Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: STROFA V. – FOHAT: DIEŤA SEDMIČKOVÝCH HIERARCHIÍ

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


Zväz. 1, Strana 106 TAJNÁ NÁUKA

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

STROFA V.

1. PRVOTNÍ SIEDMI, PRVÝCH SEDEM DYCHOV DRAKA MÚDROSTI, PRODUKUJÚ V ICH OTOČENÍ ZO SVOJICH SVÄTÝCH ROTUJÚCICH DYCHOV OHNIVÝ VÍCHOR (a).

KOMENTÁR

(a) Toto je, snáď, na vysvetlenie najzložitejšia zo všetkých Strôf. Jej jazyk je pochopiteľný len pre toho, kto je dôkladne zbehlý vo východných alegóriách a ich zámerne zahalenej frazeológii. Isto vyvstane otázka, “Veria okultisti vo všetkých týchto ‘Staviteľov,’ ‘Lipikov’ a ‘Synov Svetla’ ako v Entity, alebo sú len imagináciami?” Na toto je odpoveď daná jasne: “Po náležitej podpore imaginácie zosobnených Síl musíme pripustiť existenciu týchto Entít, pokiaľ by sme neodmietli existenciu duchovnej humánnosti v rámci fyzického ľudstva. Pretože hostitelia týchto Synov Svetla a ‘Mysľou-zrodených Synov’ prvého prejaveného Lúča NEPOZNANÉHO VEŠKERENSTVA, sú pravým koreňom duchovného človeka.” Pokiaľ nechceme veriť nefilozofickej dogme špeciálne stvorenej duše pre každý ľudský zrod — čerstvému prísunu denne sa rynúcich, od “Adama” — musíme pripustiť okultné učenia. To tu bude vysvetlené. Teraz sa však pozrime, aký môže byť okultný význam tejto Strofy.

Náuka učí, že stať sa božským, úplne vedomým bohom, - áno, dokonca tie najvyššie – prastaré Duchovné INTELIGENCIE, musia prejsť ľudskou fázou. A keď hovoríme ľudskou, neplatí to len pre naše pozemské ľudstvo, ale pre smrteľníkov, ktorí obývajú akýkoľvek svet, t.j., pre tie Inteligencie, ktoré dosiahli zodpovedajúcu rovnováhu medzi hmotou a duchom, akou sme i my prešli, od stredného bodu Štvrtej Koreňovej Rasy Štvrtého Kruhu, ktorý bol schválený. Každá Entita si musela vydobiť právo stať sa božskou prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Hegel, veľký nemecký mysliteľ, túto pravdu určite poznal alebo ju intuitívne cítil, keď hovoril, že Nevedomý vyvinul Svet len “v nádeji na dosiahnutie jasného vedomia seba samého,” stania sa, inými slovami, ČLOVEKOM; pretože toto je tiež tajným významom zvyčajnej Puranickej frázy


Zväz. 1, Strana 107 ŽIADNY ČLOVEK — ŽIADNY BOH

O Brahmovi, ktorý je neustále “pohnutý túžbou tvoriť.” Toto vysvetľuje tiež skrytý kabalistický význam výroku: “Dych sa stáva kameňom; kameň rastlinou; rastlina zvieraťom; zviera človekom, človek duchom; a duch bohom“. Mysľou-zrodení Synovia, Rišiovia, Stavitelia, atď., všetci boli ľuďmi — akýchkoľvek foriem a tvarov — v iných svetoch a predchádzajúcich Manvantara.

Tento subjekt tým, že je tak veľmi mystický, je preto najobtiažnejším na vysvetlenie vo všetkých jeho podrobnostiach a významoch; keďže je v ňom obsiahnuté celé mystérium evolučného stvorenia. Veta alebo dve v ňom živo privolávajú do mysle podobne ako v Kabale a frazeológii Kráľa Žalmistu (civ.), keďže obidvaja, hovoriac o Bohu, ukazujú mu robenie z vetra svojho posla a z jeho “vyslancov planúci oheň.” Ale v ezoterickej náuke sa používa obrazne. „Ohnivý Vietor” je rozžeravený Kozmický prach, ktorý nasleduje len magneticky, ako železné piliny nasledujú magnet, smerujúc myšlienku „Tvorivých Síl.” A predsa tento kozmický prach je niečím viac; pretože každý atóm vo Vesmíre má v sebe potenciál vedomia vlastného ja, a je, ako Leibnitzove Monády, Univerzom v sebe samom, a pre seba samého. Je to atóm a anjel.

V tejto spojitosti by sa malo poznamenať, že jedna z významných osobností modernej Evolucionistickej školy, pán A. R. Wallace, v diskusii o nedostatočnosti „prirodzeného výberu”, ako jediný faktor vo vývoji fyzického človeka prakticky pripúšťa celý bod, o ktorom tu diskutujeme. Domnieva sa, že evolúcia človeka bola riadená a podporovaná vyššími Inteligenciami, ktorých pôsobenie je potrebným faktorom v schéme Prírody. Ale keď sa už činnosť týchto Inteligencií na jednom mieste pripustila, je len logickým záverom rozširovať ju stále ďalej a ďalej. Nie je možné povedať „a“ a nepovedať „b“.

———————

STROFA V. — Pokračovanie

2. SPRAVILI Z NEHO POSLA ICH VÔLE (a). DZYU SA STÁVA FOHAT; BYSTRÝ SYN BOŽÍCH SYNOV, KTORÝCH SYNOVIA SÚ LIPIKOVIA,* ROBÍ POSLA. ON JE KOŇOM, A
Poznámka(y) ———————————————
* Rozdiel medzi “Staviteľmi,” Planetárnymi Duchmi, a Lipikami nesmieme strácať zo zreteľa. (Pozrite Čís. 5 a 6 tohto komentára.)


Zväz. 1, Strana 108 TAJNÁ NÁUKA

MYŠLIENKA JE JAZDCOM (t.j., on je pod vplyvom ich vedúcej myšlienky). PRECHÁDZA AKO BLESK OHNIVÝMI OBLAKMI (kozmické hmly) (b); ROBÍ TRI, A PÄŤ, A SEDEM KROKOV CEZ SEDEM OBLASTÍ NAD A SEDEM POD (byť svetom). DVÍHA SVOJ HLAS, A VOLÁ NESPOČETNÉ ISKRY (atómy) A SPÁJA ICH DOKOPY (c).

(a) Toto ukazuje “Prvotných Siedmich“ použijúc pre ich Vahan (vozidlo, alebo manifestovaný subjekt, ktorý sa stáva symbolom Sily, ktorá ho riadi), Fohat, zavolaný v dôsledku, “Posol ich vôle” — ohnivý víchor.

“Dzyu sa stáva Fohat” — samotné vyjadrenie to ukazuje. Dzyu je jednou skutočnou (magickou) znalosťou, alebo Okultnou Múdrosťou; ktorá, jednajúc s večnými pravdami a prvotnými príčinami, stáva sa takmer všemocnosťou, keď sa použije správnym smerom. Jej protikladom je Dzyu-mi, ten, ktorý sa zaoberá len ilúziami a nepravdivými zjavmi, ako v našich exoterických moderných vedách. V tomto prípade je Dzyu vyjadrením kolektívnej Múdrosti Dhjána-Buddhov.

(b) Keďže sa predpokladá, že čitateľ nie je oboznámený s Dhjána-Buddhami, malo by sa tiež hneď povedať, že podľa Orientalistov existuje päť Dhjána, ktorí sú “nebeskými” Buddhami, ktorých ľudskí Buddhovia sú manifestáciami vo svete formy a hmoty. Avšak ezotericky, Dhjána-Buddhov je sedem, z ktorých len päť sa doposiaľ manifestovalo,* a dvaja majú prísť v šiestej a siedmej Koreňovej rase. Oni sú, takpovediac, večnými prototypmi Buddhov, ktorí sa objavujú na tejto zemi, z ktorých každý má svoj špecifický božský prototyp. Tak, napríklad, Amitabha je Dhjána-Buddha Gautama Šakjamuniho, manifestujúc sa prostredníctvom neho, kedykoľvek sa táto veľká Duša inkarnuje na zemi, ako sa On inkarnoval v Tzon-kha-pa.† Tak ako syntéza siedmich Dhjána-Buddhov, Avalokitešvara bol prvým Buddhom (Logos), tak je Amitabha vnútorným “Bohom” Gautamu, ktorý sa v Číne nazýva Amita(-Buddha). Oni sú, ako p. Rhys Davids

Poznámka(y) ———————————————

* Pozrite si A. P. Sinnettov “Ezoterický Buddhizmus,” 5. komentované vydanie, str. 171-173.

† Prvý a najväčší reformátor, ktorý založil „Žlté-Čiapky“ („Yellow-Caps“), Gyalugpy. Narodil sa v roku 1355 A.D. v Amdo, a bol Avatarom Amitabhu, nebeského mena Gautama Buddhu.


Zväz. 1, Strana 109 TEOGÓNIA STVORITEĽOV

správne vyhlasuje, “veľkolepé náprotivky v mystickom svete, oslobodené od znehodnocujúcich podmienok tohoto materiálneho života” každého pozemského smrteľného Buddhu — oslobodení Manuši-Buddhovia ustanovení pre vládnutie Zemi v tomto Kruhu. Oni sú “Buddhovia Kontemplácie,” a sú všetci Anupadaka (bez rodičov), t.j., samo-zrodení z božskej esencie. Exoterické učenie, ktoré hovorí, že každý Dhjána-Buddha má schopnosť tvorenia zo seba samého, rovnako tak nebeský syn — Dhjáni-Bódhisattva — ktorý, po smrti Manuši (ľudského) Buddhu, musí vykonávať prácu toho druhého, spočíva v skutočnosti, že vzhľadom k najvyššej iniciácii vykonanej jedným zo zatienených “Duchom Buddhu” — (ktorému orientalisti pripisujú stvorenie piatich Dhjáni-Buddhov!), — kandidát sa stáva vlastne Bodhisattvom, stvoreným tak Vysokým Zasväcujúcim.

(c) Fohat, súc jednou z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšou povahou ezoterickej Kozmogónie, by sa mala opísať podrobne. Ako v najstaršej Gréckej Kozmogónii, odlišujúc sa značne od neskoršej mytológie, Eros je treťou osobou v prvotnej trojici: Chaos, Gaea, Eros: zodpovedajúci kabalistickému En-Soph (pre Chaos v Priestore, [[Chaino]], “prázdnote”) Bezhraničnému Všetkému, Šekinah a Z Pradávnych Dní, alebo Svätému Duchu; takže Fohat je jednou vecou v ešte nemanifestovanom Vesmíre a inou vo fenomenálnom a Kozmickom Svete. V tom druhom, on je tou Okultnou, elektrickou, životnou silou, ktorá, pod Vôľou Tvorivého Logosu, zjednocuje a zostavuje všetky formy, dávajúc im prvý impulz, ktorý sa stáva v čase zákonom. Ale v neprejavenom Vesmíre, Fohat tým už viac nie je, tak ako Eros je neskorším žiarivým, okrídleným Amorom, Láskou. Fohat ešte nemá nič do činenia s Kozmom, keďže Kozmos nie je zrodený, a bohovia stále spia na prsiach “Otca-Matky.” Je abstraktnou filozofickou ideou. Sám ešte nič neprodukuje; je jednoducho tou potenciálnou tvorivou silou, na základe ktorej činnosti sa delí Noumenon všetkých budúcich javov, takpovediac, aby sa znovu zjednotil v mystickom supersenzuálnom zákone, a vyžaroval tvorivý lúč. Keď „Božský Syn” vyšľahne, Fohat sa potom stáva hnacou silou, aktívnou Mocou, ktorá spôsobí, že Jeden sa stane Dvomi a Tromi — na Kozmickej úrovni manifestácie. Trojitý Jeden sa odlišuje od mnohých, a potom je Fohat transformovaný na tú silu, ktorá zostavuje elementárne atómy a spôsobuje, že sa zhlukujú a kombinujú. Odozvu tohto prastarého učenia nachádzame


Zväz. 1, Strana 110 TAJNÁ NÁUKA

v rannej Gréckej mytológii. Erebos a Nux sa narodili z Chaosu, a za činnosti Erosa, zrodili vo svojej zmene AÉter a Hemeru, svetlo nadradených a svetlo podriadených alebo zemských oblastí. Temnota generuje svetlo. Pozrite si v !Puránach Brahmovu “Vôľu” alebo túžbu tvoriť; a vo Sanchoniathonovej Fénickej Kozmogónii, náuku Túžba, [[pothos]], je princípom tvorenia.

Fohat úzko súvisí s “jedným životom.” Z Neznámeho Jedného, Nekonečnej úplnosti, manifestovaného jedného, alebo periodického, Manvantarického Božstva, vyžaruje; a toto je Univerzálna Myseľ, ktorá, oddelená od svojho Prameňa-Zdroja, je Demiurgom alebo tvorivým Logosom západných kabalistov, a štvor-tvárovým Brahmom hinduistického náboženstva. Vo svojej úplnosti, videná z hľadiska manifestovanej Božskej Myšlienky v ezoterickej náuke, reprezentuje Hostiteľov vyšších tvorivých Dhjána Čohanov. Súčasne s evolúciou Univerzálnej Mysle, skrytá Múdrosť Ádi-Buddhu — Jedna Najvyššia a večná — manifestuje seba ako Avalokitešvaru (alebo manifestovaného Išvaru), ktorý je Osirisom Egypťanov, Ahura-Mazda Zoroastriánov, Nebeským Človekom Hermetického filozofa, Logosom Platonikov, a Átmanom Védistov.* Činnosťou manifestovanej Múdrosti, alebo Mahat, reprezentovanej týmito nespočetnými centrami duchovnej Energie v Kozme, odraz Univerzálnej Mysle, ktorý je Kozmickou Predstavivosťou a intelektuálnou Silou sprevádzajúc takú predstavivosť, stáva sa objektívne Fohatom buddhistického ezoterického filozofa. Fohat, bežiaci popri siedmich princípoch Akáše, koná na základe manifestovanej substancie alebo Jedného Elementu, ako je to deklarované vyššie, a jeho diferencovaním do rôznych centier Energie, uvádza do pohybu zákon Kozmickej Evolúcie, ktorý, v poslušnosti voči Predstavivosti Univerzálnej Mysle, privádza do existencie všetky rôzne stavy bytia v manifestovanom Solárnom Systéme.

Solárny Systém, privedený do existenie týmito vplyvmi, pozostáva zo Siedmich Princípov, ako všetko ostatné v rámci týchto centier. Také je učenie trans-Himalájskeho Ezoterizmu. Avšak, každá filozofia má svoj vlastný spôsob rozdelenia týchto princípov.

Poznámka(y) ———————————————

* Zdá sa, že pán Subba Row ho identifikoval a nazval Logosom. (Pozrite si jeho štyri prednášky o “Bhagavadgíte” v Theosophist.)


Zväz. 1, Strana 111 SUBSTANCIA PROTEÁNSKEHO DUCHA

Fohat je potom zosobnená elektrická životná sila, transcendentálne spájajúca Jednota všetkých Kozmických Energií, na neviditeľných ako aj na prejavených úrovniach, činnosť ktorej sa ponáša — na nesmiernej stupnici — na tú od žijúcej Sily vytvorenej vôľou, v takých javoch, kde zdanlivo subjektívne jedná podľa zdanlivo objektívneho a poháňa ho k činu. Fohat nie je len živý Symbol a Nádoba tej Sily, no okultisti na neho pozerajú ako na Entitu — sily, podľa ktorých jedná súc kozmické, ľudské i pozemské, a uplatňujúce svoj vplyv jednotlivo na všetkých tých úrovniach. Na pozemskej úrovni je jeho vplyv citeľný v magnetickej a aktívnej sile vytváranej silnou túžbou magnetizéra. Na Kozmickej je prítomný v konštruktívnej energii, ktorá vykonáva, vo formovaní vecí — od planetárneho systému po svätojánsku mušku i jednoduchú sedmokrásku — plán v mysli prírody, alebo v Božskej Myšlienke, s ohľadom na vývoj a rast toho konkrétneho diela. On je, metafyzicky, zobjektivizovanou myšlienkou bohov; “Slovo vytvorilo telo,” na nižšej stupnici, a poslom Kozmických a ľudských predstavivostí: aktívnou silou v Univerzálnom Živote. Vo svojom druhotnom aspekte je Fohat Solárnou Energiou, elektrickou životnou tekutinou,* a zachovávajúcou štvrtý

Poznámka(y) ———————————————

* V roku 1882 bol Prezident Teozofickej Spoločnosti, Plk. Olcott vyhrešený, pretože v jednej zo svojich prednášok tvrdil, že Elektrina je hmota. Avšak také je učenie Okultnej Náuky. “Sila,” “Energia,” je pre ňu možno lepším názvom pokým európska veda vie tak málo o jej pravej povahe; predsa je hmotou, tak ako je hmotou Éter, keďže je tak atomická, hoci niekoľko odvrstvení od posledne menovaného. Zdá sa komické týmto argumentovať, pretože tá vec je pre vedu nezmerateľnou, a preto sa nemôže nazývať hmotou. Elektrina je “nemateriálnou” v tom zmysle, že jej molekuly nie sú predmetom vnímania a experimentu; predsalen môže byť — a Okultizmus to tvrdí — atomickou; z toho dôvodu je hmotou. Ale dokonca aj predpoklad, že bolo nevedecké hovoriť o tom v takých termínoch, keď sa raz Elektrina nazýva vo Vede zdrojom Energie, jednoducho Energiou, a Silou — kde je tá Sila alebo Energia, o ktorej sa dá uvažovať bez rozmýšľania o hmote? Maxwell, matematik a jedna z najväčších autorít ohľadom Elektriny a jej javov, povedal pred rokmi, že Elektrina je hmota, nie iba pohyb. “Ak akceptujeme hypotézu, že elementárne látky sú zložené z atómov, nemôžeme sa vyhnúť záveru, že tiež elektrina, kladná ako aj záporná, je rozdelená na definované elementárne časti, ktoré sa správajú ako atómy elektriny.” (Helmholtz, Faraday Lecture, 1881). Pôjdeme ďalej než to, a budeme tvrdiť, že Elektrina nie je len Látka, ale že je emanáciou z Entity, ktorá nie je ani Boh ani Diabol, ale jedna z nespočetných Entít, ktoré vládnu a vedú náš svet podľa večného Zákona KARMY. (Pozrite dodatok k tejto knihe.)


Zväz. 1, Strana 112 TAJNÁ NÁUKA

princíp, takpovediac, zvieraciu Dušu Prírody, alebo — Elektrinu. V Indii je Fohat spojený s Višnuom a Suryou v rannom ryse (prvého) Boha; pretože Vishnu nie je v Rig Véde vysokým bohom. Meno Višnu pochádza z koreňa viš,” preniknúť,” a Fohat sa nazýva “Prenikajúci” a Výrobca, pretože tvaruje atómy zo surového materiálu.* Vo svätých textoch Rig Védy je Višnu tiež “manifestáciou Solárnej Energie,” a je opísaný ako kráčajúci cez Sedem oblastí Vesmíru v troch krokoch, Védický Boh majúci málo spoločné s Višnuom neskoršej doby. Preto sú tí dvaja identickí v tomto zvláštnom ryse, a jeden je kópiou toho druhého.

Tých “tri a sedem” krokov odkazuje na Sedem sfér osídlených človekom ezoterickej Náuky, ako aj na Sedem oblastí Zeme. Hoci časté námietky údajných Orientalistov, na Sedem Svetov alebo sfér našej planetárnej reťaze sa zreteľne odkazuje v exoterických hindských písmach. Ale ako zvláštne sú všetky tieto čísla spojené s podobnými číslami v iných Kozmogóniách a s ich symbolmi, je možné vidieť z porovnaní a paralelizmov, ktoré vykonali študenti starých náboženstiev. Tie “tri kroky Višnu” cez “sedem oblastí Univerza” z Rig Véd, vysvetľovali komentátori rôzne ako význam “oheň, blesk a Slnko” kozmicky; a keď boli prijaté v Zemi, atmosfére a oblohe; tiež ako “tri kroky” škriatka (inkarnácia Višnu), hoci viac filozoficky — a v astronomickom zmysle, úplne správne — Aurnavabha ich vysvetľuje akoby boli rôznymi pozíciami slnka, vychádzajúce, poludňajšie a zapadajúce. Ezoterická filozofia samotná to vysvetľuje jasne, a Zohar to vyložil veľmi filozoficky a komplexne. Hovorí sa a bez obalu demonštruje, že na začiatku bol Elohim (Elhim) nazývaný Echod, “jeden,” alebo “Božstvo je jeden v mnohých,” veľmi jednoduchá idea v panteistickom ponímaní (vo svojom filozofickom zmysle, samozrejme). Potom prišla zmena, “Jehovah je Elohim,” teda zjednotenie mnohopočetnosti a činiac prvý krok smerom k Monoteizmu. Teraz k otázke, “Ako je Jehovah Elohimom?” odpoveďou je, “Prostredníctvom troch Krokov” zdola.

Poznámka(y) ———————————————

* Je dobre známe, že keď sa umiestni na vibrujúcu kovovú dosku piesok, vznikne séria pravidelných zaoblených obrazcov rôzneho druhu. Dokáže veda poskytnúť úplné vysvetlenie tejto skutočnosti?


Zväz. 1, Strana 113 KORELÁCIA BOHOV

Význam je jasný.* Všetci sú symbolmi a obrazmi, navzájom a súvzťažne, z Ducha, Duše a Tela (človek); z kruhu transformovaného do Ducha, Duša Sveta, a jeho telo (alebo Zem). Vykročiac z Kruhu Nekonečna, ktorý žiadny človek nechápe, Ain-Soph (kabalistické synonymum pre Parabrahman, pre Zeroana Akerne, z Mazdeánov, alebo pre kohokoľvek iného “NEPOZNATEĽNÉHO”) sa stane “Jedným” — ECHOD, EKA, AHU — potom sa on (alebo ono) transformuje evolúciou na Jedného v mnohých, Dhjáni-Buddhov alebo Elohimov, alebo znovu Amšaspends, jeho tretí Krok vykonávajúci sa do vytvorenia tela, alebo “Človeka.” A z človeka, alebo Jah-Hova, “muž žena,” vnútorná božská entita sa stane, na metafyzickej úrovni, ešte raz Elohimom.

Kabalistická idea je identická s ezoterizmom archaickej periódy. Tento ezoterizmus je spoločnou vlastnosťou všetkých, a nepatrí ani Árijskej 5. Rase, ani žiadnej z jej početných Podrás. Nemôže si na ňu uplatňovať nárok Turaniánska, takzvaná, Egyptská, Čínska, Chaldejská, ani žiadna zo Siedmich divízií Piatej Koreňovej Rasy, ale skutočne patrí Tretím a Štvrtým Koreňovým Rasám, ktorých potomkov nájdeme v semienkach Piatej, najrannejších Árijcov. Kruh bol u každého národa symbolom Neznámeho — “Bezhraničný Priestor,” abstraktná forma vždy prítomnej abstrakcie — Nepoznateľné Božstvo. Predstavuje neobmedzený Čas vo Večnosti. Zeroana Akerne je tiež “Nekonečný Kruh Neznámeho Času,” z ktorého Kruh vydáva žiariace svetlo — Univerzálne Slnko, alebo Ormazd† — a posledne menovaný

Poznámka(y) ———————————————

* Čísla 3, 5 a 7 sú prominentné v teoretickom slobodomurárstve, ako je to ukázané v “Izis.” Slobodomurár píše: — “Je 3, 5 a 7 krokov na ukázanie kruhovej chôdze. Tri tváre z 3, 3; 5, 3; a 7, 3; atď., atď. Niekedy to prichádza v tejto forme — 753/2 = 376.5 a 7635/2 = 3817.5 a pomer 20612/6561 stôp pre mieru lakeť dáva mieru Veľkej Pyramídy,” atď., atď. Tri, päť a sedem sú mystické čísla, a to posledné a to prvé veľmi oceňujú tak Slobodomurári, ako aj Parsiovia — trojuholník súc symbolom Božstva všade. (Pozrite Masonic Cyclopedia, a “Pythagorean Triangle,” Oliver.) Ako samozrejmosť, doktori bohoslovia (Cassel, napríklad), ukazujú Zohar vysvetľujúc a podporujúc Kresťanskú trojicu (!). Avšak, je to ten posledne menovaný, ktorého pôvod je z

Pohana, v Archaickom Okultizme a Symbológii. Tie tri kroky sa vzťahujú metafyzicky na zostup Ducha do hmoty, Logosu padajúceho ako lúč do Ducha, potom do Duše, a nakoniec do ľudskej fyzickej formy človeka, v ktorej sa stáva ŽIVOTOM.

† Ormazd je Logos, “Prvý Zrodený” a Slnko.


Zväz. 1, Strana 114 TAJNÁ NÁUKA

je identický s Kronosom, v jeho AEolianskej forme, tej ako Kruhu. Pretože kruh je Sar, a Saros, alebo cyklus, a bol Babylonským bohom, ktorého kruhový horizont bol viditeľným symbolom neviditeľného, zatiaľ čo slnko bolo tým JEDNÝM Kruhom, z ktorého pokračovali Kozmické orby, a ktorých bol považovaný za vodcu. Zero-ana, je Čakra alebo kruh Višnu, mysteriózny emblém, ktorý je podľa definície mystický, “krivkou takej povahy, ktorá sa týka nejakej najmenšej možnej časti, ak sa tá krivka predĺži jedným alebo druhým smerom, bude pokračovať a nakoniec znovu vstúpi do seba samej, a vytvorí jednu a tú istú krivku — alebo to, čo my nazývame kružnica.” Nemohla byť poskytnutá žiadna lepšia definícia prirodzeného symbolu a zjavnej povahy Božstva, ktorá, majúc svoj obvod všade (nekonečný), má preto svoj stred tiež všade; inými slovami, je v každom bode Vesmíru. Neviditeľné Božstvo je taktiež Dhjána Čohanmi, alebo Rišiami, prvotnou sedmičkou, a deviatkou, bez, a desiatkou, vrátane svojej zlučovacej jednotky; z ktorej vstupuje do Človeka. Vracajúc sa ku Komentáru (4) Strofy IV., čitateľ pochopí prečo, zatiaľ čo je v rámci toho uvedená trans-Himalájska Čakra(trojuholník, prvý riadok, kocka, druhý riadok, a pentagram s bodkou v strede takto:

a nejaké iné variácie), Kabalistický kruh Elohim odhaľuje, keď sa písmená slova

(Alhim alebo Elohim) čítajú numericky, slávne číslice 13514, alebo podľa anagramu 31415 — astronomické (pí) číslo, alebo skrytý význam Dhjáni-Buddhov, Geberov, Geborim, Kabeiri a Elohim, všetko znamenajúci “veľkí ľudia,” “Titani,” “Nebeskí Ľudia,” a na zemi, “obri.”

Sedem bolo Svätým Číslom v každom národe; ale žiadny národ ho neaplikoval na viac fyziologické materialistické použitia ako Hebrejci. Pre nich to bolo najsamprv plodiace číslo a 9 mužské kauzatívne, vytvárajúce, ako to ukazujú Kabalisti

alebo otz — “Strom Rajskej Záhrady,”* “dvojitý hermafroditný výhonok” štvrtej rasy. Zatiaľ čo pre Hindov a Árijcov vo všeobecnosti bol význam mnohonásobný, a týkajúci sa takmer úplne čisto metafyzických

Poznámka(y) ———————————————

* Toto bol symbol “Svätého Svätých,” 3 a 4 pohlavnej separácie. Takmer každé z 22 Hebrejských písmen sú len falické symboly. Z dvoch písmen — ako je to ukázané hore — jedno, ayin, je negatívne ženské písmeno, symbolicky oko; druhé je mužské písmeno, tza, udica alebo šíp.


Zväz. 1, Strana 115 PREJAVENÉ SYMBOLY

a astronomických právd.* Ich Rišiovia a bohovia, ich Démoni a Hrdinovia, majú historické a etické významy, a Árijci nikdy nenechali svoje náboženstvo spočívať náležite na fyziologických symboloch, ako to robili Hebrejci. Toto je možné nájsť v exoterických Hindských Písmach. To, že tieto správy sú neprehľadné, je ukázané v ich vzájomnom protirečení, v takmer každej Puranskej a epickej básni sa nachádza odlišná stavba. Pri ezoterickom čítaní — všetky dávajú ten istý význam. Takže jeden opis vymenúva Sedem svetov, okrem dolných svetov, tiež počtom sedem; týchto štrnásť horných a dolných svetov nemá

Poznámka(y) ———————————————

* Kabalista, ktorý v zatiaľ nepublikovanom diele porovnáva Kabalu a Zohar s Árijským Ezoterizmom, nám povie, že “Hebrejské jasné, krátke, strohé a presné módy ďaleko prevyšujú rozpravu Hindov — práve ako paralela Žalmistu hovoriaceho, ‘Moje ústa rozprávajú mojím jazykom, neviem nič o Tvojich číslach’ (lxxi., 15). . . . Hindský Glyf ukazuje svojou nedostatočnosťou vo veľkej zmesi náhodných smerov to isté cudzie perie, ktoré mali Gréci (lživí Gréci), a že slobodomurárstvo: ktoré v úsečnej (a zjavnej) núdzi Hebrejčiny ukazuje, že ten neskoršie menovaný prišiel dolu z oveľa vzdialenejšieho staroveku, a bol zdrojom (!?), alebo blízkym starým pôvodným prameňom než ktorýkoľvek z nich.” To je úplne chybné. Naši učení kolegovia a dopisovatelia súdia zjavne Hindské náboženské systémy na základe ich Šástier a Purán, pravdepodobne tých posledne menovaných, a navyše v ich modernom preklade, ktorý je Orientalistami znetvorený na nepoznanie. Je to kvôli ich filozofickým systémom, že sa člověk musí obrátiť k ich ezoterickému učeniu, ak by si predsavzal porovnať ich. Niet pochýb, že symbolika Pentateuchu a dokonca Nového Zákona, pochádza z rovnakého zdroja. Nie je Cheopsova Pyramída, ktorej všetky miery sa nachádzajú zopakované Profesorom Piazzi Smytheom v Šalamúnovom neskutočnom a bájnom chráme, neskoršieho dátumu ako Mojžišove knihy? A preto, ak existuje akákoľvek veľká zhoda tak ako sa tvrdí, musí byť kvôli otrockému kopírovaniu zo strany Židov, nie zo strany Egypťanov. Židovské glyfy — a dokonca ich jazyk, Hebrejčina — nie sú pôvodné. Sú požičané od Egypťanov, od ktorých Mojžiš získal svoju múdrosť; od Koptského, pravdepodobne príbuzného, ak nie rodiča starého Féničana z Hyksósu, ich (údajných) predkov, ako Jozef ukazuje vo svojom “Proti Apionovi,” I., 25. Hej; ale kto sú Hyksóski pastieri? A kto sú Egypťania? História ohľadom tej záležitosti nevie nič, a špekuluje a teoretizuje v hĺbkach príslušného vedomia svojich historikov. (Pozrite Odhalená Izis, zväz. II., s. 430-438.) “Khemizmus, alebo stará Koptčina,” hovorí Bunsen, “pochádza zo západnej Ázie, a obsahuje určitý zárodok Semitského, takto dosvedčujúc prvotnú príbuznú jednotu Árijskej a Semitskej rasy”; a umiestňuje veľké udalosti v Egypte do obdobia 9000 rokov pred Kristom. Skutočnosťou je, že v archaickom Ezoterizme a Árijskom myslení nachádzame veľkolepú filozofiu, zatiaľ čo v Hebrejských záznamoch nájdeme len najprekvapivejšiu dômyselnosť vo vynaliezaní apoteózy falického uctievania a sexuálnej teogónie.


Zväz. 1, Strana 116 TAJNÁ NÁUKA

nič do činenia s klasifikáciou sedmičkovej reťaze a patrí do čiste aéterických, neviditeľných svetov. Tieto budú zaznamenané inde. Postačí zatiaľ ukázať, že sú zámerne označované za také, akoby patrili do reťaze. “Iné vymenovanie nazýva Sedem svetov — zem, obloha, nebo, stredná oblasť, miesto narodenia, sídlo požehnaných a príbytok pravdy; umiestňujúc ‘Synov Brahmu’ do šiestich divízií, a stanovujúc, že piata, alebo Jana Lóka, je tá, kde sa znovu zrodia zvieratá, ktoré boli zničené vo všeobecnom vzplanutí.” (pozrite Hindu Classical Dictionary.) Skutočné ezoterické učenie je dané v “Symbolizme.” Ten, kto je na to pripravený, pochopí skrytý význam.

———————

STROFA V. — Pokračovanie

3. ON JE VEDÚCIM DUCHOM A VODCOM. KEĎ ZAČÍNA PRÁCU, ODDEĽUJE ISKRY NIŽŠIEHO KRÁĽOVSTVA (minerálne atómy), KTORÉ PLÁVAJÚ A CHVEJÚ SA RADOSŤOU VO SVOJICH ŽIARIACICH PRÍBYTKOCH (plynné mraky), A VYTVÁRAJÚ TÝM ZÁRODKY KOLIES. UMIESTŇUJE ICH DO ŠIESTICH SMEROV PRIESTORU A JEDNO DO STREDU — CENTRÁLNE KOLESO (a).

(a) “Kolesá,” ako už bolo vysvetlené, sú centrami sily, okolo ktorej sa rozširuje prvotná Kozmická hmota, a prechádzajúc cez všetkých šesť fáz konsolidácie, končí transformáciou do glóbov alebo sfér. Je to jedna zo základných dogiem Ezoterickej Kozmogónie, že počas Kálp (alebo aeónov) života, POHYB, ktorý v priebehu periód Oddychu “pulzuje a chveje sa prostredníctvom každého driemajúceho atómu”* (Komentár v Dzyan), predpokladá stále rastúcu

Poznámka(y) ———————————————

* Je možné sa spýtať, čo autor aj urobil, “Kto by zistil rozdiel v tom pohybe, keď je celá príroda zredukovaná na svoju pôvodnú esenciu, a nemôže byť nikto — dokonca ani žiadny z Dhjáni-Čohanov, ktorí sú všetci v Nirváne — kto by to videl?” Odpoveď na toto je: “Všetko v Prírode sa musí posúdiť prostredníctvom analógie. Hoci tie najvyššie Božstvá (Archanjeli alebo Dhjáni-Buddhovia) nie sú schopní vniknúť do mystérií, ktoré sú príliš ďaleko nad naším planetárnym systémom a viditeľným Kozmom, predsa existovali veľkí vizionári a proroci v dávnych časoch, ktorým bolo umožnené vnímať záhadu Dychu a Pohybu retrospektívne, keď systémy svetov oddychovali a ponorili sa do svojho periodického spánku.”


Zväz. 1, Strana 117 STAROBYLOSŤ FYZIKÁLNYCH VIED

tendenciu, od prvého prebudenia sa Kozmu k novému “Dňu,” ku kruhovému pohybu. “Božstvo sa stáva VÍCHROM.” Tiež sa nazývajú Rotae — pohybujúce sa kolesá nebeských okruhov zúčastňujúcich sa na stvorení sveta — keď význam odkazuje na oživujúci princíp hviezd a planét; pretože v Kabale ich predstavujú Ofanimovia, Anjeli Sfér a hviezd, z ktorých sú informujúce Duše. (Pozrite Kabala Denudata, “De Anima,” s. 113.)

Tento zákon vírivého pohybu v prvotnej hmote, je jednou z najstarších koncepcií gréckej filozofie, ktorej prví historickí Mudrci boli takmer všetci Zasvätencami Mystérií. Gréci to mali od Egypťanov, a tí posledne menovaní od Chaldejcov, ktorí boli žiakmi Brahmínov ezoterickej školy. Leukipos a Démokritos z Abdéry — žiaci Mágov — učili, že tento krúživý pohyb atómov a sfér existoval veky.* Hiketas, Heraklides, Ekfantos, Pythagoras a všetci jeho žiaci vyučovali rotáciu zeme; a Aryabhata z Indie, Aristarchos, Seleukos a Archimedes vypočítali jej otáčanie tak vedecky, ako to robia astronómovia teraz; zatiaľ čo teória Elementálnych Vírov bola známa Anaxagorovi, a zachovával ju 500 rokov pred Kristom, alebo takmer 2 000 rokov predtým, než ju prijali Galileo, Descartes, Swedenborg a nakoniec, s jemnými zmenami, Sir W. Thomson. (Pozrite si jeho „Vírivé Atómy“). Všetky také vedomosti, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť, sú len ozvenou archaickej náuky, akýsi pokus vysvetliť, čo sa teraz koná. Ako ľudia za posledných pár storočí prichádzali na tie isté myšlienky a závery, ktoré boli vyučované ako samozrejmé pravdy v utajení Adyty pred tuctami

Poznámka(y) ———————————————

* “Náuku o rotácii zeme okolo osi vyučoval pytagorejský Hiketas, pravdepodobne už v roku 500 pred Kristom. Učil ju tiež jeho žiak Ekfantus, a Heraklides, žiak Platóna. Nehybnosť Slnka a orbitálnu rotáciu zeme ukázal Aristarchos zo Samosu už v roku 281 pred Kristom, aby boli domnienky súhlasiace s faktami pozorovania. Heliocentrickú teóriu učil okolo roku 150 pred Kristom Seleukus zo Seleucie na Tigrise. — [Učil ju v roku 500 pred Kristom Pytagoras. — H.P.B.] Hovorí sa tiež, že Archimedes hlásal Heliocentrickú teóriu v diele nazvanom Psammites. Guľatosť zeme zreteľne vyučoval Aristoteles, ktorý apeloval kvôli tvaru tieňa Zeme na mesiaci v zatmeniach (Aristoteles, De Coelo, lib. II, kap. XIV.). Tú istú myšlienku obhajoval Pliny (Nat. Hist., II., 65). Zdá sa, že tieto názory sa stratili z vedomostí na dobu viac ako tisíc rokov. . . .” (Porovnávacia Geológia, Časť IV., “Pre-Kantovská úvaha,” s. 551, Alex. Winchell, LL.D.).


Zväz. 1, Strana 118 TAJNÁ NÁUKA

milénií, je otázkou, ktorá sa zodpovedá oddelene. Niektorých k tomu viedol prirodzený pokrok vo fyzike a nezávislé pozorovanie; ale ďalších - ako Kopernika, Swedenborga a niekoľko iných — ktorých veľké učenie, napriek tomu, že pochádzalo oveľa viac z intuitívnych než získaných myšlienok, zdokonalených zvyčajným spôsobom v priebehu štúdia.* (Pozrite si „Mystérium o Buddhovi.”)

“Šiestimi smermi Priestoru” sa tu mieni “Dvojitý Trojuholník,” spojenie a zmiešanie čistého Ducha a Hmoty, Arupa a Rupa, ktorých Symbolom sú Trojuholníky. Tento dvojitý Trojuholník je znakom Višnu, ako aj pečaťou Šalamúna, a Sri-Antara Brahmínov.

———————

STROFA V. — Pokračovanie

4. FOHAT SLEDUJE ŠPIRÁLOVITÉ LÍNIE PRE ZJEDNOTENIE ŠIESTICH DO SIEDMEHO — KORUNA (a); ARMÁDA SYNOV SVETLA STOJÍ PRI KAŽDOM UHLE (a) LIPIKA — UPROSTRED KOLESA. ONI (Lipikovia) HOVORIA, “TOTO JE DOBRÉ” (b). PRVÝ BOŽSKÝ SVET JE PRIPRAVENÝ, PRVÝ (je teraz), DRUHÝ (svet), POTOM “BOŽSKÝ ARUPA” (beztvarý Vesmír

Poznámka(y) ———————————————

* Ten Swedenborg, ktorý eventuálne nemohol vedieť nič o ezoterických myšlienkach Buddhizmu, sa vo svojich všeobecných koncepciách nezávisle priblížil Okultnému učeniu, je to ukázané v jeho eseji o Vírivej Teórie. V jej Clissoldovom preklade, citovanom Prof. Winchellom, nájdeme nasledujúce zhrnutie: — “Prvá Príčina je Nekonečná alebo Neobmedzená. Toto dáva existenciu Prvému Konečnému alebo Obmedzenému.” (Logos v Jeho prejavení a Universum.) “Ten, ktorý produkuje hranicu, je analogický k pohybu. (Pozrite prvú Strofu, hore.) Vytvorená hranica je bod, Esenciou ktorého je Pohyb; ale keďže je bez častí, táto Esencia nie je skutočným Pohybom, ale len snahou oň” (V našej Náuke nie je „snahou“, ale zmenou z večnej vibrácie v neprejavenom na Vírivý Pohyb vo fenomenálnom alebo prejavenom Svete). . . “Z tohoto prvého pokračuje Rozšírenie, Priestor, Tvar a Následnosť alebo Čas. Ako v Geometrii bod vytvára čiaru, čiara povrch a povrch trojrozmerným telesám, tak tu snaha bodu smeruje k čiaram, povrchom a trojrozmerným telesám. Inými slovami, Vesmír je obsiahnutý v ovo, v prvom prirodzenom bode . . . Pohyb, ktorým snaha smeruje, je kruhový, keďže kruh je najdokonalejší zo všetkých tvarov. . . Najdokonalejší tvar Pohybu . . . musí byť ustavične kruhový, takpovediac, musí pokračovať zo stredu k okraju a od okraja k stredu.” (Citované z Principia Rerum Naturalia.) Toto je čistý a jednoduchý Okultizmus.


Zväz. 1, Strana 119 EVOLÚCIA PRINCÍPOV

Myšlienky) SA ODRÁŽA V ČHAJALÓKA (tienistý svet prvotnej formy, alebo intelektuálny) PRVÝ ODEV ANUPADAKA (c).

(a) Toto sledovanie “Špirálovitých línií” odkazuje na evolúciu princípov človeka, ako aj Prírody; evolúciu, ktorá sa uskutočňuje postupne (ako to bude vidieť v Knihe II., “Pôvod Ľudských Rás”), ako všetko ostatné v prírode. Šiesty princíp v Človeku (Buddhi, Božská Duša), hoci číry dych je v našich koncepciách stále niečo materiálne, keď sa porovnáva s božským “Duchom” (Atma), ktorého je nosičom alebo vozidlom. Fohat, v jej kapacite BOŽSKEJ LÁSKY (Amor), elektrická Sila afinity a sympatie, je ukázaná alegoricky ako pokúšajúca sa priniesť čistého Ducha, Lúč neoddeliteľný od JEDNÉHO absolútneho, do zjednotenia s Dušou, tie dva predstavujúce v Človeku MONÁDU, a v Prírode prvý spoj medzi tým vždy nepodmieneným a prejaveným. “Prvý je teraz druhým” (svet) — od Lipikov — odkazuje na to isté.

(b) “Armáda” v každom uhle je Hostiteľom anjelských Bytostí (Dhjána-Čohanov) ustanovených pre vedenie a dozeranie na každú príslušnú oblasť od začiatku do konca Manvantara. Oni sú “Mystickí Strážcovia” Kresťanských Kabalistov a Alchymistov, a týkajú sa, symbolicky ako aj kozmogonicky, numerického systému sveta. Čísla, s ktorými sú tieto nebeské Bytosti spojené, sú nesmierne obtiažne na vysvetlenie, keďže každé číslo odkazuje na niekoľko skupín výrazných ideí, podľa príslušnej skupiny „Anjelov”, ktorú má určené zastupovať. Tu je uzol v štúdiu symboliky, s ktorou sa tak veľa učencov, neschopních ho rozviazať prostredníctvom jej rozuzlenia, uprednostnilo zaoberať, ako sa Alexander zaoberal Gordickým uzlom; preto ako priamy výsledok chybné koncepcie a učenia.

“Prvý je Druhým,” pretože “Prvý” sa v skutočnosti nemôže očíslovať alebo považovať za Prvého, keďže je to ríša noumenona v jeho primárnom prejavení: prah k Svetu Pravdy, alebo Sat, prostredníctvom ktorého nás dosahuje priama energia, ktorá vyžaruje z tej jednej reality — Bezmenné Božstvo. Znovu, nepreložiteľný výraz SAT (Súcno) má pravdepodobne viesť k chybnej koncepcii, keďže ten, ktorý je prejavený, nemôže byť SAT, ale je niečím fenomenálnym, nie večným, ani, po pravde, dokonca stálym. Je súčasný a


Zväz. 1, Strana 120 TAJNÁ NÁUKA

zároveň existujúci s Jedným Životom, „Výhradný,“ ale ako prejav je to stále Mája — ako tie ostatné. Tento “Svet Pravdy” je možné popísať len slovami Komentára ako „Jasná hviezda padla zo srdca Večnosti; maják nádeje, na ktorom Sedem Lúčov zavesí Sedem Svetov Bytia.” Skutočne; keďže tí sú Sedmimi Svetlami, ktorých odrazy sú ľudskými nesmrteľnými Monádami — Atma, alebo ožarujúcim Duchom každého tvora ľudskej rodiny. Najprv, toto sedmičkové Svetlo; potom: —

(c) „Božský Svet“ — nespočítateľné Svetlá osvetľovali prastaré Svetlo — Buddhis, alebo beztvaré božské Duše, posledného Arupa (beztvarého) sveta; “Celkové Množstvo,” v mysterióznom jazyku starej Strofy. V Katechizme, Majster sa pýta žiaka: —

“Zdvihni svoju hlavu, ó Učeň; vidíš jedno, alebo nespočítateľné svetlá nad sebou, horiace na tmavej polnočnej oblohe?”

“Vnímam jeden Plameň, ó Gurudéva, vidím bezpočetné, neoddeliteľné iskry žiariace v ňom.”

“Dobre hovoríš. A teraz sa pozri okolo seba a do seba. To svetlo, ktoré horí vnútri Teba, cítiš ho nejako odlišne od svetla, ktoré žiari v Tvojich Ľudských Bratoch?”

“Nie je žiadnym spôsobom odlišné, hoci väzeň je držaný v otroctve Karmou, a hoci jeho vonkajší odev klame neznalého, ktorý hovorí, ‘Tvoja Duša a Moja Duša.’”

Radikálna jednota konečnej esencie každej podstatnej časti zlúčenín v Prírode — od Hviezdy po minerálny Atóm, od najvyššieho Dhjána Čohana po najmenšie nálevníky, vo vrcholnom význame pojmu, a či aplikované na duchovné, intelektuálne alebo fyzické svety — toto je ten jeden základný zákon v Okultnej Vede. “Božstvo je bezhraničné a nekonečne expandujúce,” hovorí Okultný axióm; a z toho dôvodu, ako je poznamenané, meno Brahmu.* Existuje hlboká filozofia, ktorá je podkladom najrannejších uctievaní na svete, a to Slnka a Ohňa. Zo všetkých Elementov známych fyzike, je Oheň ten, ktorý vždy unikal konečnej analýze. Presvedčivo sa tvrdí, že

Poznámka(y) ———————————————

* V Rig Véde nachádzame mená Brahmanaspati a Brihaspati striedajúce sa a ekvivalentné navzájom. Pozrite tiež „Brihad Upanišad”; Brihaspati je božstvo nazývané „Otec bohov.”


Zväz. 1, Strana 121 MYSTÉRIUM OHŇA

Vzduch je zmesou obsahujúcou plyny kyslík a dusík. Na Univerzum a Zem pozeráme ako na hmotu zloženú z určitých chemických molekúl. Hovoríme o prvotných desiatich Zemiach, obdarujúc každú gréckym alebo latinským názvom. Hovoríme, že voda je, chemicky, zlúčeninou kyslíka a vodíka. Ale čo je OHEŇ? Dostaneme vážnu odpoveď, že je efektom horenia. Je žiarom a svetlom a pohybom, a vzájomným vzťahom fyzikálnych a chemických síl vo všeobecnosti. A táto vedecká definícia je filozoficky doplnená teologickou vo Websterovom slovníku, ktorý vysvetľuje oheň ako “nástroj trestu alebo trest nekajúcneho v inom stave” — tom “stave,” mimochodom, o ktorom sa predpokladá, že je duchovný; ale beda! Prítomnosť ohňa by sa zdala byť presvedčivým dôkazom jeho materiálnej povahy. Predsa, hovoriac o ilúzii s ohľadom na jav tak jednoduchý, pretože sú dobre známe, Profesor Bain hovorí (Logika. Časť II.): „Zdá sa, že veľmi dobre známe fakty nemajú potrebu vysvetľovať sami seba a že sú prostriedkami vysvetlenia, čokoľvek je možné na ne prispôsobiť. Takže sa predpokladá, že vrenie a odparovanie tekutiny je veľmi jednoduchý jav, ktorý si nevyžaduje žiadne vysvetlenie, a uspokojivé vysvetlenie vzácneho javu. To, že voda by sa mala vysušiť je, pre neinformovanú myseľ, vec úplne zrozumiteľná; zatiaľ čo pre človeka, ktorý je oboznámený s fyzikálnou vedou, je kvapalný stav neobvyklý a nevysvetliteľný. Zapálenie ohňa plameňom je VEĽKÁ VEDECKÁ OBTIAŽNOSŤ, a predsa to tak vidí iba málo ľudí“ (s. 125).

Čo hovorí ezoterické učenie čo sa týka ohňa? “Oheň,” hovorí, “je najdokonalejší a nefalšovaný odraz JEDNÉHO PLAMEŇA, v Nebi ako aj na Zemi. Je to Život a Smrť, pôvod a koniec každej materiálnej veci. Je to božská „SUBSTANCIA“ „Takže, nie len UCTIEVAČ OHŇA, Párs, ale dokonca túlajúce sa divoké kmene Ameriky, ktoré prehlasujú o sebe, že sú „zrodení z ohňa“, ukazujú vo svojej viere viac vedy a pravdy v poverách, než všetky špekulácie modernej fyziky a výuky. Kresťania, ktorí hovoria: “Boh je žijúci Oheň,” a hovoria o Svätodušných „Ohnivých Jazykoch” a o „horiacom kre” Mojžiša, je tak veľmi uctievačom ohňa, ako akýkoľvek iný „pohan“. Rozekruciáni, spomedzi všetkých mystikov a Kabalistov, boli tí, ktorí definovali Oheň tým pravým a najsprávnejším spôsobom. Obstarajte šestákovú lampu, len zabezpečte stálu dodávku oleja, a budete môcť rozsvietiť jej plameňom lampy, sviečky


Zväz. 1, Strana 122 TAJNÁ NÁUKA

a ohne celej zemegule bez toho, aby z toho plameňa ubudlo. Ak Božstvo, to základné Jedno, je večná a nekonečná substancia („Pán Tvoj Boh je stravujúci oheň”) a nikdy nestrávený, potom sa nezdá byť rozumné, že by sa malo Okultné učenie považovať za nefilozofické, keď hovorí: “A tak svety Arupa a Rupa vytvorili: z JEDNÉHO svetla sedem svetiel; z každého z tých siedmich, sedem krát sedem,” atď., atď.

———————

STROFA V. — Pokračovanie

5. FOHAT UČINÍ PÄŤ KROKOV (už učiniac prvé tri) (a), A VYTVORÍ OKRÍDLENÉ KOLESO PRI KAŽDOM ROHU ŠTVORCA PRE ŠTYROCH SVÄTÝCH . . . . . A ICH ARMÁDY (hostiteľov) (b).

(a) Tie „kroky,” ako to už bolo vysvetlené (pozrite Komentár ohľadom Strofy IV.), odkazujú na Kozmické a tiež Ľudské princípy — z ktorých tie posledne menované pozostávajú, v exoterickom rozdelení, z troch (Duch, Duša a Telo), a v ezoterickom počítaní, zo siedmich princípov — tri lúče Esencie a štyri aspekty.* Tí, ktorí študovali „Ezoterický Buddhizmus” p. Sinnetta, dokážu to pomenovanie ľahko uchopiť. Existujú dve ezoterické školy — alebo skôr jedna škola, rozdelená do dvoch častí — jedna pre vnútorných Učňov, druhá pre vonkajších alebo polo-odborných čélov na druhej strane Himalájí; prvá učiac sedmičkové, tá druhá šesťnásobné rozdelenie ľudských princípov.

Z Kozmického uhla pohľadu, Fohat činiac „päť krokov”, tu odkazuje na päť horných úrovní Vedomia a Bytia, ten šiesty a siedmy (počítajúc smerom nadol) súc astrálnym a pozemským, alebo dvomi nižšími úrovňami.

(b) “Štyri okrídlené kolesá v každom rohu . . . . . pre štyroch svätých a ich armády (hostiteľov)” . . . . . Títo sú „štyria Maharadžovia” alebo veľkí Králi Dhjána-Čohanov, Dévovia, ktorí vládnu, každý nad jednou zo štyroch svetových strán. Oni sú Vladármi alebo Anjelmi, ktorí vládnu nad Kozmickými Silami Severu, Juhu,

Poznámka(y) ———————————————

* Štyri aspekty sú telo, jeho život alebo vitalita a “Dvojník” tela, triáda, ktorá zmizne so smrťou osoby, a Kama-rupa, ktorá sa dezintegruje v Kama-loka.


Zväz. 1, Strana 123 TAJOMSTVO PRVKOV

Východu a Západu, Silami majúcimi každá odlišnú okultnú vlastnosť. Tieto BYTOSTI sú tiež spojené s Karmou, keďže tá posledne menovaná potrebuje fyzikálne a materiálne činitele pre vykonávanie jej ustanovení, ako štyri druhy vetrov, napríklad, údajne priznané Vedou, že majú svoje príslušné zlé a blahodarné vplyvy na zdravie Ľudstva a každej žijúcej veci. V rímskokatolíckej náuke existuje okultná filozofia, ktorá vykresľuje rôzne verejné pohromy, ako epidémie chorôb, vojny a tak ďalej, po neviditeľných „Poslov” zo Severu a Západu. „Sláva Boha prichádza z cesty Východu” hovorí Ezekiel; zatiaľ čo Jeremiáš, Izaiáš a Žalmista uisťujú svojich čitateľov, že všetko zlo pod Slnkom pochádza zo Severu a Západu — ktorého tvrdenie, keď sa aplikuje na židovský národ, znie ako nepopierateľné proroctvo pre nich samotných. A toto sa popisuje aj pre Sv. Ambróza (On Amos, k. iv.) prehlasujúc, že je to presne z toho dôvodu, že „preklíname Severný Vietor, a že počas ceremónie krstu začíname obrátením sa na Západ (Hviezdny), zrieknutím sa toho lepšieho, ktorý ho obýva; po čom sa obrátime na Východ.”

Viera v „Štyroch Maharadžov” — Vladárov Štyroch svetových strán — bola univerzálna a teraz je vierou Kresťanov,* ktorí ich nazývajú, podľa Sv. Augustína, „Anjelskými Silami” a „Duchmi”, keď sa sami vymenujú, a „Diablami”, keď ich nazývajú Pohania. Ale kde je rozdiel medzi Pohanmi a Kresťanmi v tomto prípade? Nasledujúc Platóna, Aristoteles vysvetľoval, že výraz [[stoicheia]] bol chápaný len ako význam nehmotných princípov umiestnených na každé zo štyroch veľkých oddielov nášho Kozmického sveta na ich riadenie. Takže, nič viac než činili Kresťania, velebia a uctievajú Živly a svetové (imaginárne) strany, a tiež „bohov”, ktorí im príslušne vládli. Pre cirkev existujú dva druhy Hviezdnych bytostí,

Poznámka(y) ———————————————

* Učený Vossius hovorí vo svojom Theol. Cir. I. VII.: “Hoci Sv. Augustín povedal, že každá viditeľná vec na tomto svete má anjelskú silu ako dohliadateľa blízko nej, nie sú to jednotlivci ale celé druhy vecí, ktoré musia byť jasné, každý taký druh majúc svojho príslušného anjela, ktorý naň dozerá. On je v tomto zajedno so všetkými filozofmi . . . Pre nás sú títo anjeli duchmi oddelenými od predmetov . . . zatiaľ čo pre filozofov (pohanských) boli bohmi.” Berúc do úvahy Rituál založený Rímsko-Katolíckou Cirkvou pre “Duchov Hviezd,” tí posledne menovaní vyzerajú podozrivo ako „Bohovia,” a neoceňovala ich a nemodlila sa k nim viac staroveká a moderná pohanská spodina, než teraz v Ríme činia vysoko-kultúrni Katolícki Kresťania.


Zväz. 1, Strana 124 TAJNÁ NÁUKA

Anjeli a Diabli. Pre Kabalistu a Okultistu existuje ale jeden; a žiadny z nich nečiní žiadny rozdiel medzi „Rektormi Svetla” a Kozmokrátormi, alebo „Rektormi tenebrarum harum,” ktorých si Rímska Cirkev predstavuje a objavuje ich v „Rektorovi Svetla”, akonáhle je nazývaný iným menom než tým, ktorým ho ona oslovuje. To nie je „Rektor” alebo „Maharadža”, kto trestá alebo odmeňuje, s alebo bez „Božieho“ povolenia alebo nariadenia, ale člověk samotný — jeho skutky alebo Karma, priťahujúc jednotlivo a kolektívne (ako niekedy v prípade celých národov), každý druh zla a pohromy. Vytvárame PRÍČINY, a tieto prebúdzajú príslušné sily v hviezdnom svete; ktorých sily sú magneticky a neodolateľne priťahované k tým — a reagujú na — tých, ktorí vytvárajú tieto príčiny; či sú také osoby prakticky konatelia zla, alebo jednoducho Myslitelia, ktorí vymýšľajú neplechy. Myšlienka je hmota,* ako nás učí moderná Veda; a „každá častica existujúcej hmoty musí byť registrom všetkého, čo sa stalo,” ako profánne hovoria vo svojich “Princípoch Vedy” páni Jevons a Babbage. Moderná Veda je čoraz viac priťahovaná každým dňom do víru Okultizmu; neúmyselne, bez pochýb, stále veľmi rozumne. Dve hlavné teórie vedy — spätných vzťahov medzi Mysľou a Hmotou — sú Monizmus a Materializmus. Tieto dve pokrývajú celý základ negatívnej psychológie s výnimkou akoby okultných názorov panteistických nemeckých škôl.†

Poznámka(y) ———————————————

* Samozrejme, nie v zmysle nemeckého Materialistu Moleschotta, ktorý nás uisťuje, že „Myšlienka je pohybom hmoty,” tvrdenie takmer neprekonanej absurdnosti. Duševné a telesné stavy sú ako také v úplnom protiklade. Ale to neovplyvňuje stav, že každá myšlienka, okrem svojho fyzikálneho sprievodného javu (změna mozgu), dokazuje objektívny — hoci pre nás supersenzitívne objektívny — aspekt na astrálnej úrovni. (Pozrite si „Okultný Svet,” s. 89, 90.)

† Názory našich súčasných vedeckých mysliteľov, čo sa týka vzťahov medzi mysľou a hmotou, môžu byť zredukované na dve hypotézy. Tieto ukazujú, že obidva názory rovnako vylučujú možnosť nezávislej Duše, odlišnej od fyzického mozgu, prostredníctvom ktorého pôsobí. Sú to: —

(1.) MATERIALIZMUS, teória, ktorá pokladá duševné javy za produkt molekulárnej zmeny v mozgu; t.j., ako dôsledok transformácie podnetu do pocitu (!). Tá hrubšia škola raz zašla tak ďaleko, že identifikovala myseľ so „špecifickým spôsobom podnetu” (!!), ale tento názor teraz šťastne považuje za absurdný väčšina ľudí z oblasti vedy.

(2.) MONIZMUS, alebo Náuka o Jedinej Substancii, je jemnejšou formou negatívnej psychológie, ktorú jeden z jej zástancov, Profesor Bain, šikovne nazýva „opatrný [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 125 SKUTOČNÝ VÝZNAM SVÄTYNE

V Egyptských chrámoch, podľa Clemensa Alexandrina, obrovský záves oddeľoval svätyňu od miesta zhromaždenia. Židia to tak tiež mali. V obidvoch bol záves ťahaný ponad päť stĺpov (Pentakel) symbolizujúcich ezotericky našich päť zmyslov a päť Koreňových rás, zatiaľ čo štyri farby závesu predstavovali štyri svetové strany a štyri zemské elementy. To celé bolo alegorickým symbolom. Prostredníctvom štyroch vysokých Vládcov nad štyrmi stranami a Elementami sa našich päť zmyslov môže stať poznatkom skrytých právd Prírody; a vôbec nie, ako podľa Clemensa, že sú to elementy per se, ktoré vybavili Pohanov božskou Vedomosťou alebo znalosťou Boha.* Zatiaľ čo Egyptský emblém bol duchovný, ten, ktorý mali Židia, bol čisto materialistický, a skutočne, oceňoval len slepé Elementy a imaginárne „Strany.” Pretože aký bol význam štvorcovej svätyne, ktorú postavil Mojžiš v divočine, ak nemala ten istý kozmický význam? „Ty urobíš záves . . . modrý, purpurový a šarlátový” a „päť stĺpov z akáciového dreva pre záves . . . štyri mosadzné krúžky v štyroch jeho rohoch . . . dosky z jemného dreva pre štyri strany, Sever, Juh, Západ a Východ . . . Svätyňa . . . s Cherubínmi zručnej práce.” (Exodus, k. xxvi., xxvii.) Svätyňa a štvorcové nádvorie, Cherubovia a všetko, bolo presne také isté, ako tie v Egyptských chrámoch. Štvorcová forma Svätyne znamenala práve tú istú vec, ako stále znamená dodnes, v obecne zrozumiteľnom uctievaní Číňanov a Tibeťanov — štyri svetové strany znamenajú to, čo štyri strany pyramíd, obeliskov a iných takých štvorcových stavieb. Josephus sa snaží celú tú vec vysvetliť. Prehlasuje, že stĺpy Svätyne sú také isté,

Poznámka(y) ———————————————

[[Pokračovanie poznámky z predchádzajúcej strany]] materializmus.” Táto náuka, ktorá nariaďuje veľmi široký súhlas, počítajúc medzi svojich zástancov takých mužov ako Lewis, Spencer, Ferrier a ďalších, zatiaľ čo predpokladá, že myšlienka a duševné javy všeobecne tak radikálne kontrastujú s hmotou, pokladá oboje za zhodné s tými dvomi stranami, alebo aspektmi jednej a tej istej substancie v niektorých z jej stavov. Myšlienka, hovoria, je úplne v protiklade s materiálnymi javmi, ale musí byť tiež považovaná len za „subjektívnu stránku nervového podnetu”, čokoľvek môžu týmto naši učení muži myslieť.

* Takže veta, „Natura Elementorum obtinet revelationem Dei,” (V Clemensovej Stromata, R. IV., ods. 6), platí pre obidva, alebo pre žiadne. Konzultujte v Zendoch, zväz. II., s. 228, a Plutarchovu De Iside, ako to porovnáva Layard, Academie des Inscriptions, 1854, Zväz. XV.


Zväz. 1, Strana 126 TAJNÁ NÁUKA

ako tie postavené pri Týre pre štyri Elementy, ktoré boli umiestnené na piedestáloch, na ktorých štyri uhly smerovali k štyrom svetovým stranám: dodajúc, že “uhly piedestálov mali rovnako štyri postavy Zverokruhu” na nich, čo predstavovalo tú istú orientáciu (Antiquities I., VIII., k. xxii.).

Tú ideu je možné sledovať v Zoroastrijských jaskyniach, v chrámoch Indie vytesaných do skaly, ako aj vo všetkých svätých štvorhranných budovách staroveku, ktoré pretrvali dodnes. Toto určite ukazuje Layard, ktorý nachádza štyri svetové strany a štyri prvotné elementy v náboženstve každej krajiny, v tvare štvorhranných obeliskov, štyroch stranách pyramíd atď., atď. Nad týmito elementami a ich bodmi, štyria Maharadžovia boli vladármi a riaditeľmi.

Keby študent vedel o nich viac, mal by ale porovnať Víziu Ezechiela (kap. i.) s tým, čo je známe z Čínskeho Buddhizmu (dokonca v jeho exoterických učeniach); a preskúmať vonkajší tvar týchto “Veľkých Kráľov.” Podľa názoru Rev. Josepha Edkinsa, oni sú „Dévami, ktorí sú každý na čele jedného zo štyroch kontinentov, na ktoré Hindovia rozdeľujú svet.”* Každý vedie armádu duchovných bytostí na ochranu ľudstva a Buddhizmu. Bez protekcie Buddhizmu, tie štyri nebeské bytosti sú presne toto. Oni sú ochrancami ľudstva a tiež Agentmi Karmy na Zemi, zatiaľ čo Lipikovia sa starajú o Ľudstvo v budúcnosti. Zároveň sú štyrmi žijúcimi stvoreniami, „ktoré majú podobnosť človeka” Ezechielových vízií, nazvaných prekladateľmi Biblie „Cherubovia,” „Serafovia” atď.; a Okultistami „okrídlené Glóby,” „Ohnivé Kolesá” a v Hinduistickom Panteóne množstvom rôznych názvov. Všetci títo Gandharvovia, „Sladkí Speváci,“ Asurovia, Kinnarovia a Nágovia, sú alegorickými opismi „štyroch Maharadžov.” Serafovia sú ohnivými Hadmi Neba, ktorých nachádzame v pasáži popisujúcej Horu Meru ako: „vznešené zhromaždenie slávy, ctihodný úkryt bohov a nebeských chóristov . . . . nedosiahnuteľnú hriešnymi ľuďmi . . . . pretože je strážená Hadmi.” Nazývajú sa Pomstiteľmi, a „Okrídlenými Kolesami.”

Ich poslanie a charakter je objasnený, pozrime sa, čo

Poznámka(y) ———————————————

* Stalo sa, že Hindovia rozdelili svet na sedem kontinentov, exotericky ako aj ezotericky; a ich štyria kozmickí Dévovia sú ôsmi, vládnúci nad ôsmymi stranami priestoru a nie Kontinentami. (Porovnajte „Čínsky Buddhizmus,” s. 216.)


Zväz. 1, Strana 127 DRACI TAJNEJ MÚDROSTI

hovoria o Cheruboch vykladači Kresťanskej Biblie: — „Slovo označuje v Hebrejčine, plnosť znalostí; títo anjeli sa tak nazývajú pre ich znamenité Znalosti, a boli preto používaní na potrestanie ľudí, ktorí predstierali božské Znalosti.” (Vyložené Crudenom v jeho Konkordancii, z Genesis iii., 24.) Veľmi dobre; a neurčito, ako sú aj tie informácie, ukazuje to, že Cherub v bráne záhrady Edenu po „Páde,” navrhol ctihodným Vykladačom ideu trestu spojeného so zakázanou Vedou alebo božskými Znalosťami — tým, čo všeobecne vedie k ďalšiemu „Pádu,” toho od bohov, alebo „Boha,” v mienení človeka. Ale starý dobrý Cruden nevedel nič o Karme, nech je mu odpustené. Predsa je tá alegória sugestívna. Od Meru, príbytku bohov, je vzdialenosť k Edenu veľmi malá, a od Hindských Hadov k Ofitským Cherubom, tretí z tých siedmich bol Drak, separácia je stále menšia, pretože obaja strážili vchod do ríše Tajných Znalostí. Ale Ezechiel jasne popisuje štyroch Kozmických Anjelov: „Pozrel som sa, a zazrel som víchricu, oblak a oheň objímajúci ho . . . tiež z jeho stredu vzišiel obraz štyroch žijúcich bytostí . . . mali podobu človeka. A každá mala štyri tváre a štvoro krídiel . . . tvár človeka a tvár leva, tvár býka a tvár orla . . . ” („Človek” tu nahrádzal „Draka.“ Porovnajte „Ofitskí Duchovia.”*) . . . „Teraz, keď som uzrel tie žijúce bytosti, uvidel som jedno koleso nad Zemou s jeho štyrmi tvárami . . . takpovediac koleso uprostred kolesa . . . pretože podpora žijúcej bytosti bola v kolese . . . ich zjav bol ako ohnivé uhlie . . .” atď. (Ezechiel, k. i.)

Existujú tri hlavné skupiny Staviteľov a tak mnoho Planetárnych Duchov a Lipikov, každá skupina je rozdelená ešte do Siedmych podskupín. Je nemožné, hoci v tak veľkom diele ako je toto, pustiť sa do podrobného prieskumu dokonca len troch základných skupín, keďže by si to vyžadovalo dodatočný zväzok. „Stavitelia” sú predstaviteľmi prvých „Mysľou-Zrodených” Entít, preto z prastarých Rišiov-Pradžapati: tiež zo Siedmich veľkých Bohov Egypta, z ktorých Osiris je hlavným zo Siedmich Amšaspendov Zoroastriánov,

Poznámka(y) ———————————————

* Anjeli uznávaní Rímsko-Katolíckou Cirkvou, ktorí sa zhodujú s týmito „Tvárami“, boli u Ofitov: — Drak — Rafael; Lev — Michael; Býk alebo vôl — Uriel; a Orol — Gabriel. Títo štyria robia spoločnosť štyrom Evanjelistom, a tvoria predslov Evanjeliám.


Zväz. 1, Strana 128 TAJNÁ NÁUKA

s Ormazdom na čele; alebo „Siedmich Duchov Tváre”: Sedem Sefirotov oddelených od prvej Trojice, atď., atď.*

Oni vybudujú, alebo skôr prebudujú každý „Systém“ po „Noci“. Druhá skupina Staviteľov je Architektom výhradne nášho planetárneho reťazca; a tretia, pôvodca nášho Ľudstva — Makrokozmický prototyp mikrokozmu.

Planetárni Duchovia sú informujúcimi duchmi Hviezd vo všeobecnosti, a obzvlášť Planét. Oni vládnu osudom ľudí, ktorí sú všetci narodení pod jednou alebo inou z ich konštelácií; druhá a tretia skupina prislúchajúce k iným systémom majú tie isté funkcie, a všetky vládnu rozličným oblastiam v Prírode. V Hindskom exoterickom Panteóne sú strážnymi božstvami, ktoré vládnu nad ôsmymi stranami priestoru — štyrmi svetovými a štyrmi medzistranami — a nazývajú sa Loka-Palovia, „Podporovatelia alebo strážcovia Sveta” (v našom viditeľnom Kozme), z ktorých sú hlavní Indra (Východ), Yama (Juh), Varuna (Západ) a Kuvera (Sever); ich slony a ich manželky prislúchajúc, samozrejme, predstavivosti a dodatočnej myšlienke, hoci všetci z nich majú okultný význam.

Lipikovia (ktorých popis poskytuje Komentár Strofy IV. č. 6) sú Duchmi Sveta, zatiaľ čo Stavitelia sú len naše vlastné planetárne božstvá. Tí prví patria k najokultnejšej časti Kozmogenézy, ktorú tu nie je možné udať. Či Adepti (dokonca tí najvyšší) poznajú tento anjelský rád v úplnosti jeho trojitých stupňov, alebo len ten nižší spojený so záznamami nášho sveta, je niečo, čo autorka nie je pripravená povedať, a inklinovala by skôr k posledne menovanej domnienke. Z jeho najvyššieho stupňa sa vyučuje len jedna vec: Lipikovia sú spojení s Karmou — súc jej priamymi Zaznamenávateľmi.†

Poznámka(y) ———————————————

* Židia, chránia Kabalistov, nemajúc žiadne názvy pre Východ, Západ, juh a Sever, vyjadrili myšlienku prostredníctvom slov znamenajúcimi pred, za, vpravo a vľavo a veľmi často poplietli tie výrazy exotericky, činiac takto slepé miesta v Biblii zmätenejšími a ťažšími na vyloženie. Pridajte k tomuto skutočnosť, že zo štyridsiatich siedmych prekladateľov Biblie Kráľa Anglicka Jamesa I. „len traja rozumeli Hebrejsky, a dvaja z týchto zomreli predtým, ako boli preložené Žalmy” (Royal Masonic Cyclopaedia), a človek môže ľahko pochopiť, akú spoľahlivosť možno klásť na anglickú verziu Biblie. V tomto diele sa všeobecne nasleduje Rímsko-Katolická verzia Douay.

† Symbolom pre Sväté a Tajné Znalosti bol všeobecne v staroveku Strom, ktorým bolo tiež myslené Posvätné písmo alebo Záznam. Z toho dôvodu slovo Lipikovia, [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 129 LIPIKOVIA

STROFA V. — Pokračovanie

6. LIPIKOVIA VYMEDZUJÚ TROJUHOLNÍK, TEN PRVÝ (zvislá čiara alebo obrázok 1.), KOCKU, TÚ DRUHÚ, A PENTAGRAM VO VNÚTRI VAJCA (kruh) (a). TO JE KRUH NAZÝVANÝ „NEPREKRAČOVAŤ“ PRE TÝCH, KTORÍ ZOSTÚPIA A VYSTÚPIA (ako tiež pre tých), KTORÍ, V PRIEBEHU KALPY POSTUPUJÚ SMEROM K VEĽKÉMU DŇU „BUĎ S NAMI” (b). . . TAKTO BOLI VYTVORENÉ ARUPA A RUPA (Beztvarý Svet a Svet Foriem); Z JEDNÉHO SVETLA SEDEM SVETIEL; Z KAŽDÉHO Z TÝCH SIEDMICH SEDEMKRÁT SEDEM SVETIEL. „KOLESÁ” STRÁŽIA KRUH.

Strofa pokračuje rýchlou klasifikáciou Rádov Anjelskej Hierarchie. Zo skupiny Štyroch a Siedmich vyžaruje „mysľou zrodená“ skupina Desiatich, Dvanástich, Dvadsaťjeden atď., všetky tieto rozdelené znovu do podskupín sedmičkových, deviatkových, dvanástkových čísel, a tak ďalej, pokým sa myseľ nestratí v tomto nekonečnom výpočte nebeských zástupov a Bytostí, každá majúc svoju určitú úlohu pri vládnutí vo viditeľnom Kozme počas jeho existencie.

(a) Ezoterický význam prvej vety Sloky je, že tí, ktorí sa nazývali Lipikovia, Zaznamenávatelia Karmickej hlavnej knihy, činia nepreniknuteľnú bariéru medzi osobným EGOM a neosobným JA, Noumenom a Rodičovským Zdrojom toho predchádzajúceho. Preto tá alegória. Oni vymedzujú prejavený svet hmoty v rámci Kruhu „Neprekračovať“. Tento svet je symbolom (objektívnym) JEDNÉHO rozdeleného na mnohé, na úrovniach Ilúzie, Adi („Prvého”) alebo Eka („Jedného”); a tento Jeden je kolektívnym zoskupením, alebo celosťou, hlavných Stvoriteľov alebo Architektov tohoto viditeľného vesmíru. V Hebrejskom Okultizme je ich meno aj Achath, žensky, „Jedna,” a Achod, znovu „Jeden”, ale mužsky. Monoteisti mali výhody (a stále majú) z dômyselného ezoterizmu Kabaly aplikujúc meno, ktoré je Jednou Najvyššou Esenciou známe JEJ prejavením, Sefirot-Elohim, a nazývajú ju Jehova. Ale toto je

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračujúca z predchádzajúcej strany]] „zapisovatelia” alebo pisári; „Draci,” symboly múdrosti, ktorí chránia Stromy Poznania; Zlatá „jabloň” jabĺk Hesperíd; „Plodné Stromy“ a vegetácia hory Meru chránené Hadom. Juno dávajúc Jupiteru, pri jej svadbe s ním, Strom so zlatým ovocím, je ďalšou formou Evy, ponúkajúcej Adamovi jablko zo Stromu Poznania.


Zväz. 1, Strana 130 TAJNÁ NÁUKA

dosť svojvoľné a proti všetkému rozumu a logike, keďže výraz Elohim je podstatné meno v množnom čísle, identické so slovom v množnom čísle Chiim, často zmiešaným s Elohim.* Okrem toho, v Okultnej metafyzike existujú, správne povedané, dva „JEDEN” — Jeden na nedosiahnuteľnej úrovni Absolútna a Nekonečna, na ktorej nie sú možné žiadne špekulácie, a druhý „Jeden” na úrovni Emanácií. Ten prvý menovaný nemôže ani vyžarovať ani byť rozdelený, keďže je večný, absolútny a nemenný. Ten Druhý, súc, takpovediac, odrazom toho Prvého (pretože je to Logos alebo Íšvara, vo Svete Ilúzie), môže robiť toto všetko.† Vyžaruje zo seba samého — ako horná Sefirotálna Trojica vyžaruje nižších sedem Sefirotov — sedem Lúčov alebo Dhjána Čohanov; inými slovami, Homogénne sa stáva Heterogénnym, „Hypotetická Pralátka” sa diferencuje do Elementov. Ale pokiaľ sa nevrátia do svojho prvopočiatočného Elementu, nikdy nemôžu prejsť za Laya, alebo nulový bod.

Preto tá alegória. Lipikovia oddeľujú svet (alebo úroveň) čistého ducha od úrovne Hmoty. Tí, ktorí „zostupujú a vzostupujú” — inkarnujúce sa Monády, a ľudia snažiaci sa smerom k očisteniu a „vzostúpeniu,” ale stále celkom nedosiahnuc cieľ — smú prekročiť „kruh Neprekračovať“ len v deň „Buď s Nami”; ten deň, kedy človek, oslobodiac sa z kruhu nevedomosti, a spoznajúc

Poznámka(y) ———————————————

* Veta v Sefer Džezirah a niekde inde: „Achath-Ruach-Elohim-Chiim” označuje Elohim prinajlepšom ako obojpohlavných, ženský element takmer dominujúci, ako by sa to čítalo: “JEDNA je Ona Duch Elohim Života.” Ako bolo povedané hore, Echath (alebo Achath) je ženské, a Echod (alebo Achod) mužské, obidva znamenajúci JEDEN.

† Tento metafyzický princíp môže byť ťažko lepšie opísaný ako v prednáškach „Bhagavadgíty“ pána Subba Rowa: “Múlaprakriti (zahalenie Parabrahmam) pôsobí ako jedna energia prostredníctvom Logosu (alebo ‘Eswara’). Teda Parabrahmam je tou podstatou, z ktorej začína centrum energie do existencie, ktoré budem zatiaľ nazývať Logos. . . . Kresťania ho nazývajú Verbum, . . . a je to božský Kristus, ktorý je večný v lone svojho otca. Buddhisti ho nazývajú Avalokitéšvara. . . . V takmer každej náuke formulujú existenciu centra duchovnej energie, ktoré je nezrodené a večné, a ktoré existuje v lone Parabrahmam v čase Pralaja, a začína ako centrum vedomej energie počas Kozmickej aktivity. . . . „Pretože, ako prednášajúci predpokladal hovoriac, Parabraham nie je toto ani tamto, nie je to dokonca vedomie, keďže sa to nemôže vzťahovať k hmote alebo k niečomu podmienenému. Nie je to Ego ani Ne-Ego, ani dokonca Átma, ale skutočne ten jeden zdroj všetkých manifestácií a spôsobov existencie.


Zväz. 1, Strana 131 HVIEZDNA KNIHA ŽIVOTA

úplne neoddelenosť Ega v rámci svojej osobnosti — chybne považované za svoje vlastné — od UNIVERZÁLNEHO EGA (Anima Supra-Mundi), prechádza postupne do Jednej Podstaty, aby sa stalo nie len jednej „s nami” (prejavené univerzálne životy, ktoré sú „JEDNÝM” ŽIVOTOM), ale s tým samotným pravým životom.

Astronomicky, „KRUH NEPREKRAČOVAŤ”, ktorý Lipikovia kreslia okolo Trojuholníka, ten Prvý, Kocka, ten Druhý a Pentagram na vymedzenie týchto tvarov, je takto znovu ukázaný pre obsiahnutie symbolu 31415, alebo koeficientu stále používaného v matematických tabuľkách (hodnota pí), geometrické tvary tu zastupujú numerické čísla. Podľa všeobecných filozofických učení, tento kruh je nad oblasťou toho, čo sa v astronómii nazýva hmloviny. Ale toto je chybné poňatie topografie a popisov, udaných v Puranických a iných exoterických Písmach o 1008 svetoch a nebeských klenbách Dévalóka. Samozrejme existujú svety, v ezoterických ako aj v svetských učeniach, v takých nevypočítateľných vzdialenostiach, že svetlo najbližších z nich, ktoré práve dosiahlo našich moderných Chaldejcov, zanechalo svoj svetelný zdroj dlho pred dňom, v ktorom boli vyslovené slová „Buď Svetlo”; ale toto nie sú svety na úrovni Dévalóka, ale v našom Kozme.

Chemik prichádza k laya alebo nulovému bodu úrovne hmoty, s ktorou sa zaoberá, a potom sa náhle zastaví. Fyzik alebo astronóm počíta miliardami míľ nad hmlovinou, a potom sa tiež náhle zastaví; pre polo-zasväteného Okultistu bude predstavovať tento laya-bod ako existujúci na niektorej úrovni, ktorá, ak aj nie fyzikálna, stále je pre ľudský intelekt predstaviteľná. Ale úplný Zasvätenec vie, že kruh „Neprekračovať” nie je ani lokalitou, ani sa nedá zmerať vzdialenosťou, ale že existuje v absolútnosti nekonečna. V tomto „Nekonečne” úplného Zasvätanca neexistuje ani výška, šírka ani hrúbka, ale všetko je nezmerateľná hĺbka, dosahujúca z fyzikálneho po „para-para-metafyzické.” Pri použití slova „dolu,” podstatná hĺbka — „nikde a všade” — nie je myslená hĺbka fyzikálnej hmoty.

Ak niekto hľadá starostlivo cez exoterické a hrubo antropomorfné alegórie populárnych náboženstiev, dokonca v týchto je možné matne vnímať náuku zakotvenú v kruhu „Neprekračovať”, takto chráneného prostredníctvom Lipikov. Takže ju človek nájde dokonca v učeniach


Zväz. 1, Strana 132 TAJNÁ NÁUKA

sekty Vedantin Visištadvaity, najvytrvalejšie antropomorfnej v celej Indii. Pretože čítame o oslobodenej duši, že: —

Po dosiahnutí Mókša (stav blaženosti znamenajúci „oslobodenie z Bandha” alebo otroctva), blaženosť sa ním užíva v mieste nazvanom PARAMAPADHA, mieste, ktoré nie je materiálne, ale vytvorené zo Suddasatwa (podstaty, z ktorej je vytvorené telo Íšvaru — „Pána”). Tam, Muktovia alebo Dživatmovia (Monády), ktorí dosiahli Mókša, nikdy viac nepodliehajú vlastnostiam hmoty ani Karmy. „Ale ak si to zvolia, v záujme činenia dobra pre svet, smú sa inkarnovať na Zem.”* Cesta do Paramapadha, alebo nemateriálnych svetov, z tohoto sveta, sa nazýva Dévajana. Keď osoba dosiahne Mókša a telo zomrie: —

„Dživa (Duša) ide so Sukšma Sarira† zo srdca tela, do Brahmarandra v korune hlavy, stúpajúc Sušumnu, nervom spájajúcim srdce s Brahmarandrou. Dživa preniká Brahmarandrou a ide do oblasti Slnka (Surjamandala) cez Lúče solaru. Potom ide, cez tmavý bod v Slnku, do Paramapadha. Dživa je riadená na svojej ceste Najvyššou Múdrosťou získanou prostredníctvom Jógy.‡ Dživa takto pokračuje do Paramapadha za pomoci Athivahikov (nosičov pri prechode), známych pod menom Arči-Ahaovia . . . Aditja, Pradžapati atď. Archis, ktorí sú tu spomínaní, sú isté čisté Duše, atď., atď.” (Visishtadwaita Catechism, od Pundit Bhashyacharya, F.T.S.)

Žiadny Duch okrem „Zaznamenávateľov” (Lipikov) nikdy neprekročil zakázanú líniu, ani tak žiadny neučiní, až do dňa nasledujúcej Pralaje, pretože to je hranica, ktorá oddeľuje konečné — akokoľvek nekonečné v pohľade človeka — od naozaj NEKONEČNÉHO. Duchovia, ktorí sú spomínaní, ako tí, ktorí „vzostupujú a zostupujú”, sú „Hostitelia“ toho, čo voľne nazývame „nebeské Bytosti.” Ale oni v skutočnosti nie sú z toho druhu.

Poznámka(y) ———————————————

* Tieto dobrovoľné reinkarnácie sa v našej Náuke spomínajú ako Nirmanakajas (preživšie duchovné princípy ľudí).

† Sukšma-sarira, „snu podobné” zdanlivé telo, ktorým sú odení nižší Dhjánovia nebeskej Hierarchie.

‡ Porovnajte tento ezoterický princíp s Gnostickou náukou nachádzanou v „Pistis-Sofia” (Poznanie = Múdrosť), v ktorej pojednaní je Sophia Achamoth ukázaná stratená vo vodách Chaosu (hmoty), na jej ceste do Najvyššieho Svetla, a Kristus oslobodzujúci ju a pomáhajúci jej na správnu Cestu. Všimnite si dobre, „Kristus” u Gnostikov znamenal neosobný princíp, Átman Vesmíru, a Átma v duši každého človeka — nie Ježiša; hoci v starých koptských manuskriptoch v Britskom Múzeu je „Kristus” takmer konštantne nahrádzaný „Ježišom.”


Zväz. 1, Strana 133 BOH ČLOVEKA A BOH MRAVCA

Oni sú Entitami vyšších svetov v hierarchii Bytia, tak nezmerateľne vysokými, že nám sa musia javiť ako Bohovia, a súhrnne — BOH. Ale tak sa my, smrteľní ľudia, musíme javiť mravcovi, ktorý uvažuje na stupnici svojej vlastnej kapacity. Mravec môže tiež vidieť všetkým známy mstiaci prst osobného Boha prostredníctvom chlapčiska, ktorý v jednom momente na základe impulzu darebáctva, zničí jeho mravenisko, v chronológii hmyzu prácu mnohých týždňov — dlhých rokov. Mravec, ktorý to pociťuje akútne, a pripisujúc tú nezaslúženú pohromu kombinácii Prozreteľnosti a hriechu, môže v tom tiež, tak ako človek, vidieť výsledok hriechu jeho prarodiča. Kto vie a kto to môže potvrdiť alebo poprieť? Odmietnutie pripustiť v celom Solárnom systéme akékoľvek iné rozumné a intelektuálne bytosti na ľudskej úrovni, než nás samotných, je najväčšou nadutosťou našej doby. Všetko čo má veda právo potvrdiť, je, že neexistujú žiadne viditeľné Inteligencie žijúce v tých istých podmienkach ako my. Nemôže úplne poprieť možnosť, že sú svety v rámci svetov, za úplne odlišných podmienok oproti tým, ktoré sú podstatou prirodzenosti nášho sveta; ani nemôže poprieť, že môže existovať určitá obmedzená komunikácia* medzi niektorými z tých svetov a naším vlastným. K tým najvyšším, ako nás učia, patrí sedem rádov čisto božských Duchov; k tým šiestym nižším patria hierarchie, ktoré môžu byť príležitostne videné a počuté ľuďmi, a ktorí predsa komunikujú s ich potomkami Zeme; ktorých potomstvo je nerozlučiteľne s nimi spojené, každý princíp v človeku majúci svoj priamy zdroj v povahe tých veľkých Bytostí, ktoré nám poskytujú príslušné neviditeľné elementy v nás. Fyzikálna Veda je vítaná pri uvažovaní nad fyziologickým mechanizmom žijúcich bytostí, a pri pokračovaní jej plodných snáh pri pokuse rozriešiť naše pocity, naše vnímania, mentálne a duchovné, do funkcií ich neorganických vozidiel. Predsa, všetko, čo sa niekedy malo vykonať v tomto smere, už bolo vykonané, a Veda nepôjde ďalej.

Poznámka(y) ———————————————

* Najväčší filozof európskeho pôvodu, Imanuel Kant nás uisťuje, že taká komunikácia nie je nijako nepravdepodobná. „Priznávam, že som veľmi ochotný prehlasovať existenciu Nemateriálnych pováh vo svete, a umiestniť svoju vlastnú dušu do triedy týchto bytostí. Neskôr sa, neviem kde, alebo kedy, predsa ukáže, že ľudská duša stojí v tomto živote v nezrušiteľnom spojení so všetkými nemateriálnymi povahami v duchovnom svete, že podľa nich vzájomne jedná a prijíma od nich dojmy.” (Traume eines Geistersehers, citoval C. C. Massey, vo svojom predslove k Von Hartmannovmu „Spiritismus.”)


Zväz. 1, Strana 134 TAJNÁ NÁUKA

Ona je pred mŕtvym múrom, na tvári ktorého sleduje, ako si predstavuje veľké fyziologické a psychické objavy, ale z ktorých každý jeden sa neskôr ukáže nie lepší ako pavučiny upradené prostredníctvom jej vedeckých fantázií a ilúzií. Samotné tkanivá našej objektívnej štruktúry sú podriadené analýze a výskumom fyziologickej vedy.* Šesť vyšších princípov v nich sa navždy bude vyhýbať ruke, ktorú vedie animus, ktorý úmyselne ignoruje a odmieta Okultné Vedy.

„Veľký Deň BUĎ-S-NAMI,” je potom prejavom jedinej hodnoty, ktorá leží v jeho doslovnom preklade. Jeho význam sa tak ľahko neodhaľuje verejnosti, neoboznámenej s mystickými princípmi Okultizmu, či skôr Ezoterickej Múdrosti alebo „Buddhizmu.” Je to výraz príznačný pre ten posledne menovaný, a tak nejasný pre svetského človeka ako ten výraz Egypťanov, ktorí nazvali to isté „Deň PRÍĎ-K-NÁM,”† ktorý

Poznámka(y) ———————————————

* Napr., všetok ten moderný fyziologický výskum v spojitosti s psychologickými problémami ukazuje, a vzhľadom k povahe vecí, mohol ukázať je, že každá myšlienka, vnem a pocit je doprevádzaný opätovným zoradením molekúl určitých nervov. Domnienka načrtnutá vedcami typu Buchnera, Vogta a ďalších, že myšlienka je molekulárny pohyb, si vyžaduje úplnú abstrakciu učinenú zo skutočnosti nášho subjektívneho vedomia.

† Pozrite si „Le Livre des Morts,” od Paula Pierreta; „Le Jour de ‘Viens a nous’ . . . c’est le jour ou Osiris a dit au Soleil: Viens! Je le vois rencontrant le Soleil dans l’Amenti.” (Kap. xvii., s. 61.) Slnko tu zastupuje Logos (alebo Krista, alebo Hóra) ako centrálnu Esenciu synteticky, a ako rozptýlenú esenciu vyžarovaných Entít, rozdielnych v substancii, ale nie v esencii. Ako vyjadril prednášajúci Bhagavadgíty, „nesmie sa predpokladať, že Logos je iba samostatným centrom energie prejavenej z Parabrahmam; existujú nespočetné iné centrá . . . a ich počet je takmer nekonečný na prsiach Parabrahmam.” Preto výrazy, „Deň Príď k nám” a „Deň Buď s nami,” atď. Práve ako štvorec je Symbolom Štyroch svätých Síl alebo Mocí — Tetraktis — tak Kruh ukazuje hranicu v rámci Nekonečnosti, ktorú žiadny člověk nemôže prekročiť, dokonca v duchu, ani Déva ani Dhjána Čohan. Duchovia tých, ktorí „zostupujú a vzostupujú” počas priebehu cyklickej evolúcie, majú prekročiť „okovaný svet” len v deň ich priblíženiu sa k prahu Paranirvány. Ak ho dosiahnu — budú odpočívať na prsiach Parabrahmam, alebo „Neznámej Temnoty,” ktorá sa potom stáva pre všetkých Svetlom — počas celého obdobia Mahápralaja, „Veľkej NOCI,” a síce 311 040 000 000 000 rokov absorpcie v Brahmovi. Deň „Buď-S-Nami” je toto obdobie odpočinku alebo Paranirvána. Pozrite si tiež ďalšie údaje ohľadom tohto špecifického vyjadrenia, deň „Príď-K-Nám,” Pohrebný rituál Egypťanov, od Viscounta de Rouge. Súvisí s Dňom Posledného Súdu Kresťanov, ktorý bol ich náboženstvom veľmi zmaterializovaný.


Zväz. 1, Strana 135 PÚŤ DUŠE

je identický s predchádzajúcim, hoci sloveso „buď“ v tomto zmysle je možno stále lepšie nahradiť jedným z dvoch slov „Zostaň” alebo „Zotrvaj-s-nami,” keďže sa týka toho dlhého obdobia ODPOČINKU, ktoré sa nazýva Paranirvána. Keďže v exoterickej interpretácii Egyptských obradov sa duša každej zosnulej osoby — od Hierofanta po posvätného býka Apisa — stala Osirisom, bola Osirifikovaná, hoci Svätá Náuka vždy učila, že skutočná Osirifikácia bola údelom každej Monády len po 3 000 cykloch Existencií; v danom prípade. „Monáda,” zrodená z povahy a pravej Esencie „Siedmich” (jej najvyšší princíp stávajúc sa okamžite uchovaným v Siedmom Kozmickom Elemente), musí vykonať svoju sedmičkovú rotáciu cez Cyklus Bytia a foriem, od najvyššej po najnižšiu; a potom znovu od človeka k Bohu. Pri prahu Paranirvány to pokračuje jeho prvotnou Podstatou a stáva sa znovu Absolútnom.

[[Pokračovanie v nasledujúcej časti]]


Preklad: PH; Korektúry: Sokol

© 2013 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

Tajná Náuka: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA V.

exkluzívne.cez.okno

február 04, 2013 23:32 popoludní

 

 

Top