Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nibiru – kdy přiletí?

Zecharia Sitchin, "Dvanáctá planeta" str. 260 [1]
V předešlých kapitolách jsme se dozvěděli, že směřování lidstva k civilizaci - podpořeno zásahem nefilů - prošlo třemi etapami, jež následovaly vždy po 3600 letech: mezolit neboli střední doba kamenná (kolem roku 11000 př. Kr.), období rozvoje hrnčířství (kolem r. 7400 př. Kr.) a náhlý rozkvět sumerské civilizace (kolem r. 3800 př. Kr.). Je tedy pravděpodobné, že nefilové pravidelně kontrolovali pokrok lidstva (a pokaždé se rozhodli, že jej podpoří), jelikož se mohli setkat a poradit pokaždé, když se Dvanáctá planeta přiblížila k Zemi.

Mýty nebo skutečnost?

Zkusme otázku existence 12. planety ponechat otevřenu a hypoteticky určit dobu jejího příletu do blízkosti Země.

2003 n.l.?

Občas je Sitchinovi podsouváno tvrzení, že se přílet Nibiru měl uskutečnit v roce 2003. V této souvislosti je zmiňována také dezinformační kampaň skupiny COINTELPRO.

Sám Sitchin tuto předpověď odmítal již dlouho před rokem 2003, například v rozhovoru původně otištěném ve španělském časopise Mas Alla. Český překlad rozhovoru byl uveřejněn v časopise Fantastická Fakta či v knize Setkávání s bohy[2]. Podle názoru jiných badatelů[3] přílet velkého nebeského tělesa kdysi mohl vyvolat přesun magnetických pólů Země. Důsledkem bylo obrovské kataklyzma spojené s náhlou změnou klimatu což zapříčinilo hromadný úhyn fauny (nám známí "mamuti v ledu"). K vyhynutí mamutů došlo údajně před 3600 lety. Pokud tím velkým nebeským tělesem byla Nibiru s oběhem 3600 let, můžeme její příští návštěvu očekávat velice brzy.

Podle některých zdrojů již dokonce k pozorování blížící se planety došlo. Lze nalézt celou řadu WWW stránek, na kterých se píše o úmyslném zamlčování tohoto faktu. Teoriím o celosvětových spiknutích příliš nevěříme, nicméně je zřejmé, že zpráva o blížícím se nebezpečí v podobě velké planety by jistě vzbudila oprávněné obavy veřejnosti. A publikování zpráv, které mohou mít charakter zprávy poplašné, nejspíše podléhá jistým omezením. Možná jsou vědecká pracoviště vázána mlčenlivostí a informace o blížícím se nebezpečí cenzurovány? Naštěstí zde ještě máme tisíce amatérských astronomů! Ti by si jistě nic takového, jako je přílet obrovské planety, nenechali pro sebe. Zkusme tedy zjistit, jak dlouho před svým příletem by byla Nibiru pozorovatelná například amatérskými astronomickými dalekohledy.

Na serveru www.kosmo.cz byla výše položená otázka diskutována. A. Vítek zde 21.01.2003 provedl zajímavý výpočet (zkráceno):

Pokud bychom akceptovali existenci Nibiru a přijali dobu jejího oběhu jako 3600 roků, pak z 3. Keplerova zákona vyplývá, že velká poloosa jeho dráhy musí být rovna 235 astronomickým jednotkám.

Dnes detekujeme objekty, které se nacházejí daleko za drahou Neptunu a Pluta (kolem 50 astronomických jednotek, Neptun obíhá ve vzdálenosti 30 AU, Pluto jeho dráhu kříží), přičemž se jedná o velmi malá tělesa o rozměrech kolem 100 km... Kdyby se mělo Nibiru vrátit do blízkosti Slunce v letošním roce, muselo by být nejméně ve vzdálenosti Neptunu... a v této vzdálenosti běžně detektujeme objekty o poloměru desítek kilometrů!...

Dále autor uvádí tabulku efemerid Nibiru, z níž plyne jeho závěrečné konstatování:

... z uvedené tabulky je zřejmé, že Nibiru by těžko mohl uniknout amatérským "lovcům komet" nejméně 5 let před příletem. Dosahu tisíců amatérských astronomů by se totiž musel přiblížit - pokud by to nebylo zanedbatelně malé těleso - nejméně 8 roků před největším přiblížením ke Slunci...

O pozorováních tělesa, které by nás mělo navštívit již v roce 2003 (hnědý trpaslík PX) se píše na známém serveru ZetaTalk.com O serióznosti těchto informací pochybujeme. Poloha blížícího tělesa je zde uvedena, takže amatérští astronomové mohou nasměrovat své dalekohledy a přesvědčit se.

3440 n.l.?

Pokusme se odhadnout přílety předpokládané 10. planety podle toho, co jsme se dočetli v knihách Zecharii Sitchina. Okolo roku 3760 př.n.l. údajně poctil Zemi svou návštěvou nejvyšší představitel anunnaků (tak prý nazývali sumerové bohy, návštěvníky z Nibiru). Jmenoval se Anu a na jeho počest bylo vystavěno město Uruk/Erek. Zároveň se od tohoto roku začíná počítat židovský kalendář [4] str. 19.

K cestám Anunnaků z Nibiru na Zemi docházelo pouze při přiblížení obou planet. Předpokládejme tedy, že zhruba kolem roku 3760 př.n.l. došlo k přiblížení 10. planety.

Zkusme od zmíněného letopočtu odpočítat časové intervaly 3600 let odpovídající dobám oběhu Nibiru...

... a všimněme si několika zajímavých historických souvislostí, na které upozorňuje Sitchin:

- přiblížení Nibiru v roce 7360 př.n.l. se kryje s obdobím neolitu, kdy došlo k výraznému posunu lidské civilizace spojené s užíváním hlíny, hrnčířstvím.

- přílet Nibiru v roce 10960 př.n.l. odpovídá období mezolitu, kdy opět vývoj lidské civilizace pokročil, tentokrát při domestikaci zvířat. Dle Sitchina v tomto období (11000 př.n.l.) došlo rovněž k biblické potopě, způsobené sesuvem ledovců. Příčinou sesuvu mělo být přiblížení Nibiru k Zemi.

- návratu Nibiru ke Slunci v roce 442960 př.n.l. odpovídá přistání prvého výsadku anunnaků na Zemi před 445 000 lety [4] str. 45.

Dle našeho jednoduchého propočtu uskutečněném na základě výše uvedených údajů Zecharii Sitchina,by tedy teoreticky mohlo ojít k příletu 10. planety až okolo roku 3440 n.l.

Nevíme, zda mít z uvedeného výsledku radost či truchlit nad tím, že asi přijdeme o velké dobrodružství...

Je třeba si rovněž uvědomit, že oběžná doba Nibiru by mohla kolísat a perioda oběhu 3600 let je pouze orientační hodnotou (občas se např. udává oběžná doba 3660 let). Náš jednoduchý propočet má také jednu podstatnou vadu na kráse - poslední přílet Nibiru by se uskutečnil v roce 160 př.n.l. Nevíme však, že by o něčem podobném bylo v historických záznamech zmínky. Sám Zecharia Sitchin se bude prý předpokládanému příletu Nibiru věnovat v některé z jeho dalších knih.

1. června 2003 poskytnul Zecharia Sitchin rozhovor Steve Russelovi pro stránky YOWUSA[6]. Russel (podobně jako my) odvodil z chronologie historických událostí uváděných Sitchinem, že k přiblížení Nibiru mohlo dojít okolo roku 11000, 7400 a 3800 př.n.l. Zároveň Russel uvádí, že podle Nostradamova proroctví by mělo dojít k vesmírné katastrofě až v roce 3797 n.l. a naopak mayský kalendář ustanovuje konec naší historické epochy na rok 2012. Ptá se, jak jsou s těmito údaji v souladu údaje na starověkých tabulkách.

Z. Sitchin odpovídá:

Je skutečností, že k vývoji lidstva od paleolitu (starší doba kamenná) přes mesolit (střední doba kamenná) k neolitu (mladší doba kamenná) a vzniku velké sumerské civilizace docházelo v intervalu zhruba 3600 let. Je jisté (pokud se mne týče), že Anu navštívil Zemi a potvrdil podporu lidské civilizaci (=znalosti, věda, technologie). Návštěva odstartovala počítání kalendáře v Nippuru v roce 3760 př.n.l. (je stále hebrejským/židovským kalendářem). Ale jak jsem se snažil vysvětlit na svých posledních seminářích (ačkoliv to zatím není v žádné mé knize), návštěvy Země a přibližování (tzv. přísluní) Nibiru se NEKRYJÍ. To je věc nesmírně důležitá, které si ti, kteří četli pouze mou první knihu, někdy nevšímají.

Rovněž předpoklad, že oběžná doba trvala vždy přesně 3600 let, je neudržitelný. Dokonce oběh Halleyovy komety, trvající přibližně 75 let, kolísá zhruba mezi 74 až 76 lety. Veškeré pokusy přesně určit datum dalšího návratu planety či Anunnaků jsou tedy sporné. Odpovím na ně, až budu přesvědčen, na základě historických a astronomických údajů, že jsem přišel na správné řešení. (Překlad Pavel Mat)

Zecharia Sitchin nám tedy při odhadu příletu hypotetické desáté planety nepomohl. Neuvádí žádný předpokládaný termín příletu Nibiru a časově neztotožňuje ani přílety "planety křížení" s návštěvami Anunnaků, které lze z jeho knih odvodit. Nepřímo také zpochybňuje námi i Stevenem Russelem vypočtenou dobu příletu v roce 3400.

Pokud ano, tak kdy?

Podle článku Has Nibiru/Planet X been Sighted?[5] existují důkazy o katastrofách spojených s krupobitím komet či přiblížením velkého kosmického tělesa k Zemi. Mělo k nim docházet přibližně v letech 19600, 16000, 12400, 8800 a 5200 př.n.l. Poslední katastrofa je datována již přesněji, do roku 1628 př.n.l. Perioda těchto událostí tedy odpovídá Sitchinově udávanému oběhu planety Nibiru - 3600 let. K dalším neblahým událostem tedy mělo dojít zhruba okolo roku 1972. Vzhledem k předpokládané mírné proměnlivosti periody, nějaká desítka let nehraje roli. Takže je oprávněné ptát se, zda se v okolí naší Země neděje něco, co by odpovídalo blížícímu se nebezpečí. Dnes nejčastěji udávaným letopočtem příletu Nibiru je rok 2012, často s poukazem na konec mayského kalendáře. Ovšem vzhledem k pravděpodobné nestálé periodě oběhu 10. planety může nastat vesmírná katastrofa kdykoliv jindy... tedy pokud taková planeta vůbec existuje.

[1] Sitchin Zecharia. Kroniky země, Kniha I: Dvanáctá planeta. Praha. 1999
[2] Sitchin Zecharia. 1995. Setkávání s bohy. Dobra. 2002
[3] James M.McCanney. Planet X, Comets and Earth Changes. KJMcCanneyScience Press. Viz. článek v časopise WM magazín, ročník II, dvojčíslo 12/13
[4] Sitchin Zecharia. 1998. Kosmický kód. Praha. 2001
[5] cassiopaea.org "Has Nibiru/Planet X been Sighted?", www.cassiopaea.org/cass/sitchin2.htm
Viz.také článek "Sluneční dvojče Nemesis, kometová mračna a panika kolem Nibiru?" gewo 2003, přeložil J.Mašek, WM Magazín 16/17
[6] Steve Russel "Will Nibiru Return in 2003?", http://www.yowusa.com/Archive/June2002/NIBURU4/niburu4.htm ,
YOWUSA.COM, Viz.také článek Jacco van der Worp, "Stane se Mars útočištěm lidstva po průletu Nibiru?", přeložil Agrimonrix, http://eldar.cz/hade/mars_nibiru.html
Pavel Mat
Zdroj: MÝTY.info

september 14, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top