Obrázok používateľa CEZ OKNO
Objev nové pyramidy v Egyptě

Zjistit, která pyramida byla postavena jako první, je stejný problém, jak dokázat jestli bylo dřív vejce, nebo slepice.
Nedaleko egyptského města Edfu objevili archeologové dosud neznámou stupňovitou pyramidu. Její stáří se oficiálně odhaduje víc jak 4.600 let. To znamená, že je starší než Velká pyramida v Gíze. Nově objevená pyramida nemá žádné vnitřní prostory a nejsou žádné důkazy, že sloužila jako pohřebiště.

Starší než pyramidy v Gíze

Původní výška pyramidy u Edfu byla 13 metrů. Důsledkem počasí a rabování kamenných bloků je dnes vysoká pouhých 5 metrů. Na obrázku je vidět stav východní stěny pyramidy v roce 2011, kdy začali vykopávky.

Nově objevená pyramida je jednou ze sedmi jiných, které byly postaveny kolem Nilu. V žádné nejsou vnitřní prostory, ani nesloužily jako pohřební místo. Nachází se v blízkosti významných míst, mají (kromě v Seile) shodné rozměry, což naznačuje, že byly postaveny podle plánu. V nilské deltě nebyly nalezeny další, pravděpodobně jsou zničeny záplavami, rabováním a zástavbou. Účel těchto pyramid je záhadou. Podle archeologů se může jednat o symboly králů, kteří panovali v místních provinciích. Poznámka autora: Jak symbolické.

„Podobnost všech sedmi provinčních pyramid je opravdu neuvěřitelná, a jistě měli společný účel a plán,“ prohlásil Gregory Marouard, vědec z orientální univerzity v Chicagu, který vedl v Edfu archeologické vykopávky.

Na satelitním snímku je vidět místo objevené pyramidy z roku 2005, kdy byla objevena. Na dalším snímku je vidět stav z roku 2013, kdy byl projekt dokončen. Až do roku 2010 nebyla pyramida odborníky prozkoumaná, ikdyž se vědělo o její existenci. Až nebezpečí stavební expanze místního hřbitova donutil archeology jednat.

Když archeologové poprvé uviděli místo kde má být pyramida, nevěřili tomu. Kopec nevypadal jako pyramida, které známe z pohlednic. Stavba byla pokryta silnou vrstvou písku, odpadky a zbytky rozlámaných kamenných bloků. Místní lidé se domnívali, že jde o běžný hrob místního muslimského světce. Vůbec si neuvědomovali, že je to starověká pyramida.

Až po vyklizení písečných nánosů a odpadků se začínala stupňovitá stavba objevovat. Na obrázku je vidět severozápadní roh pyramidy, jak vypadal v roce 2005 a po vyčištění v listopadu 2012.

Třístupňová pyramida je postavena z kamenných bloků spojených maltou z jílu. Zdící kameny byly postaveny kolmo k zemi, jeden vedle druhého a stupňovitě na sebe. Styl je podobný jako u Džoserovy pyramidy. "Stavba odráží určitou péči a skutečné odborné znalosti v oblasti zvládání kamenné stavby, zejména na pozici hlavních bloků," řekl Marouard ve svém příspěvku. Marouard také poznamenal, že pyramida byla postavená přímo na podloží, bez základů.

V roce 2011 byl objeven lom, kde se těžil kámen na stavbu pyramidy. Nachází se asi 800 metrů severně od pyramidy v Edfu.

Pyramidy nesloužily jako hrobky

V okolí pyramidy byly objeveny kostry dětí a kojenců. Hroby pocházejí z období dlouho po stavbě pyramidy, snad o tisíce let později. Vykopávky na jižní straně pyramidy prováděl archeolog Aurélie Schenk.

Pyramidy bez nápisů

Vedle hrobů byly objeveny hieroglyfické nápisy, které spadají do období dětských pohřbů. Nápisy se nachází na spodní části severní stěny a jsou na této pyramidě jedinými. Graffiti představuje sedícího muže, čtyřnohé zvíře, rákosový stvol a ptáka. Podle Marouarda jde o soukromé informace, které zde zanechaly matky. Jeden nápis představuje „hlavu domu“ a možná i odkaz na matku pohřebeného dítěte.

Je to zvláštní, ale tyto dětské hroby mohou pocházet z období masakrů prvorozených dětí, popsaných v biblickém Starém Zákoně. Jak stará je pyramida v Edfu, pokud masakr dětí probíhal v období Exodusu (1600–1300 př. n. l.)?

Oficiální názory egyptologů

Archeologové tvrdí, že sedm provinčních pyramid bylo opuštěno před, nebo v době stavby Velké pyramidy v Gíze (2590 – 2563 př. n. l.). Faraón Chufu se domníval, že není potřeba dál udržovat pyramidu v Edfu, nebo podobné jinde v jižním Egyptě. Chufu soustředil veškeré prostředky na stavbu Velké pyramidy v Gíze, která byla poblíž hlavního města Memphis. V jižním Egyptě se cítil možná politicky bezpečněji a nepovažoval za nutné zachovat staré pyramidy, nebo stavět jinde nové. Po mnoho staletí byl Memphis centrem, které odčerpávalo prostředky a pracovní síly z provincií pro stavbu velkých pohřebních pyramid.

Podle mého názoru jednal Chufu zcela přirozeně, tak jak je to běžné i dnes. Jeho cílem bylo oslabit, odstranit a vymazat z podvědomí obyčejných pracujících lidí vše, čemu věřili. "Dnes musíte věřit tomu, co říkám já, jinak se budete mít zle!"

Rozdílná stavební technika

Podrobným zkoumáním jsem zjistil, že pyramida v Edfu je postavena metodou zdění – malé ploché kameny jsou pokládány do jílu (hlíny, gliny). Všechny provinční pyramidy byly postaveny z malých kamenů. Těleso pyramidy nemá základy, neexistuje žádné základové plato a bylo vybudováno přímo na původní zemině. Stěny pyramidy jsou orientovány ke světovým stranám s malou odchylkou na severovýchod (7 - 15 stupňů). To je důležitá informace pro naše budoucí bádání.

Stavební materiál byl údajně těžen v nedalekém lomu. Vápencové kameny jsou hrubě opracované, nemají stejný rozměr. Jde o úplně jinou techniku, než mohutné bloky Velké pyramidy v Gíze.

Podívejme se blíž na kameny použité v Edfu a u další provinční pyramidy v Al Kola. Kameny použité v Edfu jsou velmi ploché, zatímco v Al Kola jsou silnější na výšku s menší šířkou. Rozměry bloků a jejich hmotnost jsou v obou případech ideální pro ruční manipulaci. Jak praktické. Vzniká otázka – proč nejsou stavební kameny stejné? Rozhodl se kameník v Al Kola vytesat jiný rozměr bloku jen tak, sám od sebe.

Prastará technika výstavby pyramid

Domnívám se, že pyramida v Edfu, v Al Kola a další provinční pyramidy byly postaveny metodou, s kterou se setkáváme po celém světě. Záměr dávných architektů byl stejný – postavit pyramidu - malou, velkou, na určitých místech se vyžadovalo postavit mnohem větší. Zdá se, že pyramidální tvar byl pro tehdejší kultury významný.

Stavitelé řešili problém: Jak jednoduše postavit pyramidu. Je zřejmé, že sklon stěn nebyl pevně daný, pro funkci stavby byl tudíž nepodstatný. Také délku stran, půdorys, nebylo nutné dodržovat. Složitější je to s výškou pyramid. Po celém světě je postaveno nespočet staveb pyramidálního typu. Každá má jiné rozměry a výšky. Přesto mají jedno společné. Žádná z nich nemá výšku menší než 11 metrů!

Dávní architekti vybrali místo kde bude stát pyramida a místní kameníci ji postavili z materiálu, který se nacházel v okolí. Podle egyptologů to byl nedaleký lom, vzdálený necelých 800 metrů. Tam údajně pracně tesali kamenné bloky. Místo, kde odebírali materiál, by souhlasilo. Ale nemůžu souhlasit s tvrzením, že kameny vysekávali a opracovali do tvaru plochého kamene. Proč jsou v Al Kola použity jiné kamenné bloky?

Lom v Edfu je běžný kopec, který vznikl geologickým posunem hornin. V tomto případě se jedná o stejně silné vrstvy usazenin. Usazování materiálu probíhalo periodicky v závislosti na tehdejších podmínkách. Mohlo to probíhat asi takto. Nanesený materiál se usazoval v lagunách, pak byl splaven zakalenou vodou, tím vznikla spára. Dnes to vidíme jako téměř stejně silné vrstvy oddělené „geologickou spárou“.

Lom v Edfu má sklon vrstev odpovídající geologickému vyzdvižení. Tehdejší stavitelé postupovali rozumně. Jednoduše rozebírali kopec po vrstvách. Očištěné kameny zkrátili na potřebnou velikost – délku a šířku. Z tohoto materiálu pak postavili pyramidu v Edfu. Pyramida v Al Kola byla vybudovaná stejnou technologií. Ale – v místním lomu jsou geologické vrstvy silnější. Proto je pyramida postavena z vyšších kamenů.

Takto získané kameny dopravili na místo budoucí stavby. Na srovnaný terén začali budovat stupňovitou pyramidu. Hrubě opracované kameny spojovali jílem (hlínou, glinou). Z hlediska statického zajištění je tento způsob výstavby velmi účinný. Malta (jíl, hlína, glina) použitá pro zdění dokáže přenést velmi silné otřesy půdy při zemětřesení – bez poškození stavby. To si dávní architekti uvědomovali, proto takovou technologii používali. Podobnou technologii můžeme vidět po celém světě, nejnověji u pyramid v Bosně, kde jsou jednotlivé bloky spojovány hlínou – glinou.

Na místě nezáleží

Otázkou je, zda bylo nutné stavět pyramidy na předem určených místech. Domnívám se, že ne. Důležité je dodržet tvar pyramidy s minimální výškou 11 metrů. Existují stovky takových staveb po celém světě, bez významných zeměpisných souvislostí. Proč je tak důležitá výška pyramid? Nejnovější výzkumy naznačují zajímavé souvislosti. O tom až příště.

Na materiálu záleží

Nejznámější pyramidy jsou postaveny z kamene, vápence, nebo granitu. Dávní stavitelé použili materiál, který byl místně dostupný. V Egyptě vápenec, jinde je to granit, v Bosně pískovec. V Itálii je to rula, stejně jako na kanárském ostrově. Není podstatné, jestli je pyramida postavená z bloků, nebo má těleso vysypané kamením – tzv. sypané pyramidy.

Důležitý je tvar stavby a použitý materiál. Každý materiál má specifické vlastnosti. Magnetismus, elektrovodivost, bioenergie a podobně. Jak se zdá, pro dávné stavitele to bylo z nějakého důvodu velmi důležité. Proto stavěli pyramidy z přírodních materiálů. V Rusku je dnes postaveno několik pyramid z moderního betonu. Beton se skládá z kameniva, vody a cementu. Cement je také přírodní materiál, tak jako kamenivo. Dnes existují pyramidy postavené z barevných kovů. Pokud se nejedná o železné prvky, je to snad v pořádku. Objevují se moderní pyramidy, kde je použit plast. Domnívám se, že plast není přírodním materiálem a dávní stavitelé i kdyby ho uměli vyrobit, tak by jej nepoužili.

Která pyramida byla první na světě?

Zjistit, která pyramida byla postavena jako první, je stejný problém, jak dokázat jestli bylo dřív vejce, nebo slepice. Existují dvě varianty, jak to mohlo být:

1. Velká pyramida v Gíze byla první, jiné pyramidy jsou jen nedokonalé kopie. Potom je nutné posunout datování výstavby Velké pyramidy o tisíce let zpět. Naznačuje to starší teorie orientace pyramid podle hvězd Oriona. Podrobně jsem prezentoval teorii orientace egyptských pyramid v článku Hvězdná šifra v Gíze (WM magazín č. 118/119 z roku 2012).

2. Pyramida v Edfu a všechny ostatní - postavené stejnou technologií - byly první. Z toho vyplývá: Pyramidy v Gíze jsou jen dokonalejší kopií mnohem starších pyramid.

Nezodpovězených otázek přibývá

V dalších číslech WM magazínu vás seznámím s nejnovějšími objevy pozůstatků starých civilizací, které moderní věda přehlíží. O to víc - to bude zajímavé, protože nebudete muset cestovat za důkazy do arabských zemí pouští a oáz. Zdá se, že historie začíná na evropském kontinentě!

Otázky zůstávají, zákazů přibývá

Vstup na pyramidu v Edfu i na Al Kola byl zakázán, včetně fotografování a filmování. V roce 2013 tento zákaz stále platil. Proč?

Zpracoval a doplnil: Jiří Matějka/Y. Herbo/Courtesy Tell Edfu Project at the University of Chicago’s Oriental Institute. Obrázky z průzkumu pyramidy v Edfu s laskavým svolením: http://www.livescience.com/

Zdroj: http://www.wmmagazin.cz/


Súvisiace:

EDFU
http://www.kemet.sk/stitok/edfu

Egypt - dôkazy
http://www.cez-okno.net/rubrika/egypt-dokazy


Sekcie: 
Štítky: 
jún 29, 2015 22:08 popoludní

 

 

Top