Obrázok používateľa CEZ OKNO
Prečo sa počasie zbláznilo 2

“Stráž svoje myšlienky, sú začiatkom tvojich skutkov.”
Čínske príslovie

To, čo dostávali naši dávni predkovia ako intuitívne inšpirácie a výnimočnú prax, vďaka čomu sa vytvorili stavebné a technické diela, nad ktorými aj dnešná technika krúti s údivom hlavou (presné obrovské kamenné bloky v Tiahuanaco, Pumapunku, rôzne iné stavby v Strednej a Južnej Amerike, katedrálne chrámy vo Francúzsku, Taliansku, Anglicku). Tieto prastaré i novšie stavby popri tom nesú aj pečať posolstva, mystérií a umeleckého zámeru, čo sa dnešná veda a technika majú naučiť. Zatiaľ sa naše monumentálne stavby pyšnia rôznymi typmi kociek, kvádrov, ihlanov a stĺpov... čo ako symbol dnešnej civilizácie neznie veľmi hrdo.

Úvod

Ľudstvo dostávalo priebežne dôležité informácie, ale v tom zhone akoby zabudlo na potrebu vracať sa k múdrosti predkov. Nie sú tu len archeologické vykopávky, umelecké diela napríklad gréckych sochárov a stredovekých či flámskych maliarov, ktoré sa skúmajú a „preosievajú“. Sú tu aj poklady filozofov, mystikov, prorokov..., ktoré by mala dnešná veda začať detailne skúmať. Aké klenoty a poklady by dnešná veda vedela „vydolovať“ napríklad z múdrosti sv. Hildegardy z Bingenu, autorky prvej psychosomatickej medicíny? Podobným pokladom je aj ›› život a dielo barónky Adelmy von Vay, na základe ktorej vznikla aj táto vedecká štúdia. Dnešný moderný výskumník musí začať spájať vedu s náboženstvom a umením. Faktografiu vedy, náboženskú pokoru a intuíciu, cit pre umeleckú harmóniu pravdy Kozmu. To sa dnes musíme naučiť...

Multidimenzionálnosť vesmíru je pre každého kvantového fyzika reálna vec, ale ľudia ešte neurobili ani prvý krok, aby tieto vedľajšie dimenzie začali skúmať. Hľadajú sa vzdialené galaxie, skúma sa výskyt a vlastnosti rôznych planét a vznik vesmíru, ale skutočne dôležité „susedské” lokality našej dimenzie sa ignorujú. Zásadným problémom dnešnej vedy je ignorancia, sebectvo a pýcha.

Barónka Adelma von Vay dostávala množstvo vedeckých informácií prostredníctvom tzv. „channelingu“ prostredníctvom anjelov (vyspelých duchovných bytostí) z vedľajšej dimenzie. Aj keď táto metóda dnes nie je veľmi uznávaná, prostredníctvom inšpirácie dochádzalo a dochádza k prenosu cenných informácií práve touto ťažko pochopiteľnou cestou bežnou v umeleckých/vedeckých kruhoch. Hudobní skladatelia W. A. Mozart, J. S. Bach, alebo aj rôzni spisovatelia J. Vitale, A. Loyde, alebo vedci, vynálezcovia a lekári napr. G. J. Mendel, F. A. Kekule, N. Tesla, Brian L. Weiss, E. Alexander dostávali a dostávajú dôležité podnety, ba aj celé práce (komplety teórií) touto cestou.

Takže barónka Adelma von Vay nielenže stála pri zrode modernej fyziky, kozmológie, celostnej medicíny..., sociológie, ale taktiež načrtla aj základy celostnej klimatológie v období 19. storočia, kedy žila a poriadne predbehla vývoj vedy. V skutočnosti až dnes, keď sa stále viac hovorí o psychosomatickej medicíne a o lepšom chápaní rôznych síl a vplyve vibrácií na život človeka (röntgenové a rádioaktívne žiarenie, liečivé účinky žiarenia na prekrvenie...) je človek schopný pochopiť a vidieť súvislosti, ktoré tu boli načrtnuté.

Až moderná veda je schopná lepšie vnímať súvislosti psychologickej konštitúcie človeka vďaka prácam C. G. Junga a jeho nasledovníkov v prepojení na prírodu cez archetypy. Súčasne však je dôležité vidieť aj moderné výskumy v oblasti kvantovej fyziky, oblasti rezonancie, alebo aj výrazné deformácie geomagnetického poľa Zeme a posunutia jej frekvencie a potreba hľadať príčiny.

Práve pri skúmaní týchto archetypov a hlbšieho dekódovania znamení sa objavujú skutočnosti, ktoré dnešné ľudstvo môže dostať z vážnej šlamastiky. Práve hlbším poznaním Človeka, jeho jemných, neviditeľných síl (osobného biopoľa), ktoré sú však znásobené stovkami tisíc a miliónmi biopolí skupiny národa, dochádza ku prejavom, ktoré pozorujeme okolo seba. Mnohé z nich samozrejme podliehajú známym fyzikálnym, chemickým, biofyzikálnym, biochemickým, biologickým, geomorfologickým... prírodovedeckým zákonitostiam, ale niektoré je potrebné skúmať práve metódou gigapočetností v priemete na výskyt krízových situácií.

Jedným z dôležitých poznatkov modernej kvantovej fyziky je multidimenzionálnosť kozmu, to znamená, Že vedľa seba existuje mnoho paralelných dimenzií, o ktorých sa predpokladá, že existujú prepojenia tzv. červými dierami. Je dôležité uvažovať aj o iných dosiaľ neznámych silách a energiách, ktoré dosial přírodověda nepozná. Ku tým je možné priradiť aj biopole človeka, ktoré je v súčasnosti na hrane poznateľnosti a odporúča sa mu venovať vyššiu bádateľskú pozornosť.


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


UKÁŽKU nájdete na tejto adrese


KNIHU môžete objednať na tejto adrese

Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Súvisiace:

Klimatické rany
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-klimaticke-rany


Autori: 
Štítky: 
jún 08, 2016 23:41 popoludní

 

 

Top