Obrázok používateľa CEZ OKNO
List poslancom NR SR

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,
dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s opätovným prerokovaním novelizovaného zákona o používaní geografických názvov na Slovensku v učebniciach pre školy s maďarským vyučovacím jazykom. Geografické názvy na Slovensku dostali názvy od slovenského etnika, ktoré toto územie osídlilo, nebolo nikým vymenené, ani vytlačené. Názvy prekonali storočia, sú historické a autochtónne (pôvodné).Čiastočne úspešný pokus o zmenu týchto historických názvov sa začal realizovať v období formovania maďarského nacionalizmu v 19. storočí, predovšetkým v období po vyrovnaní roku 1867, kedy maďarská odnárodňovacia politika násilnou maďarizáciou chcela pretvoriť multietnické Uhorsko na štát maďarského národa. Na základe politického aktu – prijatím zákona o uhorskom sneme v r. 1897 a jeho schválením Františkom Jozefom v r. 1898 mohli mať všetky obce Uhorska len jeden názov – maďarský. Názov multietnického štátu Uhorsko bol zmenený na Magyarország (maďarský štát), územie obývané slovenským obyvateľstvom Horné Uhorsko sa začalo interpretovať ako Horné Maďarsko – Felsö-Magyarország a keďže doktrína o maďarskom štáte neuznávala Slovákov za osobitný národ, všetky pojmy a výrazy vyjadrujúce slovenské národné územie a národnú príslušnosť ako napr. Slovensko, Slovák, slovenský boli nahradzované pojmami stotožňovanými s termínmi Horné Maďarsko, Maďar, maďarský. Slovenské názvy obcí sa premenovali na maďarské buď ich prekladom do maďarčiny alebo úplnou zmenou, najmä názvy obcí s názvom v národnostnom duchu (Slovenská Ľupča na Zvolenská Ľupča, atď.). Premenovanie sa týkalo všetkých geografických, ale aj topografických názvov (pohoria, kopce) na Slovensku. Proti tomuto nanútenému zákonu, ktorý bol nedemokratickým aktom zasahujúcim do právomocí obcí a spôsobu ich života, slovenské obce protestovali, avšak maďarské vládne orgány protestné zhromaždenia zakázali. Tieto umelo pomaďarčené názvy sa používali len 20 rokov od r. 1898 – 1918.

V súčasnosti platí na Slovensku tzv. tabuľový zákon, upravujúci právo používať popri slovenských aj maďarské názvy v obciach nad 20% obyvateľov maďarskej národnosti, ktorý nadštandardne umožňuje maďarskej menšine uplatniť si svoje práva. Preto schvaľovanie novelizovaného zákona o používaní geografických názvov v učebniciach v maďarskom jazyku na 1. mieste je nezdôvodniteľné a neprijateľné z nasledujúcich dôvodov:

1. Zákon bol koncom minulého roka prijímaný pod priamym nátlakom Maďarskej republiky, čo je neštandardné a neprijateľné, pretože ide o priamy zásah cudzieho štátu do suverenity Slovenskej republiky. Suverénny štát nemôže prijímať zákony pod ultimatívnymi požiadavkami iného štátu.

2. Zákon zakotvuje používanie maďarských, umelých neautochtónnych názvov na celom území Slovenska, t.j. aj tam, kde nikdy neexistovala a ani v súčasnosti neexistuje maďarská menšina.

3. Zákon navrhuje používanie v maďarčine tzv. vžitých názvov. Čo sú vžité názvy nebolo nikdy nikde definované, medzinárodné právo takýto pojem nepozná. V praxi sa pod týmto pojmom myslí pôvodný, autochtónny názov, používaný od doby existencie národa žijúceho na danom území. V navrhovanom zákone sa však ako vžité názvy majú používať názvy, ktoré nevznikli prirodzenou cestou, ale boli obyvateľstvu vnútené v 19. storočí v čase maďarizácie, tak ako je to vyššie uvedené. Pred pomaďarčením mali obce niekoľko storočí svoj pôvodný, skutočný vžitý názov.

4. Schválením tohto zákona by sa legalizovalo pokračovanie násilnej maďarizácie slovenského národa z 19. storočia slovenským parlamentom, čo je zrejme aj primárnym cieľom navrhovateľov zákona a politiky Maďarskej republiky. To, voči čomu sa pokúsili Slováci v čase neznesiteľného národnostného útlaku zabrániť, pred tým v čase národnej slobody slovenský parlament dobrovoľne sklonil hlavu. Je to nepochopiteľné.

5. Schválenie toho, aby geografický názov v jazyku národnostnej menšiny bol pred názvom v štátnom jazyku je v hlbokom rozpore so zákonom o štátnom jazyku, a preto jeho porušením.

Je veľmi dôležité si uvedomiť, že v prípade schvaľovania predmetného zákona ide o vážny koncepčný zámer pôvodných navrhovateľov zákona SMK a politiky Maďarskej republiky realizovaný formou nátlaku a ultimatívnych požiadaviek. Pod zámerom uplatňovania demokratických práv svojej menšiny chcú najprv cez používanie pomaďarčených geografických názvov a následne potom prostredníctvom ďalšieho kroku - vynútenia si uzákonenie maďarčiny ako 2. štátneho jazyka na celom území Slovenska - legalizovať maďarizáciu Slovenska. Uzákonenie používanie maďarských geografických názvov pred slovenskými má slúžiť na vydávanie máp, ktoré budú prezentované po celom svete, na ktorých na Slovenskom území budú používané umelo vytvorené maďarské názvy z čias maďarizácie v 19. storočí, čo má slúžiť ako dôkaz, že toto územie bolo pôvodne maďarské a Maďari sú autochtónnym národom (na mapách sa totiž zásadne uvádzajú názvy v jazyku štátotvorného národa), a preto im toto územie právom patrí.

Konečným cieľom iredentistickej a revizionistickej politiky Maďarskej republiky a jej trójskeho koňa – SMK – je nielen autonómia a následne pripojenie južných území Slovenska k Maďarskej republike, ale zrušenie Trianonu a obnovenie Veľkého Maďarska naplánované do stého výročia Trianonu, t.j. pripojenie celého územia Slovenska k Maďarsku. Svedčia o tom nielen vyššie uvedené realizované a plánované kroky, ale aj vyjadrenia maďarských občanov v médiách, že Slováci neprávom okupujú maďarské územie. O tom, že Slovenskú republiku politici Maďarskej republiky neuznávajú ako suverénny štát svedčí aj včerajšie škandalózne „prijatie“, či lepšie neprijatie delegácie NR SR v maďarskom parlamente.

Vážení poslanci, nepodceňujte nebezpečnú agresívnu politiku maďarskej iredenty. Je to stará a veľká chyba, ktorú Slováci opakujú a z ktorej následkov sa nepoučili.

Členovia a sympatizanti občianskych združení:

Slovensko v Európe v zastúpení PhDr. Zoltán Adorján

Naša Európa 2000 – Slovakia v zastúpení Ing. Magdaléna Sulanová

Slovenská zelená alternatíva v zastúpení Ing. Milan Škodný

Združenie občianskej sebaobrany v zastúpení PhDr. Jana Miklovičová

Spoločnosť občianskych slobôd Renesancia v zastúpení Fred Nicholson

Zdroj: protiprudu.info


Odporučiť


Rubriky: 
február 09, 2009 23:56 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa babka
    babkamarec 12, 2011 20:45 popoludní

    Komentár: 

    Povedzte to prosím aj p.Chmelovi, s úctou

 

 

Top