Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAR - navigační kříž bohů

Zapomeňte na vše, co vám dodnes tvrdili o symbolu kříže. Od ukřižování Krista se kříž stal symbolem křesťanství. Podle Vatikánu vertikála symbolizuje směřování k Bohu, horizontála spojení mezi lidmi. Křesťanský kříž je symbolem víry a zmrtvýchvstání. Nicméně, kříže se vyskytovaly již dříve, téměř ve všech kulturách, dávno před vznikem křesťanství.

Kříž tvořil sofistikované zařízení – přístroj – sloužící pro orientaci námořníkům. Tento fakt můžeme potvrdit ojedinělým překladem nápisu, který se dosud nikomu nepodařilo přeložit. Je vyrytý do kamenné stély na ostrově Gotland.

Koncem roku 2006 jsem do redakce WM magazínu zaslal několik svých CD s nálezy nápisů z Hostýna a okolí. Jako poděkování jsem obdržel CD s ročníky časopisu. V článku "Tajemství keltského kříže" jsem se poprvé hlouběji seznámil s tzv. „Keltskými kříži“. V časopisech bylo i několik článků o runách s fotografiemi těchto nápisů.

Již několik let procházím a zkoumám skalní obětiště a místa z pověstí. Na moravských skalách jsem runové nápisy zatím nenalezl, takže mne tyto články tehdy nijak nezaujaly. V době, kdy jsem si dopisoval s Antonínem Horákem ze Zlína, jsem mu poslal obrázek z kalendáře. Byl na něm runový nápis napsaný na těle mořského hada či draka. Pan Horák mi pak poslal některé runové nápisy ke čtení.

Tar – pravý účel keltského kříže

S runami jsem se začal seznamovat blíže teprve počátkem tohoto roku. Podnětem bylo několik nápisů a tabulek stažených z internetu. Pro zajímavost jsem se pokusil přečíst několik jednoduchých runových nápisů a ono to šlo.

Jsou to opět „slovanské“ znaky. Ve shodě s Horákovými tezemi byly navíc pro čtení většinou dobře použitelné. Korigoval jsem je runami z internetu a nápisy jsou smysluplně slovansky čitelné.
Čtení však není jednoznačné, znaky často povolují několik možností čtení. Jsou často psány bez samohlásek, takže je nutné mít po ruce dobrý praslovanský slovník.

V církevní stavbě Lye-Kyrka na švédském ostrově Gotland, je náhrobní kamenná stéla s dlouhým nápisem a obrazem Keltského kříže. Zajímalo mne, není li tam napsáno něco o tomto kříži, abych si doplnil poznatky z časopisu WM magazín. Pokusil jsem se je číst a přitom zjistil zajímavost: nápis lze číst jak slovansky, tak fonetickou angličtinou. Rozdělil jsem tedy překlady na čtení slovanské a anglické.

Záměrná dualita textů?

Kamennou stélu jsem rozdělil na čtyři sektory A – D. Překlad slovanský je označen podle označení sekcí A – D, překlad fonetickou angličtinou je označen Aa – Da.

Překlad původního textu, který je napsaný fonetickou angličtinou
Překlad Aa:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-004-Aabw1-b.jpg


Chňapnout útok, to nese paprsek zaměření do přirozeného zacílení nějakého. Dohlížející oko v Taru, děl bok stupnice v tyči sedící, zaměřuj dvakrát, směrník schovej v proutěné pletenině.
Rada mimo lidi kotviště, zkřehlý seděním, dlaň kroť hospodou.

Poznámka: Tento překlad je psán fonetickou angličtinou. Směrníky, úhly a naměřené hodnoty si uchovávali navigátoři v proutěné rohoži zapletením prutu.

Překlad Ba:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-005-Babw1-b.jpg


Lomoz, hluk plavby, zaměřované údaje hromadit, má oprávnění, spíše, než pohled na roky trvající od vybuchování moře.
Bojovník ty, já Tar, nejvyšší nabízející já jsem. Jednání, dohodu já nakládám plavbě řízené. Já vší silou učím, nově rovně, moře viděti.
Poznámka: Domnívám se, že gótští učenci spolu s Tarem pro sebe v tajnosti uchovávali i jiná poznání starých civilizací. Nové poznatky ospravedlňují tím, že pohled na moře po letech od nějaké katastrofy, je již neplatný. Prioritní hodnoty obsažené v textu říkají, že nápis je z předkřesťanské doby. Křesťanství má v nápisech jiné hodnoty. Zde slovo Tar má význam – námořník, plachtař (mořský navigátor). Příbuzné slovo Target – zaměřit, zacílit.

Překlad Ca:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-006-Cabw1-b.jpg


Pojítko údajů jednoho Tara. Kruhová stupnice, dvě kolmé tyče. Slunce prostřednictvím skutečného zamíření rukou Velkého, cílový údaj dá. Vytvářet v taru odolný uzel zapíráme my.

Poznámka: Pouze znak pí je zřejmě z řečtiny. Tady značí, že jde o kruh, dělený po celém obvodu stupnicí. Zkratka pí pochází od Archiméda a znamená perimetr, což je charakteristika obvodu kružnice. Peri značí, že se opakuje u každé podobné funkce, my je známe jako 3,14. Pí zřejmě značí dohodnuté dělení stupnice, počet dílků po obvodě. Větu o odolném uzlu lze chápat tak, že při popisu nic netají a nezkreslují.

Překlad Da:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-007-Dabw1-b.jpg


Já úder železný, ty v loupeži solíš již, debatu odloučenost, mrštně již kazí.

Poznámka: Nápis je psán zkratkovitě fonetickou angličtinou. Dle mého názoru slouží jen jako zastření, kterým slovanští otroci oklamali své gótské pány. Domnívám se, že gótská angličtina byla univerzálním jazykem všech mořeplaveckých národů. Tímto jazykem zřejmě mluvili budoucí Švédové, Norové, Dánové i samotní Anglosasi!

Překlad původního textu napsaného slovanštinou

Pisatelé starých textů postřehli, že fonetické angličtiny lze využít k „zašifrování“ slovanských textů, takže i ostatní mohli z textu vyčíst další sdělení. Je zřejmé, že tento národ „dělníků“ ovládal několik jazyků.

Překlad A:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-008-Abw1-b.jpg


Nebe panici, ty tu obcházíš, já máti chápu, tátu chci taky. Naříkám. Sám otroctvím jít. Otec jsem špatný. Pomoz mi. Zvedám se, aspoň spolu podobu tu vyřezat z místa pobytu. Chodím a poslouchám strážného ucha Ka.
To poučení ta na památku rýsuji, drobná, ale mne tmící.

Poznámka: Zde bylo nutné některé znaky číst jako –N–, jinde jako –Č–. Dále pak znak –P– číst jako –Ě–. Je také tak vyrytý. Domnívám se, že to bylo záměrem pisatele, není to ani P, ani E. Překlad není dokonalý, skutečný význam by mohl objasnit jen jeho autor.

Překlad B:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-009-Bbw1-b.jpg


Chlubivý čtivý obraz, daný pílí k užitku věštce, otroky dvěma, co rok tu veslují, jsi. Maluji i Tar, aby bohů děl a načetl až sem dospěchal si.

Poznámka: Také v tomto textu je písmeno –N– nahrazeno –Č–. Je zde i několik anglických a jedno francouzské slovo. To dosvědčuje, že autor prošel „otroctvím“ snad v říši Francké. Sloužili jako veslaři na gótské lodi. Pro znalost písma a jiných dovedností vyráběli Tary, odlévali, kovali, ryli stupnice a nápisy. Dualita textů je zřejmá z užití výrazu chlubivý, čtivý obraz jsi. To pravdivé a skutečné je v slovanském podtextu.

Překlad C:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-010-Cbw1-b.jpg


Líčím příběh od otroků oddělených dvou. Aspoň slunce vidět. Pán lítě hlídá členy otroků tady. Leští tyče Tara a hraje si. Čtením se chlubíte vy.

Poznámka: Záměnou písmena –N– z anglického fonetického nápisu –Č– se nápis, při jiném rozdělení slabik, dá číst slovansky a sděluje ještě něco jiného, než v angličtině.

Překlad D:


http://www.wmmagazin.cz/UserFiles/File/wm_velke_obrazky/tar-011-Dbw1-b.jpg

2. překlad:


A kuji, ryju, Tara, aby plachtili. Je tady být odloučenost, nemít rod.

1. překlad:


Každému uchem (každého poslouchat), otec otročí sléváním. Je tady bití, odloučenost, nemít vlastní rod, rodinu.

Poznámka: V tomto nápisu je hodně anglických slov. Přeložené do slovanštiny se dají použít spolu s ostatními slovy v překladu. Překlad nelze jednoznačně vydat za správný, tady se naskýtají dvě možné slovanské interpretace. Nápis přesto potvrzuje to, co ve svém díle zveřejnil Fr. Palacký. Pro Němce a ostatní národy byli Slované jen otroky. Viz angličtina slave=Slav, otrok=Slovan.

Symbol kříže ukazuje cestu

Text nápisu přinesl mnoho nového poznání. Potvrzuje správnost teorie badatele Crichtona Millera (http://www.cez-okno.net/clanok/pusobeni-keltskeho-krize-patentovano), zkušeného jachtaře a námořního navigátora se zájmem o prastarou historii a náboženství. V roce 1997 udělal ohromující objev, který jednou provždy mění náš pohled na historii a minulost nejznámějšího náboženského symbolu – kříže. Crichton v popisu objevu poukazuje na skutečnost, že prastaré kříže vytesané dávnými „slovanskými“ kameníky ztělesňují zvláštní objekt, připomínající kruh rotující na ose mezi zkříženými tyčemi. Staré texty popisují funkci kříže jako přístroje, jak se s ním pracovalo, i to, že nápis psali slovanští otroci, kteří, mimo jiné, zhotovovali i tyto přístroje.

Posouzení všeho toho nechávám na vás. Bystrý pozorovatel vycítí velmi mnoho, jak ze života gótských pánů, tak i slovanských otroků.

Článek otištěn v čísle: WM 106

Zdroj: WM magazín


Súvisiace:

Působení keltského kříže - patentováno!
http://www.cez-okno.net/clanok/pusobeni-keltskeho-krize-patentovano


Sekcie: 
október 28, 2011 13:03 popoludní

 

 

Top