Obrázok používateľa CEZ OKNO
Příprava na semifinále - koncentrace mysli, očista těla a duše

Stále znovu a znovu se setkávám na internetu s teoriemi, jaká změna současného systému (návrhy se týkají různých druhů systémů – politického, ekonomického, společenského) by naší společnosti prospěla a učinila z ní tak společnost blížící se ideálu. Snažím se vždy, pokud k tomu mám příležitost, vysvětlovat, že žádná podstatná změna k lepšímu v této společnosti nenastane, dokud se nezmění její základní článek, a to je člověk. Takové malé přirovnání. Divadelní společnosti mohou hrát velmi rozdílné divadelní hry (komedie, frašky, detektivky, tragedie, parodie, nebo něco ze života), ale to jestli se bude hrát dobré divadlo, závisí od kvality herců a režiséra (samozřejmě i autora).

Jinými slovy jen my můžeme změnit sebe a tím i společnost. Nic nového. Jediný rozdíl proti dřívějšku je ten, že za rok, za dva, možná už za čtvrt roku tuto šanci začít na sobě teď hned tvrdě pracovat už mít nemusíme. Na druhé straně probíhající transformace tuto práci velmi usnadňuje a urychluje.

Je pravda, že stále ještě mnoho lidí, a to i čtenářů duchovních serverů pochybuje o tom, že transformace již probíhá. Někteří se tomu dokonce v diskuzích vysmívají. Základním důvodem jejich výsměchu je jejich dojem, že jde pouze o osobní pociťování transformačních příznaků jinými osobami a proto vyžadují důkazy pokud možno vědecké (jaké jiné, že.

A ony takové důkazy skutečně jsou. Jedním z takovýchto vědeckých důkazů je nedávná zpráva, která proběhla médii. Cituji:

„Dvě komplexní analýzy testů antidepresiv odhalily dramatický nárůst u placebo reakce, ke kterému došlo od 80. let. Jedna z nich odhadla, že tak zvaná velikost efektu (měření statistické významnosti) u placebo skupin se během této doby téměř zdvojnásobila. Ne proto, že staré léky jsou slabší, říkají lékoví vývojáři. Je to, jako by placebo efekt začal být nějakým způsobem silnější. Připomínám, že testy zadávají a platí farmaceutické koncerny, jejichž posledním zájmem je prokazovat vysokou účinnost placebo efektu.“ Konec citace.

Tímto „nějakým“ způsobem, díky kterému začal být placebo efekt podstatně účinnější, je právě transformace, tj. změna vědomí většiny lidí (minimálně lidí testovaných v průběhu 20 let na účinnost „léku“), a to takovým způsobem, že jsou schopni dvakrát více mentálně ovlivňovat své zdraví, tj. sebe, tj. realitu. Přitom nárůst na dvojnásobek při četnosti v řádu desítek procent, je zcela mimo možnost statistické chyby.

Jak se připravovat na semifinálové klání?

Nejsem velkým přítelem nabádání k boji či jiné agresivitě. Mír mezi partnery, skupinami lidí či národy je dle mého příliš vysoká hodnota. Znovu upřesňuji, nenabádám k pasivitě. Podstatou míru není život bez konfliktů, podstatou míru je řešení konfliktů na všech úrovních mírovými prostředky. Konflikty budou vznikat stále. Vždy budou vznikat situace, kdy realita bude v rozporu s našimi představami o tom, jak by tato realita měla vypadat.

Pokusím se dát několik námětů, které nejsou nijak nové, jsou pouze v dnešní době naléhavější. Soustředím se pouze na věci dle mého názoru nejdůležitější.

Plná a neustálá koncentrace na své činy a myšlenky v každém okamžiku (neustálá bdělost), koncentrace na čistotu svých úmyslů a dlouhodobá práce na očistě těla i duše.

Nedostatek koncentrace mysli, je jednou ze základních příčin problémů mnoha lidí s duchovním vývojem a zejména meditacemi.

Strašlivý návyk (až zlozvyk) na neustálou cirkulaci myšlenek v naší mysli, pokud jsme při vědomí, je opravdu významnou překážkou.

Je běžným zvykem a obávám se, že většiny z nás, nebýt plně soustředěný pouze na jednu vykonávanou činnost (míněno i myšlenkovou). Uvedu jen nejběžnější příklady. Při jídle se vykonává mnoho rozličných činností (hovor, čtení, TV, práce na počítači apod.), při řízení auta se telefonuje, povídá, poslouchá rádio (a někdy i spí), při sledování TV se dělá vše možné atd. Naše mysl pracuje tak, že není koncentrována v jednom okamžiku na více věcí, ale pouze na jednu.

Při nutnosti či přání sledování více dějů, mozek pouze velmi rychle ohnisko pozornosti přesunuje z myšlenky na myšlenku. Čím více se pohybujeme v prostředí vyžadujícím či nahrávajícím této cirkulaci mysli, tím více je tomu mysl přizpůsobena a tím obtížnější je mysl zastavit u jedné myšlenky, či dokonce myšlení zastavit vůbec. A tak naše mysl se neustále řítí mentálním časoprostorem jako splašené spřežení (s výjimkou spánku - u lehkého spánku a snění možná ne, u hlubokého spánku pravděpodobně ne).

Když si představíme, že principem našeho bytí a jeho tvoření je tvůrčí přesun koncentrace vědomí na určité body časoprostoru, ale i mimo tento čas a prostor, pak je zřejmé, jak je koncentrace mysli na požadovanou myšlenku či činnost důležitá.

Zjednodušeně by se dalo říct, že čím je člověk schopen se více koncentrovat na požadovanou skutečnost (např. jako schopnost vnímat ji všemi smysly i emočně, stejně silně tak, jako by v požadovaném časoprostoru již existovala), tím více je schopen tuto skutečnost ovlivňovat.

Už vás napadá nějaký důvod, proč je tak systematicky a dlouhodobě v dětech a mládeži potlačována představivost?

Cvičme tedy koncentraci tak často, jak je to jen možné, a to i, a možná hlavně, při těch nejběžnějších činnostech jako je jídlo, procházka v přírodě, plavání, jízda na kole (TV nedoporučuji ani jako doplněk). Vždyť naše schopnost ovlivňovat mentálně realitu je rozhodujícím prvkem ve vývoji současné situace.

Z této koncentrace mysli opět považuji za nejdůležitější tři body:

  • Koncentrace na vytváření pozitivních vizí, či alespoň na nevytváření negativních vizí

  • Koncentrace na nevytváření negativních emocí a energií bez ohledu na vnější situaci

  • Koncentrace na zabránění vlastní agresivity

Protože prvním dvěma bodům jsem se poměrně rozsáhle věnoval v minulých článcích, více informací věnuji pouze agresivitě.

Velmi důležitá je koncentrace na kontrolu vlastní agresivity, na její včasné zpozorování a omezení nebo zastevení. Zřejmě nejtěžší, ale také asi nejdůležitější, je nereagovat na agresi agresí. To dokážou jen zcela mírumilovné nebo opravdu pokročilé bytosti. Přitom přiměřeně vlídné a neagresivní jednání má na agresora někdy neuvěřitelně pozitivní účinky. Někdy takové, že se až omluví.

Agrese je prvek uměle implantovaný do lidské bytosti. Proto s ním také lidské bytosti neumějí tak pracovat. Možná se to dá vyjádřit i tak, že lidé nepracují s agresí, ale agrese pracuje s lidmi. Nejhorší kombinací u člověka jsou negativní vize spojené s negativními emocemi a agresivitou. Negativní emoce bez vyjádřené agrese způsobují utrpení nejvíce jejich nositeli, zatímco negativní emoce spojené s agresivitou způsobují utrpení zejména druhým.

Není lehké se vlastní agresivitě ubránit. Jsme k ní vychováváni od dětství, a to rozhodně nejen rodiči. Kolik je takových filmů či knih, jejichž hlavním hrdinou je dítě, které je proslulé svou láskou k druhým a svou mírumilovností? Většinou jsou hlavními hrdiny v „pohádkách“ pro děti i dospělé muži, kteří se prosadí svou agresivitou, nejlépe silou svých pěstí, či přesností pistole.

Udržením naší agresivity na přiměřené úrovni a v následku toho zklidnění vztahů mnoha druhů a úrovní by se zvedla i frekvence našich vibrací. V životě jsem potkal pouze dva lidi, u kterých jsem se nesetkal s projevy agrese. Shodou okolností obě byly ženy.

Při všech svých každodenních činnostech dbejme velmi pečlivě na čistotu svých úmyslů. „Hlídejme“ své ego až nám bude podstrkávat velmi dobře propracovaná zdůvodnění našich „dobrých“ nezištných úmyslů. Jedna verze praví, že rozum nám byl dán proto, abychom si zdůvodnili svá jinak iracionální jednání. Pravidelně kontrolujme a hodnoťme čistotu svých úmyslů, v horším případě i po jejich realizaci. Buďme k sobě (nemusí to být nutně před druhými) velmi kritičtí a hledejme i skryté motivace ega. Samozřejmě láska pomáhá v tomto procesu.

Naše příprava by měla zahrnout i očistu duše a těla.

Láskyplná a kritická sebekontrola by měla být velkou pomocí při očistě duše, ale i těla. Cesta očisty těla i duše je cestou zvyšování frekvence vibrací. Cesta zvyšování frekvence vibrací je i cestou posilování imunity lidského organismu i obranyschopnosti naší mysli proti mentálním útokům a manipulacím.

Pokud nám chce někdo mentálně ublížit nebo námi manipulovat, vysílá negativní energie víceméně na své frekvenci vibrací, protože jinak to neumí. Pokud ale vibrujeme na podstatně vyšší frekvenci, nemůže nám tato energie ublížit. Dalo by se to vyjádřit tak, že tato energie námi bez účinku prochází.

Současně pokud se pohybujeme po astrále, ať už vědomě, či nevědomě ve spánku a naše vědomí vibruje na vysoké frekvenci, jsme pro negativní astrální bytosti víceméně neviditelní, protože jsme mimo rozsah jejich frekvence vnímání. Asi tak jako my nejsme schopni vnímat ultrafialové světlo. Takže vysoká frekvence vibrací vědomí je nejlepší ochranou před mentálními útoky všeho druhu včetně černé magie. Z toho důvodu si černí mágové, kteří nemohou zaútočit přímo, vybírají za oběť svých útoků někoho z okruhu blízkých osoby, která je původním předmětem útoku.

Myslím, že uváděné účinky očisty těla i duše ani nepotřebují k přesvědčení o zahájení této očisty další přídavné důvody jako např. přípravu na semifinále.

Kromě koncentrace mysli na vlastní sebezdokonalování je neustále nutné být plně koncentrován i na informace k nám přicházející, k jejich neustálému ověřování rozumem i intuicí. Manipulace pokračují a není důvod přepokládat, že by tomu tak nebylo i nadále. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité být pozorný i při přijímání informací neverbálního charakteru, což jsou mimo jiné i všechny podprahové informace a manipulace. Uvedu jeden příklad. Z informací na internetu se zdá, že je už vědecky prokázané, že lze ovlivňovat lidskou DNA i zvukem - příslušnými tóny.

Upozorňuji na to z toho důvodu, že běžně jsou na internetu ke stažení různé meditační a relaxační tóny a zvuky a pokud si opravdu nejsme jisti jejich možnými účinky, případně účelem, je nutno být opatrný. Například hudba od Wing makers působí nepochybně na lidskou mysl i jinak než pouze jako hudba. Ostatně to autoři ani nepopírají (jako mnozí další). Je však otázkou, co to s naší myslí (a možná i DNA) opravdu dělá. Vždy vám autoři budou podsouvat své nejlepší úmysly. Konkrétně u vzpomínaného příkladu mé pocity po poslechu této „hudby“ při hluboké meditaci byly poněkud rozporné. Při normálním stavu (beta rytmy) jsem to tak nevnímal.

Další možnou aktivní činností je předávání osvobozujících informací a pozitivních energií druhým. A opět se nemusí jednat pouze o verbální informace. Láska se dá vyjádřit i beze slov.

Pokud máte k tomu příležitost, promlouvejte i k „loutkám“. Můžete je upozornit, že někteří budou mezi prvními, co se setkají s negativními důsledky NWO. K čemu by asi tak NWO byly přebujelé byrokratické aparáty státní správy a neskutečné množství pracovníků ve všech možných druzích médií. Můj odhad je, že počty pracovníků médií půjdou tak na jednu desetinu. Nebude žádný důvod mít nezávislá média, odlišné zprávy a odlišná stanoviska v různých i hrůzných formách médií.

Potencionální osud lidí, kteří nebudou již přínosem pro nový systém, je jedním z největších, nejen etických, problémů přechodu na NWO. A nebude se týkat pouze novinářů. U nich to může být pouze o to složitější, že sice nyní věrně slouží, ale také toho někteří moc vědí. Budoucnost lidí, jejichž vztah k práci je již nyní problematický, bych neviděl příliš růžově.

Vědomá mysl tvoří budoucnost. Vědomá pozitivní mysl tvoří pozitivní budoucnost. Hlásají to takřka všechna esoterická učení. To, na co se koncentruje naše mysl, to se bude realizovat. Jde jen o to, abychom koncentraci na pozitivní budoucnost udrželi pokud možno neustále a taky aby nás bylo dost.

Pouze krátce bych se vrátil k jednomu odstavci z minulého článku „Něco se děje“, kde by mohlo a možná došlo k výkladům, které jsem nezamýšlel. Dle mého osobního názoru u obou Václavů (Klause i Havla) převažují negativní rysy nad pozitivními celkově a dlouhodobě. Chtěl jsem pouze vyjádřit, že v této době jsou některé i výrazné myšlenky a činy Klause v souladu s mým zájmem a zájmem skupiny lidí obdobně smýšlejících, zatímco u Havla je tomu tak opačně.

Miroslav Zelenka
Zdroj: miroslav-zelenka.cz

október 21, 2009 23:50 popoludní

 

 

Top