Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kdo byl vlastně Ježíš? část 6.

Byl Ježíš člověk, mýtus nebo Bůh?
Odpověď vás možná překvapí...

Kniha Zjevení je egyptská a zarathustrovská

Massey tvrdí, že Zjevení nebylo napsáno apoštolem Janem během 1. století n.l., ale jedná se prý o velmi starý text, který lze zařadit do doby před 4000 lety. Massey prohlásil, že Zjevení popisuje Mithraistickou legendu o Zarathustrovi. Hotema o této záhadné knize, která mátla lidi po celá staletí, říká: Je vyjádřením ve smyslu fenoménu stvoření; jejím hrdinou není Ježíš, ale vesmírné Slunce, hrdinkou je Měsíc; a ostatními hrdiny jsou planety, hvězdy a souhvězdí; zatímco dějištěm je obloha, Země, řeky a moře.“ Běžnou formu textu Churchward připisuje Hórovu písaři, Aanovi, jehož jméno nám bylo přeloženo jako „Jan“.

Tím, že křesťané uctívají neděli (angl. Sunday = den Slunce, pp), zrazují pravý původ svého boha a bohočlověka. Jejich „spasitelem“ je vlastně slunce, které je „Světlem světa, jež každý může vidět.“ Slunce bylo po celou historii nahlíženo jako zachránce lidstva z důvodů, které jsou zřejmé. Bez slunce by život na planetě přežil stěží jeden den. Pro starověké lidi bylo slunce tak důležité, že sepsali „Sluneční knihu“ nebo knihu „Helio Biblia“, ze které se stala „Holy Bible“ (angl. Holy = svatý, pp).

„Praotcové“ a „svatí“ jsou bohové jiných kultur

Když někdo studuje mytologii, může snadno rozeznat a načrtnout vzor, který se opakuje po celou historii. Kdykoli kultura nájezdníků převezme území svých předchůdců, buď předchozí božstva zhanobí, nebo z nich udělá méně důležité bohy, „praotce“, nebo, jako v případě „křesťanství“, z nich učiní „svaté“. Tento proces je doložen přijetím hinduistického Brahmy jako praotce Abraháma. Další myšlenková škola se domnívá, že patriarcha Josua byl založen na Hórovi jako „Iusa“, protože kult Hóra v té době migroval do Orientu. Podle této teorie kult Jozuy, který byl umístěn do shodné lokality, kde se údajně odehrálo Kristovo drama, potom zmutoval na křesťanský příběh, v němž se Jozue stal Ježíšem. Jak říká Robertson. „Kniha Jozue nás vede k domněnce, že měl několik znaků slunečního boha a že, podobně jako Samson a Mojžíš, byl starověkým božstvem, redukovaným na člověka.“

Legenda o Mojžíšovi nepopisuje historickou osobnost, ale ve skutečnosti ji lze najít po celém starověkém Středním a Dálném Východě a její hrdina má různá jména a rasový původ v závislosti na lokalitě: „Manu“ je indický zákonodárce; „zákonodárce Nemo“, který přinesl tabulky z Boží hory, je oslavován v Babylóně; „Mises“ se nachází Sýrii a Egyptě, kde účinkuje i „zákonodárce Manes“; „Minos“ je krétský reformátor; a Deset přikázání je jednoduše opakováním babylónského Kodexu Chamurapiho, hinduistických Véd a dalších kodexů. Stejně jako Mojžíš, byl Krišna svou matkou vložen do rákosové loďky a puštěn po řece, aby jej objevila jiná žena. Před sto lety Massey nastínil a Graham nedávno zopakoval, že dokonce ani samotný Exodus není historickou událostí. Že byla autenticita Exodu zpochybněna nepřítomností jakéhokoli archeologického záznamu, je uvedeno v Biblical Archaeology Review ("BAR"), September/October 1994.

Podobně jako mnoho dalších biblických postav, byl Noe také mýtem, přizpůsobeným podle mnohem starších egyptských, sumerských a jiných mýtů, jak může ukázat každý kultivovaný učenec, a přesto nacházíme všechny druhy knih – z nich některé byly údajně přijaty „channelingem“ jako „definitivní pravda“ od mystické, vševědoucí, všudypřítomné a věčné bytosti jako je samotný Ježíš – žvanící o skutečném, historickém Noemovi, jeho neobyčejných dobrodružstvích a „Velké Potopě“!

V jednom z nejznámějších křesťanských podvodů, za účelem obrácení následovníků „Pána Buddhy“, jej Církev svatořečila jako „svatého Josaphata“, což představuje křesťanskou zkomoleninu buddhistického titulu „bodhisatva“.

Učedníci jsou znamení zvěrokruhu

Kromě toho není náhoda, že bylo 12 praotců a 12 učedníků, 12 je počet astrologických znamení nebo měsíců. Dále, Herkules měl splnit 12 úkolů a „pomocníků“ Hóra bylo také 12, Ježíšovi učedníci, jichž bylo - jak jinak - 12, symbolizují astrologická znamení zvěrokruhu a nejedná se o historické osoby, které účinkovaly v dramatu kolem roku 30 n.l. Dá se ukázat, že tito učedníci byli dříve božstvy jednotlivých souhvězdí nebo lidovými hrdiny. Petra lze snadno odhalit jako mytologickou postavu, zatímco Jidáš představoval souhvězdí Štíra, „pomlouvače“; toto souhvězdí vládne v době, kdy sluneční paprsky slábnou a zdá se, že slunce umírá. Jakub, „bratr Ježíše“ a „bratr Pána“, je ekvivalentem Amseta, bratra Osirise a bratra Pána. Massey říká, „Taht-Matiu byl písařem bohů a v křesťanském umění je Matouš zobrazován také jako písař bohů s andělem stojícím vedle něho, který mu diktuje evangelium.“ Dokonce i apoštol Pavel je kompilací několika postav: starozákonního Šavela, Apollonia z Tyany a řeckého poloboha Orfea.

Byl Ježíš mistrem essejců?

Podle „tajných“ svitků od Mrtvého moře patřil Ježíš k essejcům, dokonce ještě před jejich objevením se hodně spekulovalo o této možnosti, ale Massey obratně argumentuje, že mnoho z Ježíšova údajného učení je buď v protikladu, nebo ve filozofii essejců neexistuje. Essejci ani nevěřili v tělesné zmrtvýchvstání, ani nevěřili v sexualizovaného mesiáše. Nepřijímali historičnost Ježíše. Nebyli stoupenci Bible nebo jejích proroků nebo představy původního pádu, který vyžaduje příchod spasitele. Massey dále podotýká, že essejci byli střídmí v jídle i pití a jedli proto, aby žili, nikoli naopak. V porovnání s tím se zdá, že údajně essejský Ježíš byl nenasyta a pijan. Rovněž, zatímco podle Josephuse si essejci ošklivili skládání přísah, Ježíš rád „přísahal na“ své učedníky. Zatímco je mnoho doktrín essejců zahrnuto do Nového Zákona, seznam rozdílností mezi essejci ze svitků od Mrtvého moře a jejich údajným velkým mistrem Ježíšem pokračuje.

Kumrán není totožný s komunitou essejců

Také bychom si měli všimnout, že probíhá další debata, zda Kumrán, místo tradičně spojované se svitky od Mrtvého moře, byl sídlem společenství essejců. Ve výše citovaném BAR se uvádí, že archeologické nálezy naznačují, že Kumrán nebyl sídlem essejců, ale pravděpodobně byl zastávkou pro pocestné a obchodníky, kteří překračovali Mrtvé moře. V BAR je rovněž vyslovena hypotéza, že horlivý tón a bojovný postoj některých ze svitků, odkrytých nedaleko Kumránu, odporuje filozofii essejců. V knize Who Wrote the Dead Sea Scrolls (Kdo napsal svitky od Mrtvého moře) Norman Golb přináší velmi dobré důkazy, že svitky od Mrtvého moře nebyli napsány písaři essejců, ale jsou sbírkou spisů z různých knihoven. Golb také vyslovil domněnku, že samotný Kumrán byl pevností, nikoli klášterem. V každém případě je nemožné udělat rovnítko mezi „Učitelem spravedlnosti“, který se nachází v některých svitcích, a Ježíšem Kristem.

Byl Nový Zákon sestaven léčiteli?

V roce 1829 reverend Taylor vyslovil hypotézu, že celý příběh evangelia byl znám dlouho předtím, než se začal psát náš letopočet a byl pravděpodobně sestaven mnichy v Alexandrii zvanými v řečtině „Terapeuti“ a „Essejci“ v egyptštině, obě jména znamenají „léčitelé“. Tato teorie je částečně založena na výroku raného církevního otce Eusebia, který ve vzácné chvíli upřímnosti „připustil… že kanonizovaná křesťanská evangelia a epištoly byly staré rukopisy Esejců nebo Terapeutů, přetvořené se jménem Ježíše.“ Taylor také míní, že potulní egyptští léčitelé přinesli celý příběh z Indie do svých klášterů v Egyptě, kde se v době po založení Římské říše přeměnil v křesťanství.“ Kromě toho Wheeles dokládá, že velkou část pověsti o „Ježíši Kristu“ lze nalézt v Knize Enochově. Podle Masseye to byli „pohanští“ gnostici, kteří, mimo jiné, tvořili členy bratrstev Essejců/Terapeutů a Nazarejců, kdo do Říma přinesl esoterické (gnostické) texty, obsahující mýty, na nichž byla založena četná evangelia, včetně oněch čtyř kanonizovaných. Wheeles říká, „Je zřejmé, že evangelia a další knihy Nového Zákona, psané v řečtině a 300-krát citující řeckou Septuagintu a citující řecké pohanské autory, jako Aratus a Cleanthes, nebyly sepsány negramotnými venkovany, ale řecky hovořícími ex-pohanskými Otci a kněžími daleko od Svaté země. Mead tvrdil, „Takže můžeme dojít k závěru, že rukopisy našich čtyř evangelií byly s největší pravděpodobností napsány v Egyptě za vlády Hadriána.“ (Římský císař Hadrián žil v letech 76 – 138 n.l., pp)

Závěr

Jak Walker řekl, „Úsilí učenců o vyloučení pohanství z evangelií za účelem nalezení historického Ježíše se ukázalo stejně beznadějným jako hledání jádra v cibuli.“ „Evangelijní“ příběh Ježíše není faktickým vykreslením historického „mistra“, který chodil po zemi před dvěma tisíci lety. Je to mýtus založený na jiných mýtech a boholidech, kteří byli personifikacemi všudypřítomných mýtů o slunečním bohu.“
Gerald Massey

Zdroj: http://www.truthbeknown.com/

Přeložil Ladislav Kopecký

http://bnw-nwo.wz.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

máj 26, 2011 21:21 popoludní

 

 

Top