Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: STROFA VI. – TEOZOFICKÉ MYLNÉ PREDSTAVY

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


Zväz. 1, Strana 152 TAJNÁ NÁUKA

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

[[Táto strana pokračuje z predchádzajúcej časti]]

NIEKOĽKO SKORÝCH TEOZOFICKÝCH MYLNÝCH PREDSTÁV
TÝKAJÚCICH SA PLANÉT, KRUHOV A ČLOVEKA

Medzi jedenástimi vynechanými Strofami* je jedna, ktorá poskytuje úplný popis formácie planetárnych reťazcov jedného za druhým, potom ako bola zahájená prvá Kozmická a Atómová diferenciácia v jednoduchom Akozmizme. Je zbytočné hovoriť o „zákonoch, vznikajúcich keď sa Božstvo pripravuje tvoriť”, pretože (a) zákony alebo skôr ZÁKON je odveký a večný; a (b) že Božstvo je Zákon, a vice versa†. Okrem toho, jeden večný ZÁKON odhaľuje všetko v (jestvujúcej) manifestovanej Prírode na sedemnásobnom princípe; medzi ostatnými, bezpočetnými kruhovými reťazcami svetov, zloženými zo siedmich zemegúľ, odstupňovanými na štyroch nižších úrovniach sveta formácie (tie tri ďalšie patria k Archetypálnemu Univerzu). Z týchto siedmich len jedna, tá najnižšia a najhmotnejšia z tých zemegúľ, je v rámci našej úrovne alebo prostriedkov vnímania, tých šesť ďalších ležiacich mimo neho a preto súc neviditeľné pre pozemské oko. Každý takýto reťazec svetov je potomstvom a stvorením ďalšieho, nižšieho, a reťazca smrti — takpovediac jeho reinkarnácie. Aby sme to učinili jasnejším: povedali sme o planétach — z ktorých len sedem bolo považovaných za posvätné, keďže im vládli tí najvyšší vladári alebo bohovia, a vôbec nie preto, lebo pradávni nevedeli nič o tých ďalších‡ — že každá z týchto, či známa alebo neznáma, je sedmičková, keďže je reťazcom, ku ktorému patrí Zem (viď „Ezoterický

Poznámka(y) ———————————————

* Pozrite poznámku, ktorá nasleduje Komentár na predchádzajúcej strane, a tiež súhrn Strof v Predslove, strana 22.

† naopak, pozn. prekl.

‡ Oveľa viac planét je vymenovaných v Tajných Knihách, než v moderných astronomických dielach.


Zväz. 1, Strana 153 ZOSTUPUJÚCE A ZNOVU VYSTUPUJÚCE STAVY

Buddhizmus”). Napríklad, všetky také planéty ako Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, atď., atď., alebo naša Zem, sú pre nás také viditeľné ako je naša zemeguľa, pravdepodobne, viditeľná pre obyvateľov iných planét, ak nejakí sú, pretože oni sú všetci na tej istej úrovni; zatiaľ čo nadradené spolu-zemegule týchto planét sú na iných úrovniach dosť mimo úrovne našich pozemských zmyslov. Keďže ich relatívna poloha je uvedená ďalej, a tiež v diagrame priloženom ku Komentárom Verša 7 Strofy VI., niekoľko slov vysvetlenia je všetko, čo je v súčasnosti potrebné. Títo neviditeľní spoločníci kuriózne súvisia s tým, čo nazývame „princípy v Človeku.” Tí siedmi sú na troch materiálnych úrovniach a jednej duchovnej úrovni, zodpovedajúc trom Upadhi (materiálne základne) a jednému duchovnému vozidlu (Vahan) našich siedmich princípov v ľudskom oddelení. Ak si za účelom jasnejšieho mentálneho poňatia predstavíme ľudské princípy, ktoré sa majú usporiadať ako v nasledujúcej schéme, získame pripojený diagram súvzťažností: —

DIAGRAM I.

Poznámka(y) ———————————————

* Ako pokračujeme tu od Univerzálnych k Jednotlivým, namiesto používania induktívnej alebo Aristotelovskej metódy, čísla sú obrátené. Duch je vymenovaný ako prvý namiesto siedmeho, ako sa zvyčajne robí, ale, popravde, nemalo by sa robiť.

† Alebo ako zvyčajne vymenované podľa spôsobu Ezoterického Buddhizmu a iných: 1, Átma; 2, Buddhi (alebo Spirituálna Duša); 3, Manas (Ľudská Duša); 4, Kama Rupa (Vozidlo Túžob a Vášní); 5, Linga Sarira; 6, Prána; 7, Sthula Sarira.


Zväz. 1, Strana 154 TAJNÁ NÁUKA

Tmavé horizontálne línie nižších úrovní sú Upadhi v jednom prípade, a úrovňami v prípade planetárneho reťazca. Samozrejme, čo sa týka ľudských princípov, diagram ich neumiestňuje celkom v poradí, predsa ukazuje súvzťažnosť a analógiu, k čomu je teraz smerovaná pozornosť. Ako čitateľ uvidí, je to prípad zostupu do hmoty, vyrovnanie — v mystickom a tiež fyzickom zmysle — tých dvoch, a ich premiešanie pre veľký nastávajúci „boj života”, ktorý očakáva obidve entity. „Entita” sa môže považovať za zvláštny termín pre použitie v prípade zemegule; ale starovekí filozofi, ktorí videli zem ako obrovské „zviera“, boli vo svojom pokolení múdrejší ako naši moderní geológovia; a Plínius, ktorý nazval Zem našou láskavou opatrovateľkou a matkou, jediný element, ktorý nie je nepriateľský k človeku, hovoril pravdivejšie ako Watts, ktorý v nej videl podnožku Boha. Pretože Zem je len podnožkou človeka v jeho vzostupe do vyšších oblastí; predsieňou —

„. . . . . . . do slávnych palácov,
cez ktorú sa pohybujúci dav neustále tlačí.”

Ale toto ukazuje len to, ako obdivuhodne okultná filozofia vtesnáva všetko do Prírody, a o čo logickejšie sú jej zásady, než bezduché hypotetické špekulácie fyzikálnej vedy.

Dozvediac sa takto veľa, mystik bude lepšie pripravený pochopiť okultné učenie, hoci každý formálny študent modernej vedy môže, a pravdepodobne bude, považovať túto vec za absolútny nezmysel. Avšak študent okultizmu trvá na tom, že teória, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje, je oveľa filozofickejšia a pravdepodobnejšia než ktorákoľvek iná. Je rozhodne logickejšia ako teória, ktorá nedávno pokročila a ktorá učinila z mesiaca projekciu extrudovanej časti našej Zeme, keď tá posledne menovaná bola iba zemeguľou vo fúzii, roztavenou plastickou masou.*

Hovorí sa, že planetárne reťazce majú svoje „Dni” a svoje

Poznámka(y) ———————————————

* Hovorí autor diela „Moderná veda a moderné myslenie,” pán Samuel Laing: „Astronomické závery a teórie založené na tak neurčitých údajoch, že zatiaľ čo v niektorých prípadoch poskytujú nesmierne stručné výsledky, ako tie z 15 miliónov rokov pre celý minulý proces vzniku solárneho systému, v iných poskytujú výsledky takmer neuveriteľne dlhé, ako v tých, ktoré predpokladajú, že mesiac bol odhodený, keď Zem rotovala tri hodiny, zatiaľ čo maximálne skutočné spomalenie získané z pozorovania by si vyžadovalo 600 miliónov rokov, aby spôsobilo jej rotáciu za dvadsaťtri hodín namiesto dvadsaťštyri” (s. 48). A ak na tom fyzici trvajú, prečo by mala chronológia Hindov byť vysmiata ako prehnaná?


Zväz. 1, Strana 155 VÝMENA ŽIVOTNÝCH PRINCÍPOV

„Noci” — t.j., obdobia aktivity alebo života, a nečinnosti alebo smrti — a správajú sa na nebi ako ľudia na Zemi: vytvárajú si svoje sympatie, starnú, a osobne zanikajú, ich duchovné princípy žijú len v ich potomstve ako pozostatok nich samotných.

Bez pokusu o veľmi zložitú úlohu zdieľania celého procesu vo všetkých jeho kozmických detailoch, môže byť povedané dosť, aby bola o ňom poskytnutá približná predstava. Keď je planetárny reťazec vo svojom poslednom Kruhu, jeho Zemeguľa 1 alebo A, predtým než nakoniec zaniká, pošle celú svoju energiu a „princípy” do neutrálneho centra latentnej sily, do „centra laja,” a tým informuje nové jadro nediferencovanej substancie alebo hmoty, t.j., privolá ho k aktivite alebo mu dá život. Predpokladajme, že sa taký proces uskutočnil v lunárnom „planetárnom” reťazci; predpokladajme znovu, kvôli argumentu (hoci teória pána Darwina, citovaná nižšie, bola nedávno vyvrátená, aj keď tá skutočnosť ešte nie je zistená prostredníctvom matematického výpočtu), že mesiac je oveľa starší ako Zem. Predstavte si šesť spolu-zemegúľ mesiaca — aeóny predtým, ako sa vyvinula prvá zemeguľa z našich siedmich — práve v tej istej pozícii vo vzájomnom vzťahu, aký teraz zastávajú spolu-zemegule nášho reťazca so zreteľom na našu Zem. (Pozrite v „Ezoterickom Buddhizme,” „Stvorenie Človeka,” a „Planetárny Reťazec.”) A teraz bude jednoduché, predstaviť si z lunárneho reťazca Zemeguľu A, informujúcu Zemeguľu A z pozemského reťazca, a — umieranie; Zemeguľu B z toho predchádzajúceho, odosielajúcu potom svoju energiu Zemeguli B z nového reťazca; potom Zemeguľu C z lunárneho, vytvárajúc svoje potomstvo, guľu C z pozemského reťazca; potom Mesiac (náš Satelit*) vylievajúci do

Poznámka(y) ———————————————

* On je satelitom, nepopierateľne, ale toto nečiní neplatnou teóriu, že dal Zemi všetko okrem svojho tela. Pretože aby trvala Darwinova teória, okrem práve vyvrátenej hypotézy (pozrite poslednú poznámku), je potrebné vymyslieť stále viac odporujúcich si špekulácií. Mesiac sa vraj ochladil takmer šesťkrát rýchlejšie ako Zem (Winchellov „Život Sveta”): „Ak má Zem 14 000 000 rokov od svojej inkrustácie, Mesiac má len jedenásť a dve tretiny miliónov rokov od toho stupňa . . .” atď. A ak je náš Mesiac len škvrnou z našej Zeme, prečo nie je možné zriadiť žiadnu podobnú domnienku pre Mesiace iných planét? Astronómovia „nevedia.” Prečo by Venuša a Merkúr nemali mať žiadne satelity, a ak existujú, čím boli sformované? Pretože, ako hovoríme, veda má na otvorenie mystérií prírody len jeden kľúč — kľúč hmoty, zatiaľ čo okultná filozofia má sedem kľúčov a vysvetľuje tie, ktoré veda nevidí. Merkúr a Venuša nemajú žiadne satelity, ale mali „rodičov“ práve tak ako zem. Obidve sú oveľa staršie ako Zem a predtým, než tá druhá menovaná dosiahne siedmy Kruh, jej materský Mesiac by sa rozpustil [[Poznámka pokračuje na ďalšej strane]]


Zväz. 1, Strana 156 TAJNÁ NÁUKA

najnižšej zemegule nášho planetárneho kruhu — Zemegule D, našej Zeme — všetok svoj život, energiu a sily; a prenesúc ich do nového centra, stanúc sa vlastne mŕtvou planétou, na ktorej sa rotácia od narodenia našej zemegule takmer zastavila. Mesiac je teraz chladnou, zostatkovou kvantitou, tieňom ťahajúcim sa za novým telom, do ktorého sú preliate jeho žijúce sily a „princípy”. Teraz je odsúdená k záhube na dlhé veky, ktoré kedy sledovali Zem, aby ju pritiahlo jej potomstvo a aby ho pritiahla ona. Neustále vysávaná svojim dieťaťom, pomstí sa napustením ho skrz-naskrz zlým, neviditeľným a jedovatým vplyvom, ktorý vyžaruje z okultnej strany jej povahy. Pretože ona je mŕtva, s ešte žijúcim telom. Častice jej rozpadajúceho sa tela sú plné aktívneho a deštruktívneho života, hoci telo, ktoré sformovali, je bez duše a mŕtve. Preto sú jej vyžarovania zároveň blahodarné i škodlivé — táto okolnosť nachádzajúc svoju paralelu na zemi v skutočnosti, že tráva a rastliny nie sú nikde vlhkejšie a prosperujúcejšie, než na hroboch; zatiaľ čo zároveň je to cintorín alebo vyžarovanie mŕtvoly, ktoré zabíjajú. A ako u všetkých upírov a vampírov, mesiac je priateľom čarodejníkov a nepriateľom neopatrných. Od archaických aeónov a neskorších časov čarodejníc z Thessaly, dolu k niektorým z dnešných tantrík z Bengálska, jeho povaha a vlastnosti boli známe každému Okultistovi, ale pre fyzikov zostali zatvorenou knihou.

Taký je mesiac z astronomického, geologického a fyzikálneho hľadiska. Čo sa týka jeho metafyzickej a psychickej povahy, musí zostať v tomto diele okultným tajomstvom, ako to bolo vo zväzku o „Ezoterickom Buddhizme,” nehľadiac na skôr sangvinické vyhlásenie, ktoré tam bolo učinené na s. 113 (5. vydanie), že „v hádanke ôsmej sféry teraz nezostalo veľa záhadného.” Toto sú naozaj témy, „pri ktorých sú adepti veľmi zdržanliví vo svojej komunikácii s nezasväteným žiakom,” a keďže nikdy neschválili ani nedovolili žiadne zverejnené špekulácie, čím menej sa povedalo, tým lepšie.

Predsa bez stúpenia na zakázanú pôdu „ôsmej sféry”, môže byť užitočným uviesť niekoľko ďalších faktov s ohľadom na ex-monády lunárneho reťazca — „lunárnych predkov” — keďže zohrávajú

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračujúca z predchádzajúcej strany]] riedkeho vzduchu, ako majú „Mesiace“ iných planét, alebo nemajú, ako-kde, keďže existujú planéty, ktoré majú niekoľko mesiacov — znovu mystérium, ktoré nevyriešil žiadny OEdipus astronómie.


Zväz. 1, Strana 157 NÁZORY SÚ ODLIŠNÉ A PREDSA SA ZHODUJÚ

Vedúcu časť v nastávajúcej Antropogenéze. Toto nás privádza priamo k sedmičkovému zloženiu človeka; a keďže neskôr vyvstali nejaké diskusie o tej najlepšej klasifikácii, ktorá sa má prijať pre rozdelenie mikrokozmickej entity, teraz sa pripojili dva systémy s náhľadom na uľahčenie porovnania. Pripojený krátky článok je z pera p. T. Subba Rowa, vzdelaného Vedantínskeho učenca. Uprednostňuje Brahmanické rozdelenie Rádža Jógy, a z metafyzického pohľadu má úplnú pravdu. Ale, keďže je to otázkou jednoduchej voľby a prospešnosti, v tomto diele sa pridŕžame „časovo ocenenej” klasifikácie trans-Himalájskej „Arhatskej Ezoterickej Školy.” Nasledujúca tabuľka a jej vysvetľujúci text je dotlačený z „Teozofistu” z Madrasu, a sú obsiahnuté tiež v „Piatich rokoch teozofie”: —

SEDMIČKOVÉ ROZDELENIE V RÔZNYCH INDICKÝCH SYSTÉMOCH

„Dolu uvádzame tabuľkovú formu klasifikácií prijatých Buddhistami a Vedantickými učiteľmi princípov človeka: —

Poznámka(y) ———————————————

* Kosa (koša) je doslovne „Plášť”, plášť každého princípu

† „Život”

‡ Astrálne telo alebo Linga Sarira

§ Sthula-Upadhi, alebo základ princípu

|| Buddhi


Zväz. 1, Strana 158 TAJNÁ NÁUKA

Z predchádzajúcej tabuľky vidieť, že tretí princíp v Buddhistickej klasifikácii nie je oddelene spomenutý vo Védantskom rozdelení, keďže je len vozidlom Prány. Vidieť tiež, že Štvrtý princíp je zahrnutý v tretej Kosa (Plášti), keďže ten istý princíp je vozidlom sily vôle, ktorá je ale energiou mysle. Musí si tiež všimnúť, že Vignanamaja Kosa sa považuje za odlišnú od Manomaja Kosa, keďže sa po smrti rozdelí nižšia časť mysle, ktorá má takpovediac bližšiu podobnosť so štvrtým princípom než so šiestym; a jej vyššia časť, ktorá sa pripája k tej posledne menovanej, a ktorá je, v skutočnosti základom vyššej duchovnej individuality človeka.

Môžeme tu tiež poznamenať pre našich čitateľov, že klasifikácia spomenutá v poslednom stĺpci je pre všetky praktické účely spájaná s Rádža Jógou, tou najlepšou a najjednoduchšou. Hoci existuje sedem princípov v človeku, avšak sú len tri odlišné Upadhi (základy), z ktorých v každom môže jeho Atma fungovať nezávisle od ostatných. Tieto tri Upadhi môžu byť Adeptom oddelené bez toho, že by sa zabil. Nemôže však od seba oddeliť sedem princípov bez zničenia svojej konštitúcie.”

Študent bude teraz lepšie pripravený vidieť, že medzi tromi Upadhi Rádža Jógy a jej Atma, a našimi tromi Upadhi, Atma, a ďalšími tromi deleniami, je v skutočnosti len veľmi malý rozdiel. Okrem toho, keďže každý adept v cis-Himalájskej alebo trans-Himalájskej Indii, z Patandžaliho, Aryasanga alebo Mahajána školy, sa musí stať Rádža Jogínom, musí preto prijať klasifikáciu Oslobodzujúcej Rádža v princípe a teórii, k akejkoľvek klasifikácii sa uchyľuje pre praktické a okultné dôvody. Takže, veľmi málo záleží na tom, či človek hovorí o troch Upadhi s ich tromi aspektmi a Átma, večnej a nesmrteľnej syntéze, alebo ich nazýva „siedmimi princípmi.”

Pre výhodu tých, ktorí možno nečítali, alebo, ak čítali, možno jasne nepochopili, v Teozofických spisoch, náuka o sedmičkových reťazcoch svetov v Solárnom Kozme, je vyučované stručne takto: —

1. Všetko v metafyzickom ako aj vo fyzickom Vesmíre je sedmičkové. Z toho dôvodu každé hviezdne teleso, každá planéta, či viditeľná


Zväz. 1, Strana 159 PRESÍDĽOVANIA EGA

alebo neviditeľná, je obdarená šiestimi sprievodnými zemeguľami. (Pozrite graf č. 3, po verši 6 tohto komentára.) Evolúcia života pokračuje na týchto siedmich zemeguliach alebo telesách od 1. do 7. v Siedmich KRUHOCH alebo Siedmich Cykloch.

2. Tieto zemegule sú tvorené procesom, ktorý Okultisti nazývajú „znovuzrodenie planetárnych reťazcov (alebo prstencov).” Keď sa vstúpi do siedmeho a posledného Kruhu jedného z takých prstencov, najvyššia alebo prvá zemeguľa „A,” nasledovaná všetkými ostatnými až po poslednú, miesto aby vstúpila do istej chvíle oddychu — alebo „zatemnenia,” ako v ich predchádzajúcich Kruhoch — začne odumierať. „Planetárny” zánik (pralaja) je naporúdzi, a jeho hodina nastala; každá zemeguľa musí previesť svoj život a energiu do ďalšej planéty. (Pozrite diagram č. 2 infra*, „Mesiac a Zem.”)

3. Naša Zem, ako viditeľný zástupca svojich neviditeľných nadradených spolu-zemegúľ, jej „páni” alebo „princípy” (pozrite diagram č. 1), musí žiť, tak ako ostatné, prostredníctvom siedmich Kruhov. Počas prvých troch, sa formuje a konsoliduje; počas štvrtého sa usadzuje a tvrdne; počas posledných troch sa postupne vracia do svojej primárnej éterickej formy: takpovediac zduchovnie.

4. Jej Ľudstvo sa plne vyvíja len v Štvrtom – našom súčasnom Kruhu. Až po tento štvrtý Cyklus Života, sa označuje ako „ľudstvo“ len pre nedostatok vhodnejšieho výrazu. Ako larva, ktorá sa stáva kuklou a motýľom, Človek, alebo skôr ten, ktorý sa stáva človekom, prechádza cez všetky formy a kráľovstvá počas prvého Kruhu a cez všetky ľudské tvary počas dvoch nasledujúcich Kruhov. Prichádzajúc na našu Zem pri zahájení Štvrtého v súčasných sériách životných cyklov a rás, ČLOVEK je prvou formou, ktorá sa tam objavuje, pričom mu predchádzali len kráľovstvá minerálov a rastlín — dokonca to posledne menované sa rozvinulo a pokračovalo vo svojom ďalšom vývoji prostredníctvom človeka. Toto bude vysvetlené v Knihe II. Počas troch Kruhov, ktoré majú prísť, Ľudstvo, ako zemeguľa, na ktorej žije, bude mať vždy tendenciu pokračovať vo svojej prvotnej forme, tej od Hostiteľov Dhjána Čohanov. Človek má tendenciu stať sa Bohom a potom — BOHOM, ako každý atóm vo Vesmíre.

„Začínajúc tak skoro ako pri 2. kruhu, Evolúcia pokračuje už na celkom inej úrovni. Je to len počas 1. kruhu, kedy sa (nebeský) človek stáva ľudskou bytosťou na zemeguli A (opätovne sa stáva) minerálom, rastlinou, zvieraťom, na zemeguli B a C atď. Proces sa úplne mení

Poznámka(y) ———————————————

* nižšie, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana 160 TAJNÁ NÁUKA

od druhého kruhu; ale naučili ste sa múdrosti a rozvážnosti . . . a radím vám, aby ste nepovedali nič predtým, než na to nastane čas. . .” (Výňatok z Učiteľových listov na rôzne témy.)

5. Každý cyklus života na Zemeguli D (naša Zem)* je zložený zo siedmich koreňových rás. Začínajú Éterickou a končia spirituálnou na dvojitej línii fyzickej a morálnej evolúcie — od začiatku pozemského kruhu po jeho záver. (Jeden je „planetárnym kruhom” od Zemegule A po Zemeguľu G, siedmy; ďalší, „kruh zemegule,” alebo pozemský).

Toto je veľmi dobre popísané v „Ezoterickom Buddhizme” a nepotrebuje nateraz žiadne ďalšie vysvetlenie.

6. Prvá koreňová rasa, t.j., prví „ľudia” na zemi (bez ohľadu na formu) boli potomkami „nebeských ľudí,” nazývaných správne v Indickej filozofii „Lunárnymi Predkami” alebo Pitris, z ktorých existuje sedem tried alebo Hierarchií. Keďže toto všetko bude dostatočne vysvetlené v nasledujúcich častiach a v Knihe II., nie je tu potrebné nič z toho povedať.

Ale tie dve už spomenuté diela, obe pojednávajúce o témach z okultnej náuky, si vyžadujú zvláštnu poznámku. „Ezoterický Buddhizmus” je v Teozofických kruhoch príliš dobre známy, a dokonca aj pre vonkajší svet, preto je nutné, aby nastúpil obšírne na základe hlavných bodov tu uvedených. Je to vynikajúca kniha, a robí stále viac a viac vynikajúcej práce. Ale to nemení nič na skutočnosti, že obsahuje isté mylné predstavy, a že viedla mnohých Teozofov i laických čitateľov k chybnému poňatiu Tajných Východných Náuk. A čo viac, zdá sa byť trochu príliš materialistickou.

ČLOVEK,” ktorý prišiel neskôr, bol pokusom prezentovať archaickú náuku z ideálnejšieho hľadiska, preložiť niektoré vízie v a z Astrálneho Svetla, vyjaviť niektoré učenia sčasti zhromaždené z Majstrových myšlienok, ale žiaľ nepochopených. Toto dielo hovorí tiež o evolúcii skorých Rás človeka na Zemi, a obsahuje niektoré vynikajúce strany filozofického charakteru. Ale zatiaľ je to len zaujímavá malá mystická romanca. Nesplnila svoje poslanie, pretože neboli prítomné podmienky požadované pre správny preklad týchto vízií. Z toho dôvodu sa čitateľ nesmie diviť, ak naše Zväzky týmto skorším popisom v niekoľkých podrobnostiach protirečia.

Poznámka(y) ———————————————

* V tomto diele sa nezaujímame o ďalšie Zemegule, iba ak mimochodom.


Zväz. 1, Strana 161 OPÄTOVNÁ ÚPRAVA FAKTOV

Ezoterická „Kozmogónia” vo všeobecnosti, a obzvlášť evolúcia ľudskej Monády, sa tak podstatne odlišuje v týchto dvoch knihách a v iných Teozofických dielach napísaných nezávisle začiatočníkmi, že sa stáva nemožným pokračovať so súčasným dielom bez špeciálnej zmienky o týchto dvoch skorších zväzkoch, pretože obidva majú množstvo obdivovateľov — obzvlášť „Ezoterický Buddhizmus”. Nastal v tomto smere čas pre vysvetlenie niektorých záležitostí. Teraz sa musia skontrolovať a opraviť chyby prostredníctvom pôvodných učení. Ak má jedno zo spomenutých diel príliš výrazný odklon smerom k materialistickej vede, to druhé je rozhodne príliš idealistické, a občas je fantastické.

Z náuky — skôr nepochopiteľnej pre západné mysle — ktorá sa zaoberá periodickými „zahaleniami” a následnými „Kruhmi” Zemegúľ pozdĺž ich kruhových reťazcov, sa zrodili prvé zmätky a mylné predstavy. Jeden taký má odkaz na „členov Piatych-” a dokonca „Šiestych-Kruhoch.” Tí, ktorí vedeli, že Kruh bol predchádzaný a nasledovaný dlhou Pralajou, prestávkou na oddych, ktorá vytvorila medzi dvomi Kruhmi nepriechodnú priepasť až kým neprišiel čas pre obnovený cyklus života, nedokázali rozumieť „omylu” rozprávania o „piatych a šiestych Kruhoch” v našom Štvrtom Kruhu. Gautama Buddha, ako sa verilo, bol členom Šiesteho-Kruhu, Platón a niektorí ďalší veľkí filozofi a mysle, „členmi Piateho-Kruhu.” Ako to tak mohlo byť? Jeden Majster učil a tvrdil, že na Zemi existovali takí „členovia Piateho-Kruhu“ dokonca teraz; a hoci sa patrí povedať, že ľudstvo bolo „v Štvrtom Kruhu,” na ďalšom mieste sa zdalo, že povedal, že sme boli v Piatom. K tejto „apokalyptickej odpovedi” sa vrátil iný Učiteľ: — „Zopár kvapiek dažďa nevytvorí Monzún, hoci ho predchádzajú.” . . . Nie, nie sme v Piatom Kruhu, ale ľudia Piateho Kruhu sem prichádzajú počas posledných niekoľkých tisícov rokov.” Toto bolo horšie ako hádanka Sfingy! Študenti Okultizmu podriadili mozgy najdivokejšiemu dielu špekulácie. Počas značnej doby sa pokúšali predbehnúť OEdipa a zmieriť tie dve vyhlásenia. A keďže Majstri boli ticho ako samotná kamenná Sfinga, boli obvinení z nekonzistencie, „protirečenia” a „nesúladov.” Ale jednoducho umožňovali pokračovanie v špekuláciách, aby naučili lekciu, ktorú Západná myseľ veľmi potrebuje. V ich domýšľavosti a arogancii, keďže v ich zvyku materializovania každej metafyzickej koncepcie a termínu bez ponechania akéhokoľvek priestoru pre Východnú


Zväz. 1, Strana 162 TAJNÁ NÁUKA

metaforu a alegóriu, pomiešali Orientalisti Hinduistickú exoterickú filozofiu, a Teozofi teraz robili to isté čo sa týka ezoterických náuk. Dodnes je zrejmé, že tí posledne menovaní celkom nepochopili význam pojmu „Členovia Piateho a Šiesteho Kruhu.” Ale je to jednoducho toto: každý „Kruh” prináša nový vývoj a dokonca celú zmenu v mentálnej, psychickej, spirituálnej a fyzickej konštitúcii človeka, všetky tieto princípy vyvíjajúc sa vždy na stúpajúcej škále. Z toho vyplýva, že tie osoby, ktoré, ako Konfúcius a Platón, patrili psychicky, mentálne a duchovne k vyšším úrovniam evolúcie, boli v našom Štvrtom Kruhu, keďže priemerný človek bude v Piatom Kruhu, ktorého ľudstvo má predurčené, aby našlo seba, na tejto stupnici Evolúcie, nesmierne vyššej než na akej je naše súčasné ľudstvo. Podobne Gautama Buddha — inkarnácia Múdrosti — bol stále vyšší a väčší ako všetci ľudia, ktorých sme spomenuli, ktorí sa nazývajú členmi Piateho Kruhu, zatiaľ čo Buddha a Šankaračarja sa alegoricky nazývajú Členmi Šiesteho Kruhu. Odtiaľ znovu tá skrytá múdrosť komentára, vysloveného v „unikajúcom” čase — že „zopár kvapiek nerobí Monzún, hoci ho predchádzajú.”

A teraz pravda poznámky učinenej v „Ezoterickom Buddhizme” jeho autorom bude plne zrejmá: —

„Je nemožné, keď sa komplikované fakty celkom neznámej vedy prezentujú neškoleným mysliam prvý krát, aby sa predložili so všetkými ich primeranými výhradami. . . a abnormálnymi vývojovými trendmi. . . . Musíme byť spokojní a vziať najprv obsiahle pravidlá a potom sa zaoberať výnimkami, a obzvlášť v tomto prípade so štúdiou, v spojení s ktorou tradičné, všeobecne nasledované, metódy učenia majú za cieľ vtlačiť do pamäte každú sviežu ideu provokujúc dilemu, ktorá to napokon uľahčí.”

Keďže autor poznámky bol sám, ako hovorí, „neškolenou mysľou” v Okultizme, boli to jeho vlastné domnienky, a jeho lepšie znalosti moderných astronomických špekulácií než archaických náuk ho viedli celkom prirodzene, a nevedome, k tomu, že sa dopustil niekoľkých chýb ohľadom detailu skôr než nejakého „obsiahleho pravidla.” Jednu takú si teraz všimneme. Je nepatrná, predsa sa počíta, že bude viesť mnohých začiatočníkov k chybným predstavám. Ale tak ako boli chybné názory skorších vydaní opravené v anotáciách piateho vydania, tak to šieste je možné prehodnotiť a zdokonaliť. Bolo niekoľko dôvodov


Zväz. 1, Strana 163 AKO OTÁZKY, AKO ODPOVEDE

pre také chyby. (1) Boli kvôli potrebe, v súlade s ktorou sa učitelia namáhali pri poskytovaní toho, čo sa považovalo za „vyhýbavé odpovede”: otázky, súc príliš opakovane zatlačené, aby ostali nepovšimnuté, zatiaľ čo, na druhej strane, mohli byť len čiastočne zodpovedané. (2) Táto pozícia, napriek priznaniu, že „lepšie niečo ako nič”, bola len príliš často nepochopená a sotva oceňovaná, hoci mala byť. Následkom toho sa niekedy vyskytli bezdôvodné špekulácie prostredníctvom európskych neodborných čélov. Medzi takými boli (a) „Mystérium ôsmej sféry” vo vzťahu k Mesiacu; a (b) chybné vyhlásenie, že dve z nadradených Zemegúľ pozemského reťazca boli dve z našich dobre známych planét: „okrem Zeme . . . sú len dva ďalšie svety nášho reťazca, ktoré sú viditeľné. . . . Mars a Merkúr. . . .” (Ezoterický Buddhizmus; s. 136.)

Toto bol veľký omyl. Ale vina zaň sa má pripísať tak nejasnosti a neúplnosti Majstrovej odpovede, ako aj otázke samotného žiaka, ktorá bola rovnako nejasná a neurčitá.

Bola položená otázka: „Aké planéty z tých, ktoré sú známe bežnej vede, okrem Merkúru, patria do nášho systému svetov?” Teda ak prostredníctvom „Systému Svetov” bol náš pozemský reťazec alebo „reťaz” zamýšľaná v mysli toho, kto sa pýta, namiesto „Solárneho Systému Svetov,” ako by to malo byť, potom, samozrejme, odpoveď bude pravdepodobne nepochopená. Pretože odpoveďou bolo: „Mars atď., a štyri ďalšie planéty, o ktorých astronómia nevie nič. Ani A, B ani YZ nie sú známe, ani ich nie je možné vidieť fyzickými prostriedkami, akokoľvek zdokonalenými.” Toto je jasné: (a) Astronómia, keďže ešte nevie v skutočnosti nič o planétach, ani o pradávnych, ani tých objavených v moderných časoch. (b) Žiadne sprievodné planéty od A po Z, t.j., žiadne vyššie zemegule nejakého reťazca v Solárnom Systéme nie je možné vidieť.* Čo sa týka Marsu, Merkúru a „štyroch ďalších planét,” udržiavajú

Poznámka(y) ———————————————

* Samozrejme s výnimkou všetkých planét, ktoré prichádzajú štvrté v počte, ako naša zem, mesiac atď., atď. Kópie všetkých listov obdržaných alebo odoslaných, s výnimkou niekoľkých súkromných — „v ktorých nebolo žiadne učenie” Majster hovorí — sú u autorky. Keďže to bola jej povinnosť na začiatku, odpovedať a vysvetliť určité body, ktorých sa dosiaľ nedotkli, je viac než pravdepodobné, že mnohé vysvetlivky na týchto kópiách, autorka vo svojej neznalosti angličtiny a strachu, že povie príliš veľa, mohla poskytnuté informácie popliesť. Berie za to v každom prípade celú vinu na seba. Ale je pre ňu nemožné, aby dovolila študentom dlhšie zostávať pod chybnými dojmami, alebo veriť, že chyba je v ezoterickom systéme.


Zväz. 1, Strana 164 TAJNÁ NÁUKA

vzťah k Zemi, o ktorom žiadny majster ani vysoký Okultista nikdy nebude hovoriť, a už vôbec nie vysvetľovať jeho povahu.*

Nech je teraz zreteľne uvedené, že načatá teória je nemožná, s dodatočným dôkazom poskytnutým modernou Astronómiou, alebo bez. Fyzikálna veda môže poskytnúť doplňujúci, hoci stále veľmi neistý dôkaz, ale len čo sa týka nebeských telies na rovnakej úrovni materiálnosti ako náš objektívny Vesmír. Mars a Merkúr, Venuša a Jupiter, ako každá dodnes objavená planéta (alebo tie, ktoré ešte stále majú byť objavené), sú všetky, per se†, predstaviteľmi takých reťazcov na našej úrovni. Ako je zreteľne uvedené v jednom z početných listov od „Učiteľa“ p. Sinnetta, „existujú iné a nespočetné Manvantarické reťazce zemegúľ, ktoré nesú inteligentné Bytosti v a tiež mimo nášho solárneho systému.” Ale ani Mars, ani Merkúr nepatria do nášho reťazca. Sú spolu s ďalšími planétami, sedmičkovými Jednotkami vo veľkom množstve „reťazcov” nášho systému, a všetky sú tak viditeľné, ako sú ich vyššie zemegule neviditeľné.

Ak sa stále argumentuje, že určité výrazy v Učiteľových listoch boli náchylné k zavádzaniu, prichádza odpoveď: — Amen; tak to bolo. Autor „Ezoterického Buddhizmu” tomu dobre rozumel, keď napísal, že také sú „tradičné spôsoby učenia . . . provokujúc dilemou” . . . pomôžu, alebo nepomôžu — ako – kedy. V každom prípade, ak sa nalieha, že toto už mohlo byť vysvetlené skôr, vyjavená pravá povaha planét, akými sú, prichádza odpoveď, že: „nebolo podložené, že je účelné tak činiť v čase, keďže by to otvorilo cestu sériám dodatočných otázok, ktoré by kvôli ich ezoterickej povahe nikdy nemohli byť zodpovedané, takže by len uvádzali do rozpakov.” Bolo vyhlásené od začiatku a opakovane uplatňované odvtedy čo (1.) žiadny Teozofista, dokonca ani ako prijatý čéla — tobôž neodborní študenti — by nemohol očakávať, že mu budú dôkladne a úplne objasnené tajné učenia, predtým ako nenávratne nesľúbil sám seba Bratstvu a neprešiel apoň jedným zasvätením, pretože žiadne obrázky ani čísla nemohli byť dané verejnosti, pretože obrázky a čísla sú kľúčom k ezoterickému systému. (2.) To,

Poznámka(y) ———————————————

* V tomto istom liste je zreteľne uvedená nemožnosť: — . . . „Pokúste sa pochopiť, že mi kladiete otázky prislúchajúce najvyššiemu zasväteniu; že vám môžem poskytnúť (len) všeobecný pohľad, ale že sa neodvážim ani len započať detaily . . .” napísal jeden z Učiteľov autorovi „Ezoterického Buddhizmu.”

† samé o sebe, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana 165 AUTORITATÍVNY LIST

čo bolo odhalené, bola jedine ezoterická línia toho, čo je obsiahnuté v takmer všetkých exoterických Písmach svetových náboženstiev — pozoruhodne v Brahmanách, a Upanišádach Véd, a tiež v Puranách. Bola to malá časť z toho, čo je ďaleko viac vyzradené v súčasných zväzkoch; a dokonca i toto je veľmi neúplné a zlomkovité.

Keď bolo súčasné dielo zahájené, autor, majúc istý pocit, že špekulácie ohľadne Marsu a Merkúru boli chybou, obrátil sa na Učiteľov prostredníctvom listu kvôli vysvetleniu a spoľahlivej verzii. Oboje prišlo v pravý čas, a doslovné výňatky z nich sú teraz poskytnuté.

„. . . . . Je celkom správne, že Mars je v súčasnosti zastrený, a Merkúr sa len začína z neho dostávať von. Mohli by ste dodať, že Venuša je vo svojom poslednom Kruhu. . . . . . . . . . . Ak ani Merkúr, ani Venuša nemajú satelity, je to kvôli dôvodom . . . (pozrite poznámku vyššie, kde sú uvedené tieto dôvody), a tiež pretože Mars má dva satelity, na ktoré nemá žiadne právo. . . . . Phobos, predpokladaný VNÚTORNÝ satelit, nie je vôbec satelitom. Ako poznamenal dávnejšie Laplace a teraz Faye (pozrite COMPTES RENDUS, Tome XC., s. 569), Fobos udržiava príliš krátky periodický čas, a preto „musí existovať nejaká chyba v materskej myšlienke teórie“, ako Faye plným právom pozoruje. . . . . Znovu, aj (Mars a Merkúr) sú sedmičkovými reťazcami, tak nezávislými od pozemských hviezdnych pánov a nadradených, ako vy ste nezávislí od „princípov“ Daumlinga (Tom Palec) — ktorí boli snáď jeho šiestimi bratmi, s alebo bez nočných čiapok. . . . . . . . . . ’Uspokojenie zvedavosti je pre niektorých ľudí vrcholom poznania,’ povedal Bacon, ktorého postulát tejto samozrejmosti bol tak správny, pretože tí, ktorí s ním boli oboznámení pred ním, nemali pravdu vo vyhradení MÚDROSTI z Vedomostí, a sledovaní limitov toho, čo sa má vydať naraz. . . . Pamätajte: —

’. . . . . . . . . . . vedomosť prebýva
V hlavách naplnených myšlienkami iných ľudí,
Múdrosť v mysliach pozorných k svojim vlastným. . . .’

Nikdy to nemôžete vtlačiť príliš hlboko do myslí tých, ktorým odovzdávate niektoré z ezoterických učení. . .”

Tu je opäť viac výňatkov z ďalšieho listu napísaného tou istou autoritou. Tentokrát odpovedajú na niektoré námietky predložené Učiteľom. Zakladajú sa na nesmierne vedeckých, a ako takých


Zväz. 1, Strana 166 TAJNÁ NÁUKA

zbytočných zdôvodneniach o zmysluplnosti pokusov uzmieriť Ezoterické teórie so špekuláciami Modernej Vedy, a napísal ich mladý Teozof ako varovanie pred „Tajnou Náukou” a s odkazom na ten istý predmet. Vyhlásil, že ak existovali také Zeme spoločnice, „musia byť len trochu menej materiálne ako naša zemeguľa.” Ako to teda bolo, že nemohli byť videné? Odpoveďou bolo: —

„. . . . Ak by boli psychické a duchovné učenia úplnejšie pochopené, stalo by sa skoro nemožným čo i len predstaviť si takú nezrovnalosť. Pokiaľ je bez ťažkostí zmierenie nezmieriteľného — to jest metafyzickej a spirituálnej vedy s vedou prírodnou alebo fyzikou, ’prírodná’ súc synonymom (pre vedcov) tej látky, ktorá spadá pod vnímanie ich telesných zmyslov — bez toho nie je možné skutočne dosiahnuť žiadny pokrok. Naša Zemeguľa, ako sa vyučuje od počiatku, je na spodku oblúka zostupu, kde sa skutočnosť našich vnemov ukazuje vo svojej najhrubšej forme. . . . . . . Z toho dôvodu je len logické, že zemegule, ktoré zatieňujú našu Zem, musia byť na odlišných a nadradených úrovniach. V krátkosti, ako Zemegule, sú v SPOLU-ZDRUŽOVANÍ, ale nie V TOTOŽNOSTI S NAŠOU ZEMOU a tak prináležia celkom inému stavu vedomia. Naša planéta (ako všetky tie, ktoré vidíme) je prispôsobená špecifickému stavu svojho ľudského osadenstva, toho stavu, ktorý nám umožňuje vidieť púhym okom hviezdne telesá, ktoré sú rovnako dôležité pre našu pozemskú úroveň a substanciu, práve ako ich jednotliví obyvatelia, Jupiterania, Marťania a iní dokážu vnímať náš malý svet: pretože naše úrovne vedomia, líšiace sa v stupni, ale súc toho istého druhu, sú na rovnakej vrstve diferencovanej hmoty. . . . . Čo som napísal, bolo „Menšou Pralajou týkajúcou sa len našich malých REŤAZÍ ZEMEGÚĽ.’ (Nazvali sme reťazce ’Reťazami’ v tých dňoch slovného zmätenia.) . . . ’Pretože k takej reťazi patrí naša Zem.’ Toto sa malo ukázať jasne, že iné planéty boli tiež ’reťazami’ alebo REŤAZCAMI. . . Ak by on (mysliac oponenta) vnímal čo i len matnú siluetu jednej z takých ’planét’ na vyšších úrovniach, najprv musí odohnať dokonca aj tenké mraky astrálnej hmoty, ktorá stojí medzi ním a nasledujúcou úrovňou. . . . .”

Stáva sa zrejmým, prečo sme nedokázali vnímať, dokonca s pomocou tých najlepších pozemských teleskopov, to, čo je mimo nášho sveta hmoty. Len tí, ktorých nazývame adeptami, ktorí vedia, ako namieriť svoj duševný zrak a preniesť svoje vedomie — fyzické a tiež psychické —


Zväz. 1, Strana 167 DRAHOCENNÁ RADA, ZABUDNUTÁ

na iné úrovne bytia, sú schopní hovoriť s autoritou o takých subjektoch. A oni nám povedia jasne: —

Veďte život potrebný pre získanie takých znalostí a síl, a Múdrosť k vám príde prirodzene. Kedykoľvek ste schopní naladiť vaše vedomie na ktorýkoľvek zo siedmich akordov „Univerzálneho Vedomia,“ tých akordov, ktoré prúdia pozdĺž ozvučnice Kozmu, vibrujúc z jednej Večnosti do ďalšej; keď ste dôkladne študovali „hudbu Sfér“, len potom sa stanete celkom slobodnými, aby ste zdieľali svoje vedomosti s tými, s ktorými je bezpečné tak činiť. Medzitým buďte obozretní. Nevydávajte veľké Pravdy, ktoré sú dedičstvom budúcich Rás, našej súčasnej generácii. Nepokúšajte sa odhaliť tajomstvo bytia a nebytia tým, ktorí nie sú schopní vidieť skrytý význam HEPTACHORDU Apolla — lýry žiariaceho boha, v každej zo siedmich reťazí, v ktorých prebýva Duch, Duša a Astrálne telo Kozmu, ktorého schránka spadla len teraz do rúk Modernej Vedy. . . . . . Buďte obozretní, hovoríme, obozretní a múdri, a predovšetkým dávajte pozor, čomu tí, ktorí sa od vás učia, uveria; aby neklamali iných tým, že klamú seba . . . . pretože taký je osud každej pravdy, s ktorou nie sú ľudia, zatiaľ, oboznámení. . . . . Nechajte radšej planetárne reťazce a iné nad- a pod-kozmické mystériá, aby zostali ríšou snov pre tých, ktorí nemôžu ani vidieť, ani uveriť tomu, čo iní môžu. . . .”

Má sa ľutovať, že niekoľkí z nás nenasledovali múdru radu; a že mnohé drahocenné perly, mnohé klenoty múdrosti, boli vrhnuté nepriateľovi neschopnému rozumieť ich hodnote a ktorí sa obrátili a roztrhali nás.

’Predstavme si,’ napísal ten istý Majster svojim dvom ’laickým čélom,’ ako nazval autora „Ezoterického Buddhizmu“ a ďalšieho pána, istý čas jeho spolu-študenta — ’predstavme si, ŽE NAŠA ZEM JE JEDNOU ZO SKUPINY SIEDMICH PLANÉT ALEBO SVETOV NESÚCICH ČLOVEKA. . . . . . (SIEDMICH planét, ktoré sú posvätnými planétami pradávnej doby, a sú všetky sedmičkové.) Teraz impulz života dosahuje A, alebo skôr ten, ktorému je súdené, aby sa stal A, a ktorý je zatiaľ len kozmickým prachom („stredom laja”) . . atď.’

V týchto raných listoch, v ktorých museli byť termíny vynájdené a slová vytvorené, boli z „Prstencov” veľmi často „Kruhy,” z „Kruhov” zas cykly života, a vice versa. Pre korešpondenta, ktorý nazval „Kruh” „Prstencom Sveta,” Učiteľ napísal: „Verím, že toto bude viesť k ďalšiemu zmäteniu. Sme dohodnutí, že Kruhom nazveme prechod


Zväz. 1, Strana 168 TAJNÁ NÁUKA

monády zo Zemegule A do Zemegule G alebo Z. . . ’Prstenec Sveta’ je správny. . . Poraďte pánovi . . . dôrazne, aby súhlasil s označením, predtým než pôjde ďalej. . . ”

Napriek tejto dohode, do najranejších učení sa vlúdili mnohé chyby kvôli tomuto zmäteniu. Rasy sa dokonca príležitostne zmiešali s „Kruhmi“ a „Prstencami“, a viedli k podobným chybám v „Človeku.” Z toho prvého Majster napísal —

„Nemám povolenie dať vám celú pravdu, alebo prezradiť počet izolovaných zlomkov . . . Nedokážem vám vyhovieť.”

Táto odpoveď na otázky, „Ak máme pravdu, potom celková existencia pred obdobím človeka je 637,” atď., atď. Na všetky otázky týkajúce sa čísel bolo odpoveďou, „Pokúste sa vyriešiť problém 777 inkarnácií. . . . Hoci mám povinnosť informácie odoprieť . . . predsa ak by ste ten problém vyriešili sami, tak by bolo mojou povinnosťou povedať vám to.”

Ale oni sa nikdy tak nevypracovali, a výsledkami boli — neprestajný zmätok a chyby.

Dokonca učenie o Sedmičkovom zložení hviezdnych telies a o makrokozme — z ktorého sedmičkové rozdelenie mikrokozmu, alebo Človeka — bolo doteraz medzi tými najtajnejšími. V dávnych časoch sa zvyklo prezradiť len pri Zasvätení, spolu s najsvätejšími číslicami cyklov. A ako je uvedené v jednom z Teozofických časopisov,* nad odhalením celého systému Kozmogónie sa neuvažovalo, ani len na jediný moment sa nepovažovalo za možné v čase, kedy sa niekoľko informácií sporo poskytlo v odpovedi na listy písané autorom „Ezoterického Buddhizmu,” v ktorom predkladá množstvo otázok. Medzi nimi boli otázky o takých problémoch, aké by žiadny MAJSTER, akokoľvek vysoký a nezávislý by mohol byť, nemal právo zodpovedať, prezradiac takto svetu najstarobylejšie a najarchaickejšie z mystérií pradávnych „univerzitných“ chrámov. Z toho dôvodu len niekoľko z náuk bolo odhalených v širších obrysoch, zatiaľ čo detaily boli neustále odopierané, a všetka námaha ohľadom zistenia viacerých informácií o nich, bola márna od samého začiatku. Toto je dokonale prirodzené. Zo štyroch Vidja — zo siedmich vetiev Poznania, ktoré sa spomínajú menovite v Puránach, „Yajna-Vidja” (vykonávanie náboženských obradov, aby

Poznámka(y) ———————————————

* „Lucifer,” Máj, 1888


Zväz. 1, Strana 169 SEDEM VETIEV STROMU POZNANIA

sa dosiahli určité výsledky); „Mahá-Vidja,” veľké (Magické) vedomosti, teraz degenerované na Tantrické uctievanie; „Guhja-Vidja,” veda o Mantrách a ich pravom rytme či speve, o mystických zaklínadlách atd. — je to len to posledné, „Átma-Vidja,” alebo pravá Duchovná a Božská múdrosť, ktorá môže vrhnúť absolútne a konečné svetlo na učenia tých prvých troch menovaných. Bez pomoci Átma-Vidja tie ďalšie tri nedopadnú lepšie, než prírodné vedy na povrchu, geometrické miery, ktoré majú dĺžku a šírku, ale žiadnu hrúbku. Sú ako duša, končatiny a myseľ spiaceho človeka: schopné mechanických pohybov, chaotických snov a dokonca námesačnosti, produkovania viditeľných efektov, ale stimulovaných prostredníctvom inštinktívnych, nie intelektuálnych príčin, zo všetkého najmenej prostredníctvom plne vedomých duchovných impulzov. Dosť veľa je možné poskytnúť a vysvetliť z prvých troch vymenovaných vied. Ale pokým k ich učeniu neposkytne kľúč Atma-Vidja, zostanú navždy fragmentmi rozbitej učebnice, ako náznaky veľkých právd, matne vnímaných tými najduchovnejšími, ale celkom neprimerane skreslenými prostredníctvom tých, ktorí by najradšej všetkým zlámali krídla.

Potom sa znovu vytvoril v mysliach študentov ďalší veľký zmätok prostredníctvom neúplného výkladu náuky o evolúcii Monád. Pre úplné uvedomenie, oboje, tento proces a proces zrodu Zemegúľ sa musí preskúmať oveľa viac z ich metafyzického aspektu, než z toho, čo by niekto mohol nazvať štatistické hľadisko, zahŕňajúc počty a čísla, ktorých široké používanie je zriedka povolené. Žiaľ, je málo tých, ktorí inklinovali k zvládnutiu týchto náuk len z metafyzického hľadiska. Dokonca aj najlepší zo Západných autorov na základe našej náuky vo svojom diele prehlasuje, že „čistou metafyzikou toho druhu sa teraz nezaoberáme,” hovoriac o evolúcii Monád („Ezoterický Buddhizmus,” s. 46). A v takom prípade, keď Učiteľ v liste pre neho podotkne, „Prečo toto kázanie o našich náukách, všetka táto práca smerom nahor a plávanie in adversum flumen*? Prečo by sa mal Západ . . . učiť . . . od Východu . . . ten, ktorý nikdy nemôže splniť požiadavky špeciálnych chutí estetiky?” A upriamuje pozornosť svojho korešpondenta „k obávaným ťažkostiam, s ktorými sa stretávame (Adepti) v každom pokuse, ktorý činíme pre objasnenie našej metafyziky Západnej mysli.”

Nuž a smie; pretože mimo metafyziky nie je možná žiadna okultná filozofia, žiadny ezoterizmus. Je to ako pokus vysvetliť túžby a náklonnosti, lásku a nenávisť, tie najsúkromnejšie a najsvätejšie hnutia

Poznámka(y) ———————————————

* proti prúdu, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana 170 TAJNÁ NÁUKA

duše a mysli žijúceho človeka, prostredníctvom anatomického popisu hrude a mozgu jeho mŕtveho tela.

Poďme teraz preskúmať dva vyššie zmienené princípy a sotva zmieňované v „Ezoterickom Buddhizme,” a doplniť ich do takej miery, aká je v našich silách.

———————

[[Táto strana pokračuje v nasledujúcej časti]]


Preklad: PH; Korektúry: Sokol

© 2013 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

Tajná Náuka: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA VI. (pokračovanie)

exkluzívne.cez.okno

október 05, 2013 23:32 popoludní

 

 

Top