Obrázok používateľa CEZ OKNO
Výzva k zjednoteniu národných síl

Vážený pán predseda,
prijmite úprimné pozdravy od nás troch Slovákov, žijúcich už vyše štyridsať rokov v zahraničí. Z tých 42 rokov nás 22 rokov delila „železná opona“ od našej milovanej vlasti, od našich rodín a priateľov. Aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam nikdy však neochabla naša láska k otčine a nielen že sme neprestali dúfať, že sa jedného dňa dočkáme návratu do slobodného, zvrchovaného a demokratického Slovenska, ale našou činnosťou sme predstavovali slobodnému svetu oprávnenú požiadavku, aby Slováci mali opäť svoj vlastný a demokratický štát. Sen väčšiny slovenského národa, a teda aj náš sen, sa naplnil 1. januára 1993, keď došlo k obnoveniu slovenskej štátnosti a k vzniku Slovenskej republiky. Novej, slobodnej a demokratickej Slovenskej republiky, ktorej článok 7 Ústavy hovorí, že...Slováci žijúci v zahraničí sú integrálnou súčasťou slovenského národa...


Mnohí z nás sme neprestali byť Slovákmi aj napriek tomu, že už desaťročia žijeme a pôsobíme v zahraničí. Od samého začiatku boja o zvrchovanosť Slovenska a procesu, ktorý vyústil do vzniku samostatnej Slovenskej republiky, sme s veľkým záujmom sledovali politické dianie v našej vlasti, ba nemálo z nás sa aj aktívne zapojilo do činnosti v rôznych politických zoskupeniach. Kde sme mohli, ponúkali sme našu pomoc, naše skúsenosti, ktoré sme nazbierali počas nášho života na „Západe“. Varovali sme pred chybnými krokmi vtedajších čelných slovenských politických predstaviteľov, opakovane sme dôrazne poukazovali na hroziace nebezpečie v dôsledku podcenenia strategického významu printových a elektronických masovokomunikačných prostriedkov, ktoré sa slovenským vládam v r. 1992 – 1998 nepodarilo udržať, ba o čo horšie, tieto boli ľahkomyseľne „prepustené“ tým záujmovým skupinám, ktoré medzičasom ovládajú celý mediálny sektor a svoju dominantnú pozíciu bezohľadne zneužívajú na škodu slovenského národa.

Nami úprimne a nezištne podávaná pomocná ruka sa na slovenskej strane nie vždy stretla s pochopením a s pozitívnym ohlasom, čo u mnohých oduševnených slovenských vlastencov v zahraničí viedlo ku sklamaniu a zatrpknutiu.

Prečo Vám, vážený pán predseda, všetko toto píšeme? Je to krátke objasnenie pozadia a podstaty našich podnetov a návrhov, s ktorými sa chceme obrátiť na Vás, na predsedu jednej z troch najvyprofilovanejších organizácií na Slovensku, s jasnou pronárodnou orientáciou.

Vysoko si vážime prácu všetkých pronárodne orientovaných organizácií, zoskupení či obetavých jednotlivcov. Na základe dlhoročných pozorovaní musíme však s poľutovaním konštatovať, že väčšina pronárodne orientovaných organizácií dáva prednosť samostatnému, izolovanému vystupovaniu na verejnosti, bez toho, aby sa snažili spoločne s ďalšími organizáciami využiť synergetický efekt, spájať a koordinovať aktivity a tým oveľa účinnejšie mohli pôsobiť v prospech slovenského národa. Nazdávame sa, že jednou z príčin tohto nepriaznivého stavu nie je neochota, či neschopnosť čelných predstaviteľov pronárodne orientovaných zoskupení nadviazať dialóg medzi sebou, ale je to aj smutné dedičstvo tvrdej kontroly totalitného režimu, v ktorom akékoľvek spolčovanie sa a proslovenské aktivity viedli k perzekúciám. Každému musí byť jasné, že roky pretrvávajúci stav nejednotnosti, roztrieštenosti proslovensky orientovaných síl je na škodu slovenskému národu. Na druhej strane uľahčuje sa tým pôsobenie tých záujmových skupín – doma i v zahraničí – a tiež politických strán, ktorých činnosť nie je zameraná na prospech Slovenska.

Obraciame sa preto na Vás, vážený pán predseda, s naliehavou prosbou, aby ste čo najskôr urobili prvý krok smerom k predsedom tých druhých dvoch organizácií, ktorí našu výzvu na zjednotenie dostali v rovnakom čase ako Vy.

Vážený pán predseda, je najvyšší čas, aby ste spolu s Vašimi kolegami našli cestu k vzájomnosti a so zjednotenými silami vytvorili akcieschopný slovenský národný prúd, ktorý by zmobilizoval všetkých roduverných Slovákov a Slovenky doma (na celom Slovensku nielen v Bratislave) a tiež aj v zahraničí.

Čo najskoršie vytvorenie spoločnej názorovej základne je prvým predpokladom konkrétnych aktivít, ktoré by účinne pôsobili proti všetkým protinárodne zameraným tendenciám, ktoré našli v politickom vývoji ostatných niekoľkých mesiacov výraznú podporu.

Na záver chceme zdôrazniť našu dobrú vôľu a ochotu čo najúčinnejšie pomôcť v procese zjednocovania slovenských pronárodných síl. Táto naša výzva je prvým krokom a dúfame, že sa stane aj tým správnym impulzom, ktorý prispeje k vytvoreniu atmosféry dôvery a dobrej vôle smerujúcej k vytúženej jednote a svornosti.

Július Boško
Planegg/Nemecko
Dušan Klimo
Reutlingen/Nemecko
Aristid Zelenay
Winterthur/Švajčiarsko
Akad. maliar Viliam Hornáček
KORENE/SLOVAKIA plus/SKSI
JUDr. Milan Janičina
Panslovanská únia
PhDr. Drahoslav Machala
Kongres slovenskej inteligencie

So srdečnými krajanskými pozdravmi, slovenskej veci oddaní

Július Boško
Dušan Klimo
Aristid Zelenay

12. septembra 2010

Zdroj: protiprudu.info

september 15, 2010 12:52 popoludní

 

 

Top