Obrázok používateľa CEZ OKNO
CEREÁLIE – to nejlepší našim dětem?

Dnes procházíme rostoucí zdravotní krizí, vyvolávanou alarmujícím rozsahem nadváhy u mladých – a to jak v USA, tak i v celém světě. Nyní má v Americe více než třetina dětí a dospívající mládeže nadváhu nebo jsou obézní. Je to trojnásobek stavu v roce 1970. Výsledkem možná bude i to, že tu máme první generaci, která bude mít kratší život než jejich rodiče. Zdravotnické autority poukazují na nepřiměřený marketing potravin s vysokým obsahem cukru, tuku a soli, který se zaměřuje na mládež a napomáhá této krizi.


Americký potravinový průmysl se pokusil reagovat na situaci iniciativou, která má regulovat reklamu (the Children’s Food and Beverage Advertising Initiative – CFBAI). Na základě této iniciativy se výrobci zavázali k omezování marketingu nezdravých výrobků, určených dětem. Otázkou ale zůstává, zda sebe-regulační snahy jako je CFBAI jsou dostatečné pro reálnou změnu nebo se jedná o pouhý nástroj, kterým chtějí vypadat dobře na veřejnosti, odrážet kritiku a předejít vládním zásahům.

Reprezentanti potravinového průmyslu tvrdí, že velká množství cukru jsou požadována prodejci i spotřebiteli, aby byly potraviny lákavé pro děti. V průběhu posledních 3 let byla větší část snídaňových cereálií obohacena o vitamíny a minerály, avšak vysoký obsah cukru v nich stále přetrvává.


Velcí výrobci cereálií i navzdory svým zárukám, že omezí přemrštěný marketing zacílený na děti, pokračují v cílené reklamě a vnucují dětem ty nejméně zdravé výrobky. Dětské cereálie obsahují až o 85% více cukru, o 65% méně vlákniny a o 60% více sodíku (v podobě soli) ve srovnání s cereáliemi pro dospělé. Je skutečností, že ani jediné cereálie nabízené přímým marketingem v USA by nebylo možné nabízet dětem např. v reklamě ve velké Británii. A co je ještě horší: 42% prodávaných dětských cereálií obsahuje potenciálně nebezpečná umělá barviva.

Všichni výrobci přitom mají ve svých nabídkách i mnohem výživově kvalitnějších druhů, ale tyto cereálie jsou nabízeny reklamou jen dospělým. U menších výrobců se v dětských a rodinných cereáliích nachází znatelně méně cukru, více vláknin a žádná barviva. Děti by tedy měly raději jíst takovéto produkty.

Zjištění

Zjistili jsme, že výrobci cereálií sice dávají najevo snahu dodržet své závazky snižovat přemrštěný marketing zacílený na děti, avšak zároveň jsme došli i ke zjištění, že rozsah marketingu cíleného na děti a výživová hodnota dětských cereálií zůstává stále na nepřijatelné úrovni a nenastalo zde nijak významné zlepšení.

Toto zjištění je nešťastné, protože RTE cereálie (RTE = ready to eat = k okamžité konzumaci) v sobě mají potenciál poskytovat vyhovující, ekonomickou a výživově kvalitní snídani pro děti. Všichni sledovaní výrobci přitom mohou nabídnout i zdravější výrobky, které by mohly být nabízeny dětem.

Namísto aby nabízeli své nejlepší výrobky, velcí výrobci cereálií zvolili pro agresivní reklamy jen ty nejméně výživově kvalitní a nabízí je dětem. Dokonce i děti ve věku od 2 do 5 let jsou vystavovány denně takovým cíleným reklamám prostřednictvím televize.

Děti jsou kromě toho vystavovány i značnému počtu reklam na internetu a v supermarketech a mnohé reklamy v televizi a na internetu se objevují bez vědomí dospělých. Většina z takto propagovaných cereálií obsahuje nejvíce cukru a mnohé v sobě mají umělá barviva; zdravější výrobky v porovnání s nimi doslova blednou.

Důkladný marketing, kterým míří výrobci cereálií na děti a přesvědčují je o takovéto volbě pro snídani, takto velmi ztěžuje rodičům jejich roli v prosazování zdravé výživy.


Bylo shledáno, že proklamovaná snaha velkých výrobců cereálií o zlepšování nutriční hodnoty jejich dětských cereálií je neadekvátní. I když změnili složení přibližně u 2/3 svých výrobků pro rodiny a děti, opravdová zlepšení byla minimální; ve většině těchto případů byl ekvivalent snížení obsahu cukru z 3,5 na 3,0 čajové lžičky na jednu porci. Zavádění nových cereálií na trh a růst tohoto odvětví možná budou dalším indikátorem, jak výrobci dodržují svůj záměr zlepšovat výživové hodnoty své produkce; zatím jsou ale i tyto projevy spíše zklamáním. Nutriční tabulky nových produktů, uvedených na trh v posledních dvou letech naznačují, že velcí výrobci se ani nepokusili o nějaké zlepšení nutriční kvality svých výrobků – tzn. že očekávají pokračování status quo.

Doporučení

Na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že auto-regulace potravinového průmyslu nechrání děti a mládež od nepřiměřeného vlivu cereálního marketingu a je potřeba účinného zásahu. V prvé řadě by cereálie nabízené pro děti měly mít objektivní výživové standardy, respektující co největší zájem o dětské zdraví. Potraviny propagované dětem musí mít vyšší – a nikoliv nižší – výživové hodnoty než potraviny pro dospělé; a zmiňované standardy by měly být stanovovány vládou ve spolupráci s výživovými experty, kteří nemají žádné vazby na výrobce potravin.

Normy pro reklamu cílenou na děti by měly obsáhnout všechny typy marketingu, kterým jsou děti vystavovány, včetně televizní reklamy v hlavním vysílacím čase nebo v rámci programů, které nemusí být primárně určené pro děti, ale mají vysokou dětskou sledovanost. V současnosti jsou děti vystavovány mnoha formám marketingu, které nejsou regulovány žádnými závazky, mezi které patří doprovodná reklama v rámci význačných akcí, propagace v supermarketech, bonusy k balením – tyto reprezentují až 29% nákladů na marketing.

Bez omezení všech forem marketingu je nepředstavitelné omezit neustále rostoucí propagaci tohoto zboží přímo v obchodech a další zatím neregulované druhy marketingu. Hrozí velké riziko, že regulace, která způsobí změny v praktikách potravinářského průmyslu, nezlepší kvalitu stravování. To se může stát, pokud se průmysl sice přizpůsobí konkrétním omezením, ale bude dál pokračovat v hledání nových a možná ještě efektivnějších způsobů, jak propagovat své výrobky.

Věříme, že tento na účinek zaměřený přístup k omezení průmyslu, který by reguloval jeho výstupy (tj. usiloval o snížení spotřeby přeslazených cereálií dětmi a mládeží) by mohl být brán vážně. S přihlédnutím ke schopnostem prodejců rozvíjet nové a kreativní praktiky ke zvyšování svého prodeje lze argumentovat, že toto je jediná cesta jak omezit poškozování zdraví dětí, které jim způsobuje potravinový marketing.

Pokud potravinový průmysl skutečně chce být partnerem v boji proti dětské obezitě, musí výrobci potravin rovněž přijmout i zodpovědnost za výsledky svého působení.

Vybráno a přeloženo ze zprávy o 102 stranách, která je k dosažení na adrese: http://www.cerealfacts.org/media/Cereal_FACTS_Report.pdf


Lepší zpráva: nemusí to tak být napořád

Aby byl posílen mýtus, že děti nebudou jíst cereálie s malým množstvím cukru, financoval potravinářský průmysl množství studií, které shledaly, že přeslazené cereálie jsou pro děti dobré – obzvláště když jsou srovnávány s případy, kdy je snídaně úplně vynechávána. Snídaně je potřebná – o tom nemůže být pochyb – ale snídaně, která má menší množství cukru, více vlákniny a méně soli, bude pro děti mnohem lepší.

Nová studie přináší příznivé zprávy. Průzkum prováděný na univerzitě Yale ukazuje, že děti jsou ochotné jíst i cereálie s malým obsahem cukru, které jim budou připraveny. Děti, kterým jsou takové cereálie podávány, zkonzumují jejich přiměřené množství a i když je jim dovoleno si do nich přidávat cukr, spotřebují ho všeobecně méně ve srovnání s dětmi, které mají k dispozici přeslazené cereálie (v nichž bývá až dvojnásobek možného doporučovaného množství cukru). Děti mívají rády své cereálie pořád stejně – ať jsou přeslazené nebo nejsou.

Vybráno a přeloženo ze shrnutí http://www.cerealfacts.org/media/Cereal_FACTS_Report_Summary.pdf

O stránkách www.cerealfacts.org

Výzkumníci

WEBové stránky „Cereal FACTS“ byly vytvořeny na Yalské Univerzitě (the Rudd Center for Food Policy & Obesity) a jejich obsah je konzultován s řídícím výborem expertů pro výživu, marketing a veřejné zdraví. Výsledky výzkumu jsou založeny na dobře dostupných datech o výživě a potravinovém marketingu – k vyhodnocování je používán tzv. „Nutrient Profiling System“, vyvinutý na univerzitě v Oxfordu.

Cereal FACTS se budou i nadále vyvíjet, aby odrážely změny merketingových technik, které se neustále mění – pronikají do sociálních a mobilních sítí, využívají dalších technologických novinek, aby působily především na děti.

Instituce veřejného zdraví musí spolupracovat s potravinářským průmyslem a s médii, aby bylo dosaženo zlepšení zdraví populace a společnost ochránila své nejzranitelnější občany – naše děti.

The Rudd Center provedlo i další studii, zaměřenou na dětskou konzumaci cereálií s cukrem a bez cukru. Tato studie zjistila, že pokud jsou podávány málo slazené cereálie, děti sní jen doporučovaná množství; případné množství cukru, který si děti samy přidávají, nedosahuje toho, co v sobě mívají cereálie slazené výrobci. Všeobecná nutriční hodnota snídaní je lepší při podávání málo slazených cereálií, protože se tak zvyšuje konzumace ovoce a ovocných šťáv.

Další informace

Vyhodnocování reklam na potraviny zacílených na děti a mládež (The Food Advertising to Children and Teens Score – FACTS) bylo zavedeno za účelem vědeckého sledování jednoho marketingového odvětví. I když je mládež vystavována působení marketingu s ohledem na mnoho potravin, cereálie byly vybrány jako prvořadá kategorie k vyhodnocení prostřednictvím FACTS, protože jejich výrobci se zaměřují na děti častěji, než jakýkoliv další sektor průmyslu balených potravin. Objem peněz, které vynakládají producenti cereálií na marketing cílený na děti, přesahuje v USA jen v samotném televizním vysílání 156 miliónů dolarů ročně.

Marketing potravin zaměřený na děti má negativní vliv na stravovací návyky a spolupůsobí na epidemii dětské obezity. Tento problém veřejného zdraví byl popsán institucemi the Institute of Medicine a the World Health Organization v roce 2006 a od té doby jsou výrobci potravin vybízeni k přijetí sebe-regulačních opatření. Prozatímní snahy tohoto druhu byly však kritizovány za nedostatečné výživové standardy a za selhání v dosahování proklamovaných cílů. Internetové stránky Cereal FACTS byla vytvořeny k tomu, aby sledovaly dopad plnění závazků, přijímaných potravinovým průmyslem a aby upozorňovaly na změny, které jsou potřebné ke snižování obezity dětí.

Cereal FACTS byly navrženy tak, aby nabízely vědecké poznání co nejsrozumitelněji a jsou pravidelně konzultovány s řídícím výborem expertů pro výživu, marketing a veřejné zdraví. Vědecké informace naleznete na těchto odkazech:

http://www.cerealfacts.org/media/Cereal_FACTS_Report.pdf

http://www.cerealfacts.org/media/Cereal_FACTS_Report_Summary.pdf

Závěry studií s hodnotícími tabulkami a vyhledáváním najdete na adrese:

http://www.cerealfacts.org/consumers.aspxDovětek překladatele

Pokud jste se už naučili číst složení potravin, které nakupujete, pak už jste určitě zjistili, že i v našich podmínkách jsou nabízeny přeslazené cerálie, ovocné šťávy, pečivo a další. Ale hůř se hledá vhodnější alternativa.

Co třeba jít na věc od lesa a výchovně? Jako doplněk si můžete dokoupit v prodejně zdravé výživy např. několik druhů vloček, doma je lehce opražit a učit děti, aby si z oblíbených sladkých cereálií namíchaly směs, která je mnohem zdravější. Také lze cereálie vyrábět doma a sladit je ovocnými šťávami a medem – pak budou obsahovat jen to, co si sami chcete a budou mnohem zdravější i levnější.

Podobně i sladké šťávy či limonády lze ředit vodou, takže si uchovají barvu i chuť, ale zaženou lépe žízeň. Děti se tak naučí používat vlastní tvůrčí přístup, pochopí, že není dobré uvěřit všemu, co říkají výrobci nebo prodejci a zjemní se jejich chuťové buňky.

Popřemýšlejte o tom…

VaP

Zdroj: http://czo-vp.webnode.cz/

Prevzaté z: freepub.comehere.cz


Súvisiace:

Zdravá výživa
http://www.cez-okno.net/zdrava-vyziva


Sekcie: 
máj 16, 2012 20:28 popoludní

 

 

Top