Obrázok používateľa CEZ OKNO
OPIS SYSTÉMU KVANTOVÉHO ELEKTRICKÉHO GENERÁTORA QEG

Systém kvantového elektrického generátora (QEG) je adaptáciou jedného z mnohých patentovaných konštrukčných typov Nikolu Tesly na elektrický generátor/dynamo/alternátor. Tento konkrétny patent je uvádzaný pod č. 511, 916, s jednoduchým názvom „Elektrický generátor“, s dátumom 2. 1. 1894 (pozri zadnú stranu tohto manuálu). Adaptáciou je konverzia z lineárneho systému na rotačný.


Prototyp QEG je určený na nepretržitú výrobu elektrickej energie rádovo od 10-15 kW (kilowattov) a môže byť nastavený na jednofázový výstup s napätím buď 120V alebo 230-240V. V budúcnosti plánujeme tiež konštrukčné typy na dodávku trojfázového prúdu.

Životnosť zariadenia je obmedzená iba niekoľkými vymeniteľnými súčasťami, ako sú ložiská, klinové remene a kondenzátory. Základná jednotka by mala fungovať bez problémov (s minimálnou údržbou) rovnako dlho ako akékoľvek kvalitné elektromechanické zariadenie, ako napríklad kvalitná práčka alebo chladnička. V celom zariadení sú použité vysoko kvalitné mechanické súčasti odolné na veľké zaťaženie pre zabezpečenie spoľahlivosti.

QEG nie je zložité zariadenie, lebo je navrhnuté (ako aj ostatné Teslove objavy) tak, aby fungovalo v harmónii s prírodnými zákonmi, na rozdiel od dizajnov energiou plytvajúcich symetrických motorov a generátorov, aké sa dnes používajú v bežnom priemysle.

Efektívny spôsob, ako pochopíme princíp fungovania generátora QEG je, keď si ho predstavíme ako vysokovýkonný samorezonančný oscilátor (rezonančný obvod), ktorý vytvára impulzy vysokého napätia (15 až 25 kV). Tieto vysokonapäťové oscilácie sú potom transformované na výstupné sieťové AC napätie pri úrovniach striedavého prúdu asi do 85 A. V dnešnej terminológii alternatívnych energetických zdrojov energie sa dá nazvať ako typ rezonančného prístroja.

Obvody, ktoré generujú vysoké energie v tomto prístroji, sú založené na existujúcich, ale málo používaných konfiguráciách oscilátorov, avšak "kvantová" súčasť dizajn závisí od toho, ako je generátor vyladený na maximálny výkon. Bežné alternátory (generátory striedavého prúdu) spotrebujú viac energie príkonu, než je výkon, ktorý poskytnú. Napríklad jedna vetva odberu energie alternátora používa 18 kW (24 konských síl) na vyvinutie výstupného výkonu 13 kW. V QEG príkon slúži iba na udržanie rezonancie v jadre, ktoré využíva len malý zlomok výstupného výkonu (menej ako 1000 wattov na výrobu 10 000 kW) a keď je už kvantový generátor uvedený do chodu, poskytuje túto energiu svojmu vlastnému motoru s ťahom 1 konskej sily. Toto sa nazýva „overunity“ (vytvorí viac energie než spotrebuje). Keď sa prístroj vybudí na rezonančnú frekvenciu, poháňa sa ďalej už sám.

V prístroji QEG sa používa budiaca cievka, ktorá zabezpečí vodivú dráhu cez kvantové pole (nulový bod) do jadra generátora. To má za následok polarizáciu jadra, čím sa postupom času zvyšuje výkon.

James M. Robitaille

UPOZORNENIE

PRE VŠETKY PROJEKTOVÉ TÍMY QEG NA OBOZNÁMENIE SA A POCHOPENIE

Skupina Fix the World (FTW - Napravenie sveta) nezodpovedá za činy druhých. Môžeme vám len povedať svoje skúsenosti. Zistili sme, že je dôležité, aby tí, ktorí chcú zostrojiť kvantový generátor (QEG), rozmýšľali pozorne, mali trpezlivosť a zmysel pre vyššie dobro.

Obyvatelia planéty Zem vstupujú do nového prístupu a nového spôsobu podnikania. Na počesť Nikolu Tesly je QEG slobodne venovaný svetu ako bezplatný dar a angažovanosť FTW je výhradne altruistická.

QEG je elektromechanické zariadenie a ako také musí mať vždy na prvom mieste zaistenú bezpečnosť pre jednotlivca a koncového používateľa. Je preto nevyhnutné, aby osoby, ktoré zariadenie zostavujú, mali skúsenosti v oblasti elektromechanických montáží. Potrebná je tiež značná úroveň odborných znalostí z kvantovej fyziky.

AK MÁTE VZDELANIE V TRADIČNEJ FYZIKE A DLHÉ ROKY STE V TEJTO OBLASTI NEPRACOVALI, MUSÍTE SI NAJPRV UROBIŤ SVOJ VLASTNÝ VÝSKUM V OBLASTI ZÁKLADNÝCH PRÍSTROJOV NA KVANTOVÚ ENERGIU A OBOZNÁMIŤ SA S ICH FUNGOVANÍM (napr. rezonancie a ladenie).

Elektrické/mechanické zariadenia sú vo svojej podstate nebezpečné. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom môže spôsobiť vážnu ujmu a v niektorých prípadoch smrť.

Mechanické ohrozenia môže mať za následok amputáciu častí tela a v niektorých prípadoch usmrtenie.

V záujme overenia úplnosti a správnosti QEG pokynov sa urobila hĺbková kontrola. Nemôžu však byť známe všetky súvislosti miestnych a pre jednotlivé krajiny špecifických elektrických a mechanických predpisov, ktoré umožňujú inštaláciu a prevádzku QEG.

Taktiež nie je mysliteľné, aby boli zverejnené všetky možné riziká a/alebo výsledky každého postupu alebo metódy.

Z týchto dôvodov musí inštaláciu vykonávať alebo priamo na ňu dohliadať skúsený elektromechanický inžinier, aby zaistil bezpečnú inštaláciu, ktorá je v súlade s miestnymi elektrickými predpismi, avšak QEG sa inštaluje rovnakým spôsobom ako ktorýkoľvek komerčne dodávaný generátor a neporušuje žiadne elektrické predpisy. Každý, kto používa pokyny na inštaláciu QEG, (vrátane okrem iného postupu alebo metódy inštalácie, čo sa však neobmedzuje len na ne) musí v prvom rade zabezpečiť, aby počas inštalácie a prevádzky QEG nebola ohrozená jeho bezpečnosť, ani bezpečnosť koncového používateľa.

Je nevyhnutné uvedomiť si, že na skonštruovanie generátora QEG POTREBUJETE ODBORNÍKOV A RADY ZNALCOV.

Pokyny na inštaláciu sú vypracované tak, aby bolo jasné, ako sme objavili spôsob konštrukcie zariadenia, ktoré má byť zostrojené. Akékoľvek negatívne výsledky, ktoré z toho vyplynú, sú v plnej miere na zodpovednosti osoby alebo firmy, ktorá zariadenie skonštruovala a FTW neposkytuje žiadnu záruku na úspešnú inštaláciu generátora QEG.

Cieľom tohto oznámenia je upozorniť na vážnosť úlohy skonštruovania kvantového prístroja, lebo si dobre uvedomujeme to, že existujú prísne reštriktívne inštitúcie, ktoré chcú takéto aktivity potlačiť. O voľne prístupnej kvantovej energii sa nevyučuje na univerzitách a preto bola väčšina konštruktérov neúspešná pri jej masovom rozšírení. Preto je na VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI uistiť sa, že chcete skonštruovať generátor QEG s pozitívnymi úmyslami pre ľudstvo a akékoľvek útoky, legálne alebo iné, adresované na FTW, HopeGirl a/alebo projektanta a jeho rodinu sú hrubým porušením dobrej vôle a nebudeme sa nimi nijako zapodievať. Nepoznáme žiadny iný spôsob, ako toto urobiť, okrem jedného, a síce aby sme sa vrátili k „SYSTÉMU ČESTNÉHO VYHLÁSENIA“.


Pri čítaní tohto upozornenia súhlasím, že:

1. NEPOKÚSIM SA ZOSTROJIŤ GENERÁTOR QEG INÝM SPÔSOBOM NEŽ RIADNE A S ODBORNÍKOM - ELEKTROMECHANICKÝM INŽINIEROM.

2. NEUVEDIEM GENERÁTOR QEG DO PREVÁDZKY (ZAPNUTIE) ALEBO HO NENAINŠTALUJEM BEZ PROFESIONÁLNEHO ELEKTROMECHANICKÉHO INŽINIERA.

3. PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK MÔŽEM POUŽIŤ POKYNY NA INŠTALÁCIU QEG PRE OSOBNÉ POUŽITIE A CHÁPEM POTREBU BEZÚHONNÉHO ZÁVÄZKU PRE ZDOKONAĽOVANIE ĽUDSTVA. V NAJLEPŠOM ZÁUJME OBYVATEĽOV PLANÉTY ZEM SA NEPOKÚSIM O ZNEUŽITIE ALEBO MONOPOLIZOVANIE POKYNOV NA INŠTALÁCIU QEG V AKOMKOĽVEK CHÁPANÍ, ANI SA NEPOKÚSIM O ENORMNÝ ZISK NA ÚKOR INEJ ĽUDSKEJ BYTOSTI.

DÔLEŽITÉ – Prosím uistite sa, že osoby, ktoré budú používať toto zariadenie, si prečítali tieto pokyny celé a pochopili ich, ako aj akékoľvek ďalšie pokyny, ešte pred konštrukciou zariadenia, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky. Ďalej vás tiež žiadame, aby ste toto upozornenie prečítali znovu, keď sa chystáte zmontovať jadro generátora.

20. 4. 2014

Zdroj: Pozn. red. 18.10.2015: Ako sme sa práve dozvedeli, slovenský web propagujúci túto technológiu už nie je aktívny.


Súvisiace:

Voľná energia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/volna-energia

Quantum Energy Generator podle Teslova patentu (zveřejnění dokumentace)
http://www.cez-okno.net/clanok/quantum-energy-generator-podle-teslova-pa...

Čistá a bezpečná energie: ECAT již prodává 1MW bloky
http://www.cez-okno.net/clanok/alternativne-zdroje-energie/cista-a-bezpe...


apríl 27, 2014 19:45 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Johny
    Johnyoktóber 18, 2015 13:00 popoludní

 

 

Top