v Římě jsou vlastně vyzdobeny obrazy dítětem Hórem, kterého drží panenská matka Isis – původní „Madona s dítětem“ – samotný Vatikán je postaven na papežství Mihtry, který má s Ježíšem mnoho společných vlastností a který existoval jako božstvo dlouho předtím, než byla vytvořena postava Ježíše. Křesťanská hierarchie je téměř identická s mithrovskou verzí, kterou nahradilo. Doslova všechny prvky katolického rituálu, od mitry po oplatku, oltář a doxologii, jsou přímo převzaty od ranějších pohanských mysterijních náboženství.

Mithra - sluneční bůh Persie

Příběh o Mithrovi předchází křesťanskou báji nejméně o 600 let. Podle Whelesse byl kult Mitry krátce před křesťanskou érou „nejoblíbenějším a velmi rozšířeným ‘pohanským’ náboženstvím té doby.“ Mithra má následující společné vlastnosti s postavou Ježíše:

Mitra se narodil 25. prosince.
Byl považován za velkého potulného učitele a mistra.
Měl 12 společníků nebo učedníků.
Konal zázraky.
Byl pohřben v hrobce.
Po třech dnech vstal z mrtvých.
Jeho vzkříšení bylo každoročně slaveno.
Mitra byl nazýván „Dobrým Pastýřem“.
Byl pokládán za „Cestu, Pravdu a Světlo, Vykupitele, Spasitele, Mesiáše“.
Byl ztotožněn se lvem i beránkem.
Jeho posvěceným dnem byla neděle, „Den Pána“, a to stovky let před objevením se Krista.
Mitra měl svůj hlavní svátek na památku jeho vzkříšení, z něhož později vznikly Velikonoce.
Jeho náboženství mělo eucharistii nebo „Večeři Páně“.

Krišna – božstvo Indie

Podobností mezi hlavní postavou křesťanství a indickým mesiášem je mnoho. Massey skutečně nalézá mezi hinduistickým a křesťanským spasitelem 100 podobností a Graves, který do své analýzy zahrnul různá nekanonizovaná evangelia, našel více než 300 podobností. Poznamenejme, že dřívější běžný anglický pravopis jména Krishna bylo „Christna", což odhaluje jeho příbuznost s „Kristem“ (anglicky „Christ“). Také poznamenejme, že – podobně jako v případě bohočlověka - mnoho lidí věřilo v existenci historického, sexualizovaného Krišny.

Krišna se narodil panně Devaki („božského původu“).
Jeho otec byl tesař.
Jeho narození bylo oznámeno anděly, mudrci a pastýři a byl zobrazován se zlatem, kadidlem a myrtou.
Byl pronásledován tyranem, který nařídil zabít tisíce nemluvňat.
Byl potomkem královských předků.
Byl pokřtěn v řece Ganze.
Konal divy a zázraky.
Oživoval mrtvé a léčil nemocné leprou, hluché a slepé.
Krišna používal podobenství, aby naučil lidi milosrdenství a lásce.
Žil prostě a miloval chudé.
Byl přeměněn před zraky svých učedníků.
Podle některých tradic zemřel na stromě nebo byl ukřižován spolu se dvěma zloději.
Vstal z mrtvých a vstoupil do nebe.
Krišna je nazýván „Božím Pastýřem“ a „Pánem pánů“ a byl považován za „Vykupitele, Prvorozeného, oběť pro odpuštění hříchů, Osvoboditele, univerzální slovo.“
Je druhou osobou svaté trojice a prohlašoval se za „Vzkříšení“ a „Cestu k Otci“.
Byl považován za „Začátek, Střed a Konec“ (Alfa a Omega), stejně jako byl vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí.
Jeho učedníci mu udělili titul "Jezeus", což znamená „čistá podstata“.
Krišna se má vrátit vybojovat bitvu s „Princem Zla“, který zpustoší zemi.

Řecký Prométheus

Řecký bůh Prométheus údajně pocházel z Egypta, ale jeho drama se odehrává v pohoří Kavkaz. Prométheus má několik zarážejících podobností s postavou Krista:

Prométheus pocházel z nebe jako Bůh vtělený do lidského těla, aby zachránil lidstvo.
Byl ukřižován, trpěl a vstal z mrtvých.
Byl nazýván jako Logos nebo slovo.

Pět století před začátkem křesťanské éry vážený řecký básník Aischylos napsal hru Prométheovo pouto, která, podle Tailora, byla hrána v divadle v Aténách. Tailor tvrdí, že Prométheus je ve hře ukřižován na „osudném stromě“ a obloha potemněla:

„Temnotu, která uzavírala scénu s trpícím Prométheem, bylo možno na jevišti snadno vytvořit zhasnutím lamp; ale když se drama mělo stát historií a fikce se měla změnit na skutečnost, denní světlo nebylo snadné odstranit. Ani nemůže být popřeno, že zázračná temnota, kterou evangelisté tak vážně popisují, že doprovázela ukřižování Krista, pracuje s přesně stejnou osudovostí a absolutním nedostatkem důkazů.“

Tradice uvádí, že Prométheus byl přikován ke skále, přesto některé zdroje mínily, že existuje i verze legendy, kde byl ukřižován na stromě a že křesťané příběh popletli a/nebo zkomolili text, stejně jako to provedli s pracemi mnoha starověkých autorů. V každém případě se slunce skryté za temnotou podobá křesťanskému příběhu o temnotě doprovázející Ježíšovo ukřižování. Tento pozoruhodný jev není v historii zaznamenán, ale je vysvětlitelný pouze ve sféře mýtů a jako součást opakující se hry.

Zdroj: http://www.truthbeknown.com/

Přeložil Ladislav Kopecký

http://bnw-nwo.wz.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

máj 21, 2011 15:32 popoludní
 • krát komentár

21 krát komentár

 1. Obrázok používateľa mikeborecek
  mikeborecekmáj 21, 2011 22:59 popoludní

  Komentár: 

  Majú tieto informácie nejaký reálny základ? Odkiaľ sú? Poznám napr. pár buddhistov, ale nikdy neprišla reč na ukrižovanie... Ak sa samozrejme bavíme o Buddhovi Šákjamunim (Siddhártha gautama)

 2. Obrázok používateľa Standa
  Standamáj 22, 2011 15:24 popoludní

  Komentár: 

  Když jsem byl před pár lety v klinické smrti, zjevili se mi nějaké zářivé bytosti a chvíli jsem s nimi rozmlouval - zeptal jsem se jich na pár věcí, které mi vrtaly hlavou a dostal od nich odpovědi. Mimo jiné jsem se zeptal na Ježíše ( protože jsem věřící a chtěl jsem znát jejich názor ), potvrdili mi mé domněnky.Ježíš byl podle nich reálná postava a co je v Bibli, to se skutečně stalo. I oni prý dodržují jeho přikázání, ta co jsou v evangeliích. Na základě mých otázek mi prozradili i několik významných okamžiků v mém dalším životě. Stalo se to přesně tak, takže jsem přesvědčený, že tento prožitek byl reálný a žádný výplod "umírajícího" mozku. No a teď mudruj.

 3. Obrázok používateľa M
  Mmáj 22, 2011 16:34 popoludní

  Komentár: 

  Ahoj reaguji na vas zajimavy prispevek, shodou okolnosti jsem vcera sledoval film Hereafter, ktery se zabyva mj. klinickou smrti a NDE prozitkem... zcela urcite doporucuji a nejen lidem co prodelali tuto zkusenost a zaroven bych vas chtel pozadat zda-li byste mohl svuj pribeh poslat ke zverejneni napr. do zdejsi redakce...

 4. Obrázok používateľa Standa
  Standamáj 24, 2011 13:35 popoludní

  Komentár: 

  Dohromady neni o cem psat a navic je to osobni. Bezny zazitek klinicky smrti, o tom uz je rada knih.

 5. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmáj 24, 2011 15:13 popoludní

  Komentár: 

 6. Obrázok používateľa Gyalpo
  Gyalpomáj 24, 2011 15:27 popoludní

  Komentár: 

  holy nezmysel. sakyamuni nebol ukrizovany, nemal (len) 12 ucednikov, nemal poslednu veceru, nebol tri dni v pekle, neucil o ziadnom kralovstve spravodlivosti, neviem o ziadnej premene na hore, ziadna posledna vecera (kedze podla mniskych pravidiel /vinaya/, ktore sam zaviedol, mohli mnisi jest len dopoludnia /posledne jedlo bol obed)...

 7. Obrázok používateľa Marek
  Marekmáj 24, 2011 20:13 popoludní

  Komentár: 

  Článek jsem dočetl až k popisu Buddhova života. Je plný tendenčních nepravd. Např. nesmysl, že "Buddha se narodil panně"?! ani, že byl "Proměněn na hoře" a vůbec největší, že "byl ukřižován" (!) Ve skutečnosti zemřel ve vysokém věku na otravu jídlem (z hub). Navíc, nikdo nikdy netvrdil, že Buddha byl bůh. Dál číst fakt nemá smysl...

 8. Obrázok používateľa mikeborecek
  mikeborecekmáj 24, 2011 22:32 popoludní

  Komentár: 

  Týmito článkami si asi niekto potrebuje niečo dokázať... Množstvo, ale obrovsk množstvo neprávd...

 9. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanamáj 25, 2011 08:32 dopoludnia

  Komentár: 

  Veru tak, je to umelo prispôsobený článok, všetko sa tam snažia prispôsobiť Ježišovi a jeho činom... napr. Ježiš dokonca ani nebol tesár, či synom tesára - je to len neprávny preklad a interpretácia.
  Ježiša v pôvodných, ešte nezmenených zvitkoch spomínajú ho ako "nagger", čo je remeselník – nesprávne to neskôr preložili prekladatelia Biblie (spomína to aj profesor Robert Eisenmann a John Allegro, ktorí oficiálne prekladali Kumránske zvitky, študovali ich aj všetko okolo nich) ako tesár, ale znamená to aj Veľký učenec.
  Ježiš bol vzdelaný a rozumel Písmu, podľa toho ich zbytok sveta tam spoznával. Bol učený a nie synom tesára – robotníka, tí nebývali bežne vzdelaní. Keď mal Ježiš 12 rokov, tak čítal v chráme a diskutoval s rabínmi o Písme, a nikomu nebolo čudné že čítal. No obyčajný chudobný syn tesára by nemal v tej dobe a tam také vzdelanie. Je doložené, že tam v tej dobe bolo vzdelaných ľudí len málo, a hlavne len tí, ktorí študovali Písmo a o Písme!

  Pán Buddha JE inkarnáciou Boha... Je to avarát... Výraz Avatár v sanskrite znamená – Ten kto zostúpil – prirodzene z pôvodného a večného Transcendentálneho sveta – do Hmotného sveta.V esenciálnom finálnom závere Ved (v Šrímad Bhágavatame), ktorý spísal Šrí Vyásadév sa píše, že Najvyšší Pán sa zjaví ako Buddha - a Vedy a aj ich definitívne súhrnné závery (Bhagavad-Gíta, Vedánta-sútra, a jej prirodzený komentár - Šrímad Bhágavatam) boli SPÍSANÉ (nie vytvorené!!) práve Vyásadévom - inkarnáciu Náráyana - pred 5100 rokmi.

  Buddha mal svoje konkrétne poslanie:

  Zastaviť v dobe Kali-júgy zabíjanie zvierat - a odvrátiť to čo sa káže v niektorých védskych predpisoch pre obetovanie - ktoré nie sú vhodné vo veku Kali ... a aj preto vyhlásil Ahimsu...

  Zjavil sa, aby zastavil zabíjanie zvierat, ktoré sa vykonávalo v mene obeti, popísaných vo védskych písmach. On vtedy akoby zavrhol Védy a kázal morálnu zásadu neubližovania iným živým tvorom. Jeho učenie je vlastne Ateizmus, pretože popiera existenciu osobného Boha. Jeho príchod a miesto zjavenia boli predpovedané v Šrímad Bhágavatame (1.3.24) asi 2600 rokov pred jeho zostúpením.

  "Najvyšší Pán zostúpi na začiatku Kali-yúgy ako Buddha, v provincií Gaya (Bihar) ako Aňjanin syn, aby oklamal závistlivých ateistov"

  Existuje 6 druhoch Avatárov, a jeden z tých 6 druhov je Šaktyáveša-avatár.
  Táto skupina Šaktyáveša-avatárov sa ešte delí 2 skupiny. Preto sa tento druh avatárov nazýva z dvoch spojených slov: šakty – áveša. Takže sa delí na:

  1) priamych - šakšad-avatarov - ktorí sú priamo zostúpením Najvyššieho Pána - napr. pán Buddha
  2) nepriamych - áveša-avatárov - čiže Bohom splnomocnená a poslaná duša do hmotného sveta, aby tam šírila Vedomie Boha a kázala pravé náboženské zásady - napr. Ježiš, Šríla Prabhupád

  Šaktyáveša-avatár - resp. áveša-avatár je duša, ktorá bola večne v duchovnom svete a nikdy sama nepoklesla do hmotného stvorenia a nebola podmienená hmotou a božskou mätúcou energiu Máyou. Tento druh avatárov sú duše, ktoré boli SPLNOMOCNENÉ a POSLANÉ Bohom do hmotného sveta, kde prijali hmotné telo - a sú tu preto, aby splnili želanie Boha - a majú tu konkrétne poslanie - ako je kázať pravé morálne a náboženské zásady a vedomie Boha na pozdvihnutie vedomia ľudstva.
  Za Avatára samozrejme nemôže byť prijatý a považovaný nikto, kto nie je popisovaný a vopred oznámený v pôvodných zjavených Védskych Písmach !!
  Pán Buddha bol teda Líla-avatár aj Šaktyáveša avatár - oznámený v pôvodných autorizovaných Vedskych Písmach.

 10. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanoomáj 25, 2011 09:22 dopoludnia

  Komentár: 

  Aha, už rozumiem,

  takže najsamnajvyšší neni Ježiš ale Buddha.........................

 11. Stránky

 

 

Top