Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: STROFA VI. – NÁŠ SVET, JEHO RAST A VÝVOJ

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


Zväz. 1, Strana 106 TAJNÁ NÁUKA

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

STROFA VI.

1. SILOU MATKY MILOSRDENSTVA A POZNANIA (a), KWAN-YIN,* „TROJICA” KWAN-ŠAI-YIN PREBÝVAJÚCA V KWAN-YIN-TIEN (b), FOHAT, DYCH ICH POTOMKOV, SYN SYNOV, VOLAJÚC Z DOLNEJ PRIEPASTI (chaos) ZDANLIVÚ FORMU SIEN-TCHAN (náš Vesmír) A SEDEM ELEMENTOV: —


Zväz. 1, Strana 136 TAJNÁ NÁUKA

(a.) Matka Milosrdenstva a Poznania je nazývaná „trojicou” Kwan-Šai-Yin, pretože v jej vzájomných vzťahoch, metafyzických a kozmických, ona je „Matkou, Manželkou a Dcérou” Logosu, práve ako sa v neskorších teologických prekladoch stala „Otcom, Synom a (ženským) Duchom Svätým” — Šakti alebo Energiou — Esenciou troch. Takže v Ezoterizme Védantských, Daiviprakriti, Svetlo prejavené prostredníctvom Íšvara, Logosu,** je v jednom a tom istom čase Matkou a tiež Dcérou Logosu alebo Verbom Parabrahmam; zatiaľ čo to z trans-Himalájskych učení je — v hierarchii alegorickej a metafyzickej teogónie — „MATKOU” alebo abstraktnou, ideálnou hmotou, Mulaprakriti, Koreň Prírody; — z metafyzického hľadiska, vzájomný vzťah Adi-Bhuta, prejavený v Logose, Avalokitešvara; — a z čisto okultného a

Poznámka(y) ———————————————

* Táto strofa je preložená z čínskeho textu, a mená, ako ekvivalenty pôvodných výrazov, sú zachované. Skutočné ezoterické pomenovanie nie je možné poskytnúť, keďže by čitateľa len zmiatlo. Brahmanická náuka k nim nemá žiadny ekvivalent. Vach zdá sa, že sa v mnohých aspektoch približuje čínskemu Kwan-Yin, ale pod týmto názvom v Indii neexistuje žiadne bežné uctievanie, ako je v Číne Kwan-Yin. Žiadny exoterický náboženský systém nikdy neprijal ženského Stvoriteľa, takže žena bola považovaná a braná od samého úsvitu populárnych náboženstiev za nižšiu oproti mužovi. Len v Číne a Egypte sa Kwan-Yin a Izis umiestňovali na jednej úrovni s mužskými bohmi. Ezoterizmus ignoruje obidve pohlavia. Jeho najvyššie Božstvo je bezpohlavné, keďže je bez formy, ani Otec ani Matka; a jeho prvé prejavené bytosti, nebeské ako aj pozemské, stávajú sa len postupne obojpohlavnými a nakoniec oddelenými v odlišných pohlaviach.

** The „Theosophist” z februára, 1887, s. 305, prvá prednáška o Bhagavadgíte.


Zväz. 1, Strana 137 MYSTÉRIUM O ŽENSKOM LOGOSE

Kozmického, Fohat,* „Syn Syna,” obojpohlavná energia vyplývajúca z tohoto „Svetla Logosu,” a ktorá sa prejavuje na úrovni objektívneho Univerza ako skrytá, tak veľmi až je odhalená, Elektrina — ktorá je ŽIVOTOM.

(b) Kwan-Yin-Tien znamená „melodické nebo Zvuku,” príbytok Kwan-Yin, alebo doslovne „Božský Hlas”. Tento „Hlas” je synonymom Verba alebo Slova: „Reč,” ako vyjadrenie myšlienky. Takže sa môže sledovať v spojení s, a dokonca pôvodom hebrejského Bath-Kol, „dcéra Božského Hlasu,” alebo Verbum, alebo mužský a ženský Logos, „Nebeský Človek” alebo Adam Kadmon, ktorý je zároveň Sefira. Toho posledne menovaného isto predchádzala hinduistická Vach, bohyňa Reči, alebo Slova. Pretože Vach — dcéra a ženská časť, ako je stanovené Brahmom, „vytvorená bohmi” — je spolu s Kwan-Yin, s Izis (tiež dcéra, manželka a sestra Osirisa) a ďalšími bohyňami, ženským Logosom, takpovediac, bohyňou aktívnych síl v Prírode, Slovo, Hlas alebo Zvuk a Reč. Ak je Kwan-Yin „melodickým Hlasom,” takisto je Vach; „ľúbezná krava, ktorá dojí potravu a vodu” (ženský princíp) — „ktorá nám dáva výživu a potravu,” ako Matka-Príroda. V diele stvorenia sa spája s Pradžapati. Ona je mužským a ženským ad libitum, ako Eva je s Adamom. A ona je formou Aditi — princípom vyšším ako Éter — v Akáši, syntéza všetkých síl v Prírode; takže Vach a Kwan-Yin sú obidve magickou mohutnosťou Okultného zvuku v Prírode a Éteri — ktorých „Hlas” volá Sien-Tchan, mätúcu formu Univerza z Chaosu a Siedmich Elementov.

Takže v Manu Brahma (tiež Logos) je ukázané rozdelenie jeho tela na dve časti, mužskú a ženskú, a vytvorenie v tom posledne menovanom, kto je Vach, Viradž, kto je on samotný, alebo znovu Brahma — týmto spôsobom učený Vedantinský Okultista hovorí o tej „bohyni,” vysvetľujúc dôvod, prečo sa Íšvara (alebo Brahma) nazýva Verbum alebo Logos; prečo sa vlastne nazýva Sabda Brahmam: —

Poznámka(y) ———————————————

* Hovorí prednášajúci na s. 306: „Evolúcia sa začína prostredníctvom intelektuálnej energie Logosu, nielen na základe potencialít uzavretých v Mulaprakriti. Toto svetlo Logosu je spojením . . . medzi objektívnou hmotou a subjektívnou myšlienkou Íšvara (alebo Logosu). Nazýva sa v niekoľkých Buddhistických knihách Fohat. Je to ten nástroj, s ktorým pracuje Logos.”


Zväz. 1, Strana 138 TAJNÁ NÁUKA

„Vysvetlenie, ktoré sa vám chystám poskytnúť, sa bude javiť ako úplne mystické; ale ak mystické, má obrovský význam, keď sa správne pochopí. Naši starí autori povedali, že Vach je zo štyroch druhov (pozrite Rig Védy a Upanišády). Vaikhari-Vach je to, čo prejavujeme. Každý druh Vaikhari-Vach existuje vo svojom Madhyama, ďalej v jeho Pasyanti a nakoniec vo svojej Para forme.* Dôvod, prečo sa toto Pranava nazýva Vach, je ten, že štyri princípy veľkého Kozmu zodpovedajú týmto štyrom formám Vach. Teda celý prejavený solárny Systém existuje vo svojej Sukšma forme v svetle alebo energii Logosu, pretože jeho energia sa zachytáva a prenáša do Kozmickej hmoty. . . . Celý Kozmos vo svojej objektívnej forme je Vaikhari-Vach, svetlo Logosu je Madhyama forma, a samotný Logos Pasyanti forma, a Parabrahm Para forma alebo aspekt toho Vach. Práve prostredníctvom svetla tohoto vysvetlenia sa musíme pokúsiť pochopiť určité prehlásenia, ktoré učinili rôzni filozofi za tým účelom, že prejavený Kozmos je Verbum prejavené ako Kozmos” (pozrite Prednášku o Bhagavadgíte, spomínanú vyššie).

———————

STROFA VI. — Pokračovanie

2. RÝCHLY A ŽIARIACI JEDEN PRODUKUJE SEDEM Layu** (a) CENTIER, NAD KTORÝMI ŽIADNY NEZVÍŤAZÍ DO VEĽKÉHO DŇA „BUĎ SA NAMI” — A UMIESTŇUJE SVET NA TÝCHTO VEČNÝCH PODKLADOCH, OBKLOPUJÚC SIEN-TCHAN S ELEMENTÁRNYMI ZÁRODKAMI (b).

(a.) Sedem Layu centier je sedem bodov Nula, použijúc výraz Nula v tom istom zmysle ako ho používajú chemici, pre indikovanie bodu, v ktorom v Ezoterizme začína stupnica počítania diferencovania. Od Centier — nad ktorými nám Ezoterická filozofia umožňuje vnímať nejasné metafyzické obrysy „Siedmich Synov” Života a Svetla, Sedem Logosov Hermetických a všetkých ostatných filozofov — začína

Poznámka(y) ———————————————

* O Madhya sa hovorí ako o tom, koho počiatok a koniec sú neznáme, a Para znamená nekonečný. Tieto výrazy sa všetky týkajú nekonečna a delenia času.

** Zo Sanskritského Laya, bodu hmoty, kde diferenciácia ustala.


Zväz. 1, Strana 139 OD ŽIADNEHO ČÍSLA K ČÍSLU SEDEM

diferenciácia elementov, ktoré vstupujú do konštitúcie nášho Solárneho Systému. Často sa kládla otázka, aká je presná definícia Fohat a jeho síl a funkcií, keďže sa zdá, že zastáva to z Osobného Boha, ako je to chápané v populárnych náboženstvách. Odpoveď už bola daná v komentári k Strofe V. Ako je to dobre povedané v prednáškach o Bhagavadgíte, „Celý Kozmos musí nevyhnutne existovať v Jednom Zdroji energie, z ktorej vyžaruje toto svetlo (Fohat).” Či narátame princípov v Kozme a človeku ako sedem alebo len ako štyri, jeho síl, a síl vo fyzickej Prírode je Sedem; a ten istý odborník uvádza, že „Pragna, alebo kapacita vnímania, existuje v siedmich rôznych aspektoch zodpovedajúcich siedmim stavom hmoty” (Osobný a neosobný Boh). Pretože, „práve tak ako sa ľudská bytosť skladá zo siedmich princípov, diferencovaná hmota v Solárnom Systéme existuje v siedmich rôznych stavoch” (tamtiež). Takisto Fohat.* On je Jeden a Sedem, a na Kozmickej úrovni je za všetkými takými prejavmi ako svetlo, teplo, zvuk, súdržnosť atď., atď., a je „duchom” ELEKTRINY, ktorá je ŽIVOTOM Univerza. Ako abstrakciu to nazývame JEDEN ŽIVOT; ako o objektívnej a evidentnej Realite, hovoríme o sedmičkovej stupnici prejavu, ktorá začína na hornej priečke Jednou Nepoznateľnou KAUZALITOU, a končí ako Všadeprítomná Myseľ a Život imanentný v každom atóme Hmoty. Takže, zatiaľ čo veda hovorí o jeho vývoji prostredníctvom hrubej hmoty, slepej sily a nezmyselnom pohybe, Okultisti poukazujú na inteligentný ZÁKON a vnímajúci ŽIVOT, a dodávajú, že Fohat je vedúcim Duchom tohoto všetkého. Predsa nie je vôbec žiadnym osobným bohom, ale emanáciou tých ďalších Síl za ním, ktoré Kresťania nazývajú „Poslovia” ich Boha (ktorý je v skutočnosti len Elohim, alebo skôr jedným zo Siedmich Stvoriteľov nazývaných Elohim), a my, „Poslovia prvotných Synov Života a Svetla.”

(b.) „Elementárne Zárodky”, s ktorými vypĺňa Sien-Tchan („Vesmír“) z Tien-Sin („Nebo Mysle,” doslovne, alebo to, ktoré je absolútne), sú Atómami Vedy a Monádami Leibnitza.

Poznámka(y) ———————————————

* „Fohat” má niekoľko významov. (Pozrite si Strofu V., Komentár nižšie). On sa nazýva „Staviteľ Staviteľov,” Sila, ktorá zosobňuje, formujúc náš Sedmičkový reťazec.


Zväz. 1, Strana 140 TAJNÁ NÁUKA

STROFA VI. — Pokračovanie

3. ZO SIEDMICH (elementov) — PRVÝ PREJAVENÝ, ŠESŤ UTAJENÝCH; DVA PREJAVENÉ — PÄŤ UTAJENÝCH; TRI PREJAVENÉ — ŠTYRI UTAJENÉ; ŠTYRI VYTVORENÉ — TRI SKRYTÉ; ŠTYRI A JEDEN TSAN (zlomok) ODHALENÉ — DVA A JEDNA POLOVICA UTAJENÉ; ŠESŤ SA MÁ PREJAVIŤ — JEDEN OSTÁVA BOKOM (a). NAKONIEC, SEDEM MALÝCH KOLIES SA OTÁČA; JEDNO DÁVAJÚC ZROD DRUHÉMU (b).

(a.) Hoci tieto Strofy odkazujú na celý Vesmír po Mahapralaji (celkovom zničení), predsa táto veta, ako ktorýkoľvek študent Okultizmu môže vidieť, odkazuje tiež prostredníctvom analógie na evolúciu a konečné vytvorenie prvotných (hoci zložených) Siedmich Elementov na našej Zemi. Z týchto sú štyri elementy teraz úplne prejavené, zatiaľ čo ten piaty — Éter — je prejavený len čiastočne, keďže sme sotva v druhej polovici Štvrtého Kola, a následne sa Piaty Element prejaví úplne len v Piatom Kole. Svety, zahŕňajúce náš vlastný, kde sa samozrejme, ako zárodky, primárne vyvinuli z jedného Elementu na jeho druhom stupni („Otec-Matka,” diferencovaná Duša Sveta, nie čo sa označuje „Nad-Duša” podľa Emersona), či to nazývame v modernej Vede Kozmickým prachom a Ohňovou Hmlou, alebo v Okultizme — Akášou, Dživátmanom, božským Astrálnym Svetlom, alebo „Dušou Sveta.” Ale tento prvý stupeň Evolúcie bol v náležitom priebehu času nasledovaný budúcim. Žiaden svet, tak ako žiadne nebeské teleso, by nemohlo byť skonštruované na objektívnej úrovni, Elementy neboli dostatočne diferencované už od ich prvotného Ilus, odpočívajúc v Laya. Ten posledný menovaný výraz je synonymom Nirvány. Je to v skutočnosti Nirvanický rozklad všetkých látok, splynutých po životnom cykle do latencie ich prvotných podmienok. Je to jasný, ale beztelový tieň hmoty, ktorý bol, ríšou negatívnosti — v ktorom ležia skryté počas ich obdobia odpočinku aktívne Sily Sveta. Teraz, hovoriac o Elementoch, je z toho stála výčitka Pradávnych, že oni „považovali svoje Elementy za jednoduché a nerozložiteľné.”* Ešte raz, toto je neospravedlniteľné vyhlá-

Poznámka(y) ———————————————

* Tiene našich prehistorických predkov by mohli vrátiť kompliment moderným fyzikom, že teraz nové objavy v chémii viedli p. Crookesa, FRS (člena Kráľovskej spoločnosti, pozn. prekl.), aby pripustil, že Veda je ešte tisíc míľ od znalostí najjednoduchšej molekuly zložitej prírody. Od neho sa dozvedáme, že taká vec ako skutočne jednoduchá [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 141 BOLI STAROVEKÍ ĽUDIA NEZNALÍ FYZIKÁLNYCH VIED?

senie; keďže rozhodne ich zasvätení filozofi môžu sotva podliehať takému nespravodlivému obvineniu, keďže sú to od začiatku oni, ktorí vynašli alegórie a náboženské mýty. Ak by boli neznalí Rôznorodosti ich Elementov, nemali by žiadne zosobnenia Ohňa, Vzduchu, Vody, Zeme a AÉteru; ich Kozmickí bohovia a bohyne by nikdy neboli bývali požehnaní takým potomstvom, toľkými synmi a dcérami, elementmi zrodenými z a v rámci každého príslušného Elementu. Alchemické a okultné javy by boli klamom a nástrahou, dokonca teoreticky, ak by Pradávni boli bývali neznalí možností a korelatívnych funkcií a atribútov každého elementu, ktorý vstupuje do zloženia Vzduchu, Vody, Zeme a dokonca Ohňa — ten posledne menovaný do týchto dní terra inkognita pre modernú Vedu, ktorá je povinná nazývať to Pohybom, evolúciou svetla a tepla, stavom roznietenia, — definujúc ho stručne podľa jeho vonkajších aspektov, a zostávajúc neznalá jeho povahy. Ale to, čo

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] molekula, úplne homogénna, je v chémii terra incognita. „Kde máme skončiť?” pýta sa; „neexistuje žiadna cesta vedúca von z tohoto zmätku? Musíme buď vykonať elementárne skúšky také ťažké, že nimi dokáže prejsť len 60 alebo 70 kandidátov, alebo musíme otvoriť skúškové dvere tak naširoko, že počet prijatí bude obmedzený len počtom uchádzačov?” A potom ten učený džentlmen udáva pozoruhodné príklady. Hovorí: „Vezmite si prípad ytria. Má svoju určitú atómovú hmotnosť, v každom ohľade sa správalo ako jednoduchý útvar, element, ku ktorému by sme mohli skutočne pridať, ale z ktorého by sme nemohli odobrať. Predsa toto ytrium, tento predpokladaný homogénny celok, pri podrobení sa určitej metóde frakcionácie sa rozloží na časti nie absolútne identické medzi sebou navzájom, a podstúpi stupňovanie vlastností. Alebo si vezmite prípad didymia. Tu bol útvar zrádzajúci všetky uznávané znaky prvku. Bolo s veľkými ťažkosťami oddelené od ostatných útvarov, ktoré sa svojimi vlastnosťami približovali blízko k nemu, a počas tohoto kľúčového procesu podstúpil veľmi vážnu úpravu a veľmi blízke preskúmanie. Ale potom prišiel iný chemik, ktorý upravujúc tento predpokladaný homogénny útvar prostredníctvom špecifického procesu frakcionácie, rozložil ho na dva útvary praseodymium a neodymium, medzi ktorými sú postrehnuteľné určité rozdielnosti. Dokonca nemáme žiadnu istotu, či sú neodymium a praseodymium jednoduché útvary. Naopak, rovnako prejavujú symptómy štiepenia. Teda, ak jeden predpokladaný prvok pri spávnom zaobchádzaní obsahuje rozdielne molekuly, určite máme právo sa opýtať, či by sa podobné výsledky nemohli získať u iných prvkov, snáď u všetkých prvkov, ak sa s nimi zaobchádza správnym spôsobom. Môžme sa dokonca opýtať, kde sa má proces triedenia zastaviť — proces, ktorý, samozrejme, predpokladá obmeny medzi jednotlivými molekulami každého druhu. A v týchto následných oddeleniach prirodzene nachádzame útvary približujúce sa stále viac a viac k sebe navzájom.” (Prezidentský predslov pred Kráľovskou spoločnosťou chemikov, marec 1888.)


Zväz. 1, Strana 142 TAJNÁ NÁUKA

sa zdá, že Moderná Veda nevníma, je to, že tak diferencované, ako mohli byť tie jednoduché chemické atómy — ktoré archaická flozofia nazývala „stvoritelia ich vlastných Rodičov,” otcov, bratov, manželov ich matiek, a tých matiek dcéry ich vlastných synov, ako Aditi a Dakša, napríklad — diferencované ako boli tieto elementy na začiatku, stále neboli spojenými útvarmi známymi vede tak ako sú známe teraz. Ani Voda, Vzduch, Zem (všeobecne synonymum pre pevné látky) neexistovali vo svojej súčasnej forme, predstavujúc tri skupenstvá rozpoznané Vedou; pretože všetky tieto sú produkciami už opätovne skombinovanými prostredníctvom atmosfér kompletne sformovaných planét — dokonca na oheň — a tak v prvých obdobiach formovania zeme boli niečím celkom sui generis. Teraz, keď sú podmienky a zákony vládnúce nášmu solárnemu systému úplne vyvinuté; a keď sa atmosféra našej zeme, ako každej inej planéty, stala, takpovediac, svojou vlastnou zaťažkávacou skúškou, Okultná Veda učí, že sa v priestore molekúl deje ustavičná výmena, alebo skôr v prostore atómov, súvzťažných, a takto meniacich svoje kombinujúce ekvivalenty na každej planéte. Niektorí muži Vedy, a tí spomedzi najväčších fyzikov a chemikov, začínajú tušiť tento fakt, ktorý je Okultistom známy už veky. Spektroskop ukazuje len približnú podobnosť (na externom dôkaze) pozemskej a hviezdnej látky; nie je schopný ísť vôbec ďalej, ani ukázať, či sa atómy navzájom priťahujú tým istým spôsobom a za tých istých podmienok, ako sa predpokladá na našej planéte, fyzikálne a chemicky. Teplotný rozsah, od najvyššieho stupňa po najnižší, ktorý sa dá koncipovať, je možné si predstaviť, že je jedným a tým istým v a pre celý Svet; predsa však, jeho vlastnosti, iné ako vlastnosti rozloženia a opätovného spojenia, sa odlišujú na každej planéte; a takto atómy vstupujú do nových foriem existencie, netušených a nepoznateľných pre fyzikálnu Vedu. Ako je to už vyjadrené v „Piatich rokoch Teozofie,” podstata Kometárnej hmoty, napríklad, „je úplne odlišná od akejkoľvek chemickej alebo fyzikálnej charakteristiky, s ktorými sú oboznámení tí najväčší chemici a fyzici zeme” (s. 242). A dokonca tá hmota, počas rýchleho prechodu našou atmosférou, podstupuje vo svojej povahe určitú zmenu. Takto sa nielen samotné elementy našich planét, ale aj všetkých jej sestier v Solárnom Systéme, odlišujú navzájom vo svojich kombináciách tak značne, ako od Kozmických elementov za našimi


Zväz. 1, Strana 143 SPÁNOK VEČNEJ MATKY

Solárnymi hranicami.* Preto sa nemôžu brať ako štandard pre porovnanie s tým istým v iných svetoch.† Uchovávané v ich panenskom, pôvodnom stave v lone Večnej Matky, každý atóm zrodený nad prahom jej ríše, je odsúdený k nepretržitej diferenciácii. „Matka spí, predsa vždy dýcha.” A každý dych vysiela do úrovne prejavu jej Menlivých diel, ktoré, nesené vlnou emanácie, sú rozptýlené prostredníctvom Fohat, a hnané smerom k a nad túto alebo inú planetárnu atmosféru. Keď sú už zachytené tou posledne menovanou, atóm sa stratí; jeho pôvodná čistota navždy zmizne, pokiaľ ho Osud nerozloží tým, že ho vedie k „prúdu ODLIVU” (okultný výraz znamenajúci celkom odlišný proces, ktorý bežný termín naznačuje); kedy môže byť nesený ešte raz k hranici, kde sa rozpadol, a vyletiac, nie do Priestoru hore, ale do Priestoru vnútri, bude prenesený v stave diferenciálnej rovnováhy a šťastne sa znovu absorbuje. Ak by mal skutočne učený Okultista-alchymista napísať „Život a Dobrodružstvá Atómu”, zaručil by si týmto večný výsmech moderného chemika, možno tiež jeho následnú

Poznámka(y) ———————————————

* Toto znovu potvrdzuje ten istý muž vedy v tej istej prednáške, ktorý cituje Clerka Maxwella, hovoriac „že elementy nie sú absolútne homogénne.” Píše: „Je ťažké predstaviť si selekciu a elimináciu stredných variet, pretože kam mohli tieto eliminované molekuly odísť, keďže máme dôvod veriť, že vodík, atď., stabilných hviezd je zložený z molekúl vo všetkých ohľadoch identických s našimi vlastnými.” A dodáva: „V prvom rade môžeme vysloviť pochybnosť o tejto absolútnej molekulárnej identite, keďže sme až doteraz nemali žiadne prostriedky, aby sme došli k záveru okrem prostriedkov poskytnutých prostredníctvom spektroskopu, zatiaľ čo je uznané, že pre presné porovnávanie a rozlišovanie spektra dvoch telies, by sa mali skúmať v identických stavoch teploty, tlaku a všetkých ďalších fyzikálnych stavoch. S istotou sme videli v spektre slnka žiarenia, ktoré sme neboli schopní identifikovať.”

† „Každý svet má svoj Fohat, ktorý je všadeprítomný vo svojej vlastnej sfére pôsobnosti. Ale existuje toľko Fohat, koľko je svetov, každý sa odlišuje silou a stupňom manifestácií. Jednotliví Fohat tvoria jeden Univerzálny, Kolektívny Fohat — aspektovú-Entitu jedinej absolútnej Ne-Entity, ktorá je absolútnym Bytím, ‘SAT.’ Hovorí sa: „Milióny a miliardy svetov sú produkované v každom Manvantara”. Preto musí existovať mnoho Fohat, ktorých považujeme za vedomé a inteligentné Sily. Toto, nepochybne, znechucuje vedecké mysle. Avšak Okultisti, ktorí majú pre to dobré dôvody, považujú všetky sily Prírody za skutočné, i keď nadzmyslové stavy Hmoty; a za možné objekty vnímania pre Bytosti obdarené potrebnými zmyslami.


Zväz. 1, Strana 144 TAJNÁ NÁUKA

vďačnosť.* Akokoľvek to môže byť, „Dych Otca-Matky vydáva chlad a žiaru a stáva sa horúcim a porušeným, aby sa ešte raz ochladil, a aby bol očistený na večných prsiach Podvedomia,” hovorí Komentár. Člověk absorbuje chladný, čistý vzduch na vrchu hory, a vyvrhuje ho von nečistý, horúci a transformovaný. Takže — vyššia atmosféra je ústami, a tá nižšia pľúcami každej planéty — človek našej planéty dýcha len odpad „Matky;” preto „je odsúdený k smrti na ňom.”†

(b) Proces spomínaný ako „malé kolesá poskytujúce zrod, jedno tomu druhému,” prebieha v šiestej oblasti zhora, a na úrovni najmateriálnejšieho sveta zo všetkých v prejavenom Kozme — na našej pozemskej úrovni. Týchto „Sedem Kolies” je náš planetárny reťazec (pozrite Komentár č. 5 a 6). „Kolesami” sú všeobecne mienené rôzne sféry a centrá síl; ale v tomto prípade sa týkajú nášho sedmičkového okruhu.

———————

STROFA VI. — Pokračovanie

4. BUDUJE ICH V PODOBNOSTI STARŠÍCH KOLIES (svetov), UMIESTŇUJÚC ICH NA NEZNIČITEĽNÉ CENTRÁ (a).
AKO ICH FOHAT BUDUJE? ZBERÁ OHNIVÝ PRACH. VYTVÁRA GULE OHŇA, POHYBUJE SA CEZ NE A OKOLO NICH, VLIEVAJÚC DO NICH ŽIVOT; POTOM ICH UVÁDZA DO POHYBU, NIEKTORÉ JEDNÝM, NIEKTORÉ INÝM SMEROM. SÚ CHLADNÉ — OTEPĽUJE ICH. SÚ SUCHÉ — ZVLHČUJE ICH. SVIETIA — OVIEVA ICH A OCHLADZUJE (b).

TAKTO JEDNÁ FOHAT OD JEDNÉHO Svitania K DRUHÉMU POČAS SIEDMICH VEČNOSTÍ.***

(a) Svety sú vybudované „ako podobizeň starších Kolies” — t.j., tých, ktoré existovali v predchádzajúcich Manvantaras a prešli do Pralaja,

Poznámka(y) ———————————————

* Naozaj, ak je taký domnelý Chemik náhodou intuitívny, a na chvíľu by vystúpil zo zabehnutého poriadku striktne „Exaktnej Vedy,” ako učinili Alchymisti dávnej doby, mohol by byť odmenený za svoju odvahu.

† Ten, kto by alotropizoval pomalý kyslík do Ozónu pre zmeranie alchemickej aktivity, zredukujúc ho na jeho čistú podstatu (na čo existujú prostriedky), objavil by tým náhradu za „Elixír Života” a pripravil by ho na praktické využívanie.

‡ Obdobie 311 040 000 000 000 rokov, podľa Brahmanických výpočtov.


Zväz. 1, Strana 145 KOZMICKÁ ÚROVEŇ, ILÚZIA

pretože ZÁKON pre zrodenie, rast a rozpad všetkého v Kozme, od Slnka po larvu svätojánskej mušky v tráve, je JEDNÝM. Je to večné dielo dokonalosti s každým novým zjavom, ale Látka-Hmota a Sily sú všetky jedným a tým istým. Ale tento ZÁKON jedná na každej planéte prostredníctvom nepatrných a menlivých zákonov. „Nezničiteľné Centrá Laja” majú veľkú dôležitosť, a ich význam sa musí úplne pochopiť, aby sme mali jasný pojem Archaickej Kozmogónie, ktorej teórie teraz prešli do Okultizmu. V súčasnosti sa dá uviesť jedna vec. Svety nie sú vybudované na, ani nad, ani v centrách Laja, nulový bod je stavom, vôbec nie matematickým bodom.

(b) Majte na pamäti, že o Fohat, konštruktívnej Sile Kozmickej Elektriny, sa hovorí, metaforicky, že vytryskol ako Rudra z Brahmy „z mozgu Otca a lona Matky,” a potom sa premenil na mužskú a ženskú, t.j., polaritu, na pozitívnu a negatívnu elektrinu. Má siedmich synov, ktorí sú jeho bratmi; a Fohat je nútený zrodiť sa znovu a znovu, kedykoľvek si ktorýkoľvek dvaja z jeho synov-bratov hovejú v príliš blízkom kontakte — či v objatí alebo v boji. Aby tomuto zamedzil, spája a zjednocuje tých s rozdielnou povahou a oddeľuje tých s podobnými temperamentmi. Toto sa, samozrejme, týka, ako každý vidí, elektriny generovanej trením a zákona zahŕňajúceho príťažlivosť medzi dvoma objektmi s rozdielnou, a odporu medzi tými s rovnakou polaritou. Tých Sedem „Synov-bratov,” avšak predstavuje a zosobňuje sedem foriem Kozmického magnetizmu nazývaného v praktickom Okultizme „Sedem Radikálov,” ktorých spolupôsobiacimi a aktívnymi potomkami sú, okrem iných energií, Elektrina, Magnetizmus, Zvuk, Svetlo, Teplo, Súdržnosť atď. Okultná Veda definuje všetky tieto ako Nadzmyslové účinky v ich skrytom správaní, a ako objektívne javy vo svete zmyslov; tie prvé spomenuté vyžadujúc si abnormálne schopnosti pre ich vnímanie — tie druhé, naše bežné fyzické zmysly. Všetky sa týkajú, a sú emanáciami, stále viac nadzmyslových duchovných vlastností, nie stelesnených prostredníctvom, ale patriacim k reálnym a vedomým PRÍČINÁM. Pokúsiť sa o popis takých ENTÍT by bolo horšie ako zbytočné. Čitateľ musí mať na pamäti, že podľa nášho učenia, ktoré sa týka tohoto fenomenálneho Vesmíru ako veľkej Ilúzie, čím bližšie je teleso k NEZNÁMEJ SUBSTANCII, tým viac sa približuje k realite, keďže sa tým viac vzďaľuje


Zväz. 1, Strana 146 TAJNÁ NÁUKA

od tohoto sveta Máje. Preto, hoci molekulárne zloženie ich tiel nie je odvoditeľné z ich manifestácií na tejto úrovni vedomia, predsa však (z hľadiska adepta Okultistu) vlastnia príznačnú, objektívnu, ak nie materiálnu štruktúru, v relatívne noumenálnom — ako protiklad k fenomenálnemu — Vesmíre. Muži vedy ich môžu označovať Sila alebo Sily generované hmotou, alebo „spôsobmi jej pohybu,” ak budú; Okultizmus vidí v týchto účinkoch „Elementálne” (sily), a, v priamych príčinách ich produkujúc, inteligentní BOŽSKÍ Pracovníci. Dôverné spojenie tých Elementálov (vedených neomylnou rukou Vládcov) — ich súvzťažnosť, ako by sme to mohli naszvať — s elementmi čistej Hmoty, má za následok naše pozemské javy, ako svetlo, teplo, magnetizmus, atď., atď. Samozrejme, nikdy nebudeme súhlasiť s Americkými Substancialistami* , ktorí nazývajú každú Silu a Energiu — či Svetlo, Teplo, Elektrinu alebo Súdržnosť — „Entitou;” pretože toto by bolo ekvivalentné k tomu, ako keby sa nazval hluk produkovaný otáčaním sa kolies vozidla Entitou — takže pomýlením si a identifikovaním toho hluku” s vodičom vonku, a vedúcou Hlavnou Inteligenciou vo vnútri vozidla. Ale určite dáme ten názov „vodičom” a týmto vedúcim Inteligenciám — vládnucim Dhján Čohanom, ako je to ukázané. „Elementály,” Prírodné Sily, jednajú, hoci neviditeľné, alebo skôr nepostrehnuteľné, druhotné Príčiny a v nich samotných účinky prvotných Príčin za Závojom všetkých pozemských javov. Elektrina, svetlo, teplo atď., boli výstižne nazvané „Duch alebo Tieň Hmoty v Pohybe,” t.j., nadzmyslové stavy hmoty, ktorých účinky sme len my schopní poznávať. Pre rozšírenie je potom prirovnanie uvedené hore. Vnímanie svetla je ako zvuk otáčajúcich sa kolies — čisto fenomenálny efekt, nemajúci žiadnu existenciu mimo pozorovateľa; najbližšia bezprostredná príčina vnímania je porovnateľná s vodičom — nadzmyslový stav hmoty v pohybe, Prírodná Sila alebo Elementál. Ale, dokonca za týmto, stoja — práve ako vlastník vozidla riadi vodiča zvnútra — vyššie a noumenálne príčiny, Inteligencie, z ktorých podstaty vyžarujú tieto Stavy „Matky,” vytvárajúc nespočetné miliardy Elementálov alebo psychických Prírodných Duchov, práve ako každá kvapka vody vytvára svoje fyzikálne

Poznámka(y) ———————————————

* Pozrite „Vedecká Aréna,” mesačný Žurnál venovaný súčasnému filozofickému učeniu a jeho vplyvu na náboženskú myšlienku Veku. New York: A. Wilford Hall, Ph.D., LL.D., Editor. (1886, júl, august a september.)


Zväz. 1, Strana 147 PRVOTNÁ SUBSTANCIA, REALITA

nepatrné Nálevníky. (Pozrite „Bohovia, Monády a Atómy,” v Časti III.) Je to Fohat, kto vedie prenos princípov z jednej planéty na ďalšiu, z jednej hviezdy na ďalšiu — hviezdu-dieťa. Keď planéta zomrie, jej informačné princípy sa prenesú na laja alebo spiace centrum, s potenciálnou ale latentnou energiou v ňom, ktoré sa takto prebudí do života a začne sa formovať na nové hviezdne teleso. (Viď nižšie, „Zopár Teozofických Mylných Predstáv, atď.”)

Najpozoruhodnejšie je, že zatiaľ čo čestne priznávajúc svoju celkovú neznalosť pravej Povahy dokonca pozemskej hmoty — prvotná látka súc považovaná viac za sen než za triezvu realitu — fyzici by mali seba stavať do pozície sudcov, predsa len tej hmoty, a žiadať si poznať, čo je a čo nie je schopná vykonať v rôznych kombináciách. Vedci ju poznajú (hmotu) sotva povrchne, a predsa budú dogmatizovať. Je to „spôsob pohybu“ a nič iné. Ale tá sila, ktorá je obsiahnutá v dychu žijúcej osoby pri sfukovaní smietky prachu zo stola, je tiež, a nepopierateľne, „spôsobom pohybu”; a nie je tak nepopierateľne vlastnosťou hmoty, alebo častíc toho prachu, a vyžaruje zo žijúcej a mysliacej Entity, ktorá sa nadýchla, či už ten impulz vznikol vedome alebo nevedome. Naozaj, obdariť hmotu — niečo, čo doteraz nie je známe — obsiahnutou vlastnosťou nazvanou Sila, ktorej povaha je stále menej známa, je vytvorenie oveľa vážnejšej prekážky ako tá, ktorá spočíva v prijatí zásahu našich „Prírodných-Duchov” v každom prírodnom jave.

Okultisti, ktorí nehovoria — ak by sa vyjdrovali správne — že hmota, ale len látka alebo podstata hmoty, je nezničiteľná a večná, (t.j., Koreň všetkého, Mulaprakriti): uisťujú, že všetky takzvané Sily Prírody, Elektrina, Magnetizmus, Svetlo, Teplo atď., atď., majúce ďaleko od toho, že sú spôsobmi pohybu materiálnych častíc, sú existujúce, t.j., vo svojej základnej konštitúcii, diferencovanými aspektmi toho Univerzálneho Pohybu, o ktorom sa diskutuje a ktorý je vysvetlený na prvých stranách tohoto zväzku (viď Predslov). Keď sa hovorí, že Fohat produkuje „Sedem Centier Laja,” znamená to, že z formatívnych alebo kreatívnych dôvodov sa VEĽKÝ ZÁKON (Teisti ho môžu nazývať Bohom) zastaví, alebo skôr modifikuje svoj trvalý pohyb na siedmich neviditeľných bodoch v oblasti prejaveného Vesmíru. „Veľký Dych prekopáva Priestorom sedem dier do Laja, aby spôsobil ich rotáciu v priebehu Manvantara” (Okultný Katechizmus). Povedali sme,


Zväz. 1, Strana 148 TAJNÁ NÁUKA

že Laja je to, čo Veda môže nazývať Nulový bod alebo línia; ríša absolútneho negativizmu, alebo jedna skutočná, absolútna Sila, NOUMENON Siedmeho Stavu, ktorý neznale nazývame a uznávame ako „Silu”; alebo znovu Noumenon Nediferencovanej Kozmickej Látky, ktorá samotná je nedosiahnuteľným a nepoznateľným predmetom konečného vnímania; koreň a základ všetkých stavov objektívnosti a tiež subjektívnosti; neutrálna os, nie tá mnohých aspektov, ale jej centrum. Môže slúžiť pre objasnenie významu, ak sa pokúšame predstaviť si neutrálne centrum — sen tých, ktorí by objavili večný pohyb. „Neutrálne centrum” je, z jedného hľadiska, vymedzujúcim bodom akéhokoľvek daného súboru zmyslov. Takže, predstavte si dve nasledujúce úrovne hmoty, ako už boli utvorené; každá z týchto zodpovedajúca vhodnému súboru orgánov vnímania. Sme nútení priznať, že medzi týmito dvomi úrovňami hmoty sa uskutočňuje nepretržitá cirkulácia; a ak nasledujeme atómy a molekuly (povedzme) tej nižšej v ich transformácii nahor, tieto sa dostanú do bodu, kde prejdú všetky spolu ponad rozsah schopností, ktoré využívame na nižšej úrovni. V skutočnosti, pre nás hmota nižšej úrovne zmizne z nášho vnímania do ničoho — alebo skôr prechádza do vyššej úrovne, a stav hmoty prislúchajúcej takému bodu prechodu musí isto vlastniť špeciálne a nie ľahko objaviteľné vlastnosti. Takých „Sedem Neutrálnych Centier”* sa potom produkuje prostredníctvom Fohat, ktorý, ako to hovorí Milton —

„Skutočné základy (sú) zahájením budovania . . .”

urýchľuje hmotu do aktivity a evolúcie.

Prvotný Atóm (anu) sa nemôže násobiť, ani vo svojom pred-genetickom stave, ani vo svojej prvo-geneite; preto sa nazýva „CELKOVÝ POČET,” obrazne, samozrejme, keďže taký „CELKOVÝ POČET” je neobmedzený. (Viď Dodatok k tejto Knihe.) To, čo je priepasťou ničotnosti pre fyzika, ktorý pozná len svet viditeľných príčin a následkov, je bezhraničným Priestorom Božského Pléna pre Okultistu. Medzi mnohými inými námietkami náuky nekonečnej evolúcie a opätovnej involúcie (alebo opätovnej absorbcie) Kozmu, proces ktorý, podľa Brahminickej a Ezoterickej Náuky, je bez začiatku alebo konca, Okultistovi je povedané, že to nemôže byť, keďže „pri všetkých tých pripusteniach

Poznámka(y) ———————————————

* Taký, veríme, je názov použitý p. Keelym, z Philadelphie, vynálezcom slávneho „Motora” — smerujúci, ako jeho obdivovatelia dúfajú, k revolucionalizácii motorovej sily sveta — k tomu, čo znovu nazýva „Éterické Centrá.”


Zväz. 1, Strana 149 MESIAC NIE JE MŔTVY, ALE IBA SPÍ

modernej vedeckej filozofie je nutnosťou Prírody zastať.” Ak sa má tendencia Prírody „zastať” považovať za tak presvedčivý protest proti Okultnej Kozmogónii, „Ako,” môžme sa opýtať, “zodpovedajú Pozitivisti, Voľnomyšlienkári a Vedci šík aktívnych hviezdnych systémov okolo nás?” Mali večnosť na “zastanie”; prečo potom nie je Kozmos obrovskou nehybnou masou? Dokonca o mesiaci sa verí, že je mŕtvou planétou len hypoteticky, „zastanie” a nezdá sa, že by astronómia bola oboznámená s mnohými takými mŕtvymi planétami.* Tá otázka je nezodpovedateľná. Ale odhliadnuc od tohoto sa musí poznamenať, že myšlienka množstva „transformovateľnej energie” v našom malom systéme dospievajúcom ku koncu je založená čiste na klamnej koncepcii „bieleho-horúceho, rozžeraveného Slnka” ustavične vyžarujúceho svoje teplo bez kompenzácie do Priestoru. Na toto odpovieme, že príroda zastavuje a stráca sa z objektívnej úrovne, len aby sa znovu objavila po dobe odpočinku zo subjektívnosti a ešte raz znovu povstala. Náš Kozmos a Príroda bude zastavovať, len aby sa znovu objavili na dokonalejšej úrovni po každej PRALAJI. Hmota východných filozofov nie je „hmotou” a Prírodou západných metafyzikov. Pretože čo je Hmota? A predovšetkým, čo je naša vedecká filozofia, ale tá, ktorú tak zaslúžene a úctivo definoval Kant ako „Vedu limitovanú našimi Vedomosťami”? K čomu ju priviedli mnohé pokusy učinené Vedou pre zviazanie, spájanie a definovanie všetkých tých javov organického života prostredníctvom obyčajných fyzikálnych a chemických manifestácií? Pre špekuláciu všeobecne — obyčajné mydlové bubliny, ktoré praskajú jedna za druhou, predtým ako bolo mužom Vedy dovolené objaviť skutočné fakty. Všetkému tomuto by bolo možné sa vyhnúť, a pokrok vedomostí by pokračoval gigantickými krokmi, len ak by sa Veda a jej filozofia boli zdržali prijatia hypotéz ohľadom obyčajných jednostranných Vedomostí o ich Hmote.**

Poznámka(y) ———————————————

* Mesiac je mŕtvy, len pokiaľ sa to týka jeho vnútorných „princípov” — t.j., psychicky a duchovne, avšak to tvrdenie sa môže zdať absurdným. Fyzicky je mesiac možno len polo-paralyzovaným telom. V Okultizme sa spomína výstižne ako „pomätená matka,” veľký hviezdny šialenec.

** Príklad Uránu a Neptúnu, ktorých satelity, štyri a jeden sa otáčali každý zvlášť, ako sa uvažovalo, v obežných dráhach od Východu na Západ, zatiaľ čo všetky ostatné satelity rotujú zo Západu na Východ, je veľmi dobrý, ukazujúc, aké nespoľahlivé sú všetky a priori špekulácie, dokonca aj keď sa zakladajú na tej najprísnejšej matematickej analýze. Slávna hypotéza ohľadom vytvorenia nášho Solárneho Systému z hmlovinových prstencov, navrhnutá [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 150 TAJNÁ NÁUKA

Ak žiadny fyzický intelekt nie je schopný spočítať zrnká piesku pokrývajúceho pár míľ morského pobrežia; alebo preskúmať definitívnu povahu a podstatu tých zrniek, hmatateľných a viditeľných na dlani prírodovedca, ako môže ktorýkoľvek materialista vymedziť zákony meniace podmienky a bytie atómov v prvotnom chaose, alebo vedieť čokoľvek určité ohľadom schopností a sily ich atómov a molekúl pred a po ich formácii do svetov? Tieto nemenné a večné molekuly — oveľa hrubšie v priestore než zrnká na oceánskom pobreží — sa môžu odlišovať vo svojej konštitúcii pozdĺž línie ich úrovní existencie, ako sa duša-substancia odlišuje od svojho vozítka, tela. Každý atóm má sedem úrovní bytia alebo existencie, ako nás učia, a každá úroveň je riadená svojimi špecifickými zákonmi evolúcie a absorpcie. Neznalí akýchkoľvek, dokonca aj približných, chronologických údajov, z ktorých začínajú pokusy uzniesť sa na veku našej planéty alebo pôvodu solárneho systému, astronómovia, geológovia a fyzici sa s každou novou hypotézou vzďaľujú viac a viac od brehov skutočnosti do nesmiernych hĺbok špekulatívnej ontológie.* Zákon analógie v pláne štruktúry medzi trans-Solárnymi systémami a intra-Solárnymi planétami, nevyhnutne nesúvisí s konečnými podmienkami, ktorým podlieha každé viditeľné telo na tejto našej úrovni bytia. V Okultnej Vede je tento zákon prvým a najdôležitejším kľúčom ku Kozmickej fyzike; ale musí sa študovať vo svojich najmenších detailoch, a, “otočiť sa

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračujúca z predchádzajúcej strany]] Kantom a Laplaceom, bola predovšetkým založená na hore uvedenej skutočnosti, že všetky planéty sa otáčali v tom istom smere. Na tejto skutočnosti je matematicky demonštrované počas obdobia Laplaceho, že tento veľký astronóm, počítajúci s teóriou pravdepodobností, ponúkal staviť tri miliardy k jednej, že ďalšia objavená planéta bude mať vo svojom systéme tú istú osobitosť pohybu smerom na Východ. Bolo povedané, že nemenné zákony vedeckej matematiky sa „zhoršili ďalšími experimentami a pozorovaniami”. Táto myšlienka Laplaceho omylu prevažuje všeobecne dodnes, ale niektorým astronómom sa konečne podarilo demonštrovať (?), že chyba bola v prijatí Laplaceho tvrdenia kvôli omylu; a teraz sa podnikajú kroky na jeho opravu bez pritiahnutia všeobecnej pozornosti k prehmatu. Mnoho takých nepríjemných prekvapení je v zásobe pre hypotézy dokonca čisto fyzikálneho charakteru. Aké ďalšie dezilúzie potom nemusia existovať v otázkach transcendentálnej, Okultnej Povahy? V každom prípade, Okultizmus učí, že takzvaná „spätná rotácia” je faktom.

* Okultisti, ktorí majú najdokonalejšiu dôveru vo svoje vlastné, presné záznamy, astronomické a matematické, vypočítavajú vek Ľudstva, a tvrdia, že to posledne menované (ako oddelené pohlavia) existuje v tomto Cykle len 18 618 727 rokov, ako vyhlasujú Brahmanické učenia a dokonca niektoré Hinduistické kalendáre.


Zväz. 1, Strana 151 PRÍRODA NEMÔŽE NIKDY ZANIKNÚŤ

Sedem krát,” predtým, ako ho človek dokáže pochopiť. Okultná filozofia je jedinou vedou, ktorá ho môže učiť. Ako potom môže niekto udeliť pravdu alebo nepravdu výroku Okultistu, že „Kozmos je večný vo svojej nepodmienenej kolektivite, a konečný, avšak vo svojich podmienených manifestáciách” na toto jednostranné vyhlásenie, že „je nutnosťou Prírody zastať?”

———————

S týmito veršami — 4. Sloha Strofy VI. — končí tá časť Strof, ktoré sa týkajú Univerzálnej Kozmogónie po poslednej Mahapralaja alebo Univerzálnej deštrukcii, ktorá, keď príde, zmetie z Priestoru každú diferencovanú vec, Bohov tak ako atómy, ako aj mnoho suchých listov. Od tohoto verša ďalej sa Strofy týkajú len nášho Solárneho Systému všeobecne, s planetárnymi reťazcami v ňom, deduktívne, a obzvlášť histórie našej planéty (4. a jej reťazca). Všetky Strofy a verše, ktoré nasledujú v tejto Knihe I., sa odvolávajú len na evolúciu našej Zeme a na nej. S ohľadom na tú posledne menovanú, prevláda zvláštny názor — zvláštny len z moderného vedeckého hľadiska, samozrejme — ktorý by sa mal uviesť v známosť.

Ale predtým, ako sa budú celkom nové a dosť prekvapujúce teórie prezentovať čitateľovi, musí sa začať na úvod niekoľkými slovami na vysvetlenie. Toto je absolútne nutné, keďže tieto teórie nie sú v rozpore len s modernou vedou, ale odporujú, v určitých bodoch, skorším vyhláseniam iných Teozofov, ktorí tvrdia, že zakladajú svoje vysvetlenia a vyjadrenia týchto učení na tej istej autorite ako my.*

Toto môže podnietiť myšlienku, že medzi vykladačmi tej istej náuky existuje protirečenie; zatiaľ čo rozdiel v skutočnosti vzniká z neúplnosti informácie poskytnutej skorším autorom, ktorí takto vyvodili nejaké chybné závery a zotrvávali v predčasných špekuláciách, v snahe prezentovať verejnosti kompletný systém. Takže čitateľ, ktorý už je študentom Teozofie, nesmie byť prekvapený, že na týchto stranách nájde korekciu určitých vyhlásení učinených v rôznych Teozofických dielach, a tiež vysvetlenie určitých bodov, ktoré zostali nejasné, pretože ostali nevyhnutne neúplné. Mnohé z nich sú otázky, ktorých sa dokonca ani autor „Ezoterického Buddhizmu” (najlepšie a

Poznámka(y) ———————————————

* „Ezoterický Buddhizmus” a „Človek.”


Zväz. 1, Strana 152 TAJNÁ NÁUKA

najpresnejšie zo všetkých takých diel) nedotkol. Na druhej strane, uviedol niekoľko chybných názorov, ktoré teraz musia byť prezentované v ich pravom, mystickom svetle, pokiaľ je súčasný autor schopný tak učiniť.

Urobme teda krátku prestávku medzi práve objasnenými Slohami a tými, ktoré nasledujú, pretože Kozmické obdobia, ktoré ich oddeľujú, majú nesmierne trvanie. Toto nám poskytne dostatočný čas, aby sme sa pozreli z vtáčej perspektívy na niektoré body vzťahujúce sa k Tajnej náuke, ktoré boli prezentované verejnosti vo viac či menej nejasnom a občas nesprávnom svetle.
———————
[[Táto strana pokračuje v nasledujúcej časti]]


Preklad: PH; Korektúry: Sokol

© 2013 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

The Secret Doctrine: Proem

exkluzívne.cez.okno

máj 17, 2013 22:22 popoludní

 

 

Top