Obrázok používateľa CEZ OKNO
Viktor Orbán: „Maďarsko je zakomplexovanou krajinou“

Výrok predsedu strany Fidesz, víťaza volieb v Maďarsku 2010 | Sociálne štúdie hovoria, že Maďari sú náchylnejší k depresiám a v počte spáchaných samovrážd na počet obyvateľov im patria prvé priečky na svete. Prečo je to tak? Z čoho pramenia komplexy Maďarov a ako sa prejavujú? Kde vlastne hľadať ich pôvod a príčiny? Najzákladnejšie rysy národa sa nevyvinú za dve generácie. Ich pôvod je potrebné hľadať v ďalekej minulosti. Hlavne si je potrebné uvedomiť, ako tento národ vznikal a za akých podmienok dozrieval. Dnešných Maďarov nemôžeme stotožňovať s kmeňom starých Maďarov, ktorých príchod do Karpatsko-Dunajskej kotliny historici datujú do 9. storočia. Treba si uvedomiť, že starí Maďari boli ázijského pôvodu a kultúrne sa nachádzali na omnoho nižšej úrovni (nomádsky - kočovný spôsob života), ako pôvodne obyvateľstvo Karpatsko-Dunajskej kotliny.

Je dôležité si uvedomiť, čo je potrebné rozumieť pod ázijským pôvodom – pre túto rasu sú typické znaky ako šikmé oči, snedá pokožka, čierne, rovné vlasy, hnedé oči, nižšia postava atď. Je to dobre vyjadrené na mnohých sochách rozmiestnených po celom dnešnom Maďarsku, ktoré zobrazujú prvých maďarských kráľov a kde sú títo zobrazovaní s jasné aziatskymi – mongolskými črtami. Teda stretáme sa tu s morfologickými znakmi, ktoré sa zásadne odlišovali od pôvodného obyvateľstva, ktoré malo rovné, často modré oči, svetlú pokožku, svetlé vlasy atď. a čo je podstatné a je potrebné si to zvlášť uvedomiť, márne by sme tieto aziatske znaky hľadali aj u ľudí, ktorí sa dnes hlásia k Maďarskému národu. To, že u ľudí, ktorí sa dnes hlásia k maďarskému národu, sú staromaďarské – aziatske gény zastúpené len asi 5timi % dokázali moderné výskumy DNA. Prečo je to však tak? Prečo ázijský národ nevyzerá ako ázijský, prečo jeho DNA nenesie aziatske chromozómy a aký to má súvis národnými komplexmi resp. zakomplexovanosťou Maďarského národa?

Odpoveď treba hľadať v dávnej minulosti, keď sa aziatsky kmeň starých Maďarov začal usádzať v Karpatskej kotline. Málo početné nomádske hordy prenikli do už dávno obsadeného, obývaného územia, ktoré bolo poľnohospodársky orientované, spoločensky štruktúrované, s vytvorenou mocenskou a štátnou štruktúrou (mesta, hrady, panovníci, šľachta, atď.). Tento priestor mocensky ovládli a čakali by sme, že ako iní málo početní dobyvatelia sa asimilujú. To sa aj stalo až na jednu podstatnú vec, uchovali si jazyk. A tento prípad úplne jasne potvrdzuje, že národ je tvorený jazykom. Treba si predstaviť situáciu, keď cudzí dobyvatelia ovládli z ich pohľadu civilizovaný priestor a potrebovali prakticky vykonávať moc, teda riadiť a spravovať územie. Je samozrejme, že najjednoduchšie bolo použiť ľudí, ktorí to robili už predtým, teda prevažne slovanskú šľachtu. Tá sa dostala do veľmi ťažkej situácie, keď na jednej strane spoluprácou s dobyvateľom si udržala alebo získala ďalšie výhody, na druhej strane bola od neho závislá, výhod mohla byť kedykoľvek pozbavená a rovnako život týchto ľudí bol v permanentnom ohrození.

Zo strany pôvodného obyvateľstva zase týmto vrstvám, ktoré kolaborovali, bolo dávané najavo pohŕdanie, nenávisť možno i závisť. V tejto ťažkej situácii ohrozený z oboch strán sa vytváral a formoval maďarský národ. Pôvodné obyvateľstvo, ktoré zo zištných dôvodov alebo jednoducho z dôvodu svojho postavenia v spoločnosti kolaborovalo s dobyvateľom a naučilo sa jeho jazyk v permanentnom strachu, ohrozené ako rozmarom dobyvateľa, tak nenávisťou pôvodného obyvateľstva položilo základ súčasného maďarského národa. Táto vrstva hľadala ochranu a výhody u dobyvateľa, na druhej strane ho bola nútená chrániť pred pôvodným obyvateľstvom, ako garanta svojich výhod. Tu možno hľadať aj dôvod, prečo prežil maďarský jazyk. Jazyk odlišoval vládnucu vrstvu od ovládanej a kto k tejto vrstve chcel patriť, musel sa ho naučiť.

Nakoniec sa staromaďarský jazyk stal znakom, symbolom vládnucej vrstvy. V spoločnosti nastal dvojaký pohyb. Situácia motivovala stále viac vrstiev obyvateľstva naučiť sa jazyk nomádskeho dobyvateľa, ktorý sa presne opačne, strácal pred očami a rozpúšťal sa v mori pôvodnej prevažne slovanskej krvi. A tak sme sa dopracovali k zaujímavej situácii, keď národ zanikol, jazyk sa však udržal a tým dal základ pre vznik nového národa. Slovanského národa s nomádskym – aziatskym jazykom. Základ maďarského národa vlastne položili kolaborujúce slovanské vrstvy, žijúce v permanentnom strachu o svoje výhody a svoj život. Musíme si však uvedomiť, že každý človek, ktorý by od útleho detstva, cez pubertu, až do dospelosti vyrástol v takýchto podmienkach permanentného strachu bude zakomplexovaný, extrémne šovinistický, arogantný, depresívny, neistý si sám sebou a bude trpieť všetkými nedostatkami slabej a nevyzretej osobnosti.


Nemôžeme mať preto väčšie nároky a očakávania od národa, ktorý sa potýkal s takýmito problémami a ktorý sa ani dnes nevie oslobodiť od stáročia formovanej paranoje a všade naokolo vidí len nepriateľov, ktorí sa usilujú o jeho zničenie. Práve naopak. Musíme byť zhovievaví a plný porozumenia k neľahkému osudu našich slovanských bratov. Musíme sa pokúsiť dať im najavo, že napriek ich jazykovej odlišnosti patria do našej veľkej rodiny, že ich prijímame a nikto nemá záujem im ublížiť. Podať im ruku, aby v pocite bezpečia mohli nájsť sami seba, svoju sebadôveru a sebaistotu a tak sa stali plnohodnotnými členmi rodiny európskych národov, aby rozvíjaním dobrých stránok svojej národnej osobnosti prispievali k harmonickým vzťahom so svojimi susedmi a odstránili tak tmavý priestor, ktorým momentálne sú, uprostred východnej, slovanskej Európy.

GR

Zdroj: Dôležité.sk

Zdroj: juistice4huns, youtube.com

apríl 21, 2010 14:22 popoludní

 

 

Top