Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: STROFA IV. – SEDMIČKOVÉ HIERARCHIE

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


Zv. 1, Strana 62 TAJNÁ NÁUKA

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

STROFA IV.

1. POČÚVAJTE, VY SYNOVIA ZEME, VAŠICH UČITEĽOV – SYNOV OHŇA (a). UČTE SA, TAM NIE JE ANI PRVÝ, ANI POSLEDNÝ; NAPRIEK TOMU JE TAM JEDNOTKA, ČÍSLO POCHÁDZAJÚCE Z NEČÍSLA (b).

(a) Tieto termíny, “Synovia Ohňa,” “Synovia Ohňovej hmly,” a podobné, vyžadujú vysvetlenie. Sú spojené s veľkým prvotným a univerzálnym mystériom, a nie je ľahké ich objasniť. V Bhagavadgíte sa nachádza pasáž (k. viii.), v ktorej Krišna, hovoriac symbolicky a ezotericky, hovorí: “Stanovím časy (podmienky) . . . za ktorých oddaní odchádzajúci (z tohto života) konajúci tak, aby sa nikdy nevrátili (znovu sa zrodiť), alebo vrátili (znovu sa inkarnovať). Oheň, Plameň, deň, jasné (šťastné) dva týždne, šesť mesiacov Zimného slnovratu, odchádzajúc (umierajúc) v tieto, tí, ktorí poznajú Brahman (Jogíni) choďte k Brahman. Dym, noc, tmavé (nešťastné) dva týždne, šesť mesiacov Letného slnovratu, (umierajúc) v týchto, oddaný ide k lunárnemu svetlu (alebo príbytku, taktiež astrálnemu svetlu) a vracia sa (je znovuzrodený). O týchto dvoch cestách, jasnej a temnej, sa hovorí ako o večných v tomto svete (alebo veľkej kalpe, ‘Veku’). Pri prvej človek ide, aby sa nikdy nevrátil, pri tej druhej sa vracia.” Teraz tieto názvy, “Oheň,” “Plameň,” “Deň,” “jasné dva týždne,” atď., ako “Dym,” “Noc,” a tak ďalej, vedúc len ku koncu lunárnej cesty, sú bez znalosti Ezoterizmu nezrozumiteľné. Sú všetky názvami rôznych božstiev, ktoré riadia Kozmo-psychické Sily. Často hovoríme o Hierarchii “Plameňov” (viď Kniha II.), o “Synoch Ohňa,” atď. Šankaračarja, najväčší z Ezoterických majstrov Indie hovorí, že oheň znamená božstvo, ktoré riadi Čas (kala). Schopný prekladateľ Bhagavadgíty, Kašinath Trimbak Telang, M.A., z Bombaja, priznáva, že nemal “žiadnu jasnú predstavu o význame týchto veršov” (s. 81, poznámka). Zdá sa to celkom jasné, na druhej strane, pre toho, kto pozná okultnú náuku. S týmito veršami je spojený mystický význam solárnych a lunárnych symbolov: Pitris sú lunárne božstvá a naši predkovia, pretože stvorili fyzického človeka.


Zväz. 1, Strana 87 SEDEM MYSTICKÝCH VÝZNAMOV

Agnišvatha, Kumara (sedem mystických mudrcov), sú solárne božstvá, hoci tí predchádzajúci sú tiež Pitris; a títo sú “tvorcami Vnútorného Človeka.” (Viď Knihu II.) Oni sú: —

“Synovia Ohňa” — pretože sú prvými Bytosťami (v Tajnej Náuke sú nazývaní ako “Mysle”), vyvinutými z Prvotného Ohňa. “Pán je stravujúcim Ohňom” (Deuteronómium iv. 24); “Pán (Kristus) sa zjaví so svojimi mocnými anjelmi v planúcom ohni” (2 Thessal. i. 7, 8). Svätý Duch sa zniesol na Apoštolov ako “rozštiepené jazyky ohňa,” (Skutky ii. v. 3); Višnu sa vráti na Kalkim, Bielom Koni, ako posledný Avatar uprostred ohňa a plameňov; a Sosioš sa znesie dolu takisto na Bielom Koni v “tornáde ohňa.” “A videl som otvoriť sa nebesá a uzrel som bieleho koňa, a on, ktorý na ňom sedel . . . . sa nazýva Slovom Boha,” (Vzkr. xix. 13) uprostred prudkého Ohňa. Oheň je AÉter vo svojej najčistejšej forme, a z toho dôvodu sa nepovažuje za hmotu, ale je jednotou Éteru — druhého prejaveného božstva — vo svojej univerzalite. Ale existujú dva “Ohne” a v Okultných učeniach sa medzi nimi robí rozdiel. Prvý, alebo čisto beztvarý a neviditeľný Oheň ukrytý v Centrálnom Spirituálnom Slnku, sa spomína ako “trojitý” (metafyzicky); zatiaľ čo Oheň prejaveného Kozmu je Sedmičkový, naprieč Vesmírom a tiež naším Solárnym Systémom. “Oheň alebo vedomosť rozhorí všetky činy na úrovni ilúzie,” hovorí komentár. “Preto tí, ktorí ho získali a sú oslobodení, sa nazývajú ‘Ohne.’” Hovoriac o siedmich zmysloch symbolizovaných ako Hotris, kňazi, Brahmani hovoria v Anugíte: “Takže týchto sedem (zmysly, čuch a chuť, a farba, a zvuk, atď., atď.) sú príčiny oslobodenia;” a komentátor pridáva: “Je to z týchto siedmich, od ktorých sa má Ja oslobodiť. ‘Ja’ (som tu zbavený kvalít) musí znamenať Ja, nie Brahmani, ktorí hovoria.” (“Sväté Knihy Východu,” ed. Max Muller, Zväz. VIII., 278.)

(b) Výraz “Všetko je Jedno Číslo, prameniace zo Žiadneho Čísla”, sa týka znovu univerzálneho a filozofického princípu správne vysvetleného v Slohe III. (Kom. 4). To, čo je absolútne, je samozrejme Žiadne Číslo; ale v jeho neskoršom význame má použitie v Priestore ako v Čase. Znamená, že nielen každý prírastok času je časťou väčšieho prírastku, až po najnekonečnejšie predĺžené trvanie predstaviteľné ľudským intelektom, ale tiež to, že žiadna prejavená vec nemôže


Zväz. 1, Strana 88 TAJNÁ NÁUKA

byť považovaná za iné, než za súčasť väčšieho celku: celkový súhrn, ktorý je Jedným prejaveným (manifestovaným) Vesmírom, ktorý pramení z neprejaveného alebo Absolútneho — nazývaného Ne-bytie alebo “Ne-číslo,”*, kvôli jeho odlíšeniu od Bytia alebo “Jedného Čísla.”

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Žiadne Číslo, pozn. prekl.

———————

STROFA IV. — Pokračovanie

(2) ZISTITE, KTO SME MY, KTORÍ POCHÁDZAME Z PRVOTNÝCH SIEDMICH, MY, KTORÍ SME ZRODENÍ Z PRVOTNÉHO PLAMEŇA, ZÍSKANÉHO OD NAŠICH OTCOV (a).

(a) Toto je vysvetlené v Knihe II., a tento názov, “Prvotný Plameň” dosvedčuje, čo sa hovorí v prvom odstavci predchádzajúceho komentára k Strofe IV.

Rozdiel medzi “Prvotným” a následnými siedmimi Staviteľmi je tento: Tí predchádzajúci sú Lúčom a priamym vyžarovaním prvých “Svätých Štyroch,” Tetraktis, to je, večne Samo-Existujúci Jeden (Večný v Podstate všimnite si dobre, nie v prejavení, a odlišný od univerzálneho JEDNÉHO). Latentný, počas Pralaje, a aktívny, počas Manvantara, “Prvotný” pokračuje z “Otca-Matky” (Duch - Surová hmota, alebo Ilus); zatiaľ čo ten druhý prejavený Kvartérny a tí Siedmi povstávajú z Matky samotnej. Je to ten druhý spomínaný, ktorý je nepoškvrnená panna-Matka, ktorá je zahalená, nie nasiaknutá, Univerzálnym MYSTÉRIOM — keď vystupuje z jej stavu Laja alebo nediferencovaný stav. V skutočnosti sú, samozrejme, všetci jedno; ale ich aspekty na rôznych úrovniach bytia sú rôzne. (Viď Časť II., “Teogónia Stvoriteľských Bohov.”)

Prví “Prvotní” sú najvyššie Bytosti na stupnici Existencie. Oni sú Archanjelmi kresťanstva, tí, ktorí odmietajú — ako Michael učinil v posledne menovanom systéme, a ako učinili najstarší “Mysľou-zrodení synovia“ Brahmu (Veddhovia) — kvôli stvoreniu alebo skôr znásobeniu.

———————

STROFA IV. — Pokračovanie

3. ZO ŽIARY SVETLA — LÚČA VŽDY-TEMNOTY — VYSKOČILI V PRIESTORE ZNOVU-PREBUDENÉ ENERGIE (Dhjána Čohanovia): TEN JEDEN Z VAJCA, TÝCH ŠESŤ A TÝCH PÄŤ (a); POTOM TIE TRI, TEN JEDEN,


Zväz. 1, Strana 89 VOZÍTKA UNIVERZA

TIE ŠTYRI, TEN JEDEN, TÝCH PÄŤ — TÝCH DVAKRÁT SEDEM, TEN CELKOVÝ POČET (b). A TIETO SÚ: ESENCIE, PLAMENE, ELEMENTY, STAVITELIA, ČÍSLA, ARUPA (beztvarí), RUPA (s telami), A SILA ALEBO BOŽSKÝ ČLOVEK — CELKOVÝ POČET. A Z BOŽSKÉHO ČLOVEKA VYCHÁDZALI FORMY, ISKRY, POSVÄTNÉ ZVIERATÁ, A POSLOVIA SVÄTÝCH OTCOV (Pitris) V RÁMCI TÝCH SVÄTÝCH ŠTYROCH.*

(a) Toto sa týka posvätnej Vedy Čísel: tak posvätnej, naozaj, a tak dôležitej v štúdiu Okultizmu, že ten predmet je sotva možné prehliadnuť, dokonca v takom rozsiahlom diele, ako je toto. Na Hierarchiách a správnych číslach týchto Bytostí, je vybudované neviditeľné (pre nás) mystérium celého Vesmíru. Kumaras, napríklad, sa nazývajú “Štyri”, hoci sú v skutočnosti počtom siedmi, pretože Sanaka, Sananda, Sanatana and Sanat-Kumara sú hlavní Vaidhatra (ich rodové meno), keďže pramenia zo “štvornásobného mystéria.” Aby sme to celé ujasnili, musíme zmeniť naše vyobrazenie princípov pre niektorých našich čitateľov na známejšie, a síce pre Brahminických.

Podľa Manu, Hiranjagarbha je Brahma prvým mužom utvoreným nerozpoznateľnou Bezpríčinnou príčinou v “Zlatom Vajci jasnom ako Slnko,” ako uvádza Hindský klasický slovník. “Hiranjagarbha” znamená zlaté, alebo skôr “Žiarivé Lono” alebo Vajce. Ten význam sa zložito zhoduje s epitetom “muž.” Isto je ezoterický význam vety dostatočne jasný. V Rig Véde sa hovorí: — “Že, jeden Pán všetkých bytostí . . . . ten jeden oživujúci princíp bohov a človeka,” vznikol na začiatku, v Zlatom Lone, Hiranjagarbha — ktoré je Svetským Vajcom alebo sférou nášho Vesmíru. Tá Bytosť je isto obojpohlavná, a alegória o Brahmovi rozdeľujúcom sa na dvoch a obnovujúcom sa v jednej z jeho polovíc (ženský Vach), on samotný ako Viradž, je toho dôkazom.

“Ten Jeden z Vajca, Šesť a Päť,” dáva číslo 1065, hodnotu prvorodeného (neskôr muž a žena Brahma-Pradžapati), ktorý zodpovedá číslam 7, a 14, a 21 jednotlivo. Pradžapati sú, ako Sefirot, len sedem, zahŕňajúc

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* 4, zastúpená v okultných číslovkách prostredníctvom Tetraktis, Posvätným alebo Dokonalým Štvorcom, je Posvätným Číslom v mystike každého národa a rasy. Má jeden a ten istý význam v Brahmanizme, Buddhizme, Kabale a v Egyptských, Chaldejských a iných číselných systémoch.


Zväz. 1, Strana 90 TAJNÁ NÁUKA

syntetickú Sefiru triády, z ktorej pramenia. Takže z Hiranjagarbha alebo Pradžapati, trojjedinosť (prvotné Védické Trimurti, Agni, Vayu a Surya), vyžaruje ďalších sedem, alebo znovu desať, ak oddelíme prvé tri, ktoré jestvujú v jednom, a jeden v troch, všetky, okrem toho, pochopené v rámci toho jedného “najvyššieho” Parama, nazývaného Guhya alebo “tajomstvo,” a Sarvatma, “Super-Duša.” “Sedem Pánov Bytia leží skrytých v Sarvatma ako myšlienky v jednom mozgu.” Takisto sú Sefirot. Je to buď sedem, keď sa počíta od hornej Triády vedenej Ketherom, alebo desať — exotericky. V Mahábhárate sú Pradžapati počtom 21, alebo desať, šesť a päť (1065), trikrát sedem.*

(b) “Tri, Jeden, Štyri, Jeden, Päť” (v ich celosti — dvakrát sedem), zastupujú 31415 — číselnú hierarchiu Dhjána-Čohanov rôznych poradí, a vnútorného alebo ohraničeného sveta.† Pri umiestnení na hranicu veľkého kruhu “Neprekročenia” (viď Strofa V.), nazývaného tiež Dhjánipasa, “povraz Anjelov,” “povraz”, ktorý ohradzuje fenomenálny Kozmos od noumenálneho, (nespadajúci do rámca nášho súčasného objektívneho vedomia); toto číslo, keď nie je zväčšené permutáciou a expanziou, je vždy 31415 anagramaticky a Kabalisticky, súc číslom kruhu a tiež mystickej Svastiky, ešte raz dvakrát sedem; pretože akýmkoľvek spôsobom sa tie dve sady číslic počítajú, keď sa pričítajú oddelene, jedna číslica za druhou, či krížom, zprava alebo zľava, vždy dajú štrnásť. Matematicky predstavujú dobre známy výpočet, a síce, že koeficient priemeru obvodu kruhu je ako 1 k 3,1415, alebo hodnota (pí), ako sa tento koeficient nazýva — symbol, ktorý sa vždy používa v

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* V Kabale sú tie isté čísla hodnotou Jehovaha, viz., 1065, keďže číselné hodnoty troch písmen, z ktorých pozostáva jeho meno — Jod, Vau a dvakrát He†† — sú príslušne 10:
,
6:

a 5:
; alebo znovu trikrát sedem, 21. “Desať je Matka Duše, pretože sú tam zjednotené Život a Svetlo,” hovorí Hermes. “Pretože číslo jeden je zrodené z Ducha a číslo desať z hmoty (chaos, ženský); jednota vytvorila desať, desať jednotu” (Kniha Kľúčov). Prostredníctvom Temura, anagramatickej metódy Kabaly, a znalosťou 1065 (21), je možné získať univerzálnu vedu týkajúcu sa Kozmu a jeho mystérií” (Rabbi Yogel). Rabíni považujú čísla 10, 6, a 5 za najsvätejšie zo všetkých.

† Čitateľovi je možné povedať, že americký kabalista teraz objavil to isté číslo pre Elohim. K Židom prišlo od Chaldejcov. Viď “Hebrejskú Metrológiu” v Masonic Review, júl 1885, McMillan Lodge, č. 141.

†† On, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana 91 NEPOŠKVRNENÉ POČATIA

matematických rovniciach na jeho vyjadrenie. Táto sada číslic musí mať ten istý význam, keďže 1 : 314,159, a potom znovu 1 : 3 : 1,415,927 sú vypracované v tajných výpočtoch pre vyjadrenie rôznych cyklov a vekov “prvo-narodeného,” alebo 311,040,000,000,000 so zlomkami, a získa sa to isté 13,415 postupom, s ktorým sa v súčasnosti nezaoberáme. A môže sa ukázať, že p. Ralston Skinner, autor Zdroja meraní, číta hebrejské slovo Alhim s tými istými číselnými hodnotami, vynechaním, ako je povedané, číslic a permutáciou — 13,514: keďže (a) je 1:

(l) je 3 (alebo 30);

(h) je 5;
(i) 1 pre 10;
a (m) sú 4 (40), a anagramaticky — 31,415 ako on vysvetľuje.

Takže, zatiaľ čo v metafyzickom svete, kruh s jedným stredovým Bodom v ňom nemá žiadne číslo, a nazýva sa Anupadaka (bez rodičov a bez čísla) — viď, nemôže spadať pod žiadny výpočet, — v prejavenom svete svetské Vajce alebo Kruh je ohraničený v rámci skupín nazývaných Línia, Trojuholník, Pentagram, druhá Línia a Kocka (alebo 13514); a keď Bod vytvoril Líniu, takže sa stáva priemerom, ktorý zastupuje obojpohlavný Logos, potom sa čísla stanú 31415, alebo trojuholníkom, líniou, kockou, druhou líniou, a pentagramom. “Keď sa Syn oddelí od Matky, stane sa Otcom,” priemer zastupujúci Prírodu, alebo ženský princíp. Preto sa hovorí: “Vo svete bytia, jeden Bod oplodňuje Líniu — Panenská Matrica Kozmu (nula v tvare vajca) — a nepoškvrnená Matka rodí formu, ktorá kombinuje všetky formy.” Pradžapati sa nazýva prvým plodiacim mužom, a “jeho Matkiným manželom.”* Toto poskytuje kľúčovú myšlienku pre všetkých neskorších božských synov nepoškvrnených matiek. Obzvlášť je to potvrdené významnou skutočnosťou, že Anna (meno Matky Panny Márie) teraz predstavovaná Rímsko-katolíckou cirkvou tak, že porodila svoju dcéru nepoškvrneným spôsobom (“Mária počatá bez hriechu”), je odvodené od Chaldejského Ana, nebo, alebo Astrálne Svetlo, Anima Mundi; z čoho Anaitia, Devi-durga, žena Šivu, sa tiež nazýva Annapurna,

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Nachádzame to isté vyjadrenie v Egypte. Mout znamená, pre jednu vec, “Matka,” a ukazuje charakter, ktorý je jej pridelený v triáde tej krajiny. “Ona nebola menej matkou než ženou Amona, jeden zo zásadných titulov boha je “manžel jeho matky.“ Bohyňa Mout, alebo Mut, je oslovovaná “naša pani,” “kráľovná Nebies” a “Zeme,” teda “zdieľajúc tieto tituly s inou matkou bohýň, Izis, Hathor, atď.” (Maspero).


Zväz. 1, Strana 92 TAJNÁ NÁUKA

a Kanya, Panna; “Uma-Kanya” súc jej ezoterické meno, a znamená, že “Panna svetla,” Astrálne Svetlo je jedným z jeho početných aspektov.

(c) Dévovia, Pitriovia, Rišiovia; Surovia a Asurovia; Daitjaovia a Áditjaovia; Danavovia a Gandharvovia, atď., atď., majú všetky svoje synonymá v našej Tajnej Náuke, ako tiež v Kabale a Hebrejskej Angelológii; ale je zbytočné udávať ich staroveké mená, pretože by to len vytvorilo zmätok. Mnohé z týchto je možné nájsť aj teraz, dokonca v kresťanskej hierarchii božských a nebeských síl. Všetky tie Tróny a Domíniá, Cnosti a Kniežatstvá, Cherubíni, Serafíni a démoni, rôzni obyvatelia Hviezdneho Sveta, sú moderné kópie archaických prototypov. Pravý symbolizmus v ich názvoch, keď sú prepísané a upravené v gréčtine a latinčine, je dostatočný, aby to ukázal, ako ďalej uvidíme v niekoľkých prípadoch.

“Posvätné Zvieratá” sa nachádzajú v Biblii, ako aj v Kabale, a majú svoj význam (jeden až príliš vážny) čo sa týka začiatkov Života. V Sepher Jezirah sa uvádza, že “Boh vyryl do Svätej Štvorky trón svojej slávy, Ofanim (Kolesá alebo Svetové Sféry), Serafim,* Posvätné Zvieratá a slúžiaci anjeli, a z týchto troch (Vzduch, Voda a Oheň alebo Éter) vytvoril svoje obydlie.” Takže svet bol vytvorený “prostredníctvom troch Serafim — Sefer, Safar a Sipur,” alebo “prostredníctvom Čísla, Počítania a Číslovania.” S astronomickým kľúčom sa tieto “Posvätné Zvieratá” stanú znameniami Zverokruhu.

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Toto je doslovný preklad z IX. a X. Sekcie: “Desať čísel bez čoho? Jeden: duch žijúceho Boha . . . . ktorý žije vo večnosti! Hlas a Duch a Slovo, a toto je Duch Svätý. Dva: Duch z Ducha. Navrhol a vytesal v tom dvadsaťdva písmen základu, tri Matky a sedem dvojitých a Dvanásť jednotlivých, a jeden duch z nich. Tri: Voda z ducha; navrhol a vytesal s nimi neúrodné a pusté, blato a zem. Navrhol ich ako kvetinový záhon, vytesal ich ako múr, prikryl ich ako dlažbu. Štyri: Oheň z vody. Navrhol a vytesal v tom trón slávy a kolesá, a serafínov a posvätné zvieratá a slúžiacich anjelov, a z troch On založil svoj príbytok, ako je povedané, On vytvorí svojich anjelských duchov a svojich služobníkov ohnivé plamene!” Ktoré slová “založil svoj príbytok” ukazujú jasne, že v Kabale, ako v Indii, Božstvo sa považovalo za Vesmír, a nebol, svojím pôvodom, extra-kozmickým Bohom, ktorým je teraz.


Zväz. 1, Strana 93 MOC REČI A ZVUKU

STROFA IV. — Pokračovanie

4. TOTO BOLA ARMÁDA HLASU — BOŽSKÉ SEDMIČKOVÉ ČÍSLO. ISKRY SEDMIČKY SÚ SUBJEKTOM, A SLUHOVIA PRVÉHO, DRUHÉHO, TRETIEHO, ŠTVRTÉHO, PIATEHO, ŠIESTEHO A SIEDMEHO ZO SEDMIČKY (a). TIETO (“iskry”) SA NAZÝVAJÚ SFÉRY, TROJUHOLNÍKY, KOCKY, LÍNIE A MODELÁRI; PRETOŽE TAKTO STOJÍ VEČNÁ NIDANA — OI-HA-HOU (permutácia Oeaohoo) (b).*

(a) Táto Strofa poskytuje opäť stručnú analýzu Hierarchií Dhjána Čohanov, nazývaných Dévovia (bohovia) v Indii, alebo vedomé, inteligentné sily v Prírode. S touto Hierarchiou korešpondujú skutočné typy, do ktorých môže byť ľudstvo rozdelené; pretože ľudstvo, ako celok, je v skutočnosti materializovanou myšlienkou, doteraz toho nedokonalým vyjadrením. “Armáda Hlasu” je termín úzko spojený s mystériom Zvuku a Reči, ako efekt a dôsledok príčiny — Božskej Myšlienky. Ako to krásne vyjadril P. Christian, učený autor “Histórie Mágie” a “L’Homme Rouge des Tuileries,” slovo hovorené, ako tiež meno každého jednotlivca, do značnej miery určujú jeho budúci osud. Prečo? Pretože —

— “Keď naša Duša (myseľ) vytvorí myšlienku, zastupujúci znak tej myšlienky sa vyryje na astrálnu tekutinu, ktorá je schránkou, a takpovediac, zrkadlom všetkých manifestácií bytia.

“Znak vyjadruje dielo: dielo je (skrytou alebo okultnou) mocou znaku.

“Vyslovenie slova je vyvolanie myšlienky, a jej sprítomnenie: magnetická sila ľudskej reči je počiatkom každého prejavu v Okultnom Svete. Vysloviť Meno nie je len definovať Bytosť (Entitu), ale umiestniť ju v súlade a posúdiť ju prostredníctvom emisie Slova (Verbum), do vplyvu jednej alebo viacerých Okultných možností. Veci sú, pre každého z nás, také, aké ich to (Slovo) vytvára počas ich menovania. Slovo (Verbum) alebo reč každého človeka, je, vcelku nevedome pre neho, POŽEHNANÍM alebo KLIATBOU; kvôli tomuto je naša súčasná neznalosť ohľadom vlastností alebo atribútov IDEY, ako tiež ohľadom atribútov a vlastností HMOTY, často pre nás fatálnou.

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Doslovný význam slova je, medzi Východnými Okultistami Severu, kruhový vietor, víchrica; ale v tomto príklade je to termín pre označenie ustavičného a večného Kozmického Pohybu; alebo skôr Sily, ktorá tým pohybuje, Sily, ktorá je automaticky prijímaná ako Božstvo, ale nikdy nepomenované. Je to večné Karana, vždy-jednajúca Príčina.


Zväz. 1, Strana 94 TAJNÁ NÁUKA

“Áno, názvy (a slová) sú buď blahodárne, alebo škodlivé; sú, v istom zmysle, buď jedovaté, alebo zdravie-dávajúce, podľa skrytých vplyvov priradených Najvyššou Múdrosťou k ich elementom, čo je takpovediac, k písmenám, z ktorých sa skladajú, a čísel súvzťažných s týmito písmenami.”

Toto je striktne pravdivé ako ezoterické učenie prijaté všetkými Východnými Školami Okultizmu. V Sanskrite, ako tiež v Hebrejčine a všetkých iných abecedách, má každé písmeno svoj okultný význam a svoje odôvodnenie; to je príčina a následok predchádzajúcej príčiny a kombinácia týchto veľmi často produkuje najmagickejší dôsledok. Najmä samohlásky obsahujú najokultnejšie a najimpozantnejšie sily. Mantry (ezotericky, skôr magické ako náboženské), prespevujú Brahmíni a takisto aj Védy a iné Sväté Písma.

“Armáda Hlasu,” je prototypom “Hostiteľa Logosu,” alebo “slova” Sefer Jezira, nazývaného v Tajnej Náuke “Jedno číslo vychádzajúce zo Žiadneho Čísla” — Jeden Večný Princíp. Ezoterická teogónia začína s Jedným, prejaveným, preto nie večným v jeho prítomnosti a bytí, ak večné je jeho podstata; číslo, počítanie a číslovanie — ten naposledy spomenutý postupujúci z Hlasu, ženský Vach, Satarupa “stoviek foriem,” alebo Príroda. Práve z tohto čísla 10, alebo tvorivej povahy, Matky (okultnej šifry, alebo “ničoho,” vždy plodiaceho a násobiaceho v zjednotení s Celkom “1,” jedným, alebo Duchom Života), pochádzal celý Vesmír.

V Anugíte je udaná konverzácia (k. vi., 15) medzi Brahmanom a jeho ženou, ohľadom pôvodu Reči a jej okultných vlastností.* Žena sa pýta, ako Reč vznikla, a čo bolo skôr, Reč alebo Myseľ. Brahman jej hovorí, že Apana (inšpirujúci dych) sa stáva pánom, mení tú inteligenciu, ktorá nerozumie Reči alebo Slovám, na stav Apana, a takto otvára myseľ. Následkom toho rozpráva príbeh, dialóg medzi Rečou a Mysľou. “Obidve išli k Ja Bytia (t.j., k individuálnemu Vyššiemu Ja, ako myslí Nilakantha, k Pradžapati, podľa komentátora Ardžuna Misra), a poprosili ho, aby zničilo ich pochybnosti a rozhodlo, ktorá z nich predchádzala a bola nadradená

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Anugíta tvorí časť Asvamedha Parvan “Mahábháraty.” Prekladateľ Bhagavadgíty, editovanej Maxom Mullerom, to považuje za pokračovanie Bhagavadgíty. Jej originál je jedným z najstarších Upanišád.


Zväz. 1, Strana 95 REČ A MYSEĽ

druhej. Tejto pán povedal: ‘Myseľ je Nadradená.’ Ale Reč odvetila Ja Bytiu, hovoriac: ‘Ja skutočne uznávam (tebe) tvoje túžby,’ čo znamená, že rečou získal, po čom túžil. Hneď na to znovu, Ja povedalo, že existujú dve mysle, ‘pohyblivá’ a ‘nepohyblivá.’ ‘Tá nepohyblivá je so mnou,’ povedal, ‘tá pohyblivá je tvojim domíniom’ (t.j. Reči) na úrovni hmoty. Pre tú si nadradená. Ale vzhľadom k tomu, Ó krásna, keď si osobne prišla so mnou hovoriť (spôsobom, ktorým si to vykonala, t.j. hrdo), preto, Ó, Sarasvati! nikdy nebudeš hovoriť po (ťažkom) výdychu.” “Bohyňa Reč” (Sarasvati, neskoršia forma alebo aspekt Vachu, taktiež bohyne tajného učenia alebo Ezoterickej Múdrosti), “skutočne, prebývala vždy medzi Pránou a Apanou. Ale Ó, vznešená! Idúc s vetrom Apany (životodarný vzduch), hoci hnaný, bez Prány (vyhasínajúci dych), ona bežala nahor k Pradžapati (Brahma), hovoriac, ‘Buď potešený, Ó ctihodný pane!’ Potom sa Prána objavila opäť, vyživujúc Reč. A preto, Reč nikdy nehovorí po (ťažkom alebo inšpiratívnom) výdychu. Je vždy hlučný alebo bez hluku. Z týchto dvoch, ten bez hluku je nadradený tomu hlučnému (Reč) . . . . Tá (reč), ktorá sa produkuje v tele prostredníctvom Prány, a ktorá potom prechádza (transformuje sa) do Apany, a potom sa stáva prispôsobenou s Udana (fyzické orgány Reči) . . . potom nakoniec prebýva v Samana (‘v pupku vo forme zvuku, ako materiálna príčina všetkých slov,’ hovorí Ardžuna Misra). Tak Reč predtým hovorila. Preto je myseľ odlíšená z dôvodu, že je nepohyblivá, a Bohyňa (Reč) preto, že je pohyblivá.”

Táto alegória je pri koreni Okultného zákona, ktorý predpisuje mlčanie ohľadom znalosti istého tajomstva a neviditeľných vecí vnímateľných len duchovnou mysľou (6. zmyslom), a ktoré sa nedajú vyjadriť “hlučnou” alebo prednesenou rečou. Táto kapitola Anugíty vysvetľuje, hovorí Ardžuna Misra, Pránajámu, alebo reguláciu dychu v jógových cvičeniach. Avšak táto technika, bez predchádzajúceho získania, alebo aspoň plného pochopenia dvoch vyšších zmyslov, ktorých je sedem, ako sa ukáže, prináleží skôr k nižšej Jóge. Takzvaná Hatha bola a stále je neschvaľovaná Arhatmi. Je zdraviu škodlivá a samotná sa nikdy nedokáže rozvinúť do Rádža Jógy. Tento príbeh sa uvádza, aby sa ukázalo, ako neoddeliteľne sú spojené, v metafyzike starých, inteligentných bytostí, či skôr “Inteligencií,” s každou zmyslovou


Zväz. 1, Strana 96 TAJNÁ NÁUKA

funkciou, či fyzickou alebo mentálnou. Okultné tvrdenie, že existuje sedem zmyslov v človeku, ako v prírode, pretože existuje sedem stavov vedomia, je potvrdené v tom istom diele, kapitola vii., o Pratjaháre (zdržanlivosť a ovládanie zmyslov, Pránajáma je tými “podstatnými vetrami” alebo dychom). Brahmana o nej hovorí ako “o inštitúcii siedmich obetných Kňazov (Hotris). Hovorí: “Nos a oči, a jazyk, a pokožka a ucho ako piate (alebo čuch, zrak, chuť, dotyk a sluch), myseľ a chápanie je sedem obetných kňazov umiestnených každý zvlášť”; a ktorí “prebývajúc v priestore okamihu (stále) nevnímajú jeden druhého” na tejto zmyslovej úrovni, žiadny z nich okrem mysle. Pretože myseľ hovorí: “Nos necíti bezo mňa, oko nevníma vo farbe, atď., atď. Ja som večný vodca spomedzi všetkých elementov (t.j., zmyslov). Bezo mňa zmysly nikdy nesvietia, ako prázdny príbytok, alebo ako ohne, ktorých plamene sú vyhasnuté. Bezo mňa všetky bytosti, ako palivo napoly vysušené a napoly vlhké, nevnímajú kvality alebo objekty, dokonca ani keď sa zmysly samotné usilujú.”*

Toto, samozrejme, s ohľadom len na myseľ na zmyslovej úrovni. Duchovná myseľ (vrchná časť alebo aspekt neosobných MANAS) nepreberá žiadnu kompetenciu zmyslov vo fyzickom človeku. Ako dobre boli staroveké národy oboznámené so vzájomným vzťahom síl a všetkých tých nedávno objavených javov mentálnych a fyzických schopností a funkcií, s oveľa viacerými mystériami — tiež sa dajú nájsť čítajúc kapitoly vii. a viii. tohto (vo filozofii a mystickom učení) drahocenného diela. Pozrite si spor zmyslov ohľadom ich príslušnej nadradenosti a ich považovaním Brahmana, pána všetkých bytostí, za svojho sudcu. “Všetci ste najväčší a nie najväčší,” alebo nadradení predmetom (objektom), ako hovorí A. Misra, žiadny z nich nie je nezávislý na tom druhom. “Vy všetci máte kvality iného človeka. Všetky sú najväčšie vo svojich vlastných sférach a všetky sa navzájom podporujú. Existuje jeden nepohybujúci sa (vietor života alebo dych, takzvaná ‘Jógová inhalácia,’ čo je dychom Jedného alebo Vyššieho Ja). To je to (alebo moje) vlastné Ja, akumulované v početných (formách).”

Tento Dych, Hlas, Ja alebo “Vietor” (pneuma?) je Syntézou Siedmich Zmyslov, noumenálne všetkých menších božstiev a ezotericky — sedmičkových a “Armády Hlasu.”

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Toto ukazuje moderným metafyzikom, pridaným k všetkým minulým a súčasným Haegelom, Berkeleyom, Schopenhauerom, Hartmannom, Herbertom Spencerom, a dokonca moderným Hylo-Idealistom, aby sa naštartovali, nie lepšie než nevýrazným kopírovačom úctyhodnej starobylosti.


Zväz. 1, Strana 97 PRÍRODA, VEČNÝ POHYB

(b) Ďalej vidíme, ako sa Kozmická hmota rozptyľuje a formuje do prvkov; zoskupených do mystických štyroch v rámci piateho elementu — Éteru, línia Akáše, Anima Mundi alebo Matky Kozmu. “Bodky, Línie, Trojuholníky, Kocky, Kruhy” a nakoniec “Sféry” — prečo alebo ako? Pretože, hovorí Komentár, ako je prvý zákon Prírody, a pretože Príroda geometrizuje univerzálne vo všetkých svojich prejavoch. Existuje neodmysliteľný zákon — nie len v prvotnej, ale tiež v prejavenej hmote našej fenomenálnej úrovne — ktorým Príroda koreluje svoje geometrické formy, a neskôr tiež svoje zmiešané elementy; a v ktorých nie je žiadne miesto pre náhodu či možnosť. V Okultizme je to fundamentálny zákon, že v Prírode nie je žiadny oddych ani zastavenie pohybu.* To, čo sa zdá, že oddychuje, je len zmena jednej formy na ďalšiu; zmena substancie idúca ruka v ruke so zmenou formy — ako nás učí Okultná fyzika, ktorá zdá sa, že predvídala objavenie “Zachovania hmoty” pred značným časom. Staroveký Komentár † k Slohe IV. hovorí: —

Matka je ohnivou Rybou Života. Rozptyľuje svoje ikry a Dych (Pohyb) to zohrieva a urýchľuje. Zrná (ikier) sa čoskoro navzájom priťahujú a tvoria zrazeninu v Oceáne (Priestoru). Väčšie hromady splývajú a prijímajú nové ikry — v ohnivých bodoch, trojuholníkoch a kockách, ktoré zrú, a v ustanovenom čase sa niektoré z tých hromád oddelia a naberajú sféroidný tvar, proces, ktorý je účinný, len ak do neho nezasahujú iné. Po ktorom začína platiť zákon č. * * *. Pohyb (Dych) sa stáva víchricou a začne ich otáčať.”‡

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Je to znalosť tohto zákona, ktorý povoľuje a pomáha, že Arhat vykonáva svoje Siddhi, alebo rôzne javy, ako dezintegrácia hmoty, prenos objektov z jedného miesta na druhé.

† Toto sú staroveké Komentáre, pripojené s modernými Glosármi k Strofám, keďže Komentáre v ich symbolickom jazyku sú zvyčajne tak ťažké na pochopenie, ako samotné Strofy.

‡ V polemickom vedeckom diele, “Moderná Genezis,” sa autor, reverend W. B. Slaughter, kritizujúci pozíciu, predpokladanú astronómami, pýta: — “Malo by sa ľutovať, že zástancovia tejto (hmlovinovej) teórie nevstúpili vo väčšej miere do diskusie o nej (začiatok rotácie). Nikto nám neráči poskytnúť zdôvodnenie toho. Ako proces chladnutia a kontrakcie hmoty udeľuje rotačný pohyb?” Táto otázka je dostatočne rozobratá v Dodatku. Nie je to materialistická veda, ktorá to dokáže vyriešiť. “Pohyb je večný v neprejavenom, a periodický v prejavenom,” hovorí Okultné učenie. To je “keď horúčava spôsobila [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 98 TAJNÁ NÁUKA

STROFA IV. — Pokračovanie

5. . . . . . KTORÉ JE: —

TEMNOTA,” NEOHRANIČENÉ ALEBO ŽIADNE ČÍSLO, ADI-NIDANA SVABHAVAT:
(pre x, neznáme množstvo):

I. ADI-SANAT, ČÍSLO, PRETOŽE ON JE JEDEN (a).
II. HLAS SVETA, SVABHAVAT, ČÍSLA, PRETOŽE ON JE JEDEN A DEVÄŤ.*
III. “BEZTVARÝ ŠTVOREC.” (Arupa.) (b).

A TIETO TRI UZAVRETÉ VNÚTRI
(nekonečného kruhu), SÚ SVÄTÉ ŠTYRI, A DESAŤ ZNAMENÁ ARUPA (subjektívny, beztvarý) VESMÍR (c); POTOM PRICHÁDZAJÚ “SYNOVIA,” SEDEM BOJOVNÍKOV, JEDEN, OSEM PONECHANÝCH VONKU, A JEHO DYCH, KTORÝ JE TVORCOM SVETLA (Bhaskara) (d).

(a) “Adi-Sanat,” doslovne preložené je Prvý alebo “prvotný” starobylý, ktoré meno identifikuje kabalistické “Pradávni” a “Svätí Dlhovekí“ (Sefira a Adam Kadmon) s Brahmom Stvoriteľom, nazývaným tiež Sanat medzi jeho inými menami a titulmi.

Svabhavat je mystickou Esenciou, plastickým koreňom fyzickej Povahy — “Číslami”, keď sa manifestuje; Číslom, vo svojej Jednote Substancie, na najvyššej úrovni. Ten názov sa používa v Budhizme a je Synonymom pre štvornásobné Anima Mundi, kabalistický “Archetypálny Svet,” odkiaľ pokračujú “Kreatívne, Formatívne a

Poznámka(y) -------------------------------------------------

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] pri zostupe PLAMEŇA do prvotnej hmoty, že jeho častice sa pohybujú, a pohyb ktorých sa stáva Víchricou.” Kvapka tekutiny predpokladá sféroidálnu formu kvôli pohybu jej atómov okolo seba v ich konečnej, nerozpustnej a noumenálnej esencii; rozhodne neriešiteľné pre fyzickú vedu.

* Ktorý činí desať, alebo dokonalé číslo aplikované na “Stvoriteľa,” meno dané celku Stvoriteľov zmiešaných Monoteistami do Jedného, ako “Elohim,” Adam Kadmon alebo Sefira — Koruna — sú androgýnnou syntézou 10 Sefirotov, ktorí predstavujú symbol prejaveného Vesmíru v spopularizovanej Kabale. Avšak ezoterickí Kabalisti, nasledujúci Východných Okultistov, oddeľujú vrchný sefirotický trojuholník od zvyšných (alebo Sefira, Chochmah a Binah), ktorý zanecháva sedem Sefirotov. Čo sa týka Svabhavat, Orientalisti vysvetľujú ten výraz ako Vesmírnu plastickú hmotu rozptýlenú v Priestore, snáď s privretým okom tak ako Éter Veda. Ale Okultisti ju identifikujú s “OTCOM-MATKOU” na mystickej úrovni. (Viď vyššie.)


Zväz. 1, Strana 99 SKUPINA ÔSMICH A SIEDMICH

Materiálne Svety”; Scintily alebo Iskry, — rôzne iné svety obsiahnuté v posledných troch. Všetky tie Svety sú podmienené Vládcami alebo Správcami — sú to Rišiovia a Pitriovia u Hindov, Anjeli u Židov a Kresťanov, Bohovia u starovekých národov vo všeobecnosti.

(b)
Toto znamená, že “Nekonečný Kruh” (Nula) sa stáva číslom alebo číslicou, len keď ho jedno z deviatich čísel predchádza, a takto manifestuje jeho hodnotu a silu, Slovo alebo Logos v zjednotení s HLASOM a Duchom* (vyjadrenie a zdroj Vedomia) predstavujúc deväť čísel a takto tvoriac, s Nulou, Dekádu, ktorá obsahuje v sebe celý Vesmír. Triáda tvorí vo vnútri kruhu Tetraktis alebo Svätú Štvorku, Štvorec vnútri Kruhu, ktorá je najsilnejšia zo všetkých magických čísel.

(c) Ten “Jeden Odmietnutý” je Slnkom nášho systému. Exoterickú verziu je možné nájsť v najstarších Sanskritských Písmach. V Rig Véde, Aditi, “Neohraničený” alebo nekonečný Priestor, preložený pánom Maxom Mullerom ako “viditeľný nekonečný, viditeľný púhym okom (!!); nekonečná rozloha nad Zemou, nad oblakmi, nad oblohou,” je ekvivalentom “Matky-Priestoru” súčasnou s “Temnotou.” Veľmi náležite sa nazýva “Matkou Bohov,” DEVA-MATRI, ako sa z jej Kozmickej matrice zrodili všetky nebeské telesá nášho systému — Slnko a Planéty. Takto sa opisuje, alegoricky, v tejto múdrosti: “Osem Synov sa zrodilo z tela Aditi; pristúpila k bohom so siedmimi, ale odvrhla ôsmeho, Martanda,” naše slnko. Tí siedmi synovia nazývaní Aditya sú, kozmicky alebo astronomicky, siedmimi planétami; a Slnko, vyradené z ich počtu ukazuje jasne, že Hindovia možno poznali, a v skutočnosti vedeli o siedmej planéte, bez toho, aby ju nazvali Urán.† Ale ezotericky a teologicky,

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* “V zjednotení s Duchom a Hlasom,” naväzujúc na Abstraktnú Myšlienku a konkrétny Hlas, alebo ich prejavenie, účinok Príčiny. Adam Kadmon alebo Tetragrammaton je Logosom v Kabale; preto táto triáda zodpovedá v tom neskôr spomínanom najvyššom trojuholníku Kether, Chochmah a Binah, poslednej ženskej sile a zároveň mužskému Jehovah, ako súčasť povahy Chochmah, alebo mužskej Múdrosti.

† Tajná Náuka učí, že Slnko je centrálnou Hviezdou a nie planétou. Predsa Starovekí poznali a uctievali siedmich veľkých bohov, okrem Slnka a Zeme. Ktorý bol ten “Tajomný Boh”, ktorý bol vyčlenený? Samozrejme nie Urán, ktorý objavil Herschel v roku 1781. Ale nebol známy pod iným menom? Hovorí [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 100 TAJNÁ NÁUKA

takpovediac, Áditjovia sú vo svojich prvotných najstarobylejších významoch ôsmi a dvanásti veľkí bohovia Hinduistického Panteónu. “Tí Siedmi umožňujú smrteľníkom vidieť ich príbytky, ale ukazujú sa len Arhatom,” hovorí staré príslovie, “ich príbytky” tu predstavujú planéty. Staroveký Komentár udáva alegóriu a vysvetľuje ju: —

Osem domov bolo postavených Matkou. Osem domov pre jej Osem Božích synov; štyri veľké a štyri malé. Osem žiarivých sĺnc, podľa ich veku a podstaty. Bal-ilu (Martanda) nebol spokojný, hoci jeho dom bol najväčší. Začal (pracovať) ako obrovské slony. Vdýchol (vtiahol) do svojho žalúdka vitálne ovzdušie svojich bratov. Snažil sa ich pohltiť. Tí väčší štyria boli ďaleko; ďaleko, na okraji svojho kráľovstva.* Ich neolúpil (neovplyvnil), a smiali sa. Sprav to najhoršie, čo môžeš, Pane, nemôžeš nás dosiahnuť, povedali. Ale tí menší plakali. Sťažovali sa Matke. Deportovala Bal-i-lu do stredu jej Kráľovstva, z ktorého sa nedokázal pohnúť. (Odvtedy) sa (len) pozerá a hrozí. Sleduje ich, pomaly sa otáčajúc okolo seba, oni sa rýchlo od neho odvracajú, a on z diaľky sleduje smer, ktorým sa jeho bratia pohybujú na ceste, ktorá obklopuje ich domy.† Od toho dňa sa on kŕmi potom Matkinho tela. Napĺňa sa jej dychom a odpadom. Preto ho odmietla.

Takže “odmietnutým Synom” je evidentne naše Slnko, ako je to ukázané hore, “Slneční-Synovia” neodkazujú len na naše planéty, ale aj na nebeské telesá všeobecne. On sám len odrazom Centrálneho Duchovného Slnka, Surya je prototypom všetkých tých tiel, ktoré sa vyvinuli po ňom. Vo Védach sa nazýva Loka-Čakšuh, “Oko Sveta” (náš

Poznámka(y) -------------------------------------------------

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] autor “Maconnerie Occulte”: — “Okultné Vedy objavili prostredníctvom astronomických výpočtov, že počet planét musí byť sedem, a starobylé národy boli vedené, aby uviedli Slnko do stupnice nebeských harmónií, a učinili, aby obsadil prázdne miesto. Takže, zakaždým, keď si všimli vplyv, ktorý sa netýkal žiadnej zo známych šiestich planét, pripísali ho Slnku. Tá chyba sa zdá byť dôležitou, ale nebola takou v praktických výsledkoch, len ak starovekí astrológovia nahradili Urán Slnkom, ktoré je centrálnou Hviezdou relatívne bez pohybu, otáčajúcou sa len okolo svojej osi a riadiacou čas a mieru; a ktorú nie je možné prehliadať pre jej pravé funkcie.” . . . . . . Takže označenie dní v týždni je chybné. “Deň Slnka má byť dňom Uránu (Urani dies, Urandi),” pridáva učený autor Ragon.

* Planetárny Systém.

† “Slnko rotuje okolo svojej osi vždy v tom istom smere, v ktorom planéty obiehajú na svojich príslušných dráhach,” ako nás učí astronómia.


Zväz. 1, Strana 101 OHEŇ, VEĽKÝ SYMBOL BOŽSTVA

planetárny svet), a je jedným z troch hlavných božstiev. Nazýva sa indiferentne Syn Djausa a Aditi, pretože sa nerobí žiadny rozdiel v spojitosti, alebo v rozsahu povolenom pre ezoterický význam. Takže je zobrazený ako ťahaný siedmimi koňmi, a jedným koňom so siedmimi hlavami; ten najprv spomínaný odkazujúc na svojich sedem planét, ten neskôr spomínaný na ich jeden spoločný pôvod z Jedného Kozmického Prvku. Tento “Jeden Prvok” sa nazýva obrazne “OHEŇ.” Védy (tiež Aitareya-Brahmana z Haug; s. i) učia, “že oheň skutočne je všetkými božstvami.” (Narada v Anugíte).

Význam alegórie je jasný, pretože máme oboje, Komentár Dzyan a tiež modernej vedy na jej vysvetlenie, hoci sa tie dva líšia viac než v jednej zvláštnosti. Okultná Náuka odmieta hypotézu zrodenú z Nebulárnej Teórie, že tých (sedem) veľkých planét sa vyvinulo z centrálnej hmoty Slnka, rozhodne nie z tohto nášho viditeľného Slnka. Prvá kondenzácia Kozmickej hmoty sa samozrejme uskutočnila okolo centrálneho jadra, jeho pôvodného (rodičovského) Slnka; ale naše slnko, ako sa učí, sa jedine oddelilo skôr než všetky ostatné, ako sa rotujúca hmota zmrštila, a je preto ich starším, väčším bratom, nie ich otcom. Týto ôsmi Áditjovia, “bohovia,” sú všetci vytvorení z večnej substancie (Kometárna hmota* — Matka) alebo “Látka Sveta”, ktorá je piatym aj šiestym KOZMICKÝM Princípom, Upadhi alebo základom Univerzálnej Duše, práve ako v človeku, Mikrokozmos, Manas† je Upadhi z Buddhi.‡

(d) Existuje celá poéma o predgenetických bojoch, ktoré bojovali rastúce planéty pred záverečným formovaním Kozmu, a tak zodpovedné za zdanlivo porušenú pozíciu systémov niekoľkých planét, vychýliac úroveň niektorých ich satelitov (Neptúna a Uránu napríklad, o ktorých staroveké národy, hovorí sa, nevedeli nič), poskytnúc im takto zdanie spätného pohybu. Tieto planéty sa nazývajú bojovníci, Architekti, a sú akceptované

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Táto Podstata Kometárnej hmoty, ako učí Okultná Veda, je úplne odlišná od akejkoľvek chemickej alebo fyzickej charakteristiky, s ktorou je oboznámená moderná veda. Je homogénna vo svojej prvotnej forme za Solárnymi Systémami, a diferencuje sa úplne, akonáhle prekročí hranice región našej Zeme, znečistená atmosférami planét a už spojená hmota medziplanetárneho materiálu, heterogénna len v našom manifestovanom svete.

† Manas — Princíp-Mysle, alebo ľudská Duša.

‡ Buddhi — božská Duša.


Zväz. 1, Strana 102 TAJNÁ NÁUKA

Rímsko – katolíckou Cirkvou ako vodcovia nebeských Hostiteľov, takže ukazujú tie isté tradície. Vyvinúc sa z Kozmického Priestoru, a pred finálnym vznikom primárnych častíc a prstencovitej planetárnej hmloviny, Slnko, ako nás učia, vtiahlo do hĺbok svojej masy všetku Kozmickú vitalitu, ktorú mohlo, hroziac, že pohltí svojich slabších „bratov” predtým, než bol nakoniec upravený zákon príťažlivosti a odpudzovania; po ktorom sa začalo kŕmiť “odpadom a potom Matky”; inými slovami, tými časťami Éteru (“dych Univerzálnej Duše”) existencie a konštitúcie, ohľadom ktorých je veda doteraz absolútne neznalá. Teória tohto druhu, ktorú predložil Sir William Grove (viď “Korelácia fyzikálnych síl,” 1843, s. 81; a “Reč k britskej asociácii, 1866”), ktorý teoretizoval, že systémy “sa postupne menia atmosférickými prírastkami alebo odčítaniami, alebo usadeninami a úbytkami vznikajúcimi z nebulárnych substancií” . . . a znovu, že “Slnko môže zhustiť plynnú látku, ako cestuje v Priestore a tak sa môže produkovať teplo” — archaické učenie sa zdá byť dosť vedecké, dokonca v tejto dobe.* Pán W. Mattieu Williams naznačil, že rozptýlená hmota alebo Éter, ktorá je prijímateľom tepelnej radiácie vesmíru, je týmto vťahovaná do hĺbok solárnej hmoty. Vypudzujúc odtiaľ predtým kondenzovaný a tepelne vyčerpaný Éter, stáva sa stlačenou a vydáva svoje teplo, aby sa samotná postupne vytlačila von v zriedenom a ochladenom stave, aby absorbovala čerstvú dodávku tepla, v ktorom sa predpokladá, že je týmto spôsobom zachytená Éterom, a znovu koncentrovaná a prerozdelená Slncami Vesmíru.†

Toto je o takom blízkom priblížení k Okultným učeniam, než aké si Veda kedy dokázala predstaviť; pretože Okultizmus to vysvetľuje výrazom “mŕtvy dych” obnoveným prostredníctvom Marttanda jeho kŕmením sa “potom a odpadom” “Matky Priestoru.” Čo mohlo ovplyvniť Neptún,‡ Saturn a Jupiter,

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Veľmi podobné myšlienky v diele pána W. Mattieu Williamsa’ “Palivo Slnka;” v diele Dr. C. Williama Siemensa’ “O konzervácii solárnej energie” (Nature, XXV., s. 440-444, 9. marca 1882); a tiež v diele Dr. P. Martina Duncana “Prejav prezidenta Geologickej spoločnosti,” Londýn, máj 1877.

† Viď “Komparatívna geológia,” od Alexandra Winchella, LL.D., s. 56.

‡ Keď hovoríme o Neptúne, tak nie ako Okultista ale ako Európan. Pravý Východný Okultista bude trvať na tom, že zatiaľ čo je v našom systéme ešte veľa neobjavených planét, Neptún tam nepatrí, nehľadiac na jeho zjavné spojenie s naším slnkom a vplyv na toho neskôr menovaného, na Neptún. Toto spojenie je májavické, imaginárne, ako sa hovorí.


Zväz. 1, Strana 103 HVIEZDNI “SYNOVIA SVETLA”

ale trochu by zabilo také pomerne malé “Domy” ako Merkúr, Venuša a Mars. Keďže Urán nebol pred koncom osemnásteho storočia známy, názov štvrtej planéty spomenutej v alegórii, musí pre nás zatiaľ zostať tajomstvom.

O “Dychu” všetkých „siedmich” sa hovorí ako o Bhaskare (vytváraní svetla), pretože oni (planéty) boli svojím pôvodom všetky kométami a slnkami. Vyvinuli sa do Manvantarického života z prvotného Chaosu (teraz noumenon nerozpustnej hmloviny) hromadením a akumuláciou prvotných primárnych diferenciácií večnej hmoty, podľa nádherného vyjadrenia v Komentári, “Takto sa Synovia Svetla zaodeli do látky Temnoty.” Alegoricky sa nazývajú “Nebeskými Slimákmi,” kvôli ich (pre nás) beztvaré INTELIGENCIE obývajúce neviditeľne svoje hviezdne a planetárne domovy, a, takpovediac, nesúc ich ako slimáky so sebou vo svojom otáčaní. Náuka o spoločnom pôvode všetkých nebeských telies a planét bola, ako vidíme, tá, ktorú kázali archaickí astronómovia pred Keplerom, Newtonom, Leibnitzom, Kantom, Herschelom a Laplaceom. Teplo (Dych), príťažlivosť a odpudivosť — tie tri veľké faktory Pohybu — sú podmienkami, za ktorých sa všetci členovia celej tejto prvotnej rodiny rodia, vyvíjajú a umierajú, aby sa znovu zrodili po “Noci Brahmu,” počas ktorej večná hmota znovu upadne periodicky do svojho prvotného nerozlíšeného stavu. Najoslabenejšie plyny nedokážu poskytnúť modernému fyzikovi o prírode žiadnu predstavu. Najprv centrá Síl, neviditeľné iskry prvotných atómov sa diferencujú na molekuly, a stanú sa Slnkami — prechádzajúc postupne do reality plynnej, žiariacej, kozmickej, tej jednej “Víchrice” (alebo pohybu) nakoniec dávajúc impulz forme, a počiatočnému pohybu, regulovanému a ustálenému neprestajnými Dychmi — Dhjána Čohanmi.

———————

STROFA IV. — Pokračovanie

6. . . . . POTOM TÝCH DRUHÝCH SEDEM, KTORÍ SÚ LIPIKA, PRODUKOVANÍ TROMI (Slovom, Hlasom a Duchom). ODMIETNUTÝM SYNOM JE JEDEN, “SLNKÁ-SYNOVIA ” SÚ NESPOČETNÍ.

Lipi-ka, od slova lipi, “písanie,” znamená doslovne


Zväz. 1, Strana 104 TAJNÁ NÁUKA

“Pisári.”* Mysticky, tieto Božské Bytosti sú spojené s Karmou, Zákonom Odplaty, pretože sú Zaznamenávateľmi alebo Kronikármi, ktorí vtláčajú na (pre nás) neviditeľné dosky Astrálneho Svetla, “veľkú obrazovú galériu večnosti” — verný záznam každého činu, a dokonca myšlienky človeka, o všetkom, čo bolo, je alebo kedy bude, vo fenomenálnom Vesmíre. Ako sa hovorí v “Izis,” toto božské a nevidené plátno je KNIHA ŽIVOTA. Tak, ako sú Lipika, ktorí projektujú do reality z pasívnej Univerzálnej Mysle ideálny plán sveta, na základe ktorého “Stavitelia” prebudujú Kozmos po každej Pralaje, sú to oni, kto stoja paralelne k Siedmym Anjelom Prítomnosti, ktorých Kresťania poznávajú v Siedmych “Planetárnych Duchoch” alebo “Duchoch Hviezd;” pretože takto sú to oni, kto sú priamymi pisármi Večnej tvorby ideí — alebo, ako to nazýva Platón, “Božskej Myšlienky.” Večný Záznam nie je žiadny fantastický sen, pretože sa s tými istými záznamami stretávame vo svete pevnej hmoty. “Tieň nikdy nepadne na stenu bez toho, aby na nej nezanechal trvalú stopu, ktorú je možné zviditeľniť použitím správnych postupov,” hovorí Dr. Draper. . . . “Portréty našich priateľov alebo výhľady na krajinu môžu byť ukryté pred pohľadom na citlivom povrchu, ale sú pripravené, aby sa objavili, akonáhle sa použijú správne vývojky. Spektrum je ukryté na striebornom alebo sklovitom povrchu, pokým prostredníctvom našej nekromantie nespôsobíme, že vystúpi do viditeľného sveta. Na stenách našich najsúkromnejších bytov, kde si myslíme, že vtieravé oko vôbec nie je vpustené dovnútra, a naše ústranie nikdy nie je možné znesvätiť, tam existujú pozostatky všetkých našich činov, siluety toho, čokoľvek sme vykonali.”† Dr. Jevons a Babbage veria, že každá myšlienka, premiestňujúc častice mozgu a uvádzajúc ich do pohybu, ich rozptýli vo Vesmíre, a myslia si, že “každá častica existujúcej hmoty musí byť registrom všetkého, čo sa stalo.” (Princípy Vedy, Zväz. II. s. 455.) Teda staroveká náuka začala získavať občianske práva v špekuláciách vedeckého sveta.

Štyridsať “Poradcov”, ktorí stoja v oblasti Amenti ako žalobcovia Duše pred Osirisom, patria k tej istej skupine božstiev ako Lipika, a mohli by stáť súbežne, keby Egyptskí bohovia

Poznámka(y) -------------------------------------------------

* Títo sú tí štyria “Nesmrteľní”, o ktorých sa zmieňuje Atharva Véda ako o “Pozorovateľoch” alebo Strážcoch štyroch štvrtín oblohy (viď kap. lxxvi., 1-4, a ďalšie.).

† “Konflikt medzi Náboženstvom a Vedou.” — Draper, s. 132 a 133.


Zväz. 1, Strana 105 BOŽSKÍ ZAZNAMENÁVATELIA

neboli tak málo pochopení v ich ezoterickom význame. Hinduistický Čitra-Gupta, ktorý prečíta účet života každej Duše z jej záznamu, nazývaného Agra-Sandhani; “Poradcovia”, ktorí čítajú svoje zo srdca zosnulého, ktorý sa stáva otvorenou knihou pred (či) Yamom, Minosom, Osirisom alebo Karmou — sú všetky tak početnými kópiami a variantmi Lipika, a ich Astrálnych Záznamov. Avšak, Lipi-ka nie sú božstvami spojenými so Smrťou, ale s Večným Životom.

Keďže Lipika sú spojení s osudom každého človeka a s narodením každého dieťaťa, ktorých život je už narysovaný v Astrálnom Svetle — nie fatalisticky, ale len pretože budúcnosť, ako aj MINULOSŤ, je vždy živá v PRÍTOMNOSTI, — môže sa o nich tiež povedať, že majú vplyv na Vedu o Horoskopoch. Musíme uznať pravdu toho, čo sme spomenuli naposledy, či áno alebo nie. Pretože ako pozoroval jeden z moderných adeptov Astrológie, “Teraz, keď nám fotografia odhalila chemický vplyv Hviezdneho systému, zapísaním miliárd hviezd a planét na svetlocitlivú dosku zariadenia, ktoré až dodnes marili snahy najsilnejších teleskopov objaviť ich, stalo sa ľahšie pochopiteľným, ako náš solárny systém môže pri narodení dieťaťa ovplyvniť jeho mozog — nedotknutý žiadnym dojmom — jednoznačným spôsobom a podľa prítomnosti na zenite takej alebo onakej zodiakálnej konštelácie.”†

Poznámka(y) -------------------------------------------------

† Les Mysteres de l’Horoscope (Mystériá horoskopu, pozn. prekl.), s. XI.

[[Pokračovanie v nasledujúcej časti]]


Preklad: PH; Korektúry: Sokol

© 2012 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

Tajná Náuka: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA IV.

exkluzívne.cez.okno

september 22, 2012 16:44 popoludní

 

 

Top