Obrázok používateľa CEZ OKNO
Legenda o Dagad Trikonu I.

Nicméně zdatných bojovníků bylo v oněch dávných časů málo. Elnelók byl plný starších Avastů, kteří udržovali kulturu a obyčeje jejich světa prostřednictvím meditace, avšak pozvednout zbraň v takových bitvách nebyli schopni. Byly tam i ženy, které oděny v brnění bojovaly po boku svých mužů, a také hrstka dětí. Vlajkonoši, nosící zástavu Kalabhamských a Elnorských, se s malou skupinkou nizamových stráži stáhli za hlavní bránu. Olofon viděl, že nadešla hodina zkázy.


V kritické chvíli největšího nebezpečí na sebe vzali lidskou podobu dávní orlové přivolaní meditacemi starších a vyrazili rozdrtit hadí národ. Tito potomci Velkého Garudy nemohli vstoupit do podzemí v ptačích tělech, dokázali však hadi přemoci díky své nedostižné bystrosti a pronikavým očím. Orlí muži spolu se zbytky Elnorských šermířů nad nágy zvítězili. Pán z Elnoru však moudře rozhodl ušetřit jejich životy, neboť se rozvzpomněl, že jeho rod po celé generace udržoval s velkými zástupci rasy mořských hadů přátelské vztahy, a uzavřel s nágy mír. Teď teprve pochopíte, proč poslední Avastové tak ctili prince Garudu, vládce orlího národa. Zůstal pro ně andělskou bytostí, velkorysou i obávanou, symbolem dávných sil dobra.

Strana 224 až 225

Shromáždění nad nečekaným vysvětlením a závěry, které z něj vyvodil Josef, užaslo. Nikdo z nich netušil, že odpuštění by mohlo být tak mocnou zbraní. Po chvíli prolomila ticho Lakšmí: „Máte pravdu, Mistře v mé vlasti nás Mahátma Gándhí osvobodil od Britů svým hnutím nenásilí, což byla určitá forma odpuštění. Ale vždycky to tak nefunguje. Jak se dá odpouštět a přitom čelit násilí? Když se mu neodporuje, násilí zvítězí.“

„Ano, jsou případy, kdy je třeba postavit se násilí silou. Ale síla odpuštění pracuje na mnohem hlubších úrovních. Ti, kteří nedokážou odpustit, zůstávají uvězněni ve své bolesti a zášti. Odpuštění je aktem svobody. A když mluvím o odpuštění, myslím tím samozřejmě i nutnost odpustit své chyby sobě samým.

Jestliže člověk zasvěcený do Hluboké cesty dokáže odpustit tomu, kdo mu ublížil, efekt odpuštění se ještě znásobí. Když totiž oběť svému viníkovi odpustí, agresor nebo ten, kdo se dopustil bezpráví, je vydán do rukou boží spravedlnosti a jeho souzení potom převezme ona. Může ho pak postihnout trest naprosto nečekaným způsobem odněkud jinud; rozhodně ho však nemine. A v poslední řadě, odpuštění aktivuje Zákon Maat. Ten, který zemřel na kříži, syn Ádivatára, je svrchovaným pánem Brány slona, neboť nezměrnou silou svého odpuštění otevřel druhý portál. Dokážete si představit, že odpustil i vlastní ukřižování?“

„Ale… ale,“ koktal Josef, který při studiu teologie strávil spoustu neplodných let diskuzemi na téma význam ukřižování. „Minulo se to účinkem, protože on přišel před dvěma tisíci lety a my jsme ještě pořád v tom stejném průšvihu.“

„Minulo se to účinkem, protože jsme ho nenásledovali,“ odpověděl Sanáth přísně. „Odpustil lidem zodpovědným za to hanebné bezpráví a tím otevřel Anorhadskou lilii v oblasti čela nás všech. Tohle místo v našem mozku je velmi malé, je to úzký otvor mezi hypofýzou a epifýzou. Říká se mu Brána slona, protože Bůh Ganéša se sloní hlavou, kterého uctívá Lakšmí, střeží první bránu u kořene trupu. A tento Bůh je obsažen i v Ježíši Kristu. Je to tentýž Kristus, který pro nás svou smrtí otevřel portál Brány. Je dítětem, rozumíte, věčným dítětem, a pamatujete si, co řekl?

Upozorňoval, že pokud chceme vstoupit do království nebeského tak musíme být jako děti. Branou můžeme projít, pokud budeme následovat jejich příklad. Děti jsou nevinné. Kolik z nás o sobě může říci totéž?“

Strana 325 až 326

Glosař

Ádivátar
Nejvyšší, Budovatel, Udržovatel, Hybná sila závěrečného ničení (BŮH)
Brána slona
Mytický průchod k přístupu do vnitřního světa po Velkém rozdělení, kdy všechny ostatní přístupy byly uzavřeny. V přístupu k této Bráně spočívalo hlavní zasvěcení do Hluboké cesty.
Hluboká cesta
Vědění o vztahu mezi vnitřním a vnějším světem, které bylo dostupné rase prvorozených před Velkým rozdělením. Toto poznání s sebou neslo spojení se subtilními silami nebes a přírody, vědění o božstvech, chápaní jejich rolí a přístup k vyšším dimenzím a silám duše. Hluboká cesta začínala obřadem zasvěcení, které prý bylo možné až poté, co adept prošel Branou slona. Pak mohl obdržet Ádivatárův Dar. Smyslem dagadtrikonského proroctví bylo znovu objevit přístup k tomuto ztracenému vědění.
Maat (Zákon)
„Maat“ znamená Zákon spravedlivosti, v sanskrtu „dharmy“. Ve sněmovně Zákona Maat se konají Sněmy Daskalianů, strážců Kola věčného zákona spravedlivosti.
Asurové
Asuričtí titánští tvorové jsou jedni z nejpřednějších služebníků pána Temnot, Thanatofora, a dvou démonických králů, Hangkera a Belzebsetha
Avastové
Prvotní rasa, která vládla na zemi před dávnými časy, ve věku pravdy. Dagadtrikonské proroctví o nich mluví v souvislosti s jejich posledním pozemským kmenem přebývajícím v Trojúhelníkové skále. Proto se jim někdy říká Skalní Avastové.
Belzebseth
Démonický král a levá ruka Thanatofora, který infikuje modrý energetický kanál přání, pocitů a emocí týkajících se minulosti. Vyvinul mnoho způsobů k polapení lidských bytostí, především však působí prostřednictvím závislosti, chtíče, připoutanosti, žárlivosti či touhy vlastnit. Jeho metody jsou velmi efektivní, když se spojí s metodami Hangkera.
Garuda
Nejvyšší z orlů, povoz Smaragdového krále, Mistra Velkého plánu. Příslušníci jeho národa jsou ochránci Avastů a za posledních pozemských dnů je dokonce následovali do podzemí.
Hangker
Démonický král a pravá ruka Thanatofora; infikuje žlutý energetický kanál akce a myšlení a budoucnosti. Vládne titanosaurům a vede hrubou silu hord zla, aby naplnil touhu svého pána po nadvládě a moci. Ví se o něm hlavně to, že působí především prostřednictvím pýchy, arogance, sobectví, lakoty, hněvu, nenávisti, zášti a agresivity. Velmi efektivní je, když spolupracuje s Belzebsethem.
Kalabham
Jeden z největších avastských rodů, udržující tradici uctívání sily Země zvané Urgája. Byli to znamenití Skalní Avastové, kteří dokázali jasně vidět v noci a svoji sílu čerpali ze spojení s Matkou Zemi. S pomocí několika kmenů rasy trpaslíku, kteří u nich hledali ochranu, stavěli v Dagad Trikonu obydlí, vodní kanály, galerie a jeskyně určené ke slavnostem Avastů. Trpaslíci pomáhali stavět pevnost Elnelók a mnozí z nich po dosažení míru uzavírali sňatky s národem nágů. Jsou uctívači Pána noci, který třímá trojzubec. To od něho se naučili tajnému kouzlu rásové hudby.
Nagové
Rasa zmutovaných tvorů, kteří mohli být jak lidskými bytostmi tak také hady. Jsou žárlivými vládci podsvětí a nikdy se nepodřídili Thanatorově nadvládě. Mají hypnotické sily a lidské bytosti nedokážou odolat svůdnému kouzlu dívek z rodu nágů, které uměly obloudit dokonce i Avasty. Po uzavření míru po bitvě o Elnelók se mnozí avastší bojovníci oženili s dívkami této rasy.
Smaragdový král
Reprezentuje výkonnou silu Ádivatára. Pokud však mystický spánek tohoto Boha v oceánu blaha trvá příliš dlouho. Zlo využije nejlepší příležitost k úderu a v jeho zdánlivé nepřítomnosti se zmocní vlády nad světem. V bdělém stavu jezdí na Garudovi a usměrňuje chod historie. Ve své modravé formě je znám jako rozsévač, neboť zasévá semena obnovy transformace a spásy.
Thanatofor
Pán zla, jehož původ zůstal před Avasty skryt. Ve čtvrtém věku člověka ho nazývají Satan. Strážce písků se domníval, že byl stvořen v prvním věku, kdy byla všem tvorům dána svoboda, přestože byli dosud zahaleni nevědomosti. Jeho největší síla spočívá v ovládání kolektivní moci, v níž spojili všechny služebníky Temna. Jeho cílem je ovládnutí světa.
Trojbarevná Anorhadská lilie
Symbol druhého portálu Brány slona. Lidské bytosti ji nazývají třetí oko. Křehká lilie tvořená jemnými energetickými vlákénky v lidském mozku se otevírá silou odpuštění. Může též vyvolat sílu trojzubce, zbraně odplaty a trestu pro ty, kteří poruší zákon Maat.

Strana 395 až 404

Gregoire de Kalbermatten: Legenda o Dagad Trikonu, Anorhadská lilie, Brno, 2011

Zostavil: Marián Mancovič


Grégoire de Kalbermatten je filozof, spisovatel a jogín švýcarského původu. Studoval v Ženevě, Bologni a na Univerzitě Johna Hopkinse v Baltimore, řadu let působil jako diplomat v oblasti mezinárodních vztahů a jako ekolog ve službách OSN. Celý život zasvětil snahám o dosažení lepší, spravedlivější podoby světa. Východisko ze současného stavu planety vidí především v transformaci lidského vědomí na vyšší, duchovní úroveň. Tomuto tématu věnoval několik knih, z nichž dvě, Advent a Inkognito, vyšly v českém překladu. Legenda o Dagad Trikonu je pokusem propojit realitu s fikcí a poutavou formou legendy o osvícené rase Avastů přiblížit čtenáři učení odrážející autorovy hluboké vhledy do světa starých mytologií a zkušenosti z dlouholetého praktikování meditace.


KNIHU môžete kúpiť i na tejto adrese

Zdroj: http://www.cestykesvetlu.cz/program/Anotace_k_Legende_o_Dagad_Trikonu.pdf


Súvisiace:

Mystériá-Mágia-Mystika
http://www.cez-okno.net/mysteria-magia-mystika


júl 30, 2013 23:03 popoludní

 

 

Top